Galvenie » 2017 » Septembris » 3 » Vēsts: 03.09.17. Katrēns "Uzdevums uz laiku" - *
22:28
Vēsts: 03.09.17. Katrēns "Uzdevums uz laiku" - *

Vēsts: 03.09.17. Katrēns "Uzdevums uz laiku" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(30) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! / *(30) Древнеписьмо Близким! Друзям!, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/30_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-25-154
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

03.09.17. Катрен "Задача на время"…………………………………………….Quatrain "The task for the time"

Бегут перелески, бегут города! ........... Skrien mežiņi, skrien pilsētas!.............Running coppices, cities are running!
Всё это картинки прошлого!................. Visi tie pagātnes skati!.........................All these are picture of the past!
Жизнь ускоряется иногда, ................... Dzīve paātrinās dažkārt,……..………..Life accelerates sometimes,
Но, только когда возможно! .................Bet, tikai kad iespējams!.......................But, only when possible!

Жизнь - не только картинка в окне! .....Dzīve - ne tikai skatiņš logā!.................Life is not just a picture in the window!
Жизнь - внутреннее сражение! ........... Dzīve - iekšējā cīņa!..............................Life is an internal battle!
Жизнь - бывает даже на дне, .............. Dzīve - mēdz būt pat apakšā,…..……...Life- it happens even at the bottom
Жизнь - бывает и возвышение! ........... Dzīve - ir arī paaugstinājums!................Life- there is also an eminence!

Так было всегда, так - есть и теперь! . Tā bija vienmēr, tā - ir arī tagad!............So it was always, so- it's now too!
Меняются полюса жизни! .................... Mainās dzīves poli!.................................The poles of life are changing!
Кажется, что наступает капель,............Šķiet, ka sākas palāšu pilēšana,…..……It seems, that drops are coming,
По Воле Всевышнего! ...........................Pēc Visaugstā Gribas!............................By the Will of Most High!

Помнили люди о Боге нечасто! ........... Par Dievu cilvēki atcerējās ne bieži!.......People remembered about God infrequently!
В основном грехи заставляли! ............ Galvenokārt grēki lika!............................Basically, they made you commit sins!
Поэтому Обращение было напрасным, Tādēļ Uzruna bija veltīga,………….…..Therefore, Appeal was in vain,
В Боге люди не проявлялись! .............. Dievā cilvēki neizpaudās!.......................People didn't manifest themselves in God!

Тысячелетия лжи и обмана! ................. Melu un apmāna tūkstošgades!...........Millennium of lies and deceits!
Особенно, подмена понятий! ............... Sevišķi, izpratņu nomaiņa!...................Especially, the substitution of concepts!
Проявились Духовным дурманом, .......Izpaudās Garīgā dulnumā,……………..Have appeared in Spiritual dope,
И мамоны тяжелых объятий! ................Un mamona smagos apkāvienos!.........And heavy embraces of mammon!

Потерял человек свободу и равенство! . Pazaudēja cilvēks brīvību un vienlīdzību!..The human lost his freedom and equality!
Скатился на самое дно! ......................... Noripoja pašā apakšā!............................Rolled to the very bottom!
Приняв за основу неравенство, ............ Par pamatu nevienlīdzību pieņemot,…...Taking as a basis the inequality,
Стал рабом хозяина своего! .................. Kļuva sava saimnieka vergs!...................Became a slave to his master!

Подняться с колен трудно! ......................No ceļiem piecelties grūti!.....................Rising from the knees is difficult!
Необходимо применить усилие! ............ Nepieciešams spēkus pielietot!.............It's necessary to apply effort!
Раболепие в Духе затягивает на дно! ....Verdziskums Garā uz apakšu velk!........The servility in the Spirit draws to the bottom!
Демонстрируя человеческое бессилие! .Cilvēcisko bezspēku demonstrējot!.......Demonstrating human impotence!

Ничего не гарантирует Завтра! ...............Neko negarantē Rītdien!........................Nothing guarantees Tomorrow!
Философия с неправдой сроднились! ...Filozofija ar netaisnību saradojās!..........Philosophy with falsehood intermarry!
Некому сказать людям Правду, ............. Nav kurš cilvēkiem Taisnību saka,……..There is no one to tell the people Truth,
Религии и власть - объединились! ........ Reliģijas un vara apvienojās!..................Religions and power- united!

Единение ради управления! ...................Vienošanās vadīšanas dēļ!...................Unity for the sake of management!
Главное, управление в Духе! ................. Galvenais, vadīšana Garā!....................The main thing is control in the Spirit!
Необоснованное давление, ....................Nepamatots spiediens,………….......….Unreasonable pressure,
Характеризует в Духе - разруху! .............Garā raksturo - sabrukumu!..................Characterizes in the Spirit- ruin!

Люди уже не в состоянии, ...................... Cilvēki nav vairs spējīgi,………….…….People are not longer able,
Противостоять Тьме и мамоне! ..............Pretoties Tumsai un mamonam!...........Confront the Darkness and Mammon!
Великое противостояние - ..................... Lielā pretošanās - ……………………….Great confrontation-
Мракобесие Тьмы в законе! .................. Tumsas tumsonība likumā!.....................Darkness in the law!

Посмотрите, что противостоит вам? ......Paskataties, kas pretojas jums? ………..Look, what opposing you?
Я говорю о Воинах Света! ...................... Es runāju par Gaismas Cīnītājiem!..........I talk about Warriors of Light!
Пустыня в Духе и в Душах хлам! ............Tukšums Garā un krāmi Dvēselē!............Desert in the Spirit and trash in the Souls!
Полное отторжение Бога Заветов! .........Dieva Novēlējumu pilnīga ignorēšana!.....Complete rejection of God's Covenants!

Что же сказать людям Завтра? .............. Ko teikt cilvēkiem Rītdien?.....................What shall we say to people Tomorrow/
Когда Планета качнётся первой! ............ Kad Planēta sašūposies pirmā!..............When the Planet will shake first!
И захотят ли услышать Правду, ...............Un vai Taisnību dzirdēt gribēs,………….And if they will want to hear the Truth,
Что - Вера и есть Верность! .....................Ka - Ticība ir arī Uzticība!........................That- Faith is also Faithfulness!

Спасает, конечно, конец Света! .............. Glābj, protams, Pasaules gals!..............Saves, of course, the end of the World!
Трансмутация Космического потока, ...... Kosmiskās plūsmas transmutācija,……Transmutation of the Cosmic Flow,
Люди проведут три дня тишины без света, . Cilvēki pavadīs trīs klusuma dienas bez gaismas, ..People will spend three days of silence without light,
Как подведение Богом итогов! .................. Kā rezultātu apkopošanu no Dieva!.......As summation of results from God!

В последний момент - накануне, .............Pēdējā momentā - priekšvakarā,………...At the last moment- day before,
Станет понятен финал! ........................... Kļūs skaidrs fināls!....................................The final will become clear!
Все Надежды на спасение канули! .........Visas Cerības uz glābšanu zaudētas!.......All hopes of salvation have sunk!
Над Планетой сгустился туман! ............. Virs Planētas migla sabiezēja!..................Over the Planet the fog has thickened!

Нет никому оправдания! .......................... Nav nevienam attaisnojuma!....................There is no excuse for anyone!
Судьба выбиралась людьми! .................. Likteni cilvēki izvēlējās!..............................Fate was chosen by people!
Нет никакого желания, ............................. Nav nekādas vēlēšanās,…………………..There is no any desire,
Спасать тех, кого не спасти! .................... Glābt tos, kuri nav glābjami!......................Save those, who can't be saved!

"Надежда умирает последней!", .............."Cerība mirst pēdējā!",……………………."Hope dies last!"
Великое словосочетание! ........................ Dižens vārdu salikums!.............................Great phrase!
Почти, как Великая Весть! ....................... Gandrīz, kā Varena Vēsts!.........................Almost like the Great News!
Спасение - переход в Новое состояние! .Glābšana - pāreja Jaunā stāvoklī!..............Salvation- the transition to the New state!

Простого перехода не бывает! ................. Pāreja vienkārša nemēdz būt!....................A simple transition doesn't happen!
Время перехода - имеет границы! ............Pārejas laikam - ir robežas! ……………….The transition time- has boundaries!
Надежда людей вновь толкает, .................Cerība cilvēkus atkal bīda,…………..…….People's hope is being pushed again,
Не оборачиваться на традиции! ............... Nepagriezties uz tradīcijām!......................Don't turn back on tradition!

Сегодня дело не в этом! ............................ Šodien lieta ne tur!....................................Today is not the case there!
Традиции прошлого не помогут! ................Pagātnes tradīcijas nepalīdzēs!................Traditions of the past will not help!
Великий переход в Духе, поэтому, .............Lielā pāreja Garā, tādēļ,……….....……….A great transition in the Spirit therefore,
Русские первыми быть смогут! ................. Krievi pirmie būt spēs!...............................The Russians will be the first to be!

Человечество не в состоянии, ...................Cilvēce nav spējīga,………………..……...Humanity is not able,
Решить задачу на время! .......................... Atrisināt uzdevumu uz laiku!.....................Solve the problem for a while!
Но, придёт на Миг понимание, ..................Taču, atnāks uz Mirkli saprašana,………...But will come an understanding for a Moment,
Что грехи - это большое бремя! ................Ka grēki - liels slogs tas!............................That sins- are big burden!

Надежда вновь на Россию, .......................Cerība atkal uz Krieviju,…………………...Hope again for Russia,
Это не в первый раз, ..................................Tas ne pirmo reizi,…………………………It's not the first time,
Роль России сегодня - Мессия, .................Krievijas loma šodien - Mesija,…………..The role of Russia today- the Messiah,
И символ Её - СПАС! ................................. Un Viņas simbols - GLĀB!.......................And Her symbol is- SAVE!

Аминь. ......................................................... Āmen………………………………..………Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts……………………..……….Father Absolute
03.09.17 ....................................................... 03.09.17………………………….………...03.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 07.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /03.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.09.2017., papildināts angļu valodā 07.09.2017.

Skatījumu skaits: 302 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: