Galvenie » 2018 » Maijs » 4 » Vēsts: 04.05.18. Katrēns "Gaidīšana"
15:02
Vēsts: 04.05.18. Katrēns "Gaidīšana"

04.05.18 Катрен ​“Ожидание”

​​
Ожидание вещь неблагодарная!
Получается всё не так!
Нужна тактика и ударная,
Чтобы убрать в стране кавардак!

Ещё Алексей Толстой,
Говорил, что в стране нет порядка,
Но, порядок – вопрос не простой!
Основа: в каждом человеке уклад!

Уклад или в Духе порядок!
Ведь каждый был рождён Богом!
В стране полный упадок,
Не получилось одной дороги!

Без Народа – нет Президента!
Без Народа – нет и страны!
Народ – основа Эксперимента!
В Духе удивительной глубины!

Можно ожидать Чуда,
В этом Мире чудес уже нет!
Обязательно найдётся Иуда,
Который перепродаст билет!

Нужна кардинальная перестройка!
Предполагается только ремонт!
Для шестой части Планеты – стройка,
Как капитальный ремонт!

Можно ли всё подготовить?
Для ремонта, пожалуй,
Для перестройки лишь время поговорить,
И то даже не очень слаженно!

Седьмого нужно объявить Идею!
Главная Идея – Равенство!
Седьмого инаугурация, как прелюдия,
Люди для Руси – богатство!

Всё остальное – просто слова!
Но, за слова отвечать надо!
Полетит не одна голова,
Если станут стране преградой!

Время есть ещё что-то сделать!
Скорректировать планы!
Вопрос: как страну переделать?
И убрать теневые кланы!

Если остаётся Правительство!
Не ждите коренной перестройки,
Для Народа – это предательство!
Не будет никакой стройки!

Изменений не ожидается внутри,
Значит, будут на улице!
Можно армию, даже три,
Создатель ждёт на Крыльце!

Власть забыла, что территория Бога!
Нет человека важнее Создателя!
Президент маститель дороги,
Изменяющей Дух обывателя!

Страна стоит на коленях!
Но, Боги так стоять не могут,
Мир меняется по Его Велению,
Отступникам никто не поможет!

Поддержали и дружно Первого!
Теперь ждут его реакции,
Если не будет решения верного,
Народ не попросит дотации!

Зародится червяк сомнения!
Президент для Народа?
К Народу придёт убеждение,
Относится, как к породе!

Слово не воробей – отвечать надо!
Пусть даже пресса мухлюет!
Слова человека точно преграда,
Слова теперь тоже воюют!

Ещё два дня на раздумье!
Страна или Народ?
Богатые уйдут в подполье!
Останется Русский Род!

Повторяю, есть Мой Сценарий!
Он готов к исполнению,
Если изменится в стране глоссарий,
Я подожду с Решением!

Если седьмое накроет траур,
Если нет никаких изменений,
Изменится над Россией Аура,
Мир станет одним погребением!

Аминь.
Отец Абсолют.
04.05.18

Vēsts: 04.05.18. Katrēns "Gaidīšana"

Gaidīšana lieta nepateicīga!
Viss sanāk ne tā!
Vajadzīga taktika un trieciena,
Lai valstī novāktu jucekli!

Vēl Aleksejs Tolstojs,
Teica, ka valstī kārtības nav,
Taču, kārtība - jautājums ne vienkāršs!
Pamats: katrā cilvēkā struktūra!

Struktūra vai kārtība Garā!
Katrs taču bija Dieva radīts!
Valstī pilnīgs pagrimums,
Viens ceļš nesanāca!

Bez Tautas - Prezidenta nav!
Bez Tautas - nav arī valsts!
Tauta - Eksperimenta pamats!
Garā pārsteidzoša dziļuma!

Var gaidīt Brīnumu,
Šinī Pasaulē brīnumu jau nav!
Jūda atradīsies obligāti,
Kurš biļeti pārdos!

Kardināla pārkārtošana vajadzīga!
Paredzēts tiek tikai remonts!
Priekš Planētas sestās daļas - būvēšana,
Kā kapitālais remonts!

Vai visu var sagatavot?
Priekš remonta, lūdzu,
Priekš pārbūves tikai laiks parunāt,
Un tad arī ne gluži raiti!

Septītajā Ideju paziņot vajag!
Galvenā Ideja - Vienlīdzība!
Inaugurācija septītajā, kā prelūdija,
Cilvēki priekš Krievzemes - bagātība!

Viss pārējais - vienkārši vārdi!
Bet, par vārdiem atbildēt vajag!
Lidos ne viena vien galva,
Ja valstij šķērslis kļūs!

Vēl laiks ir kaut ko darīt!
Plānus sakoriģēt!
Jautājums: kā valsti pārtaisīt?
Un novākt ēnu klanus!

Ja Valdība paliek!
Negaidiet kardinālu pārkārtošanu,
Priekš Tautas - tā nodevība!
Nebūs nekādas būvēšanas!

Iekšā izamiņas nav gaidāmas,
Tātad, uz ielas būs!
Var armiju, pat trīs,
Radītājs gaida uz Lieveņa!

Vara aizmirsa, ka teritorija Dieva!
Nav cilvēka svarīgāka par Radītāju!
Prezidents ceļa bruģētājs,
Mietpilsoņa Garu izmainoša!

Valsts uz ceļgaliem stāv!
Taču Dievi tā stāvēt nevar,
Pasaule mainās pēc Viņa Vēlējuma,
Atkritējam nepalīdzēs neviens!

Atbalstīja un draudzīgi Pirmo!
Tagad viņa reakciju gaida,
Ja nebūs lēmuma droša,
Tauta dotācijas neprasīs!

Radīsies šaubu tārps!
Prezidents priekš Tautas?
Tautai pārliecība atnāks,
Izturēties, kā pret sugu!

Vārds ne zvirbulis - atbildēt vajag!
Lai pat prese murmulē [мухлюет ?]!
Cilvēka vārdi tiešām šķērslis,
Tagad arī vārdi karo!

Vēl divas dienas pārdomām!
Valsts vai Tauta?
Bagātie pagrīdē aizies!
Paliks Krieviskā Dzimta!

Atkārtoju, ir Mans Scenārijs!
Tas gatavs izpildīšanai,
Ja valstī izmainīsies glosārijs,
Es ar Lēmumu pagaidīšu!

Ja septīto pārklās sēras,
Ja nekādu izmaiņu nav,
Izmainīsies virs Krievijas Aura,
Pasaule kļūs viens apbedījums!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
04.05.18. 

04.05.18. Quatrain  “Waiting”

Waiting is an ungrateful thing!
It turns out all wrong!
Need tactic and percussion,
To remove the mess in the country!

There is also Alexei Tolstoy,
He said that there is no order in the country,
But, order- is not easy question!
Basis: structure in every human!

Structure or order in the Spirit!
Because everyone was created by God!
In the country is complete decline,
There was not one road!

Without the Nation- there is no the President!
Without Nation- there is no country too!
The Nation- is basis of the Experiment!
In the Spirit of amazing depth!

Can expect a Miracle,
In this World there is no more wonders!
Judas will be found for sure,
Who will resell the ticket!

Need a radical restructuring!
Only repair is supposed!
For the sixth path of the Planet- building,
Like capital repair!

Can prepare everything?
For repair, perhaps,
For rebuild, there is only time to talk,
And that even not very well coordinated!

The seventh of Idea needs to declare!
The main Idea- Equality!
Inauguration in the seventh, as prelude,
People for Russia- wealth!

All the rest- is just words!
But, you have to answer for words!
More than one head will fly,
If will become barrier for the country!

There is still time to do something!
Correct the plans!
Question: how to remake the country?
And take away shadow clans!

If the Government remains!
Don’t wait for cardinal restructuring,
For the Nation- this is betrayal!
There will be no any construction!

Changes inside are not expected,
It means, that they will be in the street!
Can have an army, even three,
The Creator is waiting on the Threshold!

The authorities forgot, that the territory of God!
There is no human more important than the Creator!
President is the warden of the road,
Changing the Spirit of the philistines!

The country is on her knees!
But, the Gods can’t stand like that,
The World changes according to His Will,
To the apostates no one will help!

They supported and amicably the First!
Now are waiting for her reaction,
If there will be not the right one solution,
The Nation will not ask for subsidies!

Will arises the worm of doubts!
President is for the Nation?
To the Nation will come a conviction,
Refers to the breed!

The word is not a sparrow- must answer!
Let even the press to talk!
A human’s words are exactly an obstacle,
 Words are also fighting now!

Two more days for reflection!
The Country or the Nation?
The rich will go underground!
Will stay Russian Kin!

I repeat, there is My Scenario!
That is ready for execution,
If a glossary will change in the country,
I will wait with the Decision!

If the seventh will cover with mourning,
If there are no any changes,
The Aura will change over Russia,
The World will become one funeral!

Amen
Father Absolute
04.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.05.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.05.2018.

Skatījumu skaits: 185 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: