Galvenie » 2018 » Oktobris » 3 » Vēsts: 03.10.18. Katrēns "Pārbaudes septiņās paaudzēs"
13:12
Vēsts: 03.10.18. Katrēns "Pārbaudes septiņās paaudzēs"

03.10.18 Катрен “Семь поколений проверки”

Многоуровневое Пространство и человек?
Людям Плотного плана не разобраться:
Что открывает им следующий век?
И зачем при жизни стараться?

Разобраться обязательно надо,
Прошлое – предтеча грядущего!
Годы и века – проходят парадом,
Как ответы человеку ждущему!

Ждущий – есть человек неверия!
Только в Вере понятен сценарий,
Много информации идёт, поверьте,
Для расшифровки нужен глоссарий!

Человек – многоуровневое пространство!
И свой собственный – микрокосмос!
Находится человек в странствии,
Главное, чтобы до Неба дорос!

У каждого человека – своя роль!
Расписанная Самим Создателем!
Это для человека – Неба пароль,
Спасающая от падения в обыватели!

У людей только две возможности:
Вверх – в Боги или падение в обыватели,
Позволяют в человеке способности:
Быть в Вере или в мамоне стяжателем!

Третьего не дано и быть не может!
Информация формирует и поведение,
При выборе Бог не поможет,
Человек – сам принимает решение!

Кому-то видится с Небом контакт,
Может легко перечитать “Книгу”?
Но, так не бывает никогда и никак,
Не видит связи: событий и Мига!

На контакт человеку даётся Право,
Плотный план – не Иерархия Света,
Есть дорога влево, а есть и вправо,
На пустой разговор наложено вето!

Кто-то может, ему разрешено,
Бог даёт на это согласие!
Небо говорит, что согласно на то,
Разговор не бывает гласным!

Всё зависит от разговора уровня,
Или прямой ответственности,
Поверьте, это не разговор дня,
Это Создателю – соответствие!

Такого человека выбирают веками,
Готовя к Судьбе Мессии,
Защищая от привычных цунами,
Ответственность – его сессия!

Если открыть человека рано,
Жди от Тьмы атаку с проблемой,
До поры нельзя открывать Прану,
Нельзя показывать и эмблему!

Тьма ожидает ошибки Неба,
Ей нужна демонстрация сил,
Мессия – для человечества Небыль,
Бог “Начало Начал” не произносил!

Информация до Начала – предательство!
Тьма немедленно начинает атаку,
Открытая детализация – вредительство!
Всё в соответствии с эволюцией тактом!

Небеса не говорят никогда точно!
Не надо выпускать информацию,
Тайна Небес сохраняется прочно,
Сегодня – это Важная декларация!

Не надо сомневаться в Пророке,
Семь поколений проверки!
Выход восьмой – успех в итоге,
Не надо дополнительной сверки!

Иерархия Света всё это знает!
Сценарий: “Преображение Мира”!
Человек в Духе – всё понимает,
Главное для человечества – Вера!

Аминь.
Отец Абсолют
03.10.18

 

Vēsts: 03.10.18. Katrēns "Pārbaudes septiņās paaudzēs"

Daudzdimensionālā Telpa un cilvēks?
Blīvā plāna cilvēkiem skaidrībā netikt:
Kas viņiem atver nākošo mūžu?
Un kādēļ censties dzīves laikā?

Tikt skaidrībā noteikti vajag,
Pagātne - priekštecis nākotnei!
Gadi un mūži - paiet kā parāde,
Kā atbildes gaidošam cilvēkam!

Gaidošs ir neticības cilvēks!
Tikai Ticībā scenārijs saprotams,
Daudz informācijas plūst, ticiet,
Priekš atšifrēšanas glosārijs nepieciešams!

Cilvēks - daudzdiensionāla telpa!
Un savs personīgais - mikrokosmoss!
Atrodas cilvēks klejojumos,
Galvenais, lai līdz Debesīm izaugtu!

Katram cilvēkam - sava loma!
Paša Radītāja uzrakstīta!
Tā priekš cilvēka - Debesu parole,
Glābjoša no krišanas mietpilsoņos!

Cilvēkiem tikai divas iespējas:
Augšup - Dievos vai krišana mietpilsoņos,
Cilvēkam spējas atļauj:
Būt Ticībā vai mantrausim mamonā!

Trešais nav dots un būt nevar!
Informācija formē arī uzvedību,
Pie izvēles Dievs nepalīdzēs,
Cilvēks - pats lēmumu pieņem!

Kāds redz ar Debesīm kontaktu,
Viegli var pārlasīt "Grāmatu"?
Taču, tā nemēdz būt nekad un nekā,
Neredz sakarus: notikumu un Mirkļa!

Cilvēkam dotas Tiesības uz kontaktu,
Blīvais plāns - ne Gaismas Hierarhija,
Ir ceļš pa kreisi, bet pa labi arī ir,
Uz tukšu sarunu veto uzlikts!

Kāds var, viņam atļauts,
Dievs uz to piekrišanu dod!
Debesis saka, ka piekrīt uz to,
Saruna nemēdz būt atklāta!

Viss no sarunas līmeņa atkarīgs,
Vai tiešas atbildības,
Ticiet, tā ne dienas saruna,
Tā Radītājam - atbilstība!

Tādu cilvēku izvēlas gadsimtiem,
Gatavojot Mesiju Liktenim,
Aizsargājot no pierastiem viesuļiem,
Atbildība - viņa sesija!

Ja atklāt cilvēku agri,
Gaidi no Tumsas uzbrukumu ar problēmu,
Līdz laikam Prānu atvērt nedrīkst,
Nedrīkst arī emblēmu parādīt!

Tumsa gaida Debesu kļūdas,
Viņai spēku demonstrācija nepieciešama,
Mesija - priekš cilvēces Neesība,
Dievs "Sākumu Sākumu" neizteica!

Informācija līdz Sāumam - nodevība!
Tumsa nekavējoties sāk uzbrukumu,
Atklāta detalizācija - kaitniecība!
Viss saskaņā ar evolūcijas taktu!

Debesis nesaka precīzi nekad!
Nevajag informāciju izpaust,
Debesu Noslēpums saglabājas noturīgi,
Šodien - tā svarīga deklarācija!

Par Vēstnesi šaubīties nevajag,
Septiņu paaudžu pārbaudes!
Astotās uznāciens - panākums rezultātā,
Pārbaudes papildus nevajag!

Gaismas Hierarhija visu to zin!
Scenārijs: "Pasaules Pārveidošana"!
Cilvēks Garā - visu saprot,
Galvenais priekš cilvēces - Ticība!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.10.18.

03.10.18.Quatrain “Verification of seven generations”

Layered Space and human?
Dense plan people don’t understand:
What does the next century reveal to them?
And why try during life?

Need to understand,
The past- is the forerunner of the future!
Years and centuries- passes as parade,
As answer to person who is waiting!

Waiting a human of disbelief!
Only in Faith the Scenario is clear,
A lot of information goes, believe Me,
A glossary is needed for decoding!

Human- a multi level space!
And your own- micro cosmos!
There is a human on a journey,
The main thing: is to reach Heaven!

Each person- has his own role!
Painted by the Creator himself!
This is for human- password of Heaven,
Saving from falling in philistines!

People have only two options:
Up- in the Gods or fall into the philistines,
Abilities allow to person:
To be in Faith or grapple in mammon!

The third is not given and can’t be!
Information forms also behavior,
God will not help for choice,
Human- by himself makes the decision!

Someone sees contact with Heaven,
Can read “Book” easy?
But it never happens like this,
Doesn’t see the connection: events and Moment!

Has given Right for contact to human,
The dense plan- is not the Hierarchy of the Light,
There is a road to the left, but there is to the right too,
There is a veto on empty talk!

Someone may, it’s allowed t him,
God gives consent to it!
Heaven says, that agree it,
Conversation is not a vowel!

It all depends of the conversation level,
Or direct responsibility,
Believe me, this is not the conversation of the day,
This is for creator- a match!

Such person is chosen by centuries,
Preparing the Messiah for the Destiny,
Protecting from the usual tsunami,
Responsibility- his session!

If you open a human early,
Wait from Darkness to attack with a problem,
Prana can’t be opened till time,
Can’t show also emblem!

Darkness awaits the error of Heaven,
She needs a show of strength,
Messiah- for humanity is Lack of,
God “Beginning Beginning” didn’t pronounce!

Information till Beginning- betrayal!
Darkness immediately begins to attack,
Open detailing- is wrecking!
All is accordance with the tact of evolution!

Heaven never say for sure!
No need to release information,
The Mystery of Heaven is firmly established,
Today- is an important declaration!

Don’t doubt for the Prophet,
Verification of the seven generations!
Exit of number eight- is the result of success,
No need for additional reconciliation!

The Hierarchy of the Light knows all this!
Scenario: “Transformation of the World”!
Human in the Spirit- understands everything,
The main thing for humanity- is Faith!

Amen
Father Absolute
03.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.10.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.10.2018.

Skatījumu skaits: 41 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: