Galvenie » 2018 » Augusts » 3 » Vēsts: 03.08.18. Katrēns "Rudens ražas savākšana"
13:15
Vēsts: 03.08.18. Katrēns "Rudens ražas savākšana"

03.08.18 Катрен ​​“Осенний сбор урожая”

Всё будто бы ничего не меняется!
Власти плевать на всё!
Только престол качается,
Затупилось у всех чутьё!

Люди всего лишь проявление,
Причём, быстротечное!
Не принимают Бога явление!
И живут очень беспечно!

Я говорю обо всех!
Включая звено управления!
Им кажется, что жизнь без помех,
Но, это всё – заблуждение!

Много дано – большой спрос!
Об этом необходимо помнить!
Живёте ли в Боге – большой вопрос,
Требуется объяснить!

Бог уже начал отбор!
Каждый проходит экзамен!
Узкий в будущее коридор!
Проход с имуществом нереален!

Билет проходной – Сознание!
Другого ничего нет!
К людям придёт понимание,
Это единственный билет!

Кто воровал – остаётся на «второй год»!
Кто обманывал – ещё хуже!
Пострадает их собственный Род!
Они виноваты уже!

«Око за око – зуб за зуб»!
Эволюционная цепь поколений!
У Создателя есть повод,
Прервать проявление!

Люди забыли Бога!
Забыли, конечно, Совесть!
Но, себя не забыли в итоге!
Не поняли про Благую Весть!

Им кажется, что всё пройдёт!
Никто ничего не видел,
Но, Создатель Судьбу ведёт,
Нарушения Он заметил!

За всё надо платить по полной!
За ошибки – одна цена!
За искажения даже невольные,
«С плеч летит голова»!

Искажения недопустимы!
Это должна знать власть!
Кажется им, что недостижимы!
Опасная к мамоне страсть!

За мамону продано всё!
Конечно, и Родина!
Русь – это богатство в Духе Моё!
Тяжёлая наступает година!

Шестой расе не нужна власть!
Парадигма её – Равенство!
Если Любовь – это страсть!
Совершенство – главенство!

Подходит Момент Истины!
Перед Богом предстанут люди,
Экзамен будет мучительным!
Но, это только прелюдия!

Переходный период – три года!
По Сценарию можно короче!
Люди виновники перехода,
Нельзя говорить между строчек!

Россия разделена на три части!
Власть, Народ и Актив!
Власть уйдёт любой масти!
«Вместе» – это Новый мотив!

Осенний сбор урожая!
Урожая человеческих Душ!
Народ «Вместе» никому не угрожает,
Небеса уже играют туш!

Всё будет идти параллельно!
Не дожидаясь осени или зимы!
Люди поймут, что им велено:
В жизни оставаться людьми!

Аминь.
Отец Абсолют
03.08.18

 

Vēsts: 03.08.18. Katrēns "Rudens ražas savākšana"

Viss it kā nekas nemainās!
Varām uz visu nospļauties!
Tikai tronis šūpojas,
Visiem nojauta notrulinājās!

Cilvēki vispār tikai izpausme,
Pie tam, ātri tekoša!
Nepieņem Dieva parādību!
Un dzīvo ļoti bezrūpīgi!

Es runāju par visiem!
Ieskaitot vadības posmu!
Viņiem šķiet, ka dzīve bez traucējumiem,
Taču, viss tas - maldīšanās!

Daudz dots - daudz prasīts!
Par to jāatceras!
Vai dzīvojiet Dievā - jautājums liels,
Prasās paskaidot!

Dievs atlasi sāka jau!
Katrs eksāmenu iziet!
Koridors nākotnē šaurs!
Ar mantu ieeja nereāla!

Ieejas biļete - Apziņa!
Nav cita nekā!
Cilvēkiem saprašana atausīs,
Biļete šī vienīgā!

Kurš zaga - paliks uz "otru gadu"!
Kurš apmānīja - vēl sliktāk!
Cietīs viņu personīgā Dzimta!
Viņi jau vainīgi!

"Aci pret aci - zobs pret zobu"!
Paaudžu evolucionārā ķēde!
Radītājam ir iemsls,
Izpausmi pārtraukt!

Cilvēki aizmirsa Dievu!
Aizmirsa, protams, Sirdsapziņu!
Taču, rezultātā neaizmirsa sevi!
Nesaprata par Labo Vēsti!

Viņiem šķiet, ka viss pāries!
Neviens neko neredzēja,
Taču, Radītājs Likteni vada,
Pārkāpumus Viņš ievēroja!

Par visu maksāt nākas pa pilnam!
Par kļūdām - viena cena!
Par kropļojumiem pat netīšiem,
"Galva no pleciem lido"!

Kropļojumi nepieļaujami!
Tas jāzina varai!
Šķiet viņiem, ka nesasniedzami!
Uz mamonu kaislība bīstama!

Par mamonu viss pārdots!
Protams, arī Dzimtene!
Krievzeme - tā Mana bagātība Garā!
Grūti laiki sākas!

Sestajai rasei vara nav vajadzīga!
Viņas paradigma - Vienlīdzība!
Ja Mīlestība - tā kaislība!
Pilnība - virskundzība!

Tuvojas Patiesības Moments!
Cilvēki Dieva priešā stāsies,
Eksāmens mokošs būs!
Bet, tā tikai prelūdija!

Pārejas periods - trīs gadi!
Pēc Scenārija var īsāk!
Cilvēki pārejas vaininieki,
Nedrīkst runāt starp rindām!

 Krievija trīs daļās sadalīta!
Vara, Tauta un Aktīvs!
Vara aizies jebkuras sugas!
"Kopā" - tas Jaunais motīvs!

Rudens ražas savākšana!
Cilvēku Dvēseļu ražas!
Tauta "Kopā" neapdraud nevienu,
Debesis tušu jau spēlē!

Viss notiks paralēli!
Nesagaidot rudeni vai ziemu!
Cilvēki sapratīs, ka viņiem vēlēts:
Dzīvē cilvēkiem palikt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.08.18.

03.08.18. Quatrain  “Autumn harvesting” 

Everything seems o be changing nothing!
The authorities not care at all!
Only the throne swings,
Flair stomped to everyone!

People are just a manifestation,
By the way, fast running!
Doesn’t accept God’s appearance!
And live very carefree!

I’m talking about everyone!                                  
Including control link!
It seems to them, that life without interference,
But, this all is- delusion!

A lot is given- a lot is required!
This must be remembered!
Whether you live in God- is big question,
It’s required to explain!

God has already begun selection!
Everyone passes the exam!
A narrow corridor in the future!
Passage with the property is unreal!

Entrance ticket- is Consciousness!
There is nothing else!
Understanding will come to people,
This is the only ticket!

Who stole- will remain for the “second year”!
Who deceived- even worse!
Will suffer their own kind!
They are to blame already!

“An eye for an eye- a tooth for a tooth”!
The chain of evolutionary generations!
The Creator has an excuse,
Interrupt manifestation!

People have forgotten God!
Forgot, of course, Conscience!
But, they didn’t forget themselves in the end!
Didn’t understood the Good News!

It seems to them that everything will pass!
No one saw anything,
But, the Creator lades Fate,
Violations He noticed!

You have to pay for everything in full!
For mistakes- one price!
For distortions, even the unwitting,
“The head flies from the shoulders”!

Distortions are unacceptable!
The authorities must know this!
It seems to them, that unattainable!
Passion to mammon is dangerous!

For mammon sold everything!
Of course, also the Motherland!
Russia- is My wealth in the Spirit!
Difficult time starts!

The Sixth race doesn’t need power!
The paradigm of it- is Equality!
If Love- it’s passion!
Perfection- is supremacy!

The Moment of Truth is coming!
People will come front of God,
The exam will be excruciating!
But, this is only a prelude!

The transition period- is three years!
By the Scenario can be shorter!
People guilty for the transition,
Can’t talk between lines!

Russia is divided into three parts!
Power, the Nation and the Active!
Power will leave any suit!
“Together”- is the New motive!

Autumn is harvesting!
The harvest of Human Souls!
The Nation “Together” don’t threaten anyone,
Heaven is playing carcasses!

Everything will go in parallel!
Don’t wait for autumn and winter!
People will understand, what are told to them:
Humans will stay in life!

Amen
Father Absolute
03.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.08.2018.

=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.08.2018.

Skatījumu skaits: 160 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: