Galvenie » 2018 » Jūnijs » 4 » Vēsts: 04.06.18. Katrēns "Meli"
21:52
Vēsts: 04.06.18. Katrēns "Meli"

04.06.18 Катрен ​ “Ложь”​​

Главный спектакль обмана,
Переходит от одного к другому,
Начал эту игру Обама,
Теперь уже не будет покоя!

Мир разваливается снаружи!
Началось всё с религии,
Недовольство вышло наружу,
Это скорее коллизия!

Теперь вместе: капитал и религия!
Занялись перестройкой Мира,
Складывается, что коллизия,
Хаоса мирового мера!

Все спешат вырваться из-под опеки,
Кажется, что свобода действий,
Но, так не было и в древние веки,
Во всём – есть причина и следствие!

Плохо, что у Света внутри нет Гармонии!
Трудно подобрать ключ успеха,
Не складывается одна акватория,
Гордыня людей – помеха!

Ложь непростительна и для политики,
За ложь отвечать приходится,
Для тех, кто лжёт есть клиника,
Обман дорого всем обходится!

Искривление достигло верха,
Это начало самоуничтожения,
Если отсутствует в людях Вера,
Тогда к Диаволу уйдут во служение!

Ложь в крови – ложь в отношениях!
Никто никому не верит!
С Диаволом подписано Соглашение,
Только Бог всех помирит!

Пора понять – ваша жизнь отражение!
Вашего проявления на Небе!
Если дружба с Диаволом – ваше решение,
То вы не были никогда на Небе!

По-другому: вас нет на Небе!
Если постоянно грешите!
На Планете вы тоже небыль,
Покаяться поспешите!

Всё, что сделано на Земле,
Отразится в Пространстве,
Биосфера пропадёт во мгле,
Если ложь для людей убранство!

Вы видите одного, а на самом деле?
Человек играет чужую роль!
Другими словами: человек в деле,
Для Народа постоянная боль!

Сколько подмен, а сколько лжи!
Один говорит – другой пишет!
Россия потерялась «во ржи»,
Мировой обман вышел!

Демократия – главный обман!
Управления не было у народов,
У мамоны страшный план:
Из людей сделать биопороду!

Сократить до одного миллиарда,
Стереть государственные границы!
Охранять всех должна гвардия,
Мамона – мировая столица!

Сценарий давно взвешен!
Все ориентированы, кроме России!
Тьме кажется, что это смешно,
Но, Бог надеется на Мессию!

Россия, тоже больна ложью,
Религии, власть и люди,
Обмануть каждого легко можно,
Сегодня, катастрофы прелюдия!

Надежда, опять на Россию!
Проявлено Богом ядро:
Октаэдр для России – такая Миссия,
На Планете, пожалуй, одно!

Аминь.
Отец Абсолют.
04.06.18

 

Vēsts: 04.06.18. Katrēns  "Meli"  
Apmāna galvenā izrāde,
Pāriet no viena pie otra,
Obama sāka šo spēli, 
Tagad jau nebūs miera!

Pasaule no ārienes izjūk!
Viss ar reliģiju sākās,
Neapmierinātība izgāja ārpusē,
Tā drīzāk kolīzīja!

Tagad kopā: kapitāls un reliģija!
Ķērās pie Pasaules pārbūves,
Iegrozas, ka kolīzija,
Pasaules haosa mērs!

Visi steidzas izrauties no aizbildnības,
Šķiet, ka brīvība darbībām,
Taču, tā nebija pat senos gadsimtos,
Visā ir - cēloņi un sekas!  

Slikti, ka Gaismai iekšā nav Harmonijas!
Grūti izvēlēties panākumu atslēgu,
Akvatorija viena nesakārtojas,
Cilvēku lepnums - traucēklis!

Meli nepiedodami arī priekš politikas,
Par meliem atbildēt nākas,
Priekš tiem, kuri melo ir klīnika, 
Apmāns visiem maksā dārgi!

Izkropļojumi sasniedza virspusi,
Tas pašiznīcināšanās sākums,
Ja cilvēkos Ticības trūkst,
Tad pie Nelabā kalpošanā aizies!

Meli asinīs - meli attiecībās!
Neviens nekam netic!
Ar Nelabo Vienošanās parakstīta,
Tikai Dievs visus samierinās!

Laiks saprast - dzīve jūsu atspoguļojums!
Jūsu izpausmei Debesīs!
Ja ar Nelabo draudzība - jūsu lēmums,
Tad jūs Debesīs nebijāt nekad!

Citādi sakot: jūsu nav Debesīs!
Ja grēkojat pastāvīgi!
Uz Planētas arī jūs neesība,
Pasteidzaties nožēlot grēkus!

Viss, kas uz Zemes izdarīts,
Atspoguļosies Telpā,
Biosfēra miglā pazudīs,
Ja meli priekš cilvēkiem rota!

Jūs redzat vienu, bet īstenībā?
Cilvēks spēlē svešu lomu!
Citiem vārdiem: cilvēks darbībā,
Pastāvīga sāpe priekš Tautas! 

Cik samainīšanu, bet cik melu!
Viens runā - cits raksta!
Krievija pazuda "rāvā/rūsā",
Sanāca pasaules apmāns!

Demokrātija - galvenais apmāns!
Tautām vadības nebija,
Briesmīgs plāns mamonam:
Biosugu uztaisīt no cilvēkiem!

Samazināt līdz vienam miljardam,
Nodzēst valstu robežas!
Gvardei visus jāapsargā,
Mamons - pasaules galvaspilsēta!

Scenārijs sen apsvērts!
Visi orientēti, izņemot Krieviju!
Tumsai šķiet, ka tas smieklīgi,
Taču, Dievs uz Mesiju cer!

Krievija, arī ar meliem slima,
Reliģijas, vara un cilvēki,
Apmānīt katru var viegli,
Šodien, prelūdija katastrofai!

Cerība, atkal uz Krieviju!
Dieva izpausto kodolu:
Oktaedrs priekš Krievijas - Misija tāda,
Uz Planētas, jādomā, viena!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
04.06.18.

04.06.18. Quatrain  “The Lies”

The main spectacle of deceit,
Moves from one to another,
Obama started this game,
Now there will be no peace!

The World is falling apart from the outside!
Everything began with religion,
Discontent came out,
It’s more of a collision!

Now together: capital and religion!
They engaged in the restructuring of the World,
It turns out that a collision,
Is the measure of the World chaos!

Everyone is rushing to get out of the trust,
It seems that the freedom of actions,
But, so it was not in the ancient eyelids,
In all- there are causes and effects!

It’s bad, that Light doesn’t have Harmony inside!
It’s hard to find the key of success,
There is no one water area,
Pride of people- is a hindrance!

Lies are unforgivable also for politics,
For a lie need to answer,
For those, who lie, there is a clinic,
Deception is expensive for everyone!

The curvature reached the top,
This is the beginning of self destruction,
If there is no Faith in people,
Then they will go to the service to the devil!

Lies in the blood- lies in the relationship!
Nobody believes anyone!
Treaty is signed with the Devil,
Only the God will reconcile all!

It’s time to understand- your life is reflection!
For your manifestation in Heaven!
If the friendship with the devil- is your decision,
Then you were never in Heaven!

In another way: you are not in Heaven!
If you always sin!
On the Planet you are also fiction,
Repent hasten!

Everything that is done on the Earth,
Will be reflected in Space,
The biosphere will disappear in the mist,
If a lie is a decorating for people!

You see one, but in fact?
Human plays someone else’s role!
In other words: a human in business,
Constant pain for the Nation!

How many substitutions, but how many lies!
One says- the other is writing!
Russia was lost “in the rye”,
World deception comes out!

Democracy- is the main deception!
The Nations didn’t have control,
The mammon has a terrible plan:
Make a bio product of the people!

Reduce to one billion,
Erase the state borders!
Guard should be all guarded,
Mammon- is the capital city of the World!

The Scenario has long been weighed!
All are focused, expect Russia!
It seems to Darkness, that it’s funny,
But, God hopes to the Messiah!

Russia, too is sick with lies,
Religions, power and people,
It’s easy to deceive everyone,
Today, catastrophe is a prelude!

Hope again on Russia!
The manifested core of God:
Octahedron for Russia- is such a Mission,
On the Planet, perhaps one!

Amen
Father Absolute
04.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.06.2018.

Skatījumu skaits: 164 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: