Galvenie » 2019 » Marts » 3 » Vēsts: 03.03.19. Katrēns "Pirmie soļi!"
16:46
Vēsts: 03.03.19. Katrēns "Pirmie soļi!"

03.03.19. Катрен “Первые шаги!”

Март – это изменчивый месяц!
В Небе: то – тепло, то – мороз!
Сегодня, нет ничего напоказ!
Клетки работают на апоптоз!

Люди в Пространстве Разума!
Они неотделимы от Бога!
Главное – Совершенство Ума!
Тогда Вечность будет итогом!

Все болезни совсем не от нерв!
Болезни – от нарушения Связи!
Человек действительно живой нерв,
Если с Богом не связан!

Пятая раса начиналась без Бога!
Религии захватили лидерство!
Люди, согласившиеся в итоге,
Прекратили Дома строительство!

Дом для человека – это Душа!
Ради этого стоит жить!
Но, в Душах людей проросла стужа,
На мамону променяна жизнь!

Мир пошёл не в том направлении!
Люди без Бога не могут творить!
Проблемами отозвалось отделение,
В Шестой расе этого не повторить!

С первого шага – контроль Неба!
Кардинальные ждут изменения,
Мамона теперь навечно небыль,
Главное для людей – Единение!

Девиз Шестой: “навсегда вместе”!
Истоком Шестой будет Россия!
Она будет единым для всех местом,
Спасение человечества – Её Миссия!

Весть об этом прозвучит скоро!
Озвучит Мои Слова Посланник!
Наступил Исторический срок,
Прозвучит Историческое Послание!

Перемены придут постепенно!
Но, старт обновления в Марте!
Ангелов люди услышат пение,
Они тоже давно на старте!

Ангелы давно ждут Первых!
Им будет оказана Честь!
Ангелы знают всех Воинов Веры,
У Воинов постоянная Связь есть!

Отбор будет разделять людей!
Кто в Вере – тот точно на Связи!
Мне нужно поддержать их скорей,
Показать, что со Мной они связаны!

Планета с Создателем согласовали,
Хронологию природных шагов!
Люди этого не ожидали,
Но, Сценарий Преображения готов!

Процесс: по уточнённому плану,
Сначала предупредительный залп!
Если люди проявят отвагу,
То, впереди буду Я, Сам!

Сначала будет слабый мороз,
Потом уже по обстановке!
Клетки могут включить некроз,
Если в Сознании людей остановка!

Первые шаги – шаги пробы!
Я посмотрю, что сделают люди!
Что бы ни говорили и кто бы?
Март – это Начала прелюдия!

Прелюдия Исторического Преображения!
Один раз на 26 тысяч лет!
Людей ждут Кардинальные изменения,
Создатель Сам вручит входной Билет!

Аминь.
Отец Абсолют
03.03.19

 

Vēsts: 03.03.19. Katrēns "Pirmie soļi!"

Marts - tas mainīgs mēnesis!
Debesīs: tad - silts, tad - aukstums!
Šodien, nav nekas izrādīšanai!
Šūnas strādā uz apoptēzi!

Cilvēki Saprāta Telpā!
Viņi no Dieva neatdalāmi!
Galvenais - Prāta Pilnība!
Tad Mūžība rezultāts būs!

Slimības visas nepavisam ne no nerviem!
Slimības - no Sakaru trucējuma!
Cilvēks tiešām dzīvs nervs,
Ja ar Dievu nav saistīts!

Piektā rase sākās bez Dieva!
Reliģijas priekšgalā izvirzījās!
Cilvēki, rezultātā piekrituši,
Mājas celtniecību pārtrauca!

Māja priekš cilvēka - Dvēsele tā!
Dzīvot dēļ tā ir vērts!
Taču, dvēselēs cilvēkiem sals izdīga,
Dzīvi uz mamonu izmainīja!

Pasaule ne tanī virzienā aizgāja!
Cilvēki nevar radīt bez Dieva!
Atsevišķi atsaucās problēmām,
Sestajā rasē to neatkārtot!

No pirmā soļa - Debesu kontrole!
Kardinālas izmaiņas gaida,
Mamona tagad mūžīgi nebūs,
Cilvēkiem galvenā - Vienošanās!

Sestās devīze: "kopā mūžīgi"!
Sestās Sākums būs Krievija!
Viņa priekš visiem būs viena vieta,
Cilvēces glābšana - Viņas Misija!

Vēsts par to izskanēs drīz!
Vārdus Manus Vēstnesis ieskaņos!
Sāksies Vēsturisks laiks,
Izskanēs Vēsturisks Vēstījums!

Pārmaiņas atnāks pakāpeniski!
Taču, atjaunošanās starts Martā!
Eņģeļu dziedājumu izdzirdēs cilvēki,
Viņi arī uz starta sen!

Eņģeļi sen gaida Pirmos!
Viņiem būs Gods parādīts!
Eņģeļi Ticības Sargus zina visus,
Sargiem pastāvīgi Sakari ir!

Atlase cilvēkus izdalīs!
Kurš Ticībā - tas precīzi Sakaros!
Man viņus ātrāk atbalstīt vajag,
Parādīt, ka ar Mani viņi saistīti! 

Planēta ar Radītāju saskaņoja,
Dabas soļu hronoloģiju!
Cilvēki to negaidīja,
Taču, Pārveidošanas Scenārijs gatavs!

Process: pēc precizēta plāna,
Sākumā brīdinājuma zalve!
Ja cilvēki drosmi izrādīs,
Tad, priekšā būšu Es, Pats!

Iesākumā būs sals vājš,
Pēc tam jau pēc situācijas!
Šūnas var ieslēgt nekrozi,
Ja cilvēku apziņā pietura!

Pirmie soļi - proves soļi!
Es paskatīšos, ko cilvēki darīs!
Ko arī neteiktu un kurš?
Marts - Sākuma prelūdija tā!

Prelūdija Vēsturiskai Pārveidošanai!
Vienu reizi 26 tūkstošos gadu!
Cilvēkus gaida kardinālas izmaiņas,
Radītājs Pats pasniegs ieejas Biļeti!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.03.19.

03.03.19.Quatrain “First steps”

March- is volatile month!
In Heaven: then- warm, then- cold!
Today, there is nothing on display!
Cells work on apoptosis!

People are in the Space of Mind!
They are inseparable from God!
The main thing- Perfection of Mind!
Then Eternity will be the result!

All diseases are not at all from nerves!
Diseases- are from breaking the Connection!
The human is really living nerve,
If he is not connect with God!

The Fifth race began without God!
Religions went in the front!
People agreed in the end,
Stopped building houses!

Home for human- is Soul!
It’s worth living for this!
But, in the Souls of people the cold has sprouted,
Exchanged life on mammon!

The World went in the wrong direction!
People can’t create without God!
Some referred to problems,
In the Sixth race don’t repeat this!

From first step- control of the Heaven!
The cardinal changes are waiting,
Mammon is now nonsense forever,
The main thing for people- is Unity!

Motto of the Sixth: “together forever”!
The Beginning of the Sixth will be Russia!
She will be one place for all,
The salvation of humanity- is Her Mission!

News about this will sound soon!
Messenger will record My Words!
Historical time will come,
Historical Message will sound!

Changes will come gradually!
But, the start of the update in March!
People will hear Angels singing,
They are also at the start for a long time!

Angels have been long waiting for the First ones!
Will be shown Honor to them!
Angels knows all the Warriors of the Faith,
Warriors have a permanent connection!

Selection will divide people!
Who is in the Faith- that is precisely on the Link!
I need to support them more soon,
Show that they are connected with Me!

The Planet is agreed with the Creator,
Chronology of natural steps!
People didn’t expect this,
But, Scenario of Transformation is ready!

Process: according to a revised plan,
First a warning salvo!
If people will show courage,
Then, I will be ahead, by Myself!

First there will be a slight frost,
After then already by scenario!
Cells may include necrosis,
If there is stop in people Consciousness!

First steps- are standard steps!
I will look, what people will do!
Whatever may be said and whoever?
March- is the prelude of Beginning!

Prelude of Historical Transfiguration!
Once for 26 thousands of years!
Cardinal changes are waiting for people,
The Creator by Himself will give the entrance Ticket!

Amen
Father Absolute
03.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.03.2019.

Skatījumu skaits: 57 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: