Galvenie » 2018 » Jūnijs » 3 » Vēsts: 03.06.18. Katrēns "Gaisma un Tumsa"
22:45
Vēsts: 03.06.18. Katrēns "Gaisma un Tumsa"

03.06.18 Катрен “Свет и Тьма”​ ​​

Тьма побеждает: у неё единение!
У Света – часто наоборот!
Мамона – Тьмы поведение,
У Света – всегда разброд!

Чуть показалось – уже в Боги!
У Света свои представления,
Гордыня побеждает в итоге,
В Сознании – одни знамения!

Так продолжалось веками,
Победа была за Люцифером,
Несогласованность с вами,
Хотя человечество – Сфера!

В Начале – единое человечество,
Тьма разделила на государства,
Стало много в Мире отечеств,
Ещё больше количество царств!

Не получится победить Мрак!
Слишком велико разногласие!
Эта вековая борьба не просто так,
Эта борьба – за единовластие!

Дуальность – не только внутри!
Свет и Тьма – вечные оппоненты,
Всё совершается на три:
Людям три года на эксперименты!

Свету необходимо объединиться!
Под флагом ОДНОГО Бога!
Если много Богов, видится,
Разные у Света дороги!

Не доказать, не подправить где-то,
Упрямство – отсутствие Веры!
Сподвижниками Вера воспета,
Единство в Духе – есть мера!

Октаэдр – зерно Единения!
Нет смысла там в разногласии!
Если будет Единое мнение,
В руки переходит власть!

Пока по углам разбежались,
Казалось, все верят Богу!
Поверьте, нет у Меня жалости,
Если не нашли друг к другу дороги!

Формирование необходимо партии,
Но, выбор предельно строг!
Ведь, это совсем не армия,
Нужен необходимый порог!

Пространство идёт к Переходу!
На Новые частоты вибрации,
Это последний экзамен по ходу,
Своего рода – людей аттестация!

Очень важно подготовить людей!
Даром не тратить времени,
Говорить и делать надо смелей,
Повторяю, Монархия – ваша премия!

Восстановить необходимо Гармонию!
Между всеми векторами жизни,
Единая у людей – есть акватория,
Она покажет, как Завтра жить!

Забудьте про гордыню и самость!
Создатель формирует Богов!
Только Доброта, а не злость,
Есть Гармония без оков!

Не будет государств и неравенства!
Религий тоже не будет!
Человечество усвоит правило,
Любовь вместо разногласий будет!

Сейчас Любовь – это чувство!
Завтра – уже состояние!
Затихнет разногласий буйство,
В Мир придёт, наконец, покаяние!

Аминь.
Отец Абсолют.
03.06.18

 

Vēsts: 03.06.18. Katrēns "Gaisma un Tumsa" 

Tumsa uzvar: viņai vienošana!
Gaismai - bieži otrādi!
Mamons - Tumsas uzvedība,
Gaismai - vienmēr trucējumi!

Tikko parādījās - jau Dievos!
Gaismai savi priekšstati,
Lepnība rezultātā uzvar,
Apziņā - vienas zīmes!

Gadsimtos tā turpinājās,
Luciferam bija uzvara,
Ar jums nesaskaņotība,
Kaut arī cilvēce - Sfēra!

Iesākumā - viena cilvēce,
Tumsa valstīs izdalīja,
Tēvzemju Pasaulē kļuva daudz,
Vēl lielāks daudzums caristu!

Neizdosies Tumsu uzvarēt!
Pārāk lielas domstarpības!
Šī gadsimtu cīņa ne vienkārši tā,
Tā cīņa - par vienvaldību!

Dualitāte - ne tikai iekšķīgi!
Gaisma un Tumsa - mūžīgie oponenti,
Viss īstenojas uz trīs:
Cilvēkiem trīs gadi priekš eksperimentiem!

Gaismai apvienoties nepieciešams!
Zem VIENA Dieva karoga!
Ja daudz Dievu, rādās,
Ceļi Gaismai dažādi!

Ne pierādīt, ne palabot kaut ko,
Stūrgalvība - Ticības trūkums!
Ticība līdzgaitnieku apdzejota,
Vienotība Garā - mērs ir!

Oktaedrs - Vienošanas grauds!
Nav tur jēgas pretrunām!
Ja viedoklis būs Vienots,
Vara pāriet rokās!

Pagaidām pa kaktiem izklīda,
Šķita, visi Dievam tic!
Ticiet, nav Man žēluma, 
Ja ceļu viens pie otra neatrada!

Partijai formēšana nepieciešama,
Taču, izvēle maksimāli stingra!
Jo, tā nepavisam ne armija,
Slieksnis nepieciešamais vajadzīgs!

Telpa uz Pāreju iet!
Uz Jaunām vibrāciju frekvencēm,
Tas pēdējais eksāmens gājienā,
Sava veida - cilvēku atestācija!

Ļoti svarīgi sagatavot cilvēkus!
Veltīgi laiku nekavēt,
Drosmīgāk runāt un darīt vajag,
Atkārtoju, Monarhija - jūsu prēmija!

Harmoniju atjaunot vajag!
Starp visiem dzīves vektoriem,
Cilvēkiem Viena - ir akvatorija,
Tā parādīs, kā dzīvot Rīt!

Aizmirstiet lepnību un patību!
Radītājs Dievus formē!
Labsirdība tikai, bet ne niknums,
Ir Harmonija bez važām!

Nebūs valstu un nevienlīdzības!
Reliģiju arī nebūs!
Cilvēce noteikumus apgūs,
Nesaskaņu vietā būs Mīlestība!

Mīlestība tagad - tās jūtas!
Rītdien - jau stāvoklis!
Norims domstarpību vētra,
Pasaulē, beidzot, atnāks nožēla!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.06.18.

03.06.18. Quatrain “Light and Darkness”

Darkness wins: she has unity!
The Light- often the other way around!
Mammon- behavior of Darkness,
Al Light always confusion!

A little seemed- already in the Gods!
The Light has its own ideas,
Pride wins in the end,
In Consciousness- only signs!

This went on for centuries,
The victory was for Lucifer,
Inconsistency with you,
Although the humanity- is Sphere!

In the beginning – is one humanity,
Darkness is divided into states,
There have been many n the World of the Fatherland,
More big number of the kingdoms!

It will be not possible to defeat the Darkness!
Too much disagreement!
This age old struggle is not just like that,
This struggle- is for autocracy!

Duality- is not only inside!
Light and Darkness- are eternal opponents,
Everything is done in three:
People have three years for experiments!

Light must unite!
Under the flag of ONE God!
If many Gods, it seems,
Different roads of the Light!

Don’t prove, don’t tweak somewhere,
Obstinacy- is the absence of the Faith!
Companions Faith is sung,
Unity in the Spirit- is measure!

The Octahedron- is the seed of Unity!
There is no point in disagreement there!
If opinion will be United,
The power passes into the hands!

While in the corners split up
It seemed that everyone believed in God!
Believe Me, I don’t have pity,
If you didn’t find the way to each other!

Formation of party is necessary,
But, the choice is extremely strict!
After all, this is not an army at all,
Need the necessary threshold                

Space goes to the Transition!
On the New frequency of vibrations,
This is the last exam on go,
Some kind of- people attestation!

It’s very important to prepare people!
Don’t waste your time,
Talk and do it more boldly,
I repeat, the Monarchy- is your prize!

Need to restore Harmony!
Between all vectors of life,
People have One- water area,
She will show, how to live Tomorrow!

Forget about pride and self!
The Creator forms the Gods!
Only Kindness, not anger,
There is harmony without bondage!

There will be no states and inequalities!
There will be no religions either!
Humanity will learn the rule,
Instead of disagreement will be Love!

Now Love- is a feeling!                         
Tomorrow- already a fortune!
Storm of disagreement will calm down,
Finally, repentance will come to the World!

Amen
Father Absolute
03.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.06.2018.

Skatījumu skaits: 162 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: