Galvenie » 2018 » Augusts » 4 » Vēsts: 04.08.18. Katrēns "Jauna stadija"
14:25
Vēsts: 04.08.18. Katrēns "Jauna stadija"

04.08.18 Катрен ​​“Новая стадия”

Хватит валить на Америку!
Она тоже под Богом!
Не нагнетайте истерику
Для информации комом!

Всё зависит от человека,
Америка тут ни при чём!
Посмотрите на все века,
Тогда поймёте: что и почём!

Главный аргумент – человек!
Это он – производная Бога!
Жизнь человека, как два века,
Как две чужие дороги!

Человек растёт познавая себя!
Это он – настоящий Творец!
Но, на другой срок – другая стезя,
Счастью своему – кузнец!

Первый творит не замечая время!
У другого мера – богатство!
У первого – нет никакой проблемы,
Другой шагнул в святотатство!

Но, это один всегда человек!
До тридцати и, конечно, после!
Разделяется человеческий век,
На творение себя и возле!

Человек-творящий ждёт перемен!
Продаваться мамоне не хочет!
У творящего нет слова «измена»!
Второй человек – о достатке хлопочет!

Человек-достатка готов на всё!
Может продать и Родину!
Только замыкается жизни кольцо,
Превращает страну в уродину!

Проще искать виноватого!
Трудно сознаться в грехе!
В конце жизни понятны итоги,
Страну сожгли на огне!

Никто этого не хотел!
Жизнь – сама испытание!
То, что кто-то посмел,
Для лени Народа – есть наказание!

Человек – не творящий себя,
Не достоин пройти испытание!
Народ – производная для Меня,
Исключены для него скитания!

Все народы Мира – есть испытания!
Друг, конечно, для друга!
Если «Вместе» – не бывает измены!
Подтверждается квадратура круга!

Никто не виноват в бедах!
А кого выбирали в Лидеры?
Если не «Вместе» не ждите победы,
Жизнь превращена в химеры!

Только сами и никто больше,
Виноваты в Судьбе Народа!
Судьба только горше,
А вместо Народа – порода!

Повторяю, Америка испытание!
Для России – номер один!
Поверьте, это не наказание!
А оценка ваших мерил!

Интересно – где Правда жизни?
И где же в Народе – Равенство?
Без этого невозможно жить,
Основа всего – тождество!

Все «Вместе» и никто против!
В этом Сила и Мощь страны!
Равенство – это Новый мотив,
Противоположной нет стороны!

Никто не посмеет повернуть голову!
Единение с Богом – залог успеха!
Если в стране – всё поровну,
Для развития не будет помех!

Судьбу делают сами люди!
Вокруг одни испытания!
Сегодня, для России – прелюдия!
Впереди Новая для Неё стадия!

Аминь.
Отец Абсолют
04.08.18

 

Vēsts: 04.08.18. Katrēns "Jauna stadija"

Pietiek velt vainu uz Amēriku!
Viņa arī zem Dieva!
Neveiciniet histēriju
Priekš informācijas ķekariem!

Viss no cilvēka atkarīgs,
Amērika tur ne pie kā!
Paskataties uz gadsimtiem visiem,
Tad sapratīsiet: kas un kā!

Galvenais arguments - cilvēks!
Tas viņš - Dieva atvasinājums!
Cilvēka dzīve, kā divi gadsimti,
Kā divi ceļi sveši!

Cilvēks aug sevi iepazīstot!
Tas viņš - īstais Radītājs!
Bet, uz citu termiņu - cita taka,
Laimes savas - kalējs!

Pirmais rada laiku nemanot!
Citam mērs - bagātība!
Pirmajam - nav problēmu nekādu,
Cits aizgāja svētceļojumos!

Taču, tas viens cilvēks vienmēr!
Līdz trīsdesmit un, protams, pēc!
Izdalās cilvēciskais mūžs,
Sevis radīšanā un blakus!

Cilvēks-radošais pārmaiņas gaida!
Mamonam pārdoties negrib!
Radošajam nav vārda "nodevība"!
Otrs cilvēks - par turību rūpējas!

Cilvēks-turība uz visu gatavs!
Var arī Dzimteni pārdot!
Tikai dzīves gredzens noslēdzas,
Pārvērš valsti kroplī.

Vienkāršāk vainīgo meklēt!
Grūti grēkā atzīties!
Dzīves beigās rezultāti saprotami,
Valsti ugunī sadedzināja!

Neviens to negribēja!
Dzīve - pats pārbaudījums!
Tas, ko kāds iedrošinājās,
Priekš Tautas slinkuma - sods ir!

Cilvēks - neradošs sevi,
Nav cienīgs pārbaudījumus iziet!
Tauta - atvasinājums priekš Manis,
Izslēgti priekš viņas klejojumi!

Visas Pasaules tautas - ir pārbaudījums!
Viens, protams, priekš otra!
Ja "Kopā" - nodevības nav!
Apļa kvadratūra apstiprinās!

Nelaimēs nav vainīgs neviens!
Bet ko Līderos izvēlējās?
Ja ne "Kopā" negaidiet uzvaru,
Dzīve himērā pārvērsta!

Tikai paši un neviens vairāk,
Tautas Liktenī vainīgi!
Liktenis tikai rūgtāks,
Bet Tautas vietā - šķirne!

Atkārtoju, Amērika pārbaudījums!
Priekš Krievijas - numur viens!
Ticiet, tas ne sods!
Bet jūsu kritēriju vērtējums!

Interesanti - kur dzīves Patiesība?
Un kur gan Tautā - Vienlīdzība?
Bez tā dzīvot nevar,
Visa pamats - identitāte!

Visi "Kopā" un neviens pret!
Tur valsts Spēks un Varenība!
Vienlīdzība - tas Jaunais motīvs,
Pretējās puses nav!

Neviens galvu pagriezt neiedrošināsies!
Vienotība ar Dievu - panākumu ķīla!
Ja valstī - viss vienlīdzīgi,
Priekš attīstības traucējumu nebūs!

Likteni veido paši cilvēki!
Apkārt vieni pārbaudījumi!
Šodien, priekš Krievijas - prelūdija!
Priekšā priekš Viņas Jauna stadija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.08.18.

04.08.18. Quatrain “The New stage” 

Stop yelling at America!
She is also under God!
Don’t pump up hysteria,
For information lumpy!

It all depends from human,
America has nothing to do with it!
Look at all centuries,
Then you will understand: what and how!

The main argument- is a human!
He is- the derivative of God!
A human’s life, like two centuries,
Like two foreign ways!

The human grows up by knowing himself!
He is- the real Creator!
But, for another period- another path,
His happiness- blacksmith!

The first one creates without notice the time!
For another the measure- is wealth!
The first one- doesn’t have any problem,
Another stepped into sacrilege!

But, this is always one human!
Till thirty and, of course, after!
The human age is divided,
In creating himself and near!

Human- creator is waiting for changes!
Doesn’t want to be sold to mammon!
The creator doesn’t have the word “treason”!
The second human- about prosperity cares!

The human- prosperity is ready for everything!
Can sell also the Motherland!
Only the ring of life is getting close,
Turns the country into a ugly creature!

It’s easier to look for the guilty one!
It’s hard to admit in sin!
At the end of life the results are clear,
Burned the country on fire!

Nobody wanted this!
Life- is the test itself!
The fact that someone dared,
For the laziness of the Nation- is punishment!

Human- not creating himself,
Not worthy to pass the tests!
The Nation- is derivative for Me,
Wandering for her are excluded!

All the nations of the World- are trials
The one, of course, for another one!
If “Together”- there is no betrayal!
The quadrature of circle is confirmed!

Nobody is to blame in trouble!
But who was elected to the Leaders?
If not “Together” doesn’t wait for victory,
Life is turned into chimeras!

Only themselves and no one else,
Blame to the Fate of the Nation!
The Fate is only bitter,
But instead of nation-is breed!

I repeat, America is a test!
For Russia- the number one!
Believe Me, this is not punishment!
But the evaluation of your measures!

I wonder- where is the Truth of life?
And where is in the Nation- Equality?
Without this it’s impossible to live,
The basis of all- is identity!

All “Together” and no one against!
There is the Power and Majesty of the country!
Equality- is a New motive,
There is no opposite side!

No one will dare to turn his head!
Unity with God- is the key of success!
If in the country- all is equal,
For development there will be no interference!

Destiny is made by people themselves!
Around only tests!
Today, for Russia- a prelude!
A New stage is ahead for Her!

Amen
Father Absolute
04.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.08.18.html , pierastīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.08.2018.

Skatījumu skaits: 158 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: