Galvenie » 2018 » Februāris » 4 » Vēsts: 04.02.18. Katrēns "Sekas"
10:40
Vēsts: 04.02.18. Katrēns "Sekas"

04.02.18 Катрен "Последствия"​

Последствия реформ бывают разные!
Чаще всего - плохие!
Ибо, отношение к реформам праздное,
Или готовятся они для лохов!

Сегодня время совсем другое!
Реформы сошлись с природными!
Нельзя как-нибудь готовить такое,
В чём-то должны быть сходными!

Главное сходство - закономерность!
Что на Небе, то и на Планете!
С учётом Новой мерности,
Ориентироваться на Бога Заветы!

Впервые люди просто обязаны!
Вспомнить собственное строение!
Люди, как клетки связаны!
В Планетарное построение!

Можно говорить вообще о людях,
Много среди них нищих!
Это для разговора прелюдия,
Разговор о человеческой нише!

Что человек? Где его место?
Клетки говорят о Равенстве!
Но, Общество не мягкое тесто,
Нужны технологические правила!

Какие Правила, если люди - рабы?
Так записано даже в Книге!
Тогда получается не точно и как бы,
Нет Общества даже на Миг!

Все государства плохо кончали!
"Клетки" собраны были неправильно!
Никто не слышал Бога в начале,
Даже не подумали о Правилах!

Люди-хозяева гнули своё!
Какое может быть Равенство?
От Истоков шло: моё и твоё,
От Истоков шло неравенство!

Сегодня сошлось всё вместе!
Реформы на Небе и на Планете!
Сердце - единственное место,
Где хранятся Бога Заветы!

Если опять без "клеток",
Последствия будут печальные!
На каждом человеке метка,
Если он лжёт изначально!

Реформы - это не старт для лжи!
В Новом веке - реформы от Бога!
Для человечества нет межи,
У "клеток" - одна и на всех дорога!

Дорога называется - "Равенство"!
Она сочетается с Небом!
Реформа на Руси - "неравенство",
Не будет Русь никогда Эдемом!

Помните, сегодня реформа Бога!
Россия должна подстроиться!
Печальным обернётся итогом,
Если под мамону строится!

Слово Бога сегодня - последнее!
Говорить бесполезно долго!
Не слышащему виднее,
Что не нужно взять в толк!

Можно окунуться в политику!
Политика - производная неверия!
Правительство не слышит критику,
Живёт, в основном, поверьем!

Но, сегодня на пороге Истина!
Цена вопроса - всё человечество!
За Россией выбор истинный,
Из "клеток" сотворить Отечество!

Отечество не для себя только!
Отечество для Шестой расы!
Реформ может не надо столько,
Равенство - для "клеток" трасса!

Аминь.
Отец Абсолют.

04.02.18

 

Vēsts: 04.02.18. Katrēns "Sekas"

Reformu sekas mēdz būt dažādas!
Visbiežāk - sliktas!
Jo, attieksme pret reformām dīka,
Vai tās priekš lohiem[лохов ?] gatavojas!

Šodien laiks pavisam cits!
Reformas ar dabu saplūda!
Nevar ko tādu šā tā gatavot,
Kaut kādā veidā pieņemamām jābūt!

Galvenais pieņēmums - likumsakarība!
Kas Debesīs, tas arī uz Planētas!
Jauno dimensiju vērā ņemot,
Uz Dieva Novēlējumiem orientēties!

Pirmoreiz cilvēkiem vienkārši pienākums!
Atcerēties personīgo uzbūvi!
Cilvēki, kā šūnas saistīti!
Planetārā telpā!

Vispār par cilvēkiem runāt var,
Daudz starp viņiem nabadzīgo!
Prelūdija tā priekš sarunas,
Srauna par cilvēcisko nišu!

Ko cilvēks? Kur viņa vieta?
Šūnas par Vienlīdzību runā!
Taču, Sabiedrība ne mīksta mīkla,
Tehnoloģiskie noteikumi vajadzīgi!

Kādi Noteikumi, ja cilvēki - vergi?
Tā pat Grāmatā ierakstīts!
Tad sanāk ne precīzi un it kā,
Nav Sabiedrības pat uz Mirkli!

Visas valstis slikti beidza!
"Šūnas" nepareizi savāktas bija!
Neviens Dievu iesākumā nedzirdēja,
Pat nepadomāja par Noteikumiem!

Cilvēki-saimnieki lieca savu!
Kāda var būt Vienlīdzība?
No Sākumiem gāja: mans un tavs,
No Sākumiem nevienlīdzība gāja!

Šodien viss saplūda kopā!
Reformas Debesīs un uz Planētas!
Sirds - vienīgā vieta,
Kur Dieva Novēlējumi glabājas!

Ja atkal bez "šūnām",
Sekas būs bēdīgas!
Uz katra cilvēka zīme,
Ja viņš sākotnēji melo!

Reformas - tas ne priekš meliem starts!
Jaunā gadsimtā - reformas no Dieva!
Priekš cilvēces nav ežas,
"Šūnām" - viens ceļš uz visiem!

Ceļš saucas - "Vienlīdzība"!
Tas ar Debesīm saskan!
Reforma Krievzemē - "nevienlīdzība",
Nebūs Krievzeme nekad Ēdene!

Atceraties, Dieva reforma šodien!
Krievijai vajag pakārtoties!
Bēdīgs pavērsīsies rezultāts,
Ja zem mamona kārtosies!

Dieva Vārds šodien - pēdējais!
Runāt ilgi veltīgi!
Nedzirdošam redzamāk,
Ko vajag jēgā ņemt!

Var mesties politikā!
Politika - neticības ražojums!
Valdība kritiku nedzird,
Dzīvo, galvenokārt, ticējumos!

Taču, šodien uz sliekšņa Patiesība!
Jauntājuma cena - visa cilvēce!
Aiz Krievijas izvēle patiesā,
No "šūnām" Tēvzemi radīt!

Tēvzemi ne tikai priekš sevis!
Tēvzemi Sestajai rasei!
Varbūt nevajag reformu tik daudz,
Vienlīdzība - trase priekš "šūnām"!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
04.02.18.

04.02.18. Quatrain "Consequences"​

The consequences of reforms are different!
Most often- bad!
Because, attitude to reforms are idle,
Or they are prepared for suckers!

Today is another time!
Reforms came together with the nature!
Can't make it somehow,
In some way must be acceptable!

The main similarity- is the pattern!
What is in the Heaven, on the Planet too!
Taking into account the New dimension,
Focus on God's Covenants!

For the first time people just have to!
Remember them own structure!
People are connected like cells!
In the planetary construction!

You can talk about people in general,
There are many beggars among them!
This is a prelude for talk,
Talk about the human niche!

What human? Where is his place?
Cells talk about Equality!
But, the Society is not a soft dough,
Need technological rules!

What Rules, if people- are slaves?
So it's written down even in Book!
Then it turns out not exactly and as it were,
There is no Society even for a Moment!

All the States ended badly!
The "Cells" were collected incorrectly!
No one heard the God at the beginning,
Didn't even think about the Rules!

The people- owners have bent their own!
What Equality can be there?
From the Beginning went: mine and yours,
From the beginning there was inequality!

Today it all came together!
Reforms in Heaven and on the Planet!
The heart- is the only place,
Where are the Covenants of God!

If again without "cells",
The consequences will be sad!
One the every person a mark,
If he is lying in beginning!

Reforms- are not a start for lies!
In the New century- reforms from God!
For humanity there is no boundary,
"Cells"- the one way on all!

The road is called- "Equality"!
It is combined with the Sky!
Reforms in Russia- "inequality",
Russia will be never the Eden!

Remember, today is the reform of God!
Russia must adapt!
The result will be sad,
If is build under the mammon!

The Word of God today- is the last!
It's useless to talk for long!
It's more better for not hearing ones
What don't need to grasp!

Can plunge into politics!
Politics- is a derivative of unbelief!
The government doesn't hear the criticism,
Lives, basically, in believe!

But, today the Truth is on the threshold!
The price of the question- all humanity!
The true choice is behind Russia,
From the "cells" to create the Fatherland!

Fatherland not only for herself!
Fatherland for the Sixth race!
Maybe don't need so much reforms,
Equality- is the track for the "cells"!

Amen
Father Absolute
04.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, tulko angļu valodā intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.02.2018.

Skatījumu skaits: 269 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: