Galvenie » 2017 » Septembris » 4 » Vēsts: 04.09.17. Katrēns "Garīgais līdzsvars" - *
15:27
Vēsts: 04.09.17. Katrēns "Garīgais līdzsvars" - *

Vēsts: 04.09.17. Katrēns "Garīgais līdzsvars" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(31) Senvēsule Tuviniekiem! Draugiem! / *(31) Древнеписьмо Близким! Друзям!, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/31_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-26-156 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

04.09.17 Катрен "Духовное равновесие"……………………………….Quatrain "Spiritual balance"

Осень вступает в Права! .................. Rudens stājas Tiesībās!.................Autumn enters the Rights!
Уже прохладно и в Духе! .................. Vēsi jau arī Garā!............................It's already cool in the Spirit!
Над человечеством нависла беда, ...Virs cilvēces bēda pārkārās,……....Humanity is in trouble,
Белые полетят мухи! ......................... Baltas mušas palidos!.....................White flies will fly!

Человечество не готово понять, ........Cilvēce nav gatava saprast,…..…...Humanity is not ready to understand,
Что его ожидает Завтра! .....................Kas viņu Rītdien sagaida!................What awaits her Tomorrow!
И некого обвинять, ..............................Un nav ko apvainot, ….....……….....And there is no one to blame,
Кроме себя - Правда! ..........................Izņemot sevi - Taisnība!....................Expect yourself- True!

Время разборов полётов! ...................Lidojumu laika izvēle!.........................Time of flight analysis!
Возможности были у всех, ..................Iespējas bija visiem,…………………..Opportunities were to all,
Немного осталось народов, ............Nedaudz atlika tautu,……….……….There are few nation left,
Кто принял на себя грех! ................. Kuras uz sevi grēku pieņēma!.........Who took upon himself the sin!

Люди обвиняют кого угодно, ...............Cilvēki apvaino jebkuru,………...…..People blame anyone,
Только не себя сами, .......................... Tikai ne sevi pašu,…………………...Only not themselves,
Изменилась в Душе погода, ................Laiks Dvēselē izmainījās,…….……..The weather has changed in the Soul,
Небеса недовольны вами! ..................Debesis ar jums neapmierinātas!......The Heaven are unhappy with you!

Я говорил: проявление - Миг! ............Es teicu: izpausme - Mirklis!...............I said: manifestation- is Might!
Между Материей и Духом, .................Starp Matēriju un Garu,………...…….Between Matter and Spirit,
Не каждый такого достиг, ...................Ne katrs ko tādu sasniedza,….………Not everyone has achieved this,
Чтоб жить вопреки слухам! ................Lai dzīvotu par spīti valodām!.............To live contrary to rumors!

Сегодня, от вас Бог требует, ...............Šodien, no jums Dievs pieprasa,…....Today, God requires from you,
Духовного равновесия .....................Garīgu līdzsvaru………………...……Spiritual balance,
И перевести вас пробует, ....................Un pārvest jūs mēģina,………..………And tries to transfer you,
В Новое положение! ..........................Jaunā stāvoklī!..................................In the New position!

Новое положение - Шестая! ............Jaunā stāvoklī - Sestā!......................The New position- is Sixth!
Но, не только по счёту, .......................Bet, ne tikai pēc skaita,……….………..But, not only by score,
Задача для вас непростая, ................Uzdevums priekš jums ne vienkāršs,....The task for you is not easy,
Духовную поменять погоду! ...........Garīgos laikapstākļus nomainīt!.......To change Spiritual weather!

«Важней всего погода» в Духе!..."Par visu svarīgāk laikapstākļi" Garā!.."The most important thing is weather" in the Spirit!
Она определяет будущее, ...............Tie nosaka nākotni,………………………..They determine the future,
Не подвластна она и слухам, ..........Tie arī valodām nepakļāvīgi,……………...They are not subject to rumors,
Цель для неё - грядущее! ..............Mērķis priekš tiem - nākotne!................That target for her- the future!

Чтобы собраться - понять надо, ........Lai sagatavotos - jāsaprot,……………..To gather- you need to understand,
Что люди - Подобие Бога! ...............Ka cilvēki - Dieva Līdzība!..................That people- Similarity of God!
Что творчество для людей - отрада, ..Ka jaunrade cilvēkiem - prieks,…..……That creativity for people- joy,
Шестая - это Пятой итоги! ................Sestā - tā Piektās rezultāti!.................The Sixth- outcome of the Fifth!

Сплочение, необходимо сплочение! ...Saliedētība, nepieciešama saliedētība!..Unity, necessary unity!
Всех людей - ради Идеи! .................. Visu cilvēku - Idejas dēļ!......................All people- for the sake of Idea!
В Духе решение и Вознесение, ...........Garā lēmums un Augšupcelšana,………The decision in the Spirit and Ascension,
Не будут людские потери! ....................Nebūs cilvēku zaudējumu!......................There will be no human losses!

И Пятая, и Шестая - есть вы! ............. Gan Piektā, gan Sestā - esat jūs!............And the Fifth, and the Sixth- are you!
В первом случае - шли испытания ....Pirmajā gadījumā - pārbaudījumi gāja!...In the first case- there were tasks!
Во втором - постижение судьбы, .......Otrajā - likteņa izprašana,………………..In the second- comprehension of the destiny,
На большом расстоянии! .................... Lielā atstatumā!........................................At a great distance!

Разборки пути - чуть позже! ..................Ceļu izšķirošana - ceļš vēlāk!....................Disassembly of the way- a little later!
Не стоит обсуждать непонятное,...........Nav vērts apspriest nesaprotamo,……….It's not necessary to discuss the incomprehensible,
Конечно, анализ возможен, ...................Protams, analīze iespējama,……………..Of course, analysis is possible,
Главное, чтоб было понятно! ................Galvenais, lai saprotams būtu!..................The main thing is to make it clear!

Понятно, что Мир - на грани! ............Saprotams, ka Pasaule - uz robežas!...It's clear that the World- in the edge!
Пятой уже нет места! ...........................Piektai jau nav vairāk vietas!....................There is no more place for the fifth!
Сегодня, почти как на поле брани, .....Šodien, gandrīz kā kaujas laukā,………...Today, almost like in battlefield,
Важен Собор поместный! ....................Svarga Saeima vietējā!.............................The Cathedral is important!

Нужно знать совершенно точно, ..........Pilnīgi precīzi jāzin,………………………Need to know for sure,
Что погода зависит от вас! ................Ka laikapstākļi atkarīgi no jums!........That the weather depends on you!
Целеполагание определите срочно, ....Mērķnodomu nosakiet steidzami,……...Determine the target definition urgently,
Пожалуй, в последний раз! ................Jādomā, pēdējo reizi!..........................Perhaps, for the last time!

Внутренняя концентрация, ...................Iekšējā koncentrācija,…………………Internal concentration,
В Духе, самое главное! .......................Garā, pats galvenais!.......................In the Spirit, the most important thing!
Наступает время для апробации, ........Sākas laiks aprobācijai,……………….There come time for approbation,
И оно наступает плавно! ....................Un tas sākas plūstoši!......................And it comes smoothly!

Скачки - гримасы жизни. .......................Auļošana - dzīves grimase…………....Horse racing- the grimace of the life,
Нельзя допускать этого, ........................To nedrīkst pieļaut,………………….....Can't allow this,
Переход - Новый этап жизни, ................Pāreja - Jaunās dzīves etaps,…..……Transition- a New stage of life,
Новая мерность для этого! ................Jauna dimensija priekš tā!................New dimension for that!

Всё начинается и все поймут, ...............Viss sākas un visi sapratīs,…………...Everything begins and everyone will understand,
Что Новая мерность - вибрации! .......Ka Jaunā dimensija - vibrācijas!.....That New dimension- vibrations!
Вибрации низкие сами уйдут, ................Zemas vibrācijas aizies pašas,………..Low vibrations will go away by themselves,
К высоким нужна адаптация! .............Pie augstām adaptācija nepieciešama!..To high adaptation are necessary!

Всё случается, быстрее, чем ждёшь! .Viss gadās, ātrāk, kā gaidi!..............Everything happens faster, than you wait!
Такова теория жизни! ...............................Tāda dzīves teorija!.............................This is the theory of life!
Только позже поймёшь, ............................Tikai vēlāk sapratīsi,………………..…Only later will understand,
Что творили по жизни! ..............................Ko dzīvē radījāt!..................................What did create in the life!

Сентябрь - делает первый шаг! ........ Septembris - pirmos soļus sper!.....September- takes the first steps!
Он не главный, но определяющий, .......Viņš ne galvenais, bet noteicošais,.....He is not the main, but determining,
Россия - опять словно Маг, .................Krievija - atkal kā Mags,…………….Russia- again like a Magician,
Для человечества - проверяющий! ........Priekš cilvēces - pārbaudošais!..........For humanity- checking!

Нужно помнить - Сентябрь Начало! .Jāatceras - Sākums Septembris!.It's necessary to remember- September the Beginning!
Великого Преображения, .....................Lielās Pārveidošanas,……………...Of Great Transfiguration,
Корабль человечества уже отчалил,..Cilvēces kuģis jau atgāja,………….The ship of humanity has already departed,
К Духовному равновесию! ...................Uz Garīgo līdzsvaru!........................To Spiritual balance!

Аминь. ........................................................Āmen………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts……………………..….Father Absolute
04.09.17 .......................................................04.09.17………………………….…..04.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 07.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.09.2017., papildināts angļu valodā 07.09.2017.

Skatījumu skaits: 292 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: