Galvenie » 2020 » Marts » 3 » Vēsts: 03.03.2020. Katrēns "Liesma aizdegas ātri"
22:36
Vēsts: 03.03.2020. Katrēns "Liesma aizdegas ātri"

03.03.2020 Катрен “Пламя разгорается быстро”

Ситуация сегодня лишь накаляется!
Эпидемия подхлёстывает события!
Границы стран закрываются!
Поезд стоит на перроне «Отбытие»!

Предупреждал: у людей нет шанса!
Лучшим лекарством является Вера!
Экономика Мира уже в трансе!
Любовь останется для людей мерой!

Но Любви нет, есть только слово!
Люди сами распространяют заразу!
От неопределённости болит голова,
Из-за эпидемии всё развалилось сразу!

Эпидемия помогает кризису!
Для преображения, революция не нужна!
Эпидемия всех людей сблизила!
Теперь это – Мировая нужда!

Все люди скоро вспомнят о Боге!
Папа Римский уже болен!
Неверие станет смертельным итогом!
Для тех, кто не проявил Волю!

Вас болезнь не коснётся, поверьте,
Но вы должны проявить Волю,
Болезнь не обернётся смертью,
Спасение людей – это ваша доля!

Предупреждал, вы должны быть готовы!
Страсти ещё не достигли предела!
Люди сбросят скоро свои оковы!
Тогда и раскроются ваши дела!

Церковь болеет, значит, не Боги!
Они – люди в большом грехе!
Жизнь сама подведёт их итоги,
Тогда станет понятно, кто остаётся на дне!

Вот когда открывается ваша партия,
Спектакль переходит в Финал,
За вами последняя в Спектакле ария,
Каждый получит, что он ожидал!

Богатство поведёт людей к смерти!
Шагнут туда власть и религии!
Они дождались Судного дня, поверьте,
С Душ всех людей падут вериги!

Пламя разгорается быстро!
Сырьё из Руси никому не нужно,
Страна разгорится костром!
Власть получит ответ за зло!

Она предала Идею: «Равенство»!
Она предала свой Народ!
Власть ввела всех в беспамятство,
Людям насильственно закрыли рот!

Повторяю, ваш выход на Сцену Истории!
Природа и Бог – вам помогли!
Вы люди совсем другой категории,
Вы сделали то, что в Духе смогли!

Вы держались 15 лет!
Наступило время расплаты!
Вам выделен в Новый Мир билет!
Это за Верность от Бога плата!

Вопрос к вам теперь отдельный!
Вы готовы шагнуть в Вечность?
Вы сами и никакой модели,
В Душе должна быть уверенность!

Уверенность в том, что вы – Боги!
Что вам подчинена Вечность!
Что вы можете всё в Итоге!
Что ваш путь в Бесконечность!

Эпидемия захватит Пространство!
Человечество не устоит в этих условиях!
Вы должны выстроить Белое Братство,
Равенство людей и никаких сословий!

Аминь.
Отец Абсолют.
03.03.2020

Vēsts: 03.03.20. Katrēns "Liesma aizdegas ātri"

Situācija šodien tikai nokaitējas!
Epidēmija notikumus pātago!
Valstu robežas slēdzas!
Vilciens uz perona "Atiešana" stāv!

Brīdināju: nav cilvēkiem izdevības!
Labākās zāles ir Ticība!
Pasaules ekonomka jau transā!
Mīlestība priekš cilvēkiem paliks mērs!

Taču Mīlestības nav, ir tikai vārds!
Cilvēki paši izplata infekciju!
No nenoteiktības galva sāp,
Epidēmijas dēļ izjuka viss uzreiz!

Epdēmija palīdz krīzei!
Pārveidošanai, revolūcija nav vajadzīga!
Epidēmija visus cilvēkus tuvināja!
Tagad tā - Pasaules vajadzība! 

Visi cilvēki Dievu drīz atcerēsies!
Romas Pāvests jau slims!
Neticība kļūs nāvējošs rezultāts!
Priekš tiem, kuri gribu neizrādīja!

Jūs slimība neskars, ticiet,
Bet jums Griba jāizrāda,
Slimība nepārvērtīsies nāvē,
Cilvēku glābšana - tā jūsu daļa!

Brīdināju, jums jābūt gataviem!
Kaislības vēl maksimumu nesasniedza!
Cilvēki savas važas nometīs drīz!
Tad arī jūsu darbi atklāsies!

Baznīca slimo, tātad, ne Dievi!
Viņi - cilvēki lielā grēkā!
Dzīve pati viņu rezultātus apkopos,
Tad kļūs skaidrs, kurš paliek uz grunts!

Lūk kad jūsu partija atklājas,
Izrāde Finālā pāriet,
Izrādē jums pēdējā Ārija,
Katrs saņems, ko gaidīja viņš!

Bagātība cilvēkus uz nāvi vedīs!
Turp dosies arī vara un reliģijas!
Viņi Tiesas dienu sagaidīja, ticiet,
Važas no cilvēku Dvēselēm kritīs!

Liesma aizdegas ātri!
Krievzemes izejviela nav vajadzīga nevienam,
Valsts aizdegsies ugunskurā!
Vara par ļaunumu atbildi saņems!

 Viņa nodeva  Ideju: "Vienlīdzība"!
Savu Tautu viņa nodeva!
Vara visus bezsamaņā noveda,
Cilvēkiem vardarbīgi mutes aizvēra!

Atkārtoju, jūsu iznāciens uz Vēstures Skatuves!
Daba un Dievs - jums palīdzēja!
Jūs cilvēki citas kategorijas pavisam,
Jūs izdarījāt to, ko Garā varējāt!

Jūs 15 gadus turējāties!
Atmaksas laiks pienāca!
Jums Jaunajā Pasaulē biļete iedalīta!
Par Uzticību tā maksa no Dieva!

Tagad jums jautājums atsevišķs!
Jūs gatavi Mūžībā ieiet?
Jūs paši un modeļi nekādi,
Dvēselē pārliecībai jābūt!

Pārliecībai par to, ka jūs - Dievi!
Ka jums Mūžība padota!
Ka jūs Rezultātā varat visu!
Ka jūsu ceļš Bezgalībā!

Telpu epidēmija pārņems!
Cilvēce šajos apstākļos neizturēs!
Jums jāizveido Brālība Baltā,
Cilvēku Vienlīdzība un kārtu nekādu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.03.2020.

03.03.20.Quatrain “The Flames flare up quickly”

The situation today is only heating up!
The epidemic spurs events!
The borders of the countries are closing!
The train is on the “Departure” platform!

I warned: people have no chance!
The best medicine is Faith!
The economy of the World is already in a trance!
Love will remain a measure for people!

But there is no Love, there is only a word!
People themselves spread the infection!
From uncertainty, head feels pain,
Because of the epidemic, everything fell apart right away!

The epidemic helps the crisis!
For transformation, revolution is not needed!
The epidemic all people brought together!
Now it- is a World need!

All people will soon remember God!
The Papas of Rome is already sick!
Unbelief will be a fatal outcome!
For those who have not shown Will!

Believe me, the disease will not affect you
But you must manifest the Will,
A disease won't turn into death
Saving people is your share!

I warned you should be ready!
Passion has not reached the limit!
People will soon throw off their shackles!
Then your affairs will be revealed!

The church is sick, therefore, not the Gods!
They- are people in great sin!
Life itself will ssum up their results,
Then it will become clear who remains at the bottom!

That's when your party opens,
The performance goes to the finale,
You have the last aria in the Performance,
Everyone will get what he expected!

Wealth will lead people to death!
There will step also power and religion!
They waited for Judgment Day, believe me,
With Souls of all people will fall chains!

The flames flare up fast!
Nobody needs raw materials from Russia,
The country will flare up with a fire!
The authorities will receive an answer for evil!

She betrayed the Idea: "Equality"!
She betrayed her people!
The authorities brought everyone into oblivion
They forcibly closed mouths of people!

I repeat, your exit to the History Scene!
Nature and God- helped you!
You are people of completely different category,
You did what you could in the Spirit!

You held on for 15 years!
The time has come for reckoning!
You have been allocated a ticket to the New World!
It’s a charge for Fidelity from God!

The question to you is now separate!
Are you ready to step into Eternity?
You yourself and no model
There must be confidence in the Soul!

Confidence that you are- Gods!
That Eternity is subordinate to you!
That you can all in the end!
That your way is to Infinity!

The epidemic will take over Space!
Humanity will not stand in these conditions!
You have to build a White Brotherhood,
Equality of people and no classes!

Amen.
Father Absolute.
03.03.2020


 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 03.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 03.03.2020. 

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: