Galvenie » 2016 » Decembris » 4 » Vēsts: 03.12.16. Katrēns "Mūžība"
16:11
Vēsts: 03.12.16. Katrēns "Mūžība"

Vēsts: 03.12.16. Katrēns "Mūžība"
................................................................ Катрен "Вечность"…………………………………Quatrain "Eternity"

Atcerēties nepieciešams, un pamatoti, ... Нужно запомнить, и основательно,………...Necessary to remember and it's yustly
Ka lemjam VISU - MĒS! .......................... Что решаем ВСЁ - МЫ!............................That deciding ALL- WE!
Teicu, ka obligāti atnāks ........................... Говорил, что придёт обязательно………...I told, that necessarily will come
Likteņa izmaiņas! ...................................... Изменение судьбы!................................Destiny changes

Tas skar visus un katru, ............................ Это касается всех и каждого,……………..It concerns all and everyone,
Un cits nevar būt! ...................................... И другово не может быть!........................And other can't be!
Drosmīgais pieņems pārmaiņas, .............. Преображение примет отважный,…………...Bold one will accept changes,
Kurš citādi dzīvot nevar! ............................ Кто по-другому не может жить!..................Who can't live different!

Pēkšņi taisnīgums visos atmodīsies, ......... Вдруг проснётся во всех справедливость,…Suddenly equity will wake up in everyone
Un Augstākā Morāle pamodīsies! .............. И Высшая проснётся Мораль!....................And will wake up Higher Morality!
Uz visiem laikiem pazudīs nemierīgums .... Пропадёт навсегда суетливость,…………….Restlessness will disappear forever
Un Gudrība atklās Tāles! ............................ И Мудрость откроет Даль!.........................And Wisdom will reveal Distance!

Tādas Tēles, kā bezgalība! ......................... Даль такую, как бесконечность!................Such Distance, as infinity!
Telpā horizonti izkusīs! ................................ Горизонты растают в Пространстве!.........Horizons will melt in the Space!
Un atnāks saprašana: Mūžība - .................. И придёт понимание: Вечность -…………...And will come understanding: Eternity-
Notikumu mērķis Lieliem iekārtojumiem! ..... Цель событий Великих убранство!.............The target of the events for Great decorations!

Jūs sapratīsiet, ka jūs visur, ......................... Вы поймёте, что вы повсюду,……………..You will understand, that you are everywhere
Un visur, vienlaicīgi! ..................................... И одновременно, везде!...........................And everywhere in the same time!
Uz Planētas jūs tikai minūti ......................... На Планете вы лишь минуту………………..Here you are for minute on the Planet
Visu uz sevis pārbaudiet! ............................. Проверяете всё на себе!...........................All checking on yourselves!

Un no Debesīm jūs neaizgājāt! .................... И с Небес вы не уходили!.........................And you didn't walk away from the Heaven!
Tikai hologrammas nolaistas bija! ................ Были спущены лишь голограммы!............Only holograms were lowered down!
Jūsu mērķis - vadīt ....................................... Ваша цель - руководить…………………...Your target- to manage
Pēc programmas kopiju savu! ...................... Своей копией по Программе!.....................Your copy by the program!

Jūs sākumā nedroši spēlējāt, ........................ Вы играли сначала несмело,………………You were playing insecure in beginning
Bija drāmas un bija gals! ............................... Были драмы и был конец!........................Were drams an were end!
Taču prasmīgi parādījāt sev, ......................... Но показали cебе умело,…………………....But skillfully you have shown yourselves
Ka visam no Dieva ir Vaiņags! ...................... Что всему есть от Бога Венец!..................That to everything have the Crown from the God!

Uzreiz tikai trīssimt saprata, ......................... Только триста поняли сразу,………………Directly only three hundred understood
Ka spēle šī sveču vērta! ................................ Что игра эта стоит свеч!..........................That this game worth the candle!
Un neatkāpās ne reizi, .................................. И не отступили ни разу,…………………...And didn't derogate not once,
Lai hologrammas ietaupītu! ........................... Чтобы голограммы сбереч…………………To save the hologram!

Lūk tagad visas kopijas kopā! ........................ Вот теперь все копии вместе!.................Look, now all copies are together!
Kā arī jūs Debesīs vienmēr! ........................... Как и вы всегда на Небесах!..................As well as you always in the Heaven!
Planēta ziņu saņēma, ..................................... Планета получила известие,…………….Planet got the message
Ka viss uz svariem pie Mūžības sakrita! ......... Что сошлось у Вечности на весах!..........That all coincided to the Eternity on the scale!

Hologrammas ceļā panākumus guva! ............. Голограммы преуспели в путь!................Hologram got success on the way!
Tas - krievu nācijas panākums! ....................... Это - успех русской нации!....................That- the success of Russian nation!
Cilvēki tā arī palika cilvēki, ............................... Люди так и остались людьми,…………People as well as stayed people
Virsroku guva Pamata civilizācija! .................... Верх взяла Коренная цивилизация!......Basic civilization prevailed!

Āmen. ................................................................. Аминь…………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .................................................... Отец Абсолют…………………………Father Absolute
03.12.16. ............................................................. 03.12.16………………………………..03.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/05.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 04.12.2016.

Skatījumu skaits: 393 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: