Galvenie » 2017 » Decembris » 3 » Vēsts: 03.12.17. Katrēns "Cēloņi un sekas" - *
20:06
Vēsts: 03.12.17. Katrēns "Cēloņi un sekas" - *

Vēsts: 03.12.17. Katrēns "Cēloņi un sekas" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Pludo āres!" / *(Н) "Простори в потоп!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_pludo_ares/2014-07-21-1152 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=100 ; и видео:http://spekavots.ucoz.ru/news/17_08_14_videoieraksts/2015-08-27-1565 )

(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

03.12.17 Катрен "Причины и следствия"…………………………………………..Quatrain "Causes and effects"

Мир напряжён и нет Надежды! ...............Pasaule saspringusi un Cerību nav! …..The World is tense and there is no Hope!
Причина совсем не в войне! ....................Cēlonis nepavisam ne karā!...................The reason is not at all in war!
Мир потерял Бога однажды, ....................Reiz Pasaule Dievu pazaudēja,……..….The World lost God once,
Значит, себя потерял вдвойне! ...............Tātad, pazaudēja sevi divkārt!.................So, lost herself twice!

Причина - глубоко внутри! ...................... Cēlonis - dziļi iekšienē!............................The reason- is deep inside!
И нет для людей лекарства, ....................Un nav priekš cilvēkiem zāļu,……………And there is no medicine for people,
Невозможно от себя уйти, ........................Neiespējami aiziet no sevis,……………..It's impossible to walk away from yourself,
Даже изображая братство! .......................Pat brālību iztēlojoties!............................Even portraying brotherhood!

Тысячелетия болезни - хроника! ............Slimību tūkstošgade - hronika!................Millennium of illness- chronicle!
Причины её известны, ............................ Tās cēloņi zināmi,………………………...It causes are known,
История, попробуй тронь-ка, ...................Vēsture, mēģini traucēt,………………….History, try to touch,
"Свободно на кресте место"! ..................."Vieta uz krusta brīva"!............................"Place on the cross is free"!

Великая ложь и её метастазы, ...............Meli lieli un to metastāzes,…………Great lies and their metastasis,
Главное, всем удобно! ............................Galvenais, visiem ērti!......................The main thing is, that for everybody is comfortable!
Пусть религии только фразы, .................Lai reliģijas tikai frāzes,……………..Let religions are only phrases,
Обряды очень подробны! ........................Ceremonijas visos sīkumos!............Rites are very detailed!

Долгая ложь - почти поверье, .................lgie meli - gandrīz kā ticējums,……...A long lies- are almost as belief,
За века обрастает фактами, ...................Ar faktiem gadsimtos apaug,………...Accumulated with facts over the centuries,
Человечество сформировало веру,........Cilvēce ticību noformēja,…………...…Humanity has formed the faith,
Подготавливая всегда акты! ...................Vienmēr aktus sagatavojot!.................Always preparing acts!

Распятие: миф или Правда? ..................Krucifikss: mīts vai Taisnība?................Cucrifixion: myth of Truth?
Для многих теперь неважно, ..................Tagad priekš daudziem nesvarīgi,……..Now for many it doesn't matter,
Предки (под давлением) сказали "Да",. Senči (zem spiediena) teica "Jā",………Ancestors (under pressure) said "Yes",
Для властей "Да" было важно! .............."Jā" bija svarīgs priekš varas!................."Yes" was important for authorities!

Обосновано: власть и насилие! ..............Arguments: vara un vardarbība!............Justified: power and violence!
Свобода заключена в тюрьмы, ...............Brīvība cietumos slēgta,………………...Freedom is imprisoned,
Сомнение, как небольшое усилие, .........Šaubas, kā neliela piepūle,………….....Doubt, like a little effort,
Для власти - превышение нормы! ...........Priekš varas - normas pārsniegums!....For power- excess of the norm!

Метастазы распространяются быстро, ...Metastāzes ātri izplatās,………………….Metastases spread rapidly,
Человечество, как организм, чахнет, .......Cilvēce, kā organisms, nīkuļo,…………..Humanity, like an organism, is withering away,
Власть + религии - это монстр, ................Vara + reliģijas - tas monstrs,…………...Power+ religion- is a monster
От которого неверием пахнет! .................No kura neticība smako………………….From which unbelief smells!

Человечество подошло к черте, ..............Cilvēce pie svītras nonāca,……………….Humanity has came to the line,
За которой - Новое время, ...................... Aiz kuras - Jauns laiks,……………………Behind which- New time,
Не дойти без Бога к той версте, ...............Bez Dieva neaiziet līdz verstij, ………......Don't go to the "verst" without God,
За которой жизнь, а не бремя! .................Aiz kuras dzīve, bet ne slogs!...................Behind which is life, but not burden!

Никто сегодня не говорит о Вере! ........... Neviens par Ticību nerunā šodien!..........No one talks about Faith today,
Об истинной Вере Богу, ............................Par patieso Ticību Dievam,…………...….About the True Faith to God,
Религии для людей стали поверьями, .....Priekš cilvēkiem reliģijas ticējumi kļuva,..Religions for people have become beliefs,
Фантазиями людей в итоге! ......................Rezultāts cilvēku fantāzijām!....................Result of the people fantasies!

Но, люди были Богами раньше! ...............Taču, cilvēki bija Dievi agrāk!....................But, people were Gods before!
При формировании Планеты, ..................Pie Planētas formēšanās,…………………When was forming the Planet,
Небеса сроки перенесли на "дальше", ....Debesis termiņus pārnesa "tālāk",……….Heaven was moved time to the "next",
Не все Боги согласились на это! ..............Ne visi Dievi tam piekrita!..........................Not all the Gods agreed to this!

Теперь обсуждать это поздно, ..................Tagad to apspriest par vēlu,………………Now is too late to discuss this,
Да и не людей в общем дело! ...................Un arī ne cilvēku lieta tā!..........................And also this is not people in general!
Сегодня гибель людей стала возможной,.Šodien cilvēku bojā eja iespējama,……...Today the death of people became possible,
"Снеги" укрывают всё белым! ..................."Sniegi" visu klāj baltu!.............................."Snow" cover everything white!

Много грехов и лжи накоплено, ................ Daudz grēku un melu uzkrāts,……………Many sins and lies are accumulated,
Войны - есть следствие неверия! ..............Kari - ir neticības sekas!............................Wars- are consequences of disbelief!
Нет стоящих, всегда обособленно, ............Nav stāvošu, vienmēr nošķirti,……………There are no standing ones, always apart,
Нет и у Бога к людям доверия! ...................Nav arī Dievam pie cilvēkiem uzticības!....God also has not trust to people!

Можно креститься, звать Всевышнего! ......Var krustīties, saukt Visaugsto!................Can be baptized, call the Almighty!
Религии - плод человечества! .....................Reliģijas - cilvēces auglis!........................Religions- are the fruit of humanity!
Сегодня требования, пусть повышенные,...Šodien prasības, paaugstinātas,………...Today the requirements, albeit elevated,
Люди должны стать Единым отечеством!....Cilvēkiem jākļūst tēvzemei Vienai!...........People should become One Fatherland!

Особенно, когда Планета готова, ...............Sevišķi, kad Planēta gatava,……………...Especially, when the Planet is ready,
Помните, Она - существо живое! ................Atceraties, Viņa - būtne dzīva!..................Remember- she is a living creature!
Обрушатся на людей потоки, ......................Nogāzīsies pār cilvēkiem plūsmas,……....Flows will fall on the people,
Не оставят никого в покое! ..........................Neatstās mierā nevienu!............................Will not leave anyone alone!

Ложь религий не перейдёт в "Завтра",.....Reliģiju meli nepāries "Rītdienā",………The lies of religions will not pass into "Tomorrow"<
"Завтра" принадлежит Богу, .................... "Rītdiena" Dievam pieder,…………….…"Tomorrow" belongs to God,
Нужно, наконец, сказать Правду, .............Vajag, beidzot, Taisnību pateikt,………...Must, finally tell the Truth,
И Единственную определить дорогу! .......Un Vienīgo ceļu noteikt!..........................And determine the Only way!

Главный грех людей - есть неверие! ........Galvanais cilvēku grēks - neticība!............The main sin of people- is disbelief!
Или неправильные представления, ..........Vai priekšstati nepareizi,…………………..Or wrong conceptions,
Жить нельзя в отсутствии Веры, .............. Nedrīkst dzīvot Ticības trūkumā,……...….Can't live without Faith,
И при мамоне давлении! ........................... Un pie mamona spiediena!........................And with mammon pressure!

"Человек - не известен людям"! ................"Cilvēks - Nezināms cilvēkiem"!................."Human- is not known to people"!
Привлекаю ваше внимание! ......................Koncentrēju uzmanību jūsu!.......................I draw your attention!
Проявление - только прелюдия, ................Izpausme - tikai prelūdija,……………….....Manifestation- is only prelude,
Формирование своего понимания! ............Savas izpratnes formēšana!.......................Formation of your understanding!

Что человек - это Бога проекция! ............... Ka cilvēks - tā Dieva projekcija!.............That human- is God's projection!
Человек - голограмма Создателя! ..............Cilvēks - Radītāja hologramma!..............Human- is the hologram of the Creator!
Запрещена для людей любая коррекция, ..Cilvēkiem aizliegta jebkura korekcija,.....Any correction is forbidden for people,
В Сотворчестве - жизнь, а не жизнь обывателя!.Līdzjaunradē - dzīvība, bet ne mietpilsoņa dzīve!..In Co- creation- life, but not life of philistine!

Нужна Вера, точнее, понимание, ...............Vajag Ticību, precīzāk, saprašanu,………Need Faith, more precisely, understanding,
Что человек - сотворение Бога, ..................Ka cilvēks - Dieva radījums,………………That human- is creation of God,
К Сотворчеству основное внимание, .........Līdzjaunradei galvenā uzmanība,………...The main attention to Co- creation,
Или совершенствованию в итоге! ..............Vai rezultātā pilnveidošanai!......................Or improvement to the end!

Первой сегодня начинает - Россия! ........Pirmā sāk šodien- Krievija!...................First begins today- Russia!
Славяне-Арии начинают первыми, ........Slāvi-Ariji pirmie sāk,……………………Slavs- Aryans begin first,
Первыми быть - Святая Миссия! ............Pirmajiem būt - Misija Svēta!.................To be the first- is Holy Mission!
Для этого в Душе нужна Вера! .................Dvēselē priekš tā Ticība vajadzīga!.......For this, Faith is needed in the Soul!

Аминь. .............................................................Āmen…………………………………..……Amen
Отец Абсолют. ................................................Tēvs Absolūts……………………….……..Father Absolute
03.12.17 ...........................................................03.12.17……………………………...……..03.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 14.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.12.2017., papildināts angļu valodā 14.12.2017.

Skatījumu skaits: 524 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: