Galvenie » 2020 » Marts » 4 » Vēsts: 04.03.20. Katrēns "Scenārijs saprotams - darbības nepieciešamas"
23:29
Vēsts: 04.03.20. Katrēns "Scenārijs saprotams - darbības nepieciešamas"

04.03.2020 Катрен “Сценарий понятен – нужны действия”

Уточняются все черты к портрету!
Вы для Меня – Единое Целое!
Возврата к прошлому уже нет!
Формируется Братство Белое!

Пазл, кажется, уже сложился!
Действительно, последний штрих!
Мир на части уже разложился,
Наступает Исторический миг!

Люди не думали, но есть Сценарий!
Природа помогла выстроить цепь!
Вы уже Будущего депозитарий,
Вам точная определена Цель!

Вы – Исток, а теперь – Начало!
Природа помогла расчистить поле!
Отброшены все печали!
Осталось вам проявить Волю!

Открывается Шестая раса!
Препятствий для неё никаких нет!
Теперь для людей – открытая трасса,
У каждого человека – есть Мой билет!

Казалось, предстоит революция!
Без революции не переделать Мир!
Но Пространству нужна Эволюция,
И Любовь к Создателю – ориентир!

Сегодня Эпидемия – часть Сценария!
Сразу видно: кто – человек, а кто – Бог?
Кофейные не нужны гадания,
Для Пятой расы назначен Итог!

В Солнечный год не перейдут страдания!
Солнечный год – Новый мир!
В прошлом останутся все гадания,
Повторяю, Любовь теперь ориентир!

Планета названа вами по-новому!
Её название – Святая Русь!
Идеология будет теперь по-иному:
«Я делаю – за что берусь»!

Всё сложится скоро в Целое!
В Целое Белого цвета!
Вы создадите и Братство Белое!
На Основе Божественного Завета!

Сценарий понятен – нужны действия!
Апрель – последняя дата!
Болезнь – подтверждает бездействие,
Люди-Боги получат Право или Мандат!

Вам надо Открыто подвести итоги!
Повторяю, вы получили Право!
Подтвердите, что вы люди-Боги!
Откройте человечеству Правду!

Ведь Правда проста, как Истина!
Есть – Бог и есть – человек!
Эта связь во все века истинная,
Люди перейдут в Золотой век!

Вам надо это сказать Открыто!
Бог обеспечит вам Вече!
Неверию в Шестую расу проход закрыт,
Потухли неверия свечи!

Храмы останутся для одной Веры!
Веры только Создателю!
Русь напомнит про свои Веды!
Люди будут Творцы – не обывателями!

Все религии уйдут в прошлое!
Останутся, как пример, заблуждения!
Люди поймут, только в Боге,
Возможно Духовное пробуждение!

Вы поймёте, время прошло не зря!
В Школе Мудрости прошли обучение!
Время «Белого» наступило Царя,
Люди выстроятся в одном направлении!

Аминь.
Отец Абсолют.
04.03.2020

Vēsts: 04.03.20. Katrēns "Scenārijs saprotams - darbības nepieciešamas"

Portreta līnijas precizējas visas!
Jūs priekš Manis - Veselums Viens!
Atgriešanās pie pagātnes nav!
Formējas Brālība Baltā!

Puzle, šķiet, sakārtojās jau!
Tiešām, pēdējā līnija!
Pasaule daļās jau izvietojās,
Sākas Vēsturisks mirklis!

Cilvēki nedomāja, bet Scenārijs ir!
Daba palīdzēja izveidot ķēdi!
Jūs jau Nākotnes depozitārijs (депозитарий ?),
Jums Mērķis noteikts precīzs!

Jūs - Izteka, bet tagad - Sākums!
Lauku Daba attīrīt palīdzēja!
Skumjas visas atmestas!
Jums atlika Gribu izpaust!

Atveras Sestā rase!
Viņai šķēršļu nekādu nav!
Tagad priekš cilvēkiem - trase atklāta,
Katram cilvēkam - Mana biļete ir!

Šķita, priekšā stāv revolūcija!
Bez revolūcijas Pasauli nepārtaisīt!
Taču Telpai Evolūcija nepieciešama,
Un Mīlestība uz Radītāju - orientieris!

Šodien Epidēmija - daļa Scenārija!
Tūliņ redzams: kurš - cilvēks, bet kurš - Dievs?
Zīlēšana kafijas biezumos nav vajadzīga,
Piektai rasei Rezultāts noteikts!

Ciešanas nepāries Saules gadā!
Saules gads - Jauna pasaule!
Pagātnē paliks zīlēšana visa,
Atkārtoju, Mīlestība orientieris tagad!

Planēta jūsu pa jaunam nosaukta!
Viņas nosaukums - Svētā Krievzeme!
Ideoloģija tagad būs cita:
"Es daru - pie kā ķeros"!

Veselumā drīz sakārtosies viss!
Baltas krāsas Veselumā!
Jūs Balto Brālību radīsiet!
Uz Dievišķā Novēlējuma Pamata!

Scenārijs saprotams - darbības nepieciešamas!
Aprīlis  - pēdējais datums!
Slimība - bezdarbību apstiprina,
Cilvēki-Dievi saņems Tiesības vai Mandātu!

Jums Atklāti rezultātus apkopot vajag!
Atkārtoju, jūs Tiesības saņēmāt!
Apstipriniet, ka jūs cilvēki-Dievi!
Atklājiet Patiesību cilvēcei!  

Jo Patiesība vienkārša, kā Īstenība!
Ir - Dievs un ir - cilvēks!
Sakars šis visos gadsimtos īstenība,
Cilvēki Zelta laikmetā pāries! 

Jums to Atklāti pateikt vajag!
Dievs jums Dievkopību/Veče nodrošinās!
Neticībai Sestajā rasē ieeja slēgta,
Neticībai nodzisa sveces!

Tempļi priekš vienas Ticības paliks!
Ticības tikai Radītājam!
Krievzeme par Vēdām savām atgādinās!
Cilvēki Radītāji būs - ne mietpilsoņi!

Visas reliģijas aizies pagātnē!
Paliks, kā piemērs, maldi!
Cilvēki sapratīs, tikai Dievā,
Garīgā atmoda iespējama! 

Jūs sapratīsiet, laiks pagāja ne velti!
Gudrības Skolā apmācība notika!
Sākās "Baltā" Karaļa laiks,
Cilvēki vienā virzienā izkārtosies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
04.03.2020.

04.03.20.Quatrain “The scenario is clear - action is needed”

Clarify all the features of the portrait!
You are for Me* One Whole!
There is no return to the past!
The White Brotherhood is formed!

The puzzle seems to have already developed!
Indeed, the final touch!
The World has already broken apart
The Historical moment is coming!

People did not think, but there is a Scenario!
Nature helped build a chain!
You are already a Future Depository,
You have an exact Target!

You- are the Source, and now- the Beginning!
Nature helped clear the field!
Discarded all sorrows!
It remains for you to show the Will!

The Sixth Race Opens!
There are no obstacles for her!
Now for people - an open circuit,
Each person- has My ticket!

There seemed to be a revolution ahead!
Without revolution, you can’t remake the World!
But Space needs Evolution,
And Love for the Creator- is a guideline!

Today, the Epidemic- is part of the Scenario!
It’s immediately obvious: who- is human and who- is God?
Fortunetelling in Coffee doesn’t need,
For the Fifth race, the Result is assigned!

In the sunny year, suffering will not pass!
Sunny Year - New World!
All fortunetelling will remain in the past,
I repeat, Love is now a guideline!

The Planet is called by you in a new way!
Her name- is Holy Russia!
Ideology will now be different:
"I do - for what I undertake!"

Everything will come together soon in the Whole!
White colors into Whole!
You will create the White Brotherhood!
Based on the Divine Testament!

The script is clear - action is needed!
April- is the last date!
Disease - confirms inaction,
God-humans will receive the Right or Mandate!

You need to openly summarize!
I repeat, you got the Right!
Confirm that you are human- Gods!
Discover the Truth to humanity!

After all, the Truth is simple, as the True!
There is - God and there is - human!
This connection has always been true,
People will enter the Golden Age!

You need to say it Openly!
God will provide you with the Veche!
Entrance of disbelief in the Sixth Race is closed,
Unbelief candles went out!

Temples will remain for one Faith!
Faith only to the Creator!
Russia will remind about its Vedas!
People will be Creators - not philistines!

All religions will go in the past!
Delusions will remain, as an example!
People will understand, only in God,
Spiritual Awakening is possible!

You will understand that time has passed for good reason!
At the School of Wisdom have been trained!
The time of the “White” Tsar came,
People will line up in one direction!

Amen.
Father Absolute.
03/04/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 04.03.2020. 

Skatījumu skaits: 15 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: