Galvenie » 2017 » Marts » 3 » Vēsts: 03.03.17. Katrēns "Trīs Krievijā"
17:40
Vēsts: 03.03.17. Katrēns "Trīs Krievijā"

Vēsts: 03.03.17. Katrēns "Trīs Krievijā"

03.03.17 катрен "Трое в России"…………………………………………………..Quatrain "Three in the Russia"

Первый крестил насильно! .................. Pirmais kristīja ar varu!.............................First forcibly baptized!
Второй был крутой мыслитель! ........... Otrs bija stingrs domātājs!.........................The second was a sharp thinker!
Третий пустил по миру, ........................ Trešais palaida pasaulē,……………………Third let in the World,
Мамона - его кумир! ............................. Mamonu - viņa elku!................................Mammon- his idol!

История Руси сложная! ........................ Krievzemes Vēsture sarežģīta!.................History of Russia is difficult!
Опустить желающих много! ................. Nolaist gribētāju daudz!............................Lower wanting a lot!
Делали всё возможное, ....................... Darīja visu iespējamo,……………………….Did the all possible
Для «подведения» итогов! .................. Priekš rezultātu "apkopošanas"!.................For a "summing up" the outcome!

Русь, несмотря на это, ......................... Krievzeme, uz to neskatoties,……………..Russia, in spite of this,
Продолжала существовать! ................. Eksistēt turpināja!....................................Continued to exist!
Закрывая глаза на вето, ...................... Aizverot acis uz veto,………………………..Closed eyes to a veto,
Испытывала Благодать! ....................... Svētlaimi izbaudīja!...................................Experienced Grace!

Благодать от прикосновения, .............. Svētlaime no pieskāriena,…………………...Grace by touch,
К истории человечества, ...................... Pie cilvēces vēstures,……………………….To history of humanity,
Её - это провидение, ............................ Viņas - paredzēšana tā,…………………….It- it is providence,
Этруски - Её отечество! ........................ Etruski - Viņas tēvzeme!..........................The Etruscans- Her fatherland!

Отечество ведёт от Бога! ..................... No Dieva tēvzeme ved!..............................Fatherland leads from the God!
Первыми были русские! ....................... Pirmie bija krievi!......................................First ones were Russians!
Сегодня видны итоги, ........................... Šodien rezultāti redzami!.........................Today the results are visible,
Корень земли - этруски! ....................... Zemes saknes - etruski!...........................The root of the earth- Etruscans!

Формирование отечества, ................... Tēvzemes formēšana,………………………..Formation of the fatherland,
Начинается вновь, ................................ Sākas no jauna,……………………………..It starts again,
Новое грядёт человечество, ................ Cilvēce Jauna nākotnē,……………………....The New humanity is coming,
Единая у всех кровь! ............................ Vienas asinis visiem!...............................The same blood to all!

Историю необходимо помнить! ............ Vēsturi jāatceras!......................................Need to remember the history!
Тех, кто тянул вспять! ........................... Tos, kuri atpakaļ vilka!..............................Those who pulled backwards,
Не надо ничего мнить, .......................... Iedomāties nevajag neko,…………………..Don't need to imagine
Лучше с колена встать! ......................... Labāk no ceļiem piecelties!......................It's better to get up from knee!

Историческое пробуждение! ................ Vēsturiska atmoda!...................................The historical revival!
Длинная дорога к Дому! ....................... Ilgais ceļš Mājup!.....................................The long way to the Home!
Религиозные заблуждения, .................. Reliģiozie maldi,……………………………...Religious delusions,
Катастрофы сменили потоп! ................ Plūdus katastrofas nomainīja!.....................Holocaust changed the flood!

Крещение было сложным! .................... Kristīšana bija sarežģīta!..........................Baptism was complicated!
Требовалось поменять Веру! ............... Ticību mainīt bija nepieciešams!.................It was necessary to change the Faith!
И, конечно, забыть прошлое! ................ Un, protams, aizmirst pagātni!..................And, of course, to forget the past!
Богом Руси отмеренное! ....................... Dieva Krievzemi ieskaitot!........................Russia metered by God!

Тысячи пропали напрасно! ................... Tūkstoši pazuda veltīgi!............................Thousands lost in vain!
Топором высекались родами! ............... Dzimtas cirvjiem izcirstas!.......................Axe carved delivery!
Истории этап ужасный! ......................... Vēstures etaps briesmīgs!.......................History phase terrible!
Люди становились врагами! .................. Naidā nokļuva cilvēki!..............................People became enemies!

Религия не принесла счастья! ............... Neatnesa laimi reliģija!............................Religion doesn't bring the happiness!
Религия - привнесённая, ....................... Reliģija - ieviesta,…………………………...Religion- addition,
Крещение стало несчастьем, ................ Kristīšana nelaime kļuva,…………………..Baptism was a misfortune,
В сердце рубец нанесённый! ................. Sirdī rēta radīta!......................................At the heart of scar inflicted!

Второй решил кардинально! .................. Otrs izlēma kardināli!...............................The second decided radically!
На плаху положить Родину! ................... Uz bendes bluķa Dzimteni likt!.................On the chopping block to put the Homeland!
Сменилась патриархальность, .............. Nomainījās patriarhālisms,………………....Change of patriarchy,
Страна стала уродиной! ......................... Zeme neglītene kļuva!..............................The country has become ugly!

Реки напрасной крови, ........................... Veltīgu asiņu upes,…………………………Rivers of blood in vain,
Заливали пашни и нивы! ........................ Appludināja arumus, druvas!....................Fill the fiends and arable land!
Страна не приобрела Нови, ................... Zeme Jaunumu neieguva,……………….....The country has not acquired the New,
Немногие остались живы! ....................... Nedaudzi palika dzīvi!.............................Few survived!

Но Русь - это Бога Промысел! ................. Taču Krievzeme - Dieva Nodomrīcība!.......But Russia- it is God's Providence!
Вновь поднялась с колен! ....................... Atkal no ceļiem piecēlās!........................Once again got up from knee!
Однако врагов замысел .......................... Tomēr naidnieku nodoms…………………..However the enemies plan,
Идеологию взяли в плен! ........................ Ideoloģiju gūstā ņēma!.............................Ideology captured!

Третий продолжил дело! .......................... Trešais lietu turpināja!.............................The third continued the work!
Духа не видно в нём! ................................ Gars viņā neredzams!............................Spirit not be seen in it!
Растерзано территории тело, .................. Ķermeņa tertorija saplosīta,………………...Ravished territory of the body,
Запылало внутри огнём! .......................... Iekšienē uguns uzliesmoja!......................Blaze inside the fire!

Перепутаны все критерии, ....................... Kritēriji sajaukti visi,…………………………Reversed all criteria,
Равенства нет на века! ............................ Vienlīdzības gadsimtos nav!.....................Equality is not forever!
Мамона - чужая бактерия, ....................... Mamons - baktērija sveša,…………………Mammon- alien bacterium,
Бездуховности река! ................................. Upe bez Garīguma!................................Spiritless river!

Третий запряг Россию, ............................. Trešais iejūdza Krievzemi,………………...Third harnessed Russia,
В неверие и греховность, ......................... Neticībā un grēcībā,………………………..In unbelief and sin,
Тяжёлая её миссия, .................................. Viņas misija grūta,…………………………Severe its mission,
Собой поднимать Духовность! ................. Ar sevi Garīgumu pacelt!..........................By yourself lift up Spiritual!

И всё вопреки давлению, .......................... Un viss par spīti spiedienam,……………..And all in spite of pressure,
Пассионарность спасает! .......................... Pasionaritāte glābj!.................................Passionarity saving!
Только на Бога равнение, ......................... Tikai uz Dievu līdzināšanās,……………...Only God alignment,
Ярость у Тьмы вызывает! ......................... Tumsai dusmas izraisa!...........................Rage fury in darkness!

Но третий - уже последний! ...................... Taču trešais - jau pēdējais!......................But third- already last!
Четвёртого не бывать! ....................... ...... Ceturtajam nebūt!...................................Fourth will not happen!
Придёт, наконец, Единение, ..................... Atnāks beidzot Vienošanās,……………...Will come finally Unity
И Божия Благодать! ................................... Un Svētlaime Dievišķā!.........................And God's grace!

Аминь. ......................................................... Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
03.03.17 ....................................................... 03.03.17……………………………………03.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /03.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.03.2017.

Skatījumu skaits: 356 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: