Galvenie » 2019 » Marts » 4 » Vēsts: 04.03.19. Katrēns "Lielais vienmēr ir Mazajā"
15:28
Vēsts: 04.03.19. Katrēns "Lielais vienmēr ir Mazajā"

04.03.19. Катрен “Большое всегда есть в Малом”

К Переходу люди совсем не готовы!
Многие не ждут изменений!
Тяжёлые на Душе оковы,
Не меняется ничего в поведении!

Люди живут, как в последний раз!
Люди, включая, религии!
Мамоне каждый человек рад,
Жизнь в Мамоне – идиллия!

Одураченное человечество,
Не ждёт никаких перемен,
Но, у Бога – мечта «Отечество»,
Великий с Небом обмен!

Весна вступает в свои Права!
Обозначенного преображения.
Наступает момент Правды,
Найдёт в Сердцах отражение!

Ворота открылись Неба!
Люди уже стоят в очереди!
Кто-то сегодня уйдёт в небыль,
А кто-то – наоборот, впереди!

Решение теперь за Создателем!
Его суждение определит всё!
Не останется наблюдателей,
Воинство готовит Своё!

Богатые никуда не пройдут,
Вместе со своим родом,
Простые люди Веры взойдут,
Они будут одним отрядом!

Великие преображения в Душе!
Разделение: на людей, на Богов,
Уходящий голос становится глуше,
Громко говорит тот, кто готов!

Он готов принять изменения,
Перейти в Новую мерность,
Очень важно Единое мнение,
Не будет проблем с размерностью!

Разорванная Связь аукнется,
Преждевременным для людей уходом,
Неожиданное может случиться,
Неверие будет для многих уроком!

Два процесса сойдутся вместе:
Внутренняя Вселенная,
И оболочка или для Души место!
Это будет необыкновенно!

Внутренняя Вселенная – баланс энергий!
У человека – есть Связь с Внешней!
Без Связи с Внешней он в жизни потерян,
Человек затеряется в Дали безбрежной!

Такого человека на Планете уже нет!
Кажется, что его голограмма – образ!
Но, это не его образ, а лишь ответ,
Это – по физике «реплика», а не каркас!

Останутся только частицы Бога!
Голограммы не интересны Истории.
Не будет людей Веры много,
Будут люди-Боги другой категории!

По ответам клетки принимают решение,
Удивительно, но они определяют сроки,
У них в этом случае – Единое мнение,
Они определяют жизни человека порог!

Две Вселенные должны быть вместе!
Но, разорвана Эволюции цепь!
Если нет этой Гармонии, то и нет места,
Бессмысленна для человека Цель!

Повторяю, клетки решают: как дальше?
Чаще, бескровный уход,
Не принимают они никакой фальши,
Бессмысленно людям ждать переход!

Мир связан одним Началом!
Большой всегда есть в Малом!
Неверие уничтожает клетки сначала,
Клеточная Вселенная – совсем не мало!

Аминь.
Отец Абсолют
04.03.19 =17=8

 

Vēsts: 04.03.19. Katrēns "Lielais vienmēr ir Mazajā"

Pārejai cilvēki nepavisam nav gatavi!
Daudzi negaida izmaiņas!
Smagas važas uz Dvēseles,
Uzvedībā nemainās nekas!

Cilvēki dzīvo, kā pēdējo reizi!
Cilvēki, ieskaitot, reliģijas!
Mamons iepriecina katru cilvēku,
Dzīve Mamonā - idille!

Apmuļķotā cilvēce,
Negaida nekādas pārmaiņas,
Taču, Dievam - "Tēvzeme" sapnis,
Ar Debesīm Dižena apmaiņa!

Pavasaris savās Tiesībās stājas!
Iezīmētās pārveidošanās.
Sākas Patiesības moments,
Sirdīs atspoguļojumu atradīs!

Debesu vārti atvērās!
Cilvēki jau rindā stāv!
Kāds šodien nebūtībā aizies,
Bet kāds - otrādi, priekšgalā!

Tagad Lēmums Radītāja!
Viņa spriedums noteiks visu!
Novērotāji nepaliks,
Cīnītājpulks gatavo Savu!

Bagātie nekur nepāries,
Kopā ar savu dzimtu,
Vienkāršie Ticības cilvēki uzies,
Viņi viens priekšpulks būs!

Lielas pārmaiņas Dvēselē!
Izdalīšana: cilvēkos, Dievos,
Aizejošā balss kļūst nomāktāka,
Tas runā skaļi, kurš gatavs!

Viņš gatavs izmaiņas pieņemt,
Pāriet jaunā dimensijā,
Vienots lēmums ļoti svarīgs,
Ar apjomiem problēmu nebūs!

Pārrauts Sakars atsauksies,
Ar priekšlaicīgu aiziešanu priekš cilvēkiem,
Var gadīties negaidītais,
Neticība prekš daudziem būs mācība!

Divi procesi savienosies:
Iekšējais Visums,
Un apvalks vai vieta priekš Dvēseles!
Tas neparasti būs!

Iekšējais Visums - enerģiju līdzsvars!
Cilvēkam - Sakars ar Ārējo ir!
Bez Sakara ar Ārējo viņš dzīvē zudis,
Cilvēks pazudīs bezkrastu Tālē!

Tāda cilvēka uz Planētas jau nav!
Šķiet, ka viņa hologramma - tēls!
Taču, tas ne viņa tēls, bet tikai atbilde,
Tā - "replika" pēc fizikas, bet ne karkass!

Paliks tikai Dieva daļiņas!
Hologrammas Vēsturei neinteresantas.
Nebūs daudz Ticības cilvēku,
Būs cilvēki-Dievi citas kategorijas!

Pēc atbildēm šūnas lēmumu pieņem,
Apbrīnojami, bet viņas termiņus nosaka,
Šinī gadījumā viņām - Vienots viedoklis,
Viņas nosaka cilvēka dzīves slieksni!

Diviem Visumiem kopā jābūt!
Taču, Evolūcias ķēde pārrauta!
Ja šīs Harmonijas nav, tad nav arī vietas,
Mērķis priekš cilvēka bezjēdzīgs!  

Atkārtoju, šūnas lemj: kā tālāk?
Biežāk, bezasiņu aiziešana,
Nepieņem viņas nekādus neīstumus,
Neprātīgi cilvēkiem pāreju gaidīt!

Pasaule viena Sākuma saistīta!
Lielais viemēr Mazajā ir!
Neticība šūnas iznīcina no sākuma,
Šūnu Visums - pavisam ne maz!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.03.19=17=8

04.03.19.Quatrain “The Big is always in the Small”

People are not at all ready for Transition!
Many don’t wait for changes!
Heavy shackles on the Souls,
Nothing changes in behavior!

People live like the last time!
People, including religions!
Mammon makes glad every human,
Life in Mammon- is an idyll!

Fooled humanity,
Don’t wait for any changes,
But, for God- “Fatherland” is dream,
Great exchange with Heaven!

Spring comes into its Rights!
Designated Transfiguration,
There comes the moment of the Truth,
Will find a reflection in the hearts!

The gates of Heaven opened!
People are already in line!
Someone will go today into non profit,
But someone- reversely, in front!

The Decision is now up to the Creator!
His judgment will determine everything
There will be no observers,
The host prepares its own!

The rich won’t go anywhere,
Together with their family,
The common people of the Faith will ascend,
They will be one detachment!

Great changes in the Souls!
Separation: into people, into Gods,
The leaving voice becomes more muffled,
The one, who is ready, speaks loudly!

He is ready to accept changes,
Pass to New dimension,
United decision is very important,
There will be no problem with dimension!

Interrupted communication will respond,
With early departure for people,
The unexpected can happen,
Unbelief will be lesson for many!

Two processes will come together:
Inner Universe,
And the shell or place for the Soul,
It will be extraordinary!

The Inner Universe- is balance of energies!
Human- has Connection with External!
Without Connection with the External, he is lost in life,
Human will get lost in boundless Distance!

There is no such person already on the Planet!
It seems, that his hologram- is an image!
But, this is not his image, but only the answer,
This- is replica by physics, but not skeleton!

Only particles of God will be left!
Holograms are not interesting for History,
There won’t be many people of the Faith,
There will be people-Gods of other categories!

Cells make decision according to the answers,
Surprisingly, but they determine the time frame,
In this case they have- United opinion,
They defines the threshold of human’s life!

Two Universes must be together!
But, the chain of evolution is broken!
If there is no this Harmony, then there is no place,
Target for human is senseless! 

I repeat, cells decide: how next?
More often, bloodless care,
They don’t accept any falsehood,
It makes no sense for people to wait for the transition!

The World is connected by one Beginning!
The Big is always in the Small!
Unbelief destroys cells from beginning,
Cellular Universe- not at all enough!

Amen
Father Absolute
04.03.19=17=8


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.03.2019.

Skatījumu skaits: 50 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: