Galvenie » 2018 » Septembris » 3 » Vēsts: 03.09.18. Katrēns "Laiva - viena uz visiem"
15:27
Vēsts: 03.09.18. Katrēns "Laiva - viena uz visiem"

03.09.18 Катрен “Лодка – одна на всех”

Нет Единодушия среди людей!
Готовы перегрызть глотки,
Своя жизнь гораздо важней,
Чем Общая для всех “лодка”!

Но, “лодка” – одна на всех!
Называется – Планета Земля!
Не добудут люди успех,
Если у каждого своя “земля”!

Территория поделена на участки,
Кому метры, кому и сотки,
Для некоторых – просто участок,
Для километровой ходки!

Масштабы у всех разные!
Всё зависит от аппетита!
Про Совесть помнить важно,
Изменится тогда картина!

Кто ухватил – тот прав!
Идеология капитализма!
При этом меняется нрав,
Человек становится “Измом”!

Есть две категории:
В одной – люди творят себя!
В другой акватории:
Люди проживают зря!

Казалось бы: всё в достатке!
Богатство прёт из ушей!
Что остаётся в остатке?
Человек получился темней!

Ум – это одно, но Мудрость?
Накопленный опыт ошибок!
Часто Мудрость – синоним старость,
Жизнь, прерванная не в срок!

Накопление информации,
Через собственные представления,
Это – Судьбы деформация,
Или внутренние искажения!

Из поколения в поколение,
Накопление искажений,
Для людей – это как наставления,
Не изменить, к сожалению!

В Момент Истины – “вместе”!
Это – основное Условие!
Но, как внутри найти место,
Где, правильное послесловие!

Люди не слышат друг друга!
Свои представления выше!
Повторяется квадратура круга,
Человек из Души вышел!

Он вышел, но не вернулся!
Вышедший – потерял Её!
Нельзя даже обернуться,
Ибо потерял всё!

У каждого своё мнение!
Частное – определение!
Мнение отличается от поведения,
Происходит внутри деление!

Дуальность разлагает Душу!
Теряется ход эволюции,
Сердце внутри, как в стужу,
Предтеча внутренней революции!

Нужен скачок внутри,
Нужно переступить своё “Я”!
Не забывайте, что года лишь три,
И что сами себе – судья!

Нельзя жить без Совести!
Жизнь без Совести – плохой конец,
Человек пропадает без вести,
Смерть – это жизни Венец!

Всё можно, но если не один,
Лучше не одни, а все!
Изменится тогда Мира картина,
Наяву, а, совсем, не во сне!

Нужно сейчас – Осознание!
Что Шестая, исключительно, русская!
Что закончилось у Бога терпение,
Проблема мировая, совсем, не узкая!

Аминь.
Отец Абсолют
03.09.18

 

Vēsts: 03.09.18. Katrēns "Laiva - viena uz visiem"

Nav starp cilvēkiem Vienprātības!
Gatavi rīkles pārgrauzt,
Sava dzīvība daudz svarīgāka,
Kā Kopējā "laiva" priekš visiem!

Taču, "laiva" - viena uz visiem!
Saucas - Planēta Zeme!
Neiegūs cilvēki panākumu,
Ja "zeme" katram sava!

Teritorija izdalīta gabalos,
Kuram metri, kuram arī simtdaļas,
Priekš dažiem - vienkārši iecirknis,
Priekš kilometra gājiena!

Mērogi visiem dažādi!
No apetītes viss atkarīgs!
Par Sirdsapziņu atcerēties svarīgi,
Attēls tad izmainīsies!

Kurš sagrāba - tam taisnība!
Kapitālisma ideoloģija!
Pie tam tikumi mainās,
Cilvēks kļūst "Isms"!

Ir divas kategorijas:
Vienā - cilvēki rada sevi!
Citā akvatorijā:
Cilvēki nodzīvo velti!

Šķita ka: visa pietiekami!
Bagātība no ausīm līst!
Kas atlikumā paliek?
Cilvēks sanāca tumšāks!

Prāts - tas viens, bet Gudrība?
Kļūdu uzkrātā pieredze!
Gudrībai bieži - sinonīms vecums,
Dzīve, nelaikā pārtraukta! 

Informācijas uzkrāšana,
Caur personīgiem priekšstatiem,
Tā - Likteņa deformācija,
Vai iekšķīgi izkropļojumi!

No paaudzes paaudzē,
Izropļojumu uzkrāšana,
Priekš cilvēkiem - tas kā pamācība,
Neizmainīt, par nožēlošanu!

Patiesības Momentā - "kopā"!
Tas - galvenais Noteikums!
Bet kā iekšķīgi atrast vietu,
Kur, pēcvārds pareizais!

Cilvēki nedzird viens otru!
Savi priekšstati augstāk!
Atkārtojas apļa kvadratūra,
Cilvēks no Dvēseles izgāja!

Viņš izgāja, bet neatgriezās!
Izgājušais - pazaudēja Viņu!
Nevar pat atgriezties, 
Jo zaudēja visu!

Katram savs viedoklis!
Privāts - definējums!
Viedoklis no uzvedības atšķiras,
Iekšķīgi dalīšana notiek!

Dualitāte Dvēseli dezorganizē!
Evolūcijas gaita zūd,
Sirds iekšienē, kā salā,
Iekšējās revolūcijas priekšgājējs!

Iekšķīgi lēciens vajadzīgs,
Vajag savu "Es" pārkāpt!
Neaizmirstiet, ka gadi tikai trīs,
Un ka paši sev - tiesneši! 

Nedrīks dzīvot bez Sirdsapziņas!
Dzīve bez Sirdsapziņas - sliktas beigas,
Cilvēks pazūd bez vēsts,
Nāve - tas Vaiņags dzīvībai!

Visu var - bet ja ne viens,
Labāk ne viens, bet visi!
Izmainīsies tad Pasaules attēls,
Īstenībā, bet, pavisam, ne sapnī!

Tagad vajag - Saprast!
Ka Sestā, vienīgi, krievu!
Ka beidzās Dieva pacietība,
Pasaules problēma, pavisam, ne šaura!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.09.18.

03.09.18. Quatrain “The boat- is one at all”

There is no one mindedness among people!
Ready to gnaw throats,
His life is much more important,
As the common “boat” for all!

But, “boat”- is one at all!
It’s called- Planet Earth!
People will not succeed,
If everyone has his own “land”!

The territory is divided into sections,
Who has meters, who has also hundreds.
For some- just a site,
For a kilometer walk!

The scale for everyone is different!
Everything depends on the appetite!
It’s important to remember about Conscience,
Then the image will change!

Who grabbed- that’s right!
The ideology of capitalism!
At that virtues changes,
Human becomes an “Ism”!

There are two categories:
In one- people create themselves!
In another water area:
People live in vain!

It seemed: everything is in abundance!
Wealth riches from the ears!
What remains in the end?
Human turned darker!

The mind- is one thing, but Wisdom?
Accumulated experience of mistakes!
Often Wisdom- is synonymous with old age,
Life interrupted not on time!

Accumulation of information,
Through their own ideas,
This is- deformation of Destiny,
Or internal distortion!

From generation to generation,
Accumulation of distortions,
For people- it’s like teaching,
Don’t change, unfortunately!

In the Moment of Truth- “together”!
This is- the basic Condition!
But, how to find a place inside,
Where, afterword is correct!

People don’t hear each other!
Their views are above!
The quadrature of the circle is repeated,
A human came out from the Soul!

He went out, but didn’t turn back!
Released- lost Him!
Can’t even turn back,
Because lost everything!

Everyone has their own opinion!
Private- the definition!
Opinion differs from behavior,
There is a division inside!

Duality decomposes the Soul!
The course of evolution is lost,
Heart inside, as in the cold,
The forerunner of internal revolution!

Need a leap inside,
Need to cross your “I”!
Don’t forget, that there are only three years,
And that they to themselves- the judge!

Can’t live without Conscience!
Life without Conscience- is a bad end,
A human goes missing,
Death- is a life Crown!

Everything is possible- but, if not alone,
Better not alone, but all together!
Then the picture of the World will change,
In reality, but, not at all in dreams!

It’s necessary now- Awareness!
That the Sixth exclusively, Russian!
That God’s patience ended,
The global problem, not at all narrow!

Amen
Father Absolute
03.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.09.2018.

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: