Galvenie » 2017 » Janvāris » 4 » Vēsts: 04.01.17. Katrēns "Revolūcijas"
22:19
Vēsts: 04.01.17. Katrēns "Revolūcijas"

Vēsts: 04.01.17. Katrēns "Revolūcijas"
........................................................... Катрен "Революции"……………………………Quatrain "Revolutions"

Nē - revolūcijām! ................................ Нет - больше революциям!...............................No- to revolution!
Tā - ne Dieva nodomrīcība! ............... Это - не промысел Бога!..................................That- not God thought activity!
Evolūcijas turpināšana, ...................... Продолжение эволюции,…………………….Continued revolution
Ir vienīgais ceļš priekš visiem! ............ Есть единая для всех дорога!.......................Is the only way for all!

Nedrīkst piespiest! .............................. Нельзя заставлять!...........................................Can't be forced!
Tas - nepareizi! ................................... Это - не правильно!............................................That- wrong!
Nevajag pārliecināt! ............................ Не следует убеждать!........................................Don't need to convince!
Katram ir Griba! .................................. Каждый имеет Водю!..........................................Everyone has Volition!

Apziņa - izmainīsies Vienoti! ............... Сознание - изменится Едино!......................Consciousness- will change United!
Valsts kārtība neskaitās! ..................... Государства порядок не в счёт!....................State doesn't count the order!
Cilvēki sapratīs vienīgo, ...................... Люди поймут единственный,………………..People will understand only
Priekš Tautas rēķinu! .......................... Для Народа расчёт!...........................................For the people of calculation!

Tas vienkāršs un visiem skaidrs: ......... Он прост и всем ясен:……………………..It is simple and clear to everyone:
Valstī nepieciešama - vienlīdzība! ....... Необходимо в стране - равенство!............In country should be- equality!
Atnāks arī saprašana: ......................... Придёт и понимание:………………………...Will come also understanding:
Nevar mūžīgi nevienlīdzībā dzīvot! ...... Нельзя жить вечно в неравенстве!.............Can't live forever in the inequality!

Gads iekšējai revolūcijai! ...................... Год внутренней революции!.........................Year for inner revolution!
Visu izmainīs kardināli! ......................... Всё изменит кардинально!............................Everything will change dramatically!
Pamatam atnāks evolūcija, ................... Основой придёт эволюция,………………...Evolution will come for basis
Eksperimentāla nekā! ........................... Ничего экспериментального!........................Nothing experimental!

Viss savos apļos atgriezīsies! ............... Всё вернётся в круги своя!.............................Everything will return in their circles!
Nebūs pretošanās! ............................... Не будет сопротивления!..................................Will be not resistance!
Suga nodrebēs, Pasaule spiež, ........... Порода вздрогнет, Мир тесня,……………...Breed shudder, ousting World,
Bet, radīšanu sāk Krievzeme! .............. Но, Русь начинает творение!...........................But, Russia begins creation!

Gars augšāmcelsies Tautā! .................. Дух воскреснет в Народе!...............................Spirit will rise again in the people!
Krievzeme iespējas sapratīs! ............... Поймёт Русь возможности!............................Russia will understand the features!
Rezultātā Kustība sapulcēsies, ............ Движение соберётся в итоге,………………Movement will gather in the end
Priekš cilvēkiem Jaunums kļūs! ........... Для людей станет Новостью!.........................For people will be News!

Cilvēki uzmanību pievērsīs, .................. Люди обратят внимание,……………………People will pay attention,
Jaunajam veidojumam! ........................ На Новое построение!......................................On new construction!
Visiem saprašana atnāks, .................... Ко всем придёт понимание,………………...To all will come understanding
Tas veidojums priekš viņiem nākotne! . Это будущее для них строение!....................This is the future for their building!

Krievzeme pie Sākuma atgriezīsies! .... Русь вернётся к Истоку!..................................Russia will return to the Source!
Tik tuva priekš cilvēkiem!....................... Такому близкому для людей!..........................Such close to the people!
Cilvēki - ir Viena plūsma, ....................... Люди - есть Единый поток,………………….People- there is a single steam,
Kurai, redzamāks viss! .......................... Которому, всё видней!.......................................Which all seems more visible!

Redzamāks, ka mamons - ļaunums! .... Видней, что мамона - вред!.........................It is clear that Mammon- harm!
Tam arī nākotnes nav! .......................... У неё нет и будущего!.........................................She has no future!
Ka Gars - ir atbilde viena, ..................... Что Дух - есть один ответ,……………………..That Spirit- there is one answer,
Par visu esošo un nākošo! .................... За всё настоящее и грядущее!.......................For all present and future!

Vienošanās nebūs ātra! ........................ Единение не будет скорым!...........................Unity will be not soon!
Taču, Februāris notikumus izmainīs, ..... Но, Февраль изменит события,………….But February will change events,
Jaunais nebūs mēris, ............................ Новое не будет мором,……………………...New is not pestilence,
Gara uzvara panākta būs! ..................... Победа Духа будет добыта!.............................Winning Spirit will be produced!

Galvenais, nekādas revolūcijas! ............ Главное, никакой революции!....................The main thing, is no revolution!
Revolūciju nodevēji rada! ...................... Революцию творят предатели!......................Revolution create traitors!
Apziņas pamats - evolūcija! .................. Основа Сознания - эволюция!.......................Basis of consciousness- evolution!
Atzīta, Radītāja! .................................... Одобренная, Создателем!.................................Approved the Creator!

Āmen. ................................................... Аминь………………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют……………………………………Father Absolute
04.01.17. ............................................... 04.01.17……………………………………………04.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/05.01.2017.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 04.01.2017.

Skatījumu skaits: 376 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: