Galvenie » 2017 » Jūnijs » 5 » Vēsts: 04.06.17. Katrēns "Diskusijas" - *
14:47
Vēsts: 04.06.17. Katrēns "Diskusijas" - *

Vēsts: 04.06.17. Katrēns "Diskusijas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с дополнением Символписьмо на латышском языке *(J) "Saprāts Sirdī!" / *(Н) "Разум в Сердце!")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

04.06.17 Катрен "Дискуссии"………………………………………..……Quatrain "The Discussions"

Дискуссии продолжаются! ...............Diskusijas turpinās!.........................The discussions continue!
Конечно, не от Ума! .........................Protams, ne no Prāta!......................Of course, not from Mind!
Сознание не улучшается! ................Apziņa neuzlabojas!.........................Consciousness doesn't improve!
Потому, что в Душе тьма! ................Tādēļ, ka Dvēselē tumsa!..................Because, there is a Darkness in the Soul!

Обсуждают то, что не знают! ............Apspriež to, ko nezina!.....................Discuss, what they don't know!
Людей сопровождает фантазия! ......Fantāzija cilvēkus pavada!................People are accompanied by fantasy!
Люди ничего не понимают, ..............Cilvēki neko nesaprot,………..……....People don't understand anything,
Грозит им уже - эвтаназия! ...............Viņiem jau draud - eitanāzija!.............Already threatened to them- euthanasia!

Людей что-то преследует! ................Cilvēkiem kaut kas seko!....................People are pursuing something!
Кажется, что самостоятельные! ........Šķiet, ka patstāvīgie!.........................Seems, that independent!
Но, непременно люди умрут: ............Taču, cilvēki noteikti nomirs:….……..But, for sure, people will die:
В другое перейдут состояние! ..........Citā stāvoklī pāries!...........................In another state will pass!

Видимые, только - 100 лет! ...............Redzamie, tikai - 100 gadi!................Visible, only- 100 years!
Остальное время - блуждание! .........Pārējais laiks - maldīšanās!...............The rest of the time- is wandering!
Кто-то определил Завет, ....................Kāds Vēlējumu definēja,………..…….Someone defined the Covenant,
Предопределил расставание! ...........Šķiršanos nosacīja!............................Predetermined parting!

Религии - говорят Бог! .......................Reliģijas - Dievs saka!..........................Religions- God says!
Учёные - говорят Сознание! ..............Zinātnieki - Apziņa runā!......................Scientists- Consciousness talks!
Но, никто понять, так и не смог, ........Taču, saprast neviens, tā arī nevarēja,.But no one could not to understand,
Нет до сих пор понимания! ...............Līdz šim brīdim saprašanas nav!..........There is no understanding till this moment!

Наука продолжает говорить своё! .....Zinātne turpina runāt savu!.....................Science continues to talk its own!
Религии совсем - другое! ...................Reliģijas pavisam - citu!...........................Religions completely- different!
Наука и религии - вдвоём, .................Zinātne un reliģijas - divatā,………………Science and religions- together,
Подтверждают, что ЦЕЛОЕ - есть такое!. Apstiprina, ka VESELUMS - tāds ir!...Confirms that the WHOLE- there is such!

Они сражаются до конца! .................Viņi cīnās līdz galam!................................They fight till the end!
Хотя цели у них - разные! .................Kaut viņiem mērķi - dažādi!.......................Although their targets- are different!
Нет у них понимания Творца, ...........Nav viņiem Radītāja saprašanas,………..They don't have an understanding of the Creator,
Хотя и слова - прекрасные! ..............Kaut arī vārdi - brīnišķīgi!..........................Although the words- are beautiful!

Кто-то должен сказать Правду! ........Kādam jāsaka Taisnība!.............................Someone has to tell the Truth!
Многие - просто боятся! ...................Daudzi - vienkārši baidās!.........................Many- simply afraid!
Сознанию не дано править: .............Apziņai vadīt nav dots:……………………..Consciousness is not allowed to rule:
Нужно в этом признаться! ................Tur atzīties vajag!......................................There need to admit it!

Учёные говорят - Разум! ...................Zinātnieki saka - Saprāts!.........................Scientists says- Reason!
Он - главный компьютер! ..................Tas - galvenais dators!..............................He- is the Main computer!
По-человечески просто Ум! ..............Cilvēciski vienkārši Prāts!..........................Humanly just Mind!
Сознание - Ума атрибуты! ................Apziņa - Prāta atribūti!..............................Consciousness- attributes of Mind!

Не ясен смысл Мироздания! .............Nav skaidra Pasaulsēkas būtība!............The meaning of the Universe is not clear!
Кто управляет Миром? .......................Kas Pasauli vada?..................................Who runs the World?
Нет у людей понимания, ....................Nav cilvēkiem saprašanas,……………....There is no understanding among people,
Что ПодСознание - крыша "Памира"! .Ka ZemApziņa - "Pamira" jumts!.............That Subconscious- roof "Pamira"!

Не обсуждайте - чего не знаете! .........Neapspriediet - ko nezinat!.....................Don't discuss- what don't know!
Творимое, не понимает Творца! .........Radījums, nesaprot Radītāju!..................The Creature doesn't understand the Creator!
Жизнь - как часть понимания, .............Dzīve - kā daļa saprašanas,………….......Life- as part of understanding,
В себе - уже ПервоТворца! .................Sevī - jau PirmRadītāja!.............................In yourself- already the First Creator!

Глупо обсуждать - чего нет! .................Muļķīgi apspriest - kā nav!........................It's stupid to discuss- which is not!
Вы - производная Разума! ...................Jūs - Saprāta atvasinājums!.....................You- are the derivative of Mind!
Как не было, так и нет, .........................Kā nebija, tā arī nav,………………………..As there was not, as is not,
Самостоятельности Ума! .....................Prāta patstāvības!.....................................Independence of the Mind!

Нужно верить, тогда откроется! ...........Ticēt vajag, tad atklāsies!.........................Must believe, then it will open!
Что ищите Истину в Боге! ....................Ka meklējat Patiesību Dievā!....................That search the Truth in God!
Кто за такое борется, ...........................Kurš par ko tādu cīnās,…………………….Who is fighting for such a struggle,
Такой человек - на Дороге! ..................Tāds cilvēks - uz Ceļa!..............................Such a person- is on the Road!

На Дороге - к Истине, к Богу! ..............Uz Ceļa - pie Patiesības, pie Dieva!...........On the Road- to Truth, to God!
Не гадайте на кофейной гуще! ...........Nezīlējiet kafijas biezumos!........................Don't speculate on the coffee grounds!
Жизнь - станет тогда Итогом, ..............Dzīve - tad Rezultāts kļūs,……………….....Life- then will be a Result,
А человек - только лучше! ...................Bet cilvēks - tikai labāks!.............................But human- only better!

Повторяю, не надо умничать! .............Atkārtoju - nevajag prātuļot!........................I repeat, don't be cleaver!
Защищать диссертацию ни о чём! .....Aizstāvēt disertāciju nav par ko!.................To defend a thesis is for nothing!
Человечество поворачивает вспять! ..Cilvēce atpakaļ pagriežas!..........................Humanity is turning back!
Если Бог - не причём! ........................Ja Dievs - nav nepieciešams!......................If God- is nothing!

Называйте - Бог или Разум! ...............Nosauciet - Dievs vai Saprāts!....................Call- God or Reason!
Вам проще сказать - Творящий! ........Jums vienkāršāk teikt - Radošais!...............It's easier for you to say- Creator!
Это - предмет ваших дум, ..................Tas - jūsu domu priekšmets,…………..……That is- the subject of your thoughts,
Но и клинок - разящий! ......................Taču asmens arī - izskaidrojošs!.................But the blade is also- smashing!

За 100 лет успеть трудно! ..................100 gados paspēt grūti!...............................In 100 years it's hard to be in time!
Жизнь - просто мгновение! ................Dzīve - vienkārši mirklis!..............................Life- just a moment!
Чтобы понять нужно: ..........................Lai saprastu nepieciešams:…………….......To understand it's necessary:
Бога написать уравнение! ..................Uzrakstīt vienādojumu Dievam!..................To write the equation to God!

Где, несколько неизвестных! .............Kur, nezināmie vairāki!................................Where, a few unknown!
Самое неизвестное - люди! ..............Visnezināmākie - cilvēki!..............................The most unknown- are people!
Анализируйте повсеместно, ..............Analizējiet visur,………………………...........Analyze everywhere,
Видимое - есть прелюдия! .................Redzamais - ir prelūdija!.............................The visible- is prelude!

Прелюдия появления Нового! ...........Jaunā parādīšanās prelūdija!......................Prelude to the appearance of the New!
Непонятного для Сознания и Ума, ...Nesaprotama priekš Apziņas un Prāta,……Unclear for Consciousness and Mind,
Понимание придёт по-новому, .........Saprašana atnāks pa jaunam,…..................Understanding will come in a new way,
Люди - часть Высшего Разума! ..........Cilvēki - daļa Augstākā Saprāta!...................People- are part of the Highest Mind!

Аминь. ................................................Āmen…………………………………...............Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts……………………………...……Father Absolute
04.06.17 .............................................04.06.17…………………………………..……..04.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.06.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 08.07.2014.11:37, *(J) "Saprāts Sirdī!" / *(Новописьмо) "Разум в Сердце!", публикованo: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_saprats_sirdi/2014-07-15-1146
Мы терпеливо учимься познать и принять друг друга с любовью в сердце, чтобы жить вместе в одном пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-БогаМатери-Семьи Света! Мы счастливы вместе с Создателем-Отцом Абсолютом в Сердце! Спасибо Всем!
05.06.2017.13:23 --- записала Эслаума.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /05.06.2017., дополнено на английском языке 05.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.06.17., papildināts angļu valodā 05.06.2017.

Skatījumu skaits: 342 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: