Galvenie » 2017 » Novembris » 3 » Vēsts: 03.11.17. Katrēns "Grūti!" - *
19:02
Vēsts: 03.11.17. Katrēns "Grūti!" - *

Vēsts: 03.11.17. Katrēns "Grūti!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) Gaismas Stūrītis!" / *(Н) "Уголок Света!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_gaismas_sturitis/2014-03-07-993 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page6 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=62 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

03.11.17. Катрен "Трудно!"……………………………………………………Quatrain "It's hard!"

Трудно? Конечно, трудно! ................ ..Grūti? Protams, grūti! ………………Difficult? Of course, it's difficult!
Но, это только цветочки! .....................Taču, tie tikai ziediņi!........................But, it's only flowers!
Вас ожидает не только оно, .............. Jūs gaida ne tikai tas,…….………….You are expected not only by it,
Это только первые строчки! .............. Tās tikai pirmās rindiņas!...................These are only the first lines!

Первые строчки большого Романа! .. Liela Romāna pirmās rindiņas!...........The first lines of the Great Roman!
О том, как формировалась жизнь! .... Par to, kā formējās dzīve!...................About how life was formed!
Для людей тема актуальной стала, .. Tēma kļuva aktuāla priekš cilvēkiem,..The topic became urgent for people,
Необходимо понять: как жить? .......... Saprast nepieciešams: kā dzīvot?.......It's necessary to understand: how to live?

Жить, как раньше, уже не нужно, ...... Dzīvot, kā agrāk, jau nevajag, ………..To live, as before, is no longer necessary,
Новая мерность открывает возможности,.Jaunā dimensija iespējas atver,….The New dimension opens up opportunities,
При жизни измениться возможно, ......Dzīves laikā izmainīties iespējams,…...In life, it is possible to change,
Чувствуя в себе способности! ............Sevī spējas jūtot!...................................Feeling the abilities in yourself!

Новая жизнь - Новое тело! .................Jauna dzīve - Jauns ķermenis!...............A New life- a New body!
Свет для вас - Новая Прана! ..............Gaisma priekš jums - Jaunā Prāna!.......Light for you- New Prana!
Повторяю, сойдутся оттенки Белого,..Atkārtoju, saplūdīs Baltā nianses,……...I repeat, the shades of White will converge,
Залечится в Душе старая рана! .........Dvēselē sadzīs vecā brūce!....................And old wound will be healed in the Soul!

Всё не сразу и, точно, не вдруг! ..........Viss ne tūliņ un, tiešām, ne pēkšņi!.........All not at once and, for sure, not suddenly!
Эволюция - процесс сложный! ............Evolūcija - sarežģīts process!..................Evolution- is complex process!
Пересмотрены будут и враг, и друг, ....Pārskatīti būs gan naidnieks, gan draugs,.There will be both an enemy and a friend,
Сложно, но будет возможно! ...............Sarežģīti, taču iespējams būs!.................Difficult, but it will be possible!

Кажется, что нет возможности, ...........Šķiet, ka iespēju nav,………………...……It seems that there is no possibility,
Изменить Сознание России в целом! .Izmainīt Krievijas Apziņu kopumā!...........Change the Consciousness of Russia as a whole!
Не добиться, конечно, тождества, ......Nepanākt, protams, identitāti,…………....Not achieve, of course, identity,
Ведь сорок оттенков Белого! ...............Jo taču četrdesmit nianses Baltā!............Because forty shades of White!

Главное, ваша Вера в успех! ...............Galvenais, jūsu Ticība sekmēm!................The main thing, is your Faith in success!
И понимание, что теперь ВМЕСТЕ, ....Un saprašana, ka tagad KOPĀ,…………...And understanding, that now TOGETHER,
Я помогу убрать много помех, .............Es palīdzēšu novākt traucējumus daudzus,.I will help remove a lot of interference,
Ведь Россия и Бог в одном месте! ......Jo taču Krievija un Dievs vienā vietā!..........Because, Russia and God are in one place!

Место одно - Святая Россия! ..............Vieta viena - Svētā Krievija!.........................Place one- Holy Russia!
От океана до океана! ...........................No okeāna līdz okeānam!............................From the ocean to the ocean!
Необходимо осознать Миссию, ...........Misiju apzināties nepieciešams,…………….It's necessary to realize the Mission,
Нести Истину всегда без обмана! .......Nest Patiesību vienmēr bez apmāna!..........Carrying the Truth is always without deceit!

Не ждите, что будут рады, ...................Negaidiet, ka priecīgi būs,…………………..Don't expect to be happy,
Религии поднимут шум, .......................Reliģijas troksni sacels,……………………...Religions will make a noise,
Для прихожан Христос отрада! ...........Priekš Kristus draudzes prieka!....................For the parishioners Christ is happy!
Создатель - для страждущих Ум! ........Radītājs - Prāts priekš cietējiem!..................The Creator- is Mind for suffering!

Сегодня задача важная! ......................Šodien uzdevums svarīgs!............................Today the task is important!
Дать правдивую информацию! ...........Dot patiesu informāciju!.................................Give truthful information!
Ваша Миссия тоже отважная, .............Jūsu Misija arī drosmīga,……………………..Your Mission is also brave,
Доказать изменение гравитации! .......Gravitācijas izmaiņas pierādīt!.......................Prove a change in gravity!

Не ждите сразу Победы! ......................Negaidiet Uzvaru tūliņ!...............................Don't wait for Victory suddenly!
Но, заявить себя необходимо! ............Taču, sevi pieteikt nepieciešams!................But, you must declare yourself!
Не коснётся России беда! ....................Neskars Krieviju nelaime!...........................Trouble will not touch Russia!
Любовь и Истина - непобедимы! .........Mīlestība un Patiesība - neuzvarami!..........Love and Truth- are invincible!

Предупреждаю, Россия разделится! ..Brīdinu, Krievija sadalīsies!.........................I warn you, Russia will slip!
На тех, кто «ЗА» и кто «ПРОТИВ»! .....Uz tiem, kuri "PAR" un kuri "PRET"!...........On those, who are "FOR" and who "AGAINST"!
Главное, в Духе поделится, .................Galvenais, Garā dalīsies,………………..…The main thing is, to share in Spirit,
На: кто с Создателем, а у кого-то другой мотив!.Uz: kuri ar Radītāju, un kuriem cits motīvs!.On: who is with the Creator, and who has another motive!

Кто в мамоне за Христианством будут,.Kuri mamonā aiz Kristietības būs,……….Who will be in mammon after Christianity,
Им не надо ничего менять! ....................Viņiem nevajag neko mainīt!....................They don't need to change anything!
Но, православие Совесть разбудит, .....Taču, pareizticība Sirdsapziņu atmodinās,.But, Orthodoxy will wake up Consciousness,
Мир Россию сможет понять! ..................Pasaule Krieviju saprast varēs!................The World will can to understand Russia!

Сложнее борьба внутри! ........................Sarežģītāka cīna iekšēji!...........................More difficult struggle inside!
Русь обманутая - Воскреснет! ................Apmānītā Krievzeme - Atdzims!...............Deceived Russia- Resurrected!
Оставит Она Мир позади, .......................Atstās Viņa Pasauli aizmugurē,……….....She leaves the World behind,
Вертикаль и горизонталь - есть КРЕСТ! .Vertikāle un horizontāle - KRUSTS ir!......Vertical and horizontal- is a CROSS!

КРЕСТ Совершенства и Любви! ............Pilnības un Mīlestības KRUSTS!................CROSS OF Perfection and Love!
Россия принимает ответственность! .....Krievija atbildību pieņems!...........................Russia will take responsibility!
Народ, живший в веках без Любви, .......Tauta, bez Mīlestības gadsimtos dzīvojusi,.The nation who lived in the age without Love,
Получит от Бога Доверенность! .............Saņems no Dieva Pilnvaru!.........................Will receive a Power of Attorney from God!

Я говорю, что будет Завтра! ..................Es saku, kas būs Rīt!....................................I say, what will be Tomorrow!
Но, есть ещё жизнь сегодня! .................Bet, ir vēl dzīve šodien!.................................But, there is still life today!
Повторяю, Бог говорит Правду, .............Atkārtoju, Dievs Patiesību runā,……………..I repeat, God speaks the Truth,
Всё изменится до конца дня! .................Viss līdz dienas beigām izmainīsies!............Everything will change till end of the day!

Для Меня день - ваши года жизни! ........Priekš manis diena - jūsu dzīves gadi!........For Me the day- are years of your life!
Хочу поддержать, для кого жизнь мука!.Gribu atbalstīt, priekš kuriem dzīve mokas!.I want to support, for who the life is a burden!
Вы увидите ВСЁ при жизни, ...................Jūs VISU redzēsiet dzīves laikā,…………...You will see ALL during the life,
Вас не коснётся с Богом разлука! ..........Jūs neskars šķiršanās ar Dievu!..................You will be not touched by separation from God!

Трудно, но по-другому нельзя! ...............Grūti, taču citādi nevar!................................It's difficult, but different can't!
Ваша доля трудна и прекрасна! .............Jūsu daļa grūta un brīnišķīga!......................Your part is difficult and beautiful!
Творчество - жизнь, а не возня, .............Jaunrade - dzīve, bet ne noņemšanās,…….Creativity- is life, not fuss,
Мои Послания для вас адресные! .........Mani Vēstījumi priekš jums adresēti!............My Messages are targeted for you!

Я знаю ВСЁ и ваши сомнения! ...............Es zinu VISU arī šaubas jūsu!.....................I know All also your doubts!
Поддержать вас - Моя обязанность! ......Atbalstīt jūs - Mans pienākums!...................To support you- is My duty!
Важно сейчас, единое поведение, .........Tagad svarīga, vienota uzvedība,…………..It's important now, united behavior,
И, конечно, в Духе привязанность! .........Un, protams, piesaiste Garā!.......................And, of course, affection in the Spirit!

Аминь. .......................................................Āmen……………………………………..……Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………..……..Father Absolute
03.11.17 .....................................................03.11.17. ……………………………..………..03.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 06.11.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.11.2017., papildināts angļu valodā 06.11.2017.

Skatījumu skaits: 291 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: