Galvenie » 2019 » Janvāris » 4 » Vēsts: 04.01.19. Katrēns "Programma jau apturēta"
23:14
Vēsts: 04.01.19. Katrēns "Programma jau apturēta"

04.01.19. Катрен “Программа уже остановлена”

Мир продолжает праздновать Новый год!
Не понимая, что он – последний!
Люди по Программе превращены в сброд,
Информация от Бога пропала бесследно!

Всё так устроено для человечества,
Оступившись сложно подняться,
Люди ссылаются на случай – его величество,
Но, есть система, чтобы человек не менялся!

Но, если менялся, то не вверх, а вниз,
Великий план одного рода!
Порабощение человечества – это Приз,
На Планете управляемая “погода”!

Всё подготовлено тысячи лет назад,
Великая предложена ими Программа,
Постепенно усиливался Тьмы парад,
Человек стал, действительно, – голограммой!

Голограмма всего лишь подобие,
Из людей-Творцов сделали обывателей!
Обывателем управлять удобно,
Главное, доказать ему, что он от Создателя!

Великое изобретение – религии!
Можно управлять целыми поколениями,
Главное, заставить поверить в лики,
Лики – это суженное мышление!

Нужно прививать людям традиции,
Идущие от старины глубокой,
Тогда можно определить те границы,
Формирования Сознания однобокого!

На границе Эпох – это хорошо видно,
Кто глубоко в религии и не может,
Не отличив Истину от ветхозаветного!
Человек подняться к Небу не сможет!

Между человеком и Богом – граница!
Перейти которую большинство не может,
Но, будет перевёрнута эта страница,
Заблуждения, как уже было, вода смоет!

Пока Спектакль Тьмы продолжается,
Управление человечеством обостряется!
Сознание человека лишь возрождается,
Но, обстановка уже накаляется!

Всё разрушено и кто-то спит,
Предложены все формы существования,
Совесть у кого-то уже кричит,
Считают, что для действия нет основания!

Программа покатилась к концу,
Её авторы забыли, что есть Бог!
Не успеют они получить Венец,
Создатель уже подводит Итог!

Итог от Бога печален для Тьмы!
Печален он и для большинства,
Кончаются годы безнравственной суеты,
Закончится и Тьмы пиршество!

Не нужно будет никакого Ковчега,
История пойдёт по другому пути!
Русь оставлена, как Планеты очаг,
Для возвращения человечества – по сути!

Программа уже остановлена!
Нет никаких объявлений,
Просто Планета уже подготовлена,
Русь – уже человечества продолжение!

Людям кажется, что всё – неизменно!
Изменение людей в силах Создателя,
Между Мирами легко провести обмен,
И убрать, как несоответствие, обывателей!

Кто в Программе не одно поколение,
Пройдёт суровое покаяние,
Будет у них в Душе изменение,
Материи и Энергии внутри слияние!

Грядёт Великое людей преображение!
Придётся человечеству начинать с нуля!
На Небе увидят Бога изображение,
Значит, подготовлена будет Земля!

Нет смысла бороться с прошлым,
Повторяю, Программы управления нет!
Возрождение её невозможно,
Русь Святая получила от Бога билет!

Билет – в Новое человечество!
Билет – в Новую мерность!
Единым будет на Планете Отечество,
И это будет точно, а не примерно!

Аминь.
Отец Абсолют
04.01.19

 

Vēsts: 04.01.19. Katrēns "Programma jau apturēta"

Pasaule turpina Jauno gadu svinēt!
Nesaprotot, ka tas - pēdējais!
Cilvēki pēc programmas pārvērsti salašņās,
Informācija no Dieva pazuda bez pēdām!

Viss tā izkārtots priekš cilvēces,
Paklupušiem piecelties grūti,
Cilvēki uz gadījumu atsaucas - jūsu majestāte,
Bet, sistēma ir, lai cilvēks nemainītos!

Taču, ja mainās, tad ne augšup, bet lejup,
Viena veida varenais plāns!
Cilvēces paverdzināšana - tā Balva,
Uz Planētas vadāmi "laikapstākļi"!

Viss sagatavots tūkstoš gadus atpakaļ,
Varena viņu piedāvāta Programma,
Pakāpeniski pastiprinājās Tumsas parāde,
Cilvēks kļuva, tiešām, - hologramma!

Hologramma tikai līdzība,
No cilvēkiem-Radītājiem mietpilsoņus pataisīja!
Mietpilsoņus vadīt ērti,
Galvenais, pierādīt viņam, ka no Radītāja viņš!

Liels izgudrojums - reliģijas!
Var vadīt veselas paaudzes,
Galvenais, likt noticēt vaigiem,
Vaigi - tā domāšana sašaurināta!

Vajag cilvēkiem tradīcijas iepotēt,
No sendienām dziļām ejošas,
Tad var noteikt tās roežas,
Vienpusīgas Apziņas formēšanai!

Uz Ēru robežas - tas labi redzams
Kurš dziļi reliģijā arī nevar,
Neatšķirot Patiesību no Vecās Derības!
Cilvēks Debesīs pacelties nevar!

Starp cilvēku un Dievu - robeža!
Kuru pāriet vairākums nevar,
Bet, šī lappuse pāršķirta būs,
Maldus, kā jau bija, nomazgās ūdens!

Pagaidām Tumsas Scenārijs turpinās,
Cilvēces vadīšana saasinās!
Cilvēka Apziņa tikai atdzimst,
Taču, stāvoklis jau nokaitējas!

Viss sagrauts un kāds guļ,
Piedāvātas visas formas eksistēšanai,
Kādam jau Sirdsapziņa kliedz,
Uzskata, priekš darbošanās pamata nav!

Programma pie beigām noslīdēja,
Aizmirsa tās autori, ka Dievs ir!
Nepaspēs viņi Vainagu saņemt,
Radītājs jau Rezultātu apkopo! 

Rezultāts priekš Tumsas no Dieva bēdīgs!
Bēdīgs tas arī priekš vairākuma,
Beidzas netikumiskās rosības gadi,
Beigsies arī Tumsas dzīres!

Nevajadzēs nekāda Šķirsta,
Vēsture pa citu ceļu ies!
Krievzeme atstāta, kā Planētas pavards,
Priekš cilvēces atgriešanās - pēc būtības!

Programma jau apturēta!
Nav nekādu paziņojumu,
Vienkārši Planēta jau sagatavota,
Krievzeme - cilvēces turpinājums!

Cilvēkiem šķiet, ka viss - nemainīgi!
Cilvēku izmainīšanās  Radītāja spēkos,
Starp Pasaulēm apmaiņu izdarīt viegli,
Un novākt, kā neatbilstošus, mietpilsoņus!

Kuri Programmā ne vienu paaudzi,
Izies skarbu nožēlu,
Būs viņiem Dvēselē izmaiņas,
Matērijas un Enerģijas saplūšana iekšķīgi!

Gaidāma Dižena cilvēku pārveidošana!
Nāksies cilvēcei sākt no nulles!
Debesīs Dieva attēlu ieraudzīs,
Tātad, Zeme būs sagatavota!

Nav jēgas ar pagātni cīnīties,
Atkārtoju, vadīšanas Programmas nav!
Tās atdzimšana neiespējama,
Svētā Krievzeme no Dieva biļeti saņēma!

Biļeti - Jaunajā cilvēcē!
Biļeti - Jaunajā dimensijā! 
Viena uz Planētas Tēvzeme būs,
Un tas būs precīzi, bet ne piemēram!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.01.19.

 

04.01.19.Quatrain “The Program is already stopped”

The World continues to celebrate the New Year!
Not realizing, that this- is the last one!
People are turned into rabbles according to Program,
Information from God was gone without trace!

Everything is so arranged for humanity,
Stumbling ones hard to climb,
People refer to the case- your majesty,
But there is a system that human doesn’t change!

But if changed, then not up, but down,
Great plan of one kind!
The enslavement of humanity- is the Prize,
The “weather” is controlled on the Planet!

Everything is prepared thousand years ago,
Great is their Program offered by them
Gradually intensified the parade of Darkness,
Human has become indeed- a hologram!

The hologram is just a semblance,
From the people-Creators made philistines,
Philistines manage is conveniently,
The main thing is to prove to him, that he is from the Creator!

Great invention- are religions!
Can manage whole generations,
The main thing is to make believe in the faces,
Faces- this is narrow thinking!

It’s necessary to inculcate traditions in people,
Going from deep antiquity,
The can define those boundaries,
One- sided Consciousness formation!

Borders on the Epoch- it’s clearly visible,
Who is deep in religion also can’t,
Can’t separate the Truth from Old Testament!
Human can’t rise to Heaven!

Between human and God- is border!
Which mostly can’t pass,
But, this page will be turned,
Delusions, as it were already, the water will wash!

While the performance of Darkness continues,
Managing of humanity escalates!
Consciousness of human is only being reborn,
But, the situation is already heating up!

Everything is destroyed and someone sleeps,
All forms of existence are proposed,
Consciousness of someone is already screaming,
Thinks, there is no reason to act!

The program rolled to the end,,
Its authors have forgotten, that there is God!
They will not succeed to get the Crown,
The Creator is already summing up results!

The result from God is sad for Darkness!
It is sad also for most,
The years of immoral vanity is over,
Will end also feast of Darkness!

Will not need any Ark,
The History will go the other way!
Russia is left as the hearth of the Planet,
For the return of humanity- by fact!

The Program is already stopped!
There are no any notifications,
Just the Planet is already prepared,
Russia- is continuation of the humanity!

It seems to people, that everything- is invariable!
Changing people is in the power of the Creator,
It’ easy to exchange between Worlds,
And remove, as a discrepancy, philistines!

Who is in Program not one generation,
They will pass harsh regret,
There will be changes in their Souls,
Matter and Energy fusion inside!

The Great transformation of people is coming!
Humanity has to start from zero!
Will see the image of God in Heaven,
So the Earth will be prepared!

It makes no sense to fight with past,
I repeat, there is no management Program!
Its revival is impossible,
Holy Russia received a ticket from God!

Ticket- in New humanity!
Ticket- in New dimension!
There will be one Fatherland on the Planet,
And it will be for sure, not just about!

Amen
Father Absolute
04.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.01.2019.

Skatījumu skaits: 18 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: