Galvenie » 2018 » Jūlijs » 3 » Vēsts: 03.07.18. Katrēns "Sevišķs ceļš"
12:41
Vēsts: 03.07.18. Katrēns "Sevišķs ceļš"

03.07.18 Катрен “Особый путь”

Закружилась «метель», закружилась!
Люди мечутся в полутьме,
Обида на власть отложилась,
Во внутренней тишине!

Кажется, что в стране тупик,
Нет продвижения вперёд!
Непонятный образ возник,
«От мечты поворот»!

Россия – никогда Европа!
В бесконечность уходящие вёрсты,
План Европеизации давно свёрстан,
«До будущего потопа!»

У России нет таких планов!
А, если есть, то с Создателем!
Россия не терпит самообманов,
Делает медленно, но сознательно!

Начало пойдёт из России!
Это объявлено Богом!
Первой быть – Её Миссия,
Зная, что будет в итоге!

В итоге, Россия – Монархия!
Люди скоро привыкнут!
Единственное, что спасёт от анархии,
Тогда не нужен Народу кнут!

Люди сами, поверьте, сами!
Выбирают ОСОБЫЙ путь!
Они точно знают, что «Бог с нами»!
Значит, прошлого не вернуть!

Трудный выбор, когда всё против!
Мир богатых объединился!
Обман – это богатых мотив,
На Планету переместился!

Всё сегодня против России!
Власть своя и чужая!
Совершенство – главная Миссия,
Цель жизни людей – такая!

Давление власти только растёт!
Свобода затоптана в грязь,
Но, ускорение перехода плетёт,
Радостную для людей вязь!

Люди себя не знают!
Не понимают возможности!
Люди и не предполагают,
Что ВСЁ возможно!

Власть прессует себе во вред!
Нет бы – сидели тихо!
Её обещания – всё бред,
Скоро закончится лихо!

Сколько можно мучить Народ?
Обращение словно с детьми!
Русские – это первый Род!
Добравшихся до Земли!

Люди-Боги – это они!
История началась с этрусков,
Остальные народы пришли,
Через проход узкий!

Потом написали историю,
От своих родов!
Это не Божественная категория,
Похожая, больше на проводы!

Проводы человечества с Планеты!
Руководит теневое правительство,
В чёрные одежды одетое,
Для Планеты – вредительство!

Теперь подросла Россия!
Принявшая Бога, пошла ва-банк!
Нет альтернативы этой Миссии!
Растает над Россией мрак!

Ускорение включил Бог!
Прежде всего, для России!
Три года дано на итог!
Сложная, но прекрасная Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют
03.07.18

 

Vēsts: 03.07.18. Katrēns "Sevišķs ceļš" 

Savirpuļoja "sniegputenis", savirpuļoja!
Cilvēki pustumsā skraida,
Aizvainojums uz varu atlikts,
Iekšējā klusumā!

Šķiet, ka valstī strupceļš,
Uz priekšu virzības nav!
Tēls radies nesaprotams,
"No sapņa pagrieziens"!

Krievija - nekad Eiropa!
Bezgalībā aizejošas verstis,
Eiropeizācijas plāns sen satīts,
"Līdz nākošiem plūdiem!"

Krievijai nav tādu plānu!
Bet, ja ir, tad ar Radītāju!
Krievija necieš pašapmānu,
Dara lēnām, bet apzinīgi!

Sākums no Krievijas ies!
Tas Dieva paziņots!
Pirmajai būt - Viņas Misija,
Zinot, kas rezultātā būs!

Rezultātā, Krievija - Monarhija!
Cilvēki ātri pieradīs!
Vienīgais, kas no anarhijas glābs,
Tautai tad pātaga nevajadzīga!

Cilvēki paši, ticat, paši!
Izvēlas SEVIŠĶU ceļu!
Zin viņi precīzi, ka "Dievs ar mums"!
Tātad, pagātni neatgriezt!

Grūta izvēle, kad viss pret!
Bagāto pasaule apvienojās!
Apmāns - tas bagāto motīvs,
Uz Planētu pārvietojās!

Viss šodien pret Krieviju!
Vara sava un sveša!
Pilnība - galvenā Misija,
Cilvēku dzīves mērķis - tāds!
 
Varas spiediens tikai aug!
Brīvība dubļos iemīta,
Taču, pārejas paātrinājums vij,
Priecīgu priekš cilvēkiem vijumu!

Cilvēki sevi nezin!
Nesaprot iespējas!
Cilvēki arī nedomā,
Ka VISS iespējams!

Vara sevi presē par ļaunu!
Kaut - klusu sēdējuši!
Tās solījumi - viss murgi,
Drīz beigsies strauji!

Cik Tautu var mocīt?
Izturēšanās gluži kā ar bērniem!
Krievi - tā pirmā Dzimta!
Līdz Zemei nokļuvuši!

Cilvēki-Dievi - tie viņi!
Vēsture ar etruskiem sākās,
Pārājās tautas atnāca,
Caur eju šauru!

Pēc tam vēsturi uzrakstīja,
No savām dzimtām!
Tā ne Dievišķā kategorija,
Līdzīga, atvadām vairāk!

Cilvēces atvadas no Planētas!
Vada ēnu valdība,
Melnos tērpos ieģērbti,
Priekš Planētas - kaitniecība! 

Tagad Krievija paaugās!
Dievu pieņēmusi, iet pa visu banku!
Nav šādai Misijai alternatīvas!
Virs Krievijas tumsa aug!

Dievs paātrinājumu ieslēdza!
Vispirms, priekš Krievijas!
Trīs gadi rezultātam doti!
Sarežģīta, bet brīnišķīga Misija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.07.18.

03.07.18. Quatrain  “A special way”
 
Spay on “blizzard” spay on!
People are rushing in half darkness,
The offence to power was postponed,
In the inner silence!

It seems, that the country is in dead end,
There is no progress ahead!
An incomprehensible image arose,
“Turn from the dream”!

Russia- is never Europe!
Departing versts in infinity,
The plan of Europeanization  has long been reduced
“Until next flood!”

Russia has no such plans!
But, if there is, then with the Creator!
Russia doesn’t tolerate self deception,
Does slowly, but consciously!

The beginning will come from Russia!
It’s declared by God!
The first to be- Her Mission,
Knowing, what will happen in the end!

In the end, Russia- is a Monarchy!
People will get used it soon!
The only thing what will save from anarchy,
Then the Nation is not needed whip!

People by themselves, believe me, themselves!
Choose a SPECIAL way!
They know, for sure, that “God is with us”!
Hence, the past can’t be returned!

Difficult choice, when everything is against!
The World of the rich united!
Cheating- is motive of rich ones,
On the Planet moved!

All today against Russia!
The power is own and another’s!
Perfection- is the main Mission,
The purpose of people’s live- is such!
 
The pressure of power only grows!
Freedom is trampled in the mud
But, the acceleration of the transition plains,
Joyful winding for people!

People don’t know themselves!
Don’t understand the possibilities!
People also don’t assume,
That ALL is possible!

The authorities are pressing themselves to harm!
Even- if were sit quite!
Her promises- are all nonsense,
Soon it will end famously!

How much you can torment the people?
Appeal like with children!
The Russians- are the first Kin!
Have reached the Earth!

People- Gods- are they!
The history began with Etruscans,
The rest of nations came,
Through the passage narrow!

After then they wrote a history,
From their birth!
This is not a Divine category,
More similar, to the good bye!

Goodbye of humanity from the Planets!                             
Manages the shadow government,
Dressed in black clothes,
For the Planet- wrecking!

Now Russia has grown up!
Accepted God, went all in!
There is no alternative to this Mission!
The gloom melts over Russia!

Acceleration included God
First of all, for Russia!
Three years are given for results!
Complicated, but beautiful Mission!

Amen
Father Absolute
03.07.18

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā vēstvietnē Spēkavots: http://spekavots.ucoz.ru /03.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.07.2018.

Skatījumu skaits: 182 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: