Galvenie » 2018 » Maijs » 3 » Vēsts: 03.05.18. Katrēns "Krievija uz Pārejas"
18:01
Vēsts: 03.05.18. Katrēns "Krievija uz Pārejas"

03.05.18 Катрен ​ “Россия на Переходе”​​

Майские короткие ночи!
Возможности нет подумать!
И нет никакой мочи,
Порассуждать!

А, порассуждать есть о чём!
Мир, как треснувший глобус!
Можно уже пожалеть о нём,
Если не «последний троллейбус»!

Вам бы сесть в этот троллейбус,
Пусть прокатит людей по России!
Задан Богом для России ребус,
Миру, кажется, что Русь – Мессия!

Миру кажется, но только не Ей!
Она по-прежнему тянет лямку!
Препятствия Её милей!
Всё делает Русь из-под палки!

Инициатива – не Её конёк!
Для Неё важны обстоятельства!
Ей до сих пор невдомёк,
Что, в этом Богу предательство!

Кажется, что простота Святая!
Как, наивные дети,
Но, Россия в веках такая,
Доброта и трусливость в этом!

Нет хитрости и нет обмана!
Одним словом: большие дети!
Любит Русь не Президента, а атамана!
И очень боится возмездия!

Странный Народ – непрактичный!
Не терпит скрупулёзную точность!
Отвечает порой, пусть нетактично,
В этом Руси своя утончённость!

За Идею готова – на смерть!
Безрассудность – Её участь!
Внутри революционная круговерть,
Одновременно – подобострастие!

Россия – букет парадоксов!
Что рядовой, что Президент!
Она больше ставит вопросов,
Собой готова на Эксперимент!

Но, Бог выбрал этот Народ!
Как продолжение первых Этрусков!
Как Надежду начать Род!
Род Шестой – будет Русским!

Бесшабашность – тоже критерий!
Не все народы способны!
Для России – революция, как жребий!
Эволюция в Духе – удобнее!

Россия напоминает пружину,
Сжимаясь, создаёт усилие!
Всё может бросить в пучину,
Без внешнего на Неё давления!

Война показала способности,
Бросить всё для Победы,
Удивительные открывать возможности,
Воительница Она – непобедимая!

Все «вместе» – не страшна война!
Поддержка нужна от Бога!
Фрегат не будет иметь пробоин,
Начиная плавание от Порога!

Сегодня Новый готов Сценарий!
И, конечно, Новые горизонты!
Для других готов колумбарий!
Для России – от Бога Зонт!

«Важней всего погода» в Народе!
Если «вместе» – уже Победа!
Россия сегодня на Переходе,
Не грозит никому беда!

Аминь.
Отец Абсолют.
03.05.18

Vēsts: 03.05.18. Katrēns "Krievija uz Pārejas"

Maija īsās naktis!
Padomāt iespēju nav!
Un nav nekāda spēka,
Paspriedelēt!

Bet, par ko paspriedelēt ir!
Pasaule, kā ieplaisājis globuss!
Var jau viņu pažēlot,
Ja ne "pedejais trolejbuss!

Kaut iesēsties jums šinī trolejbusā,
Lai pavizina cilvēkus pa Krieviju!
Priekš Krievijas rēbuss Dieva uzdots,
Pasaulei, liekas, ka Krievzeme - Mesija!

Pasaulei liekas, bet tikai ne Viņai!
Viņa kā iepriekš velk jūgu!
Šķēršļi viņai mīļāki!
Krievzeme dara visu zem nūjas!

Iniciatīva - ne Viņas zirdziņš!
Priekš Viņas apstākļi svarīgi!
Viņai līdz šim brīdim nesaprotami,
Ka, Dieva nodevība tur! 

Škiet, ka Svēta vienkāršība!
Kā, bērni naivi,
Taču, Krievija tāda gadsimtos,
Labsirdība un bailīgums tur!

Nav viltību un nav apmāna!
Vārdu sakot: lieli bērni!
Ne Prezidentu Krievzeme mīl, bet atamanu!
Un ļoti baidās atriebības!

Dīvaina Tauta - nepraktiska!
Nemīl skrupulozu precizitāti!
Atbild dažkārt, arī netakstiski,
Tur Krievzemei savs smalkums! 

Par Ideju gatava - uz nāvi!
Neapdomīgums - Viņas daļa!
Iekšā revolucionāra vērpšana,
Vienlaicīgi - iztapīgums!

Krievija - paradoksu pušķis!
Vai ierindnieks, vai Prezidents!
Viņa jautājumus izvirza vairāk,
Gatava ar sevi uz Eksperimentu!

Taču, Dievs izvēlējās šo Tautu!
Kā turpinājumu pirmajiem Etruskiem!
Kā Cerību sākt Dzimtu!
Dzimta Sestā - būs Krievi!

Neapdomība - arī kritērijs!
Ne visas tautas spējīgas!
Priekš Krievijas - revolūcija, kā loze!
Garā evolūcija - ērtāk!

Krievija atsperi atgādina,
Saspiežoties, rada pūles!
Visu var iemest slīkšņā,
Bez ārējā uz Viņu spiediena!

Karš parādīja spējas,
Pamest visu priekš Uzvaras!
Apbrīnojamas iespējas atklāt,
Karavīrs Viņa - neuzvarama!

Visi "kopā" - karš nav brismīgs!
Atbalsts no Dieva vajadzīgs!
Fregatei nebūs caurumu,
Kuģošanu sākot no Sliekšņa!

Šodien Jaunais Scenārijs gatavs!
Un, protams, Jauni horizonti!
Priekš citiem kolumbārijs gatavs!
Priekš Krievijas - Nojume no Dieva!

"Laikapstākļi svarīgākie" Tautā!
Ja "kopā" - jau Uzvara!
Krievija šodien uz Pārejas,
Nelaime nedraud nevienam!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.05.18. 

03.05.18. Quatrain  “Russia on the Transition”

The short nights of May!
Don’t have possibilities to think!
And there is no any power,
Consider it!

But, there is something to speculate about!
The World is like a cracked globe!
Can already regret it,
If not “the last trolleybus”!

You should get into this trolley,
Let him drive people around Russia!
Rebus is set for Russia by God,
It seems to the World, that Russia- is the Messiah!

It seems to the World, but not to Her!
She still pulls the strap as before!
Obstacles She likes more!
Russia does everything under the cane!

Initiative- not Her hobby!
For Her circumstances are important!
She still doesn’t know,
That, there is God’s treachery!

It seems that the Holy simplicity!
Naïve as children,
But, Russia is like this for ages,
Kindness and cowardice is there!

There is no cunning and no deceit!
In a word: big children!
Russia doesn’t like the President, but the ataman!
And very much afraid of retribution!

Strange Nation- impractical!
Don’t tolerate scrupulous accuracy!
Sometimes answers, also tactless,
In this Russia has her own subtlety!

For the Idea is ready- to die!
Recklessness- is Her part!
Inside is the revolutionary whirlwind,
At the same time- servility!

Russia- a bouquet of paradoxes!
What an ordinary, what the President!
She puts more questions,
Ready with herself for the Experiment!

But, God chose this Nation!
As continuation of the first Etruscans!
As Hope to start Generation!
The sixth generation- will be Russian!

Recklessness- also criterion!
Not all Nation is capable!
For Russia- a revolution is like lotto!
Evolution in the Spirit- is more convenient!

Russia resembles a string,
Squeezing, creates an effort!
Everything can be thrown into the abyss,
Without external pressure on Her!

The war showed the ability,
To give up everything for the Victory!
Amazing opportunities open up,
She is the warrior- invincible!

All “together”- the war is not terrible!
Support from God is needed,
The frigate will not have a hole,
Starting swimming from the Threshold!

Today the New Scenario is ready!
And of course New horizons!
For others, a columbarium is ready!
For Russia- Umbrella from God!

“The weather is the most important thing” in Nation!
If “together”- already Victory!
Russia today is on the Transition,
Don’t threaten anyone harm!

Amen
Father Absolute
03.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.05.2018.

Skatījumu skaits: 183 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: