Galvenie » 2019 » Februāris » 3 » Vēsts: 03.02.19. Katrēns "Evolūcijas etaps"
18:52
Vēsts: 03.02.19. Katrēns "Evolūcijas etaps"

03.02.19. Катрен “Этап эволюции”

Кризис обостряет Америка!
Россия Ей отвечает влёт!
Только у одной стороны – истерика,
Другая – продолжает полёт!

Мир, в целом, встаёт на крыло!
Пилотом будет – Россия!
Только не с двуглавым орлом,
А, со Светом – в том Её Миссия!

Кажется, что не реальная это картина?
Но, не верьте мнениям и никому,
Единение в Духе – сила,
Когда “вместе”, а не по одному!

История не знает перевоплощения!
Сошлось: переход Эпох или рас!
В Сознании людей – изменение,
Звёздный для Планеты час!

Не зависит ничего от людей! 
История предрекала события!
Русь готова: Богу это видней,
Изменится для людей бытие!

Но, не в Материальном плане,
Мерность изменит Пространство,
Принявшие Бога – не на заклание,
Жизнь станет – иное странствие!

Вечная Душа – воспрянет!
Не будет оков оболочки!
Людей друг к другу потянет,
В Отечество без проволочек!

Дни тишины изменят весь Мир!
Кратковременное перевоплощение!
Русь – это лучший пример,
Люди – это Бога явление!

Перевоплощение – это возможность,
Телепортация – понятное вам явление!
Поверьте, не будет сложности,
Только непривычное проявление!

Не буду пугать – вы сможете!
И узнаете, конечно, друг друга!
Безусловно, друг другу поможете,
Проявляя Единство Духа!

Но, не узнаете свою Планету!
Мир – совершенно будет другой,
Он – это Любовь, без вендетты,
И Горизонт совсем не такой!

Но, сначала Переходный период!
Это будет сложное время!
Продлится Переход – год,
Он не будет для людей бремя!

Начало Его совсем скоро!
Не успеете “моргнуть глазом”!
Наступает удивительная пора,
Похожая, на волшебный Сказ!

Люди сами придут к Создателю,
Ориентир для всех – будет Русь!
Кто – к Богу, а кто – в обыватели,
Кто был прав: Я Сам разберусь!

Первый шаг – это отбор!
Он называется первым,
Очень скоро созову Собор,
Будет видно, кто Богу верный!

Из верных соберётся Рать!
Главное достижение человечества!
Время Вече или Собора не надо знать,
Это – предтеча Отечества!

Не напрасно прошли годы,
Фактически в Школе Знаний,
Не страшны вам теперь и горы,
Главное, в Душе понимание!

Понимание, что жизнь – это Бог!
Без Бога – нет продолжения!
Что Пятой расы печальный итог,
Это – тоже этап движения!

Эволюция – процесс Вечный!
Этапы расписаны на столетия!
Не будет больше беспечности,
Гарантия вашего долголетия!

Аминь.
Отец Абсолют
03.02.19

 

Vēsts: 03.02.19. Katrēns "Evolūcijas etaps"

Krīzi saasina Amērika!
Krievija Viņai atbild lidojumā!
Tikai vienai pusei - histērija,
Otra - turpina lidojumu!

Pasaule, kopumā, stājas uz spārna!
Pilots būs - Krievija!
Tikai ne ar divgalvainu ērgli,
Bet, ar Gaismu - tur Viņas Misija!

Šķiet, skats šis nereāls?
Taču neticiet viedokļiem un nevienam,
Vienotība Garā - spēks,
Kad "kopā", bet ne pa vienam!

Vēsture nezin pārmiesošanos!
Sakrita: Ēru pāreja vai rasu!
Cilvēku apziņā - izmaiņas,
Zvaigšņu stunda priekš Planētas! 

Nekas nav atkarīgs no cilvēkiem!
Vēsture notikumus pareģoja!
Krievija gatava: Dievam tas redzamāk,
Priekš cilvēkiem esība izmainīsies!

Bet ne Materiālā plānā,
Dimensija izmainīs Telpu,
Pieņēmušie, Dievu - ne uz kaušanu, 
Dzīve kļūs - cits klejojums!

Mūžīgā Dvēsele - atgūsies!
Nebūs apvalka važu!
Cilvēkus vienu pie otra pievilks,
Tēvzeme bez stieplēm!

Klusuma dienas izmainīs visu Pasauli!
Īslaicīga pārmiesošanās!
Krievzeme - tas labākais piemērs,
Cilvēki - tie Dieva parādība!

Pārmiesošanās - tā iespēja,
Teleportācija - jums saprotama parādība!
Ticiet, sarežģījumu nebūs,
Tikai nepierasta izpausme!

Nebaidīšu - jūs varēsiet!
Un uzzināsiet, protams, viens otru!
Bazšaubām, palīdzēsiet viens otram,
Gara Vienotību izrādot!

Taču, Planētu savu nepazīsiet!
Pasaule - pilnīgi cita būs,
Viņa - tā Mīlestība, bez vendetas,
Un Horizonts pavisam ne tāds!

Taču, iesākumā Pārejas periods!
Tas būs sarežģīts laiks!
Pāreja ilgs - gadu,
Tas nebūs priekš cilvēkiem slogs!

Tā sākums pavisam drīz!
Neuzspēsiet "acis pamirkšķināt"!
Sākas brīnumains laiks,
Līdzīgs, brīnumu Stāstam!

Cilvēki paši atnāks pie Radītāa,
Orientiers priekš visiem - Krievzeme būs!
Kurš - pie Dieva, bet kurš - mietpilsoņos,
Kuram taisnība bija: Es Pats tikšu skaidrībā!

Pirmais solis - tā atlase!
Saucas tas pirmais,
Ļoti drīz sasaukšu Saeimu,
Būs redzams, kurš Dievam uzticīgs!

No uzticīgiem sapulcēsies Rāte!
Galvenais cilvēces sasniegums!
Večes/Dievkopības vai Saeimas laiku zināt nevajag,
Tas - Tēvzemes priekštecis! 

Ne veltīgi pagāja gadi,
Faktiski Zināšanu Skolā,
Tagad jums pat kalni nav bīstami,
Galvenais, saprašana Dvēselē!

Saprašana, ka dzīve - tas Dievs!
Bez Dieva - nav turpinājuma!
Ka Piektai rasei bēdīgs rezultāts,
Tas - arī kustības etaps!

Evolūcija - process Mūžīgs!
Etapi simtgadēm uzrakstīti!
Bezrūpības nebūs vairāk,
Garantija jūsu ilgadība!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.02.19.

03.02.19.Quatrain  „The Evolution stage”

America aggravates the crisis!
Russia is responsible to Her for airing!
Only one side has- hysteria,
Another- continues to fly!

The World, in general, rises on the wing!
The pilot will be- Russia!
Only not with double headed eagle,
But, with Light- there is Her Mission!

It seems that this is not real picture/
But don’t believe opinions and nobody,
Unity in the Spirit- is power,
When “together”, but not one by one!

History doesn’t know reincarnation!
It came together: the transition Era or races!
In Consciousness of people- a changes,
Star hour for the Planet!

Nothing depends on people!
History predicted events!
Russia is ready: God knows it better,
Being for people will change!

But, not in the Material terms,
The dimension will change the Space,
Those who are received God- are not for the slaughter,
Life will be- a different journey!

The Eternal Soul- will recover!
There will be no shackles of the shell!
People to each other will pull,
Fatherland without delay!

Days of silence will change the whole World!
Short reincarnation!
Russia- is the best example,
People- are manifestation of God!

Reincarnation- is an opportunity,
Teleportation- is a phenomenon that you understand!
Believe Me, there will be no difficulty,
Only an usual manifestation!

I will not scare- you will can!
And will learn, of course, each other!
Of course, will help to each other,
Showing the Unity of the Spirit!

But, will not recognize your Planet!
The World- will be completely different,
She- is Love without vendetta,
And Horizon is not like that at all!

But, first Transition period!
It will be difficult time!
The Transition will last- a year,
It will not be a burden for people!

Its beginning very soon!
Will have not time “to blink an eye”!
An amazing time is coming,
Looks like a magical Tale!

People by themselves will come to the Creator,
Landmark for all- will be Russia!
Who- to God, but who- in philistines,
Who was right: I will understand by myself!

The first step- is the selection!
It is called the First,
Very soon I will call for Cathedral
It will be visible, who is faithful to God!

Of the faithful ones will gather Rat!
The main achievement of humanity!
Time of Veche or Cathedral don’t need to know,
This is the forerunner of the Fatherland!

Not in vain the years passed,
In fact, in the School of Knowledge,
You are not afraid even of the mountains now,
The main thing is understanding in the Soul!

Understanding, that life- is God!
Without God- there is no continuation!
That the Fifth race has sad result,
This- is also the stage of movement!

Evolution- is Eternal process!
Stages are painted for centuries!
There will be no more carelessness,
Guarantee is your longevity

Amen
Father Absolute
03.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /03.02.2019.
un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /03.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.02.2019.

Skatījumu skaits: 66 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: