Galvenie » 2018 » Jūlijs » 4 » Vēsts: 04.07.18. Katrēns "Vienošanās piemērs"
14:59
Vēsts: 04.07.18. Katrēns "Vienošanās piemērs"

04.07.18 Катрен “Пример Единения”

Футбол – пример Единения!
Когда Единое целеполагание!
Россия выходит из повиновения,
Когда все вместе страну слагали!

Страна – это песня Рода!
Не случайное соединение людей!
Гимн – это внутренняя погода,
С Гимном будущее видней!

Люди! Захотите свою страну!
Увидите Равенство и Свободу!
Все перейдите на одну сторону,
Великое станет подобие!

Главное – одна Идея,
Которая, не даёт спать,
Которая, вызывает ночные бдения,
И желание отстоять!

Фактически – это пример Вече!
Все хотят – одного!
Чтобы победа была обеспечена,
Нужно Целое и только всего!

Нужен Мир – неземного Духа!
Единение – над Мирами!
От эмоции не хватает воздуха,
Бог всегда над вами!

Вас объединит Монархия!
Это – предложение Бога!
Народ не принимает анархии,
Люди поймут, что это их страна в итоге!

Каждый человек – часть Создателя!
Каждый – часть территории,
Сами люди – земли Основатели,
Всепрощающей Любви акватории!

Вече, когда сотни тысяч – одно!
Думают и хотят того же!
Это и есть определяющее Звено,
Создать Единство в Духе возможно!

Противник сдаёт позиции!
Не заметно даже сопротивления!
Не будет больше и инквизиции,
Наступает Историческое определение!

Воодушевление – сродни Победе!
Ещё не все – но, заметно Завтра!
Главное, чтобы поверили,
Что это от Бога – Правда!

Нужны неожиданные победы!
Настраивают на Главное,
Всё это – трудно добыто,
Переход всё равно будет плавным!

Постепенно люди поймут,
Что Победа – одна на всех!
Неверующие уйдут,
Страна изменится без помех!

Важно также принять масштаб!
Медицина поможет понять!
В Душе у людей – Главный штаб,
Вместе – можно Планету обнять!

Тьма не сможет сопротивляться,
Тьма, конечно, отступит!
Люди будут в Душе открываться,
Мамона – тоже уступит!

Лучший пример Единения!
Ушли все мелочи быта!
Единое сердцебиение,
На мгновение – всё забыто!

Забыты: страх и уныние!
Понятия – не совместимые с Богом!
Сегодня, теперь и поныне!
Шестая раса станет итогом!

Такой пример заразителен,
Главное, понятен России!
Может стать определяющим,
Это – Великая Учителей Миссия!

Получится самое Главное,
Люди – Прообраз Бога!
Переход пройдёт очень гладко,
Поймите только Задание Бога!

Аминь.
Отец Абсолют
04.07.18

 

Vēsts: 04.07.18. Katrēns "Vienošanās piemērs" 

Futbols - Vienošanās piemērs!
Kad Viens mērķnodoms!
Krievija iziet no paklausības,
Kad visi kopā valsti salika!

Valsts - tā Dzimtas dziesma!
Ne nejauša cilvēku savienošana!
Himna - laikapstākļi iekšējie tie,
Ar Himnu nākotne redzamāka!

Cilvēki! Vēlaties savu valsti!
Vienlīdzību un Brīvību redzēsiet!
Visi uz vienu pusi pāriesiet,
Dižena kļūs līdzība!

Galvenais - Ideja viena,
Kas, gulēt neļauj,
Kas, nakts vēsmas izraisa,
Un vēlēšanos nostāvēt!

Faktiski - tas Dievkopības/Večes piemērs!
Visi grib - vienu!
Lai uzvara būtu nodrošināta,
Vajag Veselumu un tikai!

Vajadzīga Pasaule - nezemes Gara!
Vienošana - virs Pasaulēm!
No emocijām gaisa nepietiek, 
Dievs vienmēr virs jums!

Jūs apvienos Monarhija!
Tas - Dieva priekšlikums!
Tauta anarhijas nepieņem,
Cilvēki sapratīs, ka tā viņu valsts rezultātā!

Katrs cilvēks - Radītāja daļa!
Katrs - teritorijas daļa,
Paši cilvēki - zemes Pamatlicēji,
Visupiedodošās Mīlestības akvatorijas!

Dievkopība/Veče, kad simti tūkstoši - viens!
Domā un grib to pašu!
Tas arī ir noteicošais Posms,
Garā Vienotību radīt iespējams!

Pretinieks pozīcijas atdod!
Pat ne zemes pretošanās!
Nebūs vairāk arī inkvizīcijas,
Sākas Vēsturiska noteikšana!

Aizrautība - Uzvarai rada!
Vēl ne visi - taču, pamanāms Rītdien!
Galvenais, lai noticētu,
Ka tā no Dieva - Patiesība!

Vajadzīgas negaidītas uzvaras!
Noskaņo uz Galveno,
Viss tas - grūti sasniegtais,
Pāreja vienalga būs plūstoša!

Cilvēki sapratīs pakāpeniski,
Ka Uzvara - viena uz visiem!
Neticīgie aizies,
Valsts izmainīsies bez traucējumiem!

Svarīgi arī mērogus pieņemt!
Medicīna palīdzēs saprast!
Cilvēkiem Dvēselē - Galvenais štābs,
Kopā - Planētu apskaut var!

Tumsa nevarēs pretoties,
Tumsa, protams, atkāpsies!
Cilvēki dvēseliski atvērsies,
Mamons - arī piekāpsies!

Vienošanās labākais piemērs!
Visi sadzīves sīkumi aizgāja!
Vienoti sirdspuksti,
Uz mirkli - viss aizmirsts!

Aizmirstas - bailes un grūtsirdība!
Jēdzieni - nesavienojami ar Dievu!
Šodien, tagad un vienmēr!
Sestā rase rezultāts kļūs!

Tāds piemērs aizraujošs,
Galvenais, Krievijai saprotams!
Var kļūt noteicošs,
Tā - Liela Misija Skolotājiem!

Izdosies pats Galvenais,
Cilvēki - Dieva prototips!
Pāreja notiks ļoti gludi,
Tikai Dieva Uzdevumu saprotiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.07.18.

04.07.18. Quatrain “Example of unity”
 
Football- is an example of Unity!
When One target intent!
Russia comes out of obedience,
When all together the country composed!

The country- is the song of the Kin!
Not a random mix of people!
The hymn- is the internal weather,
With Hymn the future is more visible!

People! Want your country!
You will see Equality and Freedom!
All will pass to one side,
Great will become similarity!

The main thing- is one Idea,
Which, doesn’t allow to sleep,
Which, causes night vigils,
And the desire to defend!

In fact- this is an example of Veche!
Everyone want- one thing!
To win was ensured,
Need the Whole and only!

Need a World- an unearthly Spirit!
Unity- over the Worlds!
From the emotions is not enough air,
God is always above you!

Monarchy will unite you!
This is- the offer of God!
The nation doesn’t accept anarchy,
People will understand, that this is their country in the end!

Each human- is part of the Creator!
Each one- part of the territory,
The people themselves- are the Founders of the land,
The water area of all forgiving Love!

Veche, when hundreds of thousands- is one!
Think and want the same thing!
This is the defining Link,
To create Unity in the Spirit is possible!

The enemy is giving up positions!
Not noticeable even resistance!
There will be no more Inquisitions too,
There comes the Historical definition!

Inspiration- is akin to Victory!
Not all yet- but, noticeably Tomorrow!
The main thing is to believe,
That it’s from God- Truth!

Need unexpected victories!
Set on the Main thing,
All this- is difficult to obtain,
The transition will be smooth anyway!

Gradually people will understand,
That Victory- is one to all!
The unbelievers will leave,
The country will change without interference!

It’s also important to take scale!
The medicine will help to understand!
In the Souls of people- the General staff,
Together- can hug the Planet!

Darkness will can’t resist,
Darkness, of course, will recede!
People will be opened in the Soul,
Mammon- also will yield!

Unity is the best example!
All the little things of life are gone!
United heartbeats,
For a moment- everything is forgotten!

Forgotten- fear and despondency!
Concepts- are not compatible with God!
Today, now and always!
The sixth race will become a result!

Such an example is contagious,
The main thing, it’s clear for Russia!
It can become decisive,
This- is Great Mission for Teachers!

The Main thing will succeed,
People- are type of God!
The transition will be very smooth,
Understand only the Assignment of God!

Amen
Father Absolute
04.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /04.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.07.2018.

Skatījumu skaits: 152 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: