Galvenie » 2017 » Februāris » 5 » Vēsts: 04.02.17. Katrēns "Gaidīšana"
16:33
Vēsts: 04.02.17. Katrēns "Gaidīšana"

Vēsts: 04.02.17. Katrēns "Gaidīšana"
......................................................... Катрен "Ожидание"……………………………..Quatrain "Waiting"

Cilvēku uzvedība dīvaina - .............. Поведение людей странное -……………………The behavior of people is strange-
Iekšējais drudzis! ............................. Внутренняя лихорадка!................................Internal fever!
Pieņemas lēmums svarīgs, .............. Принимается решение важное,………………..Acceptable decision is important
Kārtības nodibināšana! .................... Установление порядка!..................................The establishment of order!

Kārtība galvā un Apziņā! ................. Порядок в голове и Сознании!........................Order in the head and Consciousness!
Ticiet, svarīgākais lēmums! ............. Поверьте, важнейшее решение!.....................Believe Me, the most important decision!
Priekš tā visas Zināšanas ir, ............ Для этого есть все Знания,…………………….For that have all Knowledge,
Uzvedību noteicošas! ...................... Определяющие поведение!...........................Defining behavior!

Purina visus Krievijā! ...................... Трясёт всех в России!....................................Shakes all in Russia!
Eiropā un Amērikā! ......................... В Европе и Америке!.....................................In Europe and America!
Gaida Mesijas atnākšanu! .............. Ожидают приход Мессии!...............................Waiting for the Messiah!
Tuvojas - tas laiks! .......................... Наступает - это время!...................................Is coming- this time!

Gaidīšanas brīnums atnāk! ............. Ожидание чуда приходит!...............................Waiting for miracle is coming!
Taču saprast negrib neviens! ........... Но никто не хочет понять!...............................But nobody don't want to understand!
Līdz Apziņai neaiziet! ....................... До Сознания не доходит!..............................Doesn't reach the Consciousness!
Dzīvi nākas izmainīt! ........................ Жизнь приходится поменять!.........................Life has to change!

Kāds - neizpratnē! ............................ Кто-то - в непонимании!...............................Someone- in misunderstanding!
Viss - Debesīs Jauns! ....................... Всё - Новое в Небесах!...............................All- is New in the Heaven!
Kāds gaida pārbaudījumus, .............. Кто-то ждёт испытания,…………………………Someone is waiting for the test,
Atkal uz brīnumiem cerot! ................. Опять надеясь на чудеса!...........................Again is hoping for miracle!

Brīnumi, protams, mēdz būt! ............. Чудеса, конечно, бывают!...........................Miracles, of course, there are!
Dažreiz pat roktverami! ...................... Иногда и рукотворные!...............................Sometimes even hand perceptible!
Bet cilvēki vienmēr aizmirst, ............... Но люди всегда забывают,…………………..But people always forget,
Rezultāti ne patvaļīgi! ......................... Результаты не самовольные!.....................The results are not unwarranted!

Brīnums - nodarbes rezultāts! ............ Чудеса - результат промысла!.....................Miracle- the result of thought action!
Bet precīzāk, LīdzJaunrades! ............. А, точнее, СоТворчества!.............................But, more precisely, with creativity!
Vienmēr bez ļauna nodoma, ............... Всегда без злого умесла,……………………..Always in good faith,
Cilvēka un Dieva - Jaunrade! .............. Человека и Бога - Творчество!......................People and God- Creation!

Šodien labi redzams, ........................... Сегодня хорошо видно,……………………..Today clearly visible,
Ar Dievu vai patstāvīgi! ........................ С Богом или самостоятельно!.....................With God or by yourself!
Lai nav kādam aizskaroši, ................... Пусть не будет кому-то обидно,…………….Let there be someone hurt,
Tas - galvenais apstāklis! ..................... Это - главное обстоятельство!....................This- the main thing!

Redzams, kurš ir Jaunradē, ................. Видно, кто есть в творчестве,……………….Visible, who is in creativity,
Un, vispirms, sevis paša! ...................... И, прежде, самого себя!...........................And, first of all, in yourself!
Bet kāds dziļā celtniecībā, .................... А кто глубоком зодчестве,………………….And who in deep architecture,
Neatraujas no esamības! ..................... Не отрывается от бытия!.............................Don't divorced from existence!

Pasaule Varena, gandrīz Titāniska! ..... Мир Великий, почти Титаник!.......................Great World, almost Titanic!
Jau grēku daudz uzņēma! .................... Уже набрал много грехов!..........................Already got a lot of sins!
Priekš viņas pat piestātnes nav, ........... Для него нет даже пристани,………………...For it, not even a marina,
Bet, informācija līdz bortiem! ............... А, информации до бортов!...........................But, information till the boards!

Kāds kuģa laivā, bet kāds peldus! ........ Кто-то в шлюпки, а кто-то вплавь!...............Someone in the boat, while others swim!
Sala spīd tālumā! .................................. Остров светится далеко!..........................Island shines far!
Tā sala ar nosaukumu "TAISNĪBA"! ...... Это остров с названием "ПРАВЬ"!..............It's an island called "RIGHT"!
Vienīgais, kas saistīja! ........................... Единственное, что влекло!......................The only thing that attracted!

Tas - iekšējais satraukums! .................... Это - внутренняя тревога!........................This is- an internal alert!
Tas - mūžīgā nesakārtotība! ................... Это - вечная неустроенность!...................This is- an eternal disorder!
Tas - zaudētais ceļš, ............................... Это - потерянная дорога,………………….This- the lost road,
Grēku nosacīts! ....................................... Грехами обусловленная!.......................The sin caused!

Mētājas cilvēki bailēs! ............................. Мечутся люди в страхе!..........................People rushing in fear!
Pazaudēja Pasauli un nākotni! ............... Потеряли Мир и будущее!........................Lost World and the future!
Viss pagaidām pilnīgā tumsā! ................ Всё пока в полном мраке!.........................Everything is in complete darkness!
Un nav redzama rītdiena! ....................... И не видно грядущего!.............................And can't see the coming!

Bet rītdiena, precīzi visos! ....................... А грядущее, точно, во всех!....................And the future, precisely in all!
Vēl precīzāk, katrā! ................................. Ещё точнее, в каждом!...........................More precisely, in each one!
Kopā panākumu veiksiet! ........................ Вместе сделаете успех!...........................Together will make a success!
Secinājumu un vissvarīgāko! ................... Вывод и самый важный!...........................The conclusion and the most important!

Nebūt sirdīs baiļu! .................................... Не должно в сердцах страха!.................There should not fear in the hearts!
Sirds KOPĒJĀ jau iedarbināta ................ Сердце ОБЩЕЕ уже запущено!................The COMMON heart is already running!
Viņa spēs tumsu izkliedēt! ....................... Оно сможет развеять мрак!.....................It will be able to dispel the darkness!
Grēki Viņiem būs atlaisti! .......................... Грехи Им будут отпущены!....................Sins will be released to them!

Atkārtoju, Krievzemes loma Liela! ........... Повторяю, Велика роль Руси!...................I repeat, the role of Russia is Great!
Viņai pirmajai sākt! .................................. Ей начинать первой!...............................She was the first to start!
Viņai arī Vienotību iemantot, ................... Ей и Единение обрести,…………………….She also will gain the Unity,
Ar TICĪBU cilvēkus remdēt! ..................... Напоить людей ВЕРОЙ!...........................To drink the people with FAITH!

Palīdziet paši sev! .................................... Помогите сами себе!..............................Help yourself!
Zināšanas ir un Mesija! ............................ Знания есть и Мессия!............................Knowledge are also Messiah!
Vēsturi jūs rakstāt! .................................... История пишется вами!.........................History is written by you!
Pirmais vārds - KRIEVIJA! ....................... Первое слово - РОССИЯ!.........................First word- RUSSIA!

Āmen. ....................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .......................................... Отец Абсолют……………………………..Father Absolute
04.02.17. .................................................. 04.02.17……………………………………..04.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/06.02.2017
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 05.02.2017.

Skatījumu skaits: 345 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: