Galvenie » 2017 » Aprīlis » 4 » Vēsts: 04.04.17. Katrēns "Evolūcija"
17:07
Vēsts: 04.04.17. Katrēns "Evolūcija"

Vēsts: 04.04.17. Katrēns "Evolūcija"

04.04.17 Катрен "Эволюция"………………………………………………………….Quatrain "Evolution"

Эволюция не бывает обратной! ............. Evolūcija nemēdz būt atpakaļēja!.........Evolution is not the reverse!
Эволюция - поступательное движение! . Evolūcija - rīkošanās kustība!..............Evolution- forward movement!
В этом нет никакой кратности .................Tur nav nekādas kārtnības………...…..There is no multiplicity in that,
Эволюция - есть ЯВЛЕНИЕ! ....................Evolūcija - ir PARĀDĪBA!........................Evolution- is a PHENOMENON!

Процесс эволюции не остановить! .........Evolūcijas procesu neapturēt!..............The process of evolution can't be stopped!
Эволюции - не по Дарвину! ....................Evolūcija - ne pēc Darvina!..................Evolution- is not by Darwin!
Важно Сознание людям развить! ...........Svarīgi Apziņu cilvēkiem attīstīt!...........It's important to develop Consciousness of people!
Это - Главное правило! ..........................Tas - Galvenais likums!.........................This is- the main rule!

Масштаб эволюции - Вечность! ............Evolūcijas mērogi - Mūžība!.................The scale of evolution- is Eternity!
Один человек - есть точка! ...................Viens cilvēks - ir punkts!.......................One person- is a point!
Человечество тоже - конечность, ..........Cilvēce arī - ekstremitāte,………………Humanity is also- a limb,
Но, Единая оболочка! ...........................Taču - Vienots apvalks!..........................But, United shell!

Человечество стремится к Единству! ....Cilvēce uz Vienotību tiecas!.................Humanity tends to Unity!
Общая - закономерность! .....................Kopēja - likumsakarība!.......................Common- regularity!
Если этого пока не видно, ....................Ja tas pagaidām neredzams,…………..If this is not yet visible,
Не вступила в права мерность! ............Spēkā dimensija nestājās!...................Don't have the measure right!

Эволюция заметна на расстоянии! ........Evolūcija no attāluma redzama!............Evolution is noticeable from a distance!
На расстоянии в тысячу лет! ..................No attāluma tūkstošos gadu!.................At a distance of thousands of years!
Человечество подошло к состоянию, ....Cilvēce nonāca stāvoklī,………………..Humanity has approached the state,
За которым обратный билет! .................Aiz kura biļete atpakaļ!........................For which a return ticket!

Эволюция - уводит в будущее! .............Evolūcija - nākotnē ved!........................Evolution- leads to a future!
Настоящее - не эволюция! ...................Tagadne - ne evolūcija!.........................The present- is not evolution!
Определите грядущее, .........................Nosakiet nākotni,…………………………Define the future,
Как внутреннюю революцию! ...............Kā iekšējo revolūciju!............................As an internal revolution!

Не баррикады, а пересмотр позиции! ...Ne barikādes, bet pozīciju pārskatīšana!..Not barricades, but a revision of the position!
Кто вы? Зачем живёте? .......................Kas jūs? Priekš kam dzīvojiet!..............Who are you? Why do you live?
Промелькнёт внутренней зарницей, ...Pazibēs kā iekšējā rūsa,………………..Flashes through the internal lighting,
Ответ: кто и за кем идёте! ...................Atbilde: kurš un aiz kā ejat!...................The answer is: who and for whom are you going!

Истоки - это задача Нации! ..................Sākumi - Tā nācijas Uzdevums!...........Origins- are the task of Nation!
Разберитесь: кто и за кем? ..................Noskaidrojiet: kurš un aiz kā!................Understand: who and for whom!
Нельзя отказываться от федерации, ...Nevar atteikties no federācijas,………..Can't abandon the federation,
Федерация и эволюция - тандем! .......Federācija un evolūcija - tandēms!........Federation and evolution- tandem!

Главное, определить Единство! ...........Galvenais, Vienotību noteikt!..............The main thing is to define the Unity!
Чтобы все были в Равенстве! ...............Lai visi būtu Vienlīdzībā!....................That all could be in Equality!
И никакого неравенства, - ....................Un nekādas nevienlīdzības, -…………And no inequality,-
Это - есть Золотое качество! ................Tā - ir Zelta īpašība!..........................Than- is Golden quality!

Жизнь - отражение эволюции! ..............Dzīve - evolūcijas atspoguļojums!.......Life- is a reflection of evolution!
Один из этапов пути! ............................Viens no ceļa etapiem!.........................One of the stages of the road!
Проявление - укрепление Нации, ........Izpaudums - Nācijas nostiprinājums,..The manifestation- is the strengthening of the Nation
Задача в Пространство войти! .............Uzdevums Telpā ieiet!.........................The challenge is to enter the Space!

Человек - объект биологии, .................Cilvēks - bioloģijas objekts,………….Human- is the object of biology,
Но, часть эволюции в целом! ..............Taču, evolūcijas daļa kopumā!..........But part of evolution as a whole!
Проявите свою логику, ........................Izpaudiet savu loģiku,………………..Show your logic,
Объективная реальность в этом! .........Tur objektīva realitāte!......................Objective reality in that!

Люди - проявление Вселенной! ..........Cilvēki - Visuma izpausme!...............People- are the manifestation of the Universe!
Информационная составляющая! .....Informācijas sastāvdaļa!....................Information components!
Это и Бога - проявление, ....................Arī Dieva tā - izpausme,……….........That also God's- manifestation,
Будущее определяющее! ...................Nākotni noteicoša!............................The future is decisive!

Человечество - тоже часть Бога! ........Cilvēce - arī daļa Dieva!.....................Humanity- also part of God!
Хотите, просто, Вселенной! ................Gribat, vienkārši, Visuma!..................Want, simply, the Universe!
Единение в Духе - дорога! ..................Vienošana Garā - ceļš!.....................Unity in the Spirit- is the road!
Определяющая путь нетленный! ........Noteicošs ceļu nevīstošu!.................Determining the way imperishable!

Помните, вечен лишь Дух! ..................Atceraties, tikai Gars mūžīgs!...........Remember, only Spirit is eternal!
Он - частица Вселенной! .....................Viņš - Visuma daļa!..........................It's- a part of Universe!
Теперь можно говорить вслух, ............Tagad var skaļi teikt,………..………..Now can speak out loud
Человечество - Бога явление! .............Cilvēce - Dieva izpausme!................Humanity- God's phenomenon!

Повторяю, не человек, а люди! ...........Atkārtoju, ne cilvēks, bet ļaudis!.......I repeat, not human, but people!
Великий Эгрегор Пространства! ..........Dižens Telpas Egregors!..................The Great Egregor of Space!
Каждый человек лишь прелюдия, .......Katrs cilvēks tikai prelūdija………….Every human is only a prelude,
Единого протуберанца! .......................Vienotas protuberances!..................United prominence!

Энерго-информационный обмен! .......Energo-informatīvā apmaiņa!.........Energy- information exchange!
Вселенная - человек - Вселенная! ......Visums - cilvēks - Visums!..............Universe- human- Universe!
Человечеству грозит размен, ..............Cilvēcei draud izmaiņa,……….…....Humanity is threatened with exchange,
Это предупреждение ПОСЛЕДНЕЕ! ...Tas brīdinājums PĒDĒJAIS!.............This is the LAST warning!

Человек - часть эволюции! .................Cilvēks - evolūcijas daļa!..................Human- part of evolution!
Нельзя отказываться от Канонов! .......Nevar no Kanoniem atteikties!.........Can't give up the Canons!
Остановка - переход к инволюции, .....Pietura - pāreja involūcijā,…………..Stop- the transition to involution,
Есть порабощение мамоной! ..............Mamons paverdzinātājs ir!..............There is enslavement of Mammon!

Повторяю, СПАСЕНИЕ в эволюции! ....Atkārtoju, GLĀBŠANA evolūcijā!.......I repeat, SALVATION in evolution!
И в переходе на другую мерность! ......Un pāreja uz citu dimensiju!..............And transition to another dimension!
Принятие Небес конституции, ..............Debesu konstitūcijas pieņemšana,...The adoption of Heaven's constitution,
И, конечно, абсолютная ВЕРНОСТЬ! ...Un, protams, absolūta UZTICĪBA!.....And, of course, absolute LOYALITY!

Аминь. ...................................................Āmen…………………………….......….Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts…………………….........Father Absolute
04.04.17 ................................................04.04.17………………………….......…04.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.04.2017.
=====
Latviskojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.04.2017.

Skatījumu skaits: 359 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: