Galvenie » 2018 » Janvāris » 4 » Vēsts: 04.01.18. Katrēns "Cilvēces ceļš" - *
23:01
Vēsts: 04.01.18. Katrēns "Cilvēces ceļš" - *

Vēsts: 04.01.18. Katrēns "Cilvēces ceļš" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *KD) "Ticības Vārds!" / *(ОР) "Слово Вери!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_ticibas_vards/2014-12-20-1307 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page1http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=127;http://maminuklubs.lv/mk/20120827-gimenes-emblema-milestiba-ticiba-/ ;http://www.cesvaine.lv/uploads/tx_templavoila/11_2012.pdf ; и спомним стих 8:http://www.otkroveniya.eu/2014/18.12.14.html )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

04.01.18 Катрен "Путь человечества"……………………………………………Quatrain "The Way of humanity"

Каникулы - время подумать! ............. Brīvlaiks - laiks padomāt!..........................Vacation- time to think!
Капитализм - не путь России! .........Kapitālisms - ne Krievijas ceļš!.............Capitalism- isn't way of Russia!
Нужно повернуть вспять, ....................Pagriezt atpakaļ vajag,………………..…...Must turn back,
Ибо, это - не путь Мессии! ..................Jo, tas - ne Mesijas ceļš!...........................Because, this- is not the way of Messiah!

Третьего не дано! Думать надо! .......Trešais nav dots! Domāt vajag!................The Third is not given! Must think!
Понявшим Новый путь, .....................Jauno ceļu saprotošam,…………………..Understood a New way
Будет от Бога награда, ......................No Dieva būs apbalvojums,………………There will be a reward from God,
Россию нужно Миру вернуть! .......Krieviju Pasaulei atgriezt vajag!............Russia needs return to the World!

Мир не понимает: что? ..................... Pasaule nesaprot: ko?..............................The World doesn't understand: what?
Что-то не так в Пространстве? .........Kaut kas ne tā Telpā?................................Is there something wrong in the Space?
Зло процветает: за что? ....................Ļaunums plaukst: par ko?..........................Evil is thriving: for what?
Как во всём разобраться? .................Kā skaidrībā tikt par visu?..........................How to get understood for everything?

Люди не понимают, что с Домом?...Cilvēki nesaprot, ar Māju kas?................People don't understand, what's wrong with the House?
Почему климат уже не тот? .............Kādēļ klimats vairs ne tāds?...................Why is the climate no longer the same?
Почему всё идёт комом? .................Kādēļ viss iet pikām?..............................Why is everything going coma?
И где Исторический поворот? ..........Un kur Vēsturiskais pagrieziens?...........And where is the Historical turn?

Всё понимают: конец скоро! ............Visu saprot: beigas drīz!..........................Everything understand: the end is coming soon!
Погибнут миллионы невиноватые, .Miljoni ies bojā nevainīgie,………………..Millions will be killed innocent,
Много странных вопросов, ..............Daudz dīvainu jautājumu,…………………There are a lot of strange questions,
Страх Пространство захватывает! ..Bailes Telpu sagrābj!................................Fear captures Space!

Страх толкает людей во грех! ............Bailes cilvēku grēkā bīda!......................Fear is pushing people into sin!
Войны не имеют смысла! ...................Kariem nav jēgas!..................................Wars don't make sense!
Эволюционная петля не вверх, .....Evolucionārā cilpa ne augšā,………...The evolutionary loop is not up,
Вниз повернулось Судьбы коромысло!.Lejup pagriazās Likteņa svaru kārts!..The rocker of Fate turned down!

Все воюют внутри и снаружи! ............Visi karo iekšķīgi un ārīgi!.........................Everyone is fighting inside and outside!
Паника в сердцах за будущее! ...........Panika sirdīs par nākotni!.........................Panic in the hearts for the future!
Сами толкают себя в лужу, .................Paši sevi peļķē bīda,……………………...They push themselves into a puddle
Точнее, в море бушующее! .................Precīzāk, jūrā bangojošā!........................More precisely, in the raging sea!

Человечество у края пропасти! .........Cilvēce pie bezdibeņa malas!..................Humanity at the edge of the abyss!
Причина одна - Россия! ......................Iemesls viens - Krievija!...........................The reason is one- Russia!
Всем Россию нужно спасти, ...............Visiem Krieviju glābt vajag,……………....All need to save Russia,
Её спасение - общая Миссия! .........Viņas glābšana - kopējā Misija!.............Her salvation- is common Mission!

Воронка Истории наклонилась вниз! .Vēstures vārpsta noliecās lejup!..........The Funnel of History leaned down
Ждать уже нет времени, ......................Gaidīt vairs laika nav,………………….To wait already there is no time,
На горизонте человечества кризис!.Cilvēces horizontā krīze! …………..On the horizon of the humanity crisis!
Поверьте, Судьбой всё отмерено! ......Ticiet, viss Likteņa atmērīts!.................Believe Me, all is measured by Fate!

Напрасно Мир нападает, ......................Veltīgi Pasaule uzbrūk,………………..The World attacks in vain,
Напрасно терзает Россию, ...................Veltīgi Krieviju plosa,…………………..In vain Russia is tormented,
Нападая, Он сам умирает, ....................Uzbrūkot, mirst Viņš pats,………........When attacking, He dies by himself,
Власти уже бессильны! .........................Varas jau bezspēcīgas!......................The authorities are already powerless!

Задача Мира хранить Начало! ......Pasaules uzdevums Sākumu glabāt!.....The task of the World is to keep the Beginning!
Начало - всегда спасение! ................Sākums - vienmēr glābiņš!.........................The Beginning- is always salvation!
Россия - это кармический причал, ....Krievija - tā karmiskā piestātne,…………...Russia- is karmic pier,
Невозможно за Его счёт обогащение!.Bagātam uz Viņas rēķina kļūt neiespējami!.It's impossible at Her expense to enrich!

Капитализм нацелился, .........................Kapitālisms nomērķēja,…………………..Capitalism aimed,
Разделить Причал на части! ............. Sākumu daļās sadalīt!...........................Divide the berth into parts!
Если Он будет им делиться, ..................Ja Viņš ar viņiem dalīsies,…………….....If He will share with them,
Обрушатся на людей несчастья! .......Pār cilvēkiem nelaime nogrūs!............Misfortune will fall over people!

Болезнь и огонь - накажут! .....................Slimības un uguns - nosodīs!.................Illness and fire- will punish!
Людей за их алчность, ........................... Cilvēkus par viņu alkatību,………….......People for their greed,
Прошлое счастьем покажется, ...............Pagātne laimīga šķitīs,……………….....Past will seems like happiness,
Встретить живого - случайность! ............Satikt dzīvo - nejaušība!........................To meet the living- is chance!

Картина, несовместимая с жизнью! .....Skats, ar dzīvību nesalīdzināms!..............A picture incompatible with life!
Да её уже нет на Планете! ....................Un nav jau viņas uz Planētas!..................Yes, she is no longer on the Planet!
Человечеству уже не жить, ...................Cilvēcei jau nedzīvot,………………….......Humanity doesn't live anymore,
Поздно вспоминать Заветы! ..................Par vēlu Novēlējumus atcerēties!.............It's too late to remember the Covenants!

Так будет с людьми, если, ......................Tā būs ar cilvēkiem, ja,……………………So it will be with people, if,
Если, не поймут простое, ...................... Ja, nesapratīs vienkāršo,……………….....If they don't understand the simple,
Россия - это человечества Ясли, ........Krievija - tā cilvēces Silīte,……………...Russia- is Manger of humanity,
Ясли не меняются на постой! .............Silīte nemainās uz privātmītni!...............The Manger doesn't change to private house!

Какие сегодня в России выборы? ...........Kādas šodien Krievijā vēlēšanas?............What are elections in Russia today?
Поменяйте свои представления! ............Izmainiet savus priekšstatus!....................Change your presentation!
Гадания на кофейной гуще - выгодны, ..Zīlēšana kafijas biezumos - izdevīgi,….….Divination on the coffee grounds- are profitable,
Для диктатуры восстановления! .............Priekš diktatūras atjaunošanas!.................For the restoration of dictatorship!

Но, диктатура всегда не от Бога! ........ Taču, diktatūra nekad no Dieva!.............But, dictatorship is never from God!
Усилит только Мира давление, ................Pastiprinās tikai Pasaules spiedienu,…....Strengthen only the pressure of the World,
Что будет для страны итогом? .................Kas rezultātā būs priekš valsts?................What will be the result for the country?
Внешнее стран сопротивление! ...............Ārvalstu pretošanās!..................................Resistance of External countries!

Первый шаг: остановиться пора! ..........Pirmais solis: apstāties laiks!........................The first step: time to stop!
Нельзя помогать никчёмности! .............Nedrīkst palīdzēt nederīgumam!....................Can't help uselessness!
Россия - это Бога Парад, .....................Krievija - tā Dieva Parāde,…………..…......Russia- is Parade of God,
Пассионарность и скромность! .........Pasionaritāte un vienkāršība!....................Passionarity and modesty!

Мир становится всё сложнее, ................Arvien sarežģītāka Pasaule kļūst,………….The World is getting more complicated,
Готов увидеть прозрение! ......................Gatava redzēt apskaidrību!..........................Ready to see insight!
Создатель России поможет, ................Radītājs Krievijai palīdzēs,……....…….....The Creator will help to Russia,
Изменится людей поведение! ................Izmainīsies cilvēku uzvedība!.......................People will change their behavior!

Осознание очень важно! .......................Apzināšanās ļoti svarīga!.............................Awareness is very important!
И не только для самой России! ........Un ne tikai priekš Krievijas pašas!...........And not only for Russia herself!
Остался последний этап важный, .......Atlika pēdējais svarīgais etaps,……………...Has remain the last important stage,
Несколько лет на Миссию! ...................Daži gadi Misijai!...........................................A few years on the Mission!

Если Русь сама не поймёт, .................Ja Krievzeme pati nesapratīs,……………....If Russia will not understand by herself,
Если Мир Её не поддержит, ................Ja Pasaule Viņu neatbalstīs,………………..If the World will not support Her,
Скорость критическую наберёт, ......Kritisko ātrumu uzņems,…………....…....Will pick up the critical speed,
Планета, которую Бог держит! ............Planēta, kuru Dievs tur!...............................The Planet, what God keeps!

Только вместе спасёте себя! .............Tikai kopā sevi glābsiet!.............................Only together you will save yourself!
Я говорю о человечестве! ..................Es par cilvēci runāju!...................................I'm talking about humanity!
Будет дано людям три дня, ............Būs cilvēkiem dotas trīs dienas,………..Will be given three days to people,
Чтобы вернуться в Отечество! ..........Lai Tēvzemē atgrieztos!..............................To return to the Fatherland!

Отечество: ни Европа, ни Азия! .........Tēvzeme: ne Eiropa, ne Āzija!...................Fatherland- neither Europe, nor Asia!
Отечество - одно, как и Ясли! ............Tēvzeme - viena, kā arī Silīte!....................Fatherland- is one, as also Manger!
Континент один - Евразия! .................Kontinents viens - Eirāzija!.........................Continent is one- Eurasia!
Соберутся народы если! ....................Ja tautas sapulcēsies!................................If nations will gather!

Пока Россия не понимает себя! ....Pagaidām Krievija nesaprot sevi!..........While Russia doesn't understand herself!
Кто-то плачет, а кто-то смеётся! .......Kāds raud, bet kāds smejas!.....................Someone cries, but someone laughs!
Неверием, обрекая себя, ..................Neticībai, nolemjot sevi,…………………...Dooming yourself to unbelief,
Во лжи Она захлебнётся! ..................Melos Viņa abskurbs!................................In a lie She will choke!

Правду сказать невозможно! ...........Neiespējami taisnību teikt!........................Impossible to say the Truth!
Даже от Бога-Создателя! .................Pat no Dieva-Radītāja!...............................Even from God- Creator!
Изменения пока возможны, .............Pagaidām izmaiņas iespējamas,……........Changes are still possible,
Но, у Престола предатели! ...........Taču, pie Troņa nodevēji!.........................But, to the Throne has traitors!

Три дня относятся и к России! .....Trīs dienas arī uz Krieviju attiecas!.......Three days apply also to Russia!
Точнее, только три года!.................Precīzāk, tikai trīs gadi!..........................More precisely, only three years!
Если не вспомнит свою Миссию, .Ja savu Misiju neatcerēsies,…………...If will not remember your Mission,
Изменится в Доме погода! .............Izmainīsies laikapstākļi Mājā!................The weather will change in the Home!

Аминь. .................................................Āmen……………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ....................................Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
04.01.18 ..............................................04.01.18. ………………………………...…04.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 07.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.01.2018., papildināts angļu valodā 07.01.2018.

Skatījumu skaits: 301 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: