Galvenie » 2017 » Oktobris » 4 » Vēsts: 04.10.17. Katrēns "Mamons un Pasaule!" - *
18:26
Vēsts: 04.10.17. Katrēns "Mamons un Pasaule!" - *

Vēsts: 04.10.17. Katrēns "Mamons un Pasaule!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "DievCilvēku sarunas!" / *(KD) "Разговори БогоЛюдей!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dievcilveku_sarunas/2013-10-20-835 , картинки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 / http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=22,http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=23 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

04.10.17 Катрен "Мамона и Мир!"…………………………………………………..Quatrain "Mammon and the World!"

Битва не на жизнь, а насмерть! .........Kauja ne uz dzīvību, net nāvi! …………….The Battle is not for life, but to death!
Интриги уже плетутся! ....................... Intrigas jau tinas!........................................Intrigues are already weaving!
На Правду люди боятся смотреть! ....Cilvēki uz Patiesību skatīties baidās!..........People are afraid to look at the Truth!
Не понимая, откуда подлецы берутся! .Nesaprotot, no kurienes neģēlis rodas!....Not understanding where the scoundrels come from!

Политику делают нелюди! ..................Politiku necilvēki taisa!..............................Politics make not people!
Мечтающие об управлении! ...............Par vadīšanu sapņojoši!............................Dreaming of running!
Живут они не как люди, ...................... Ne kā cilvēki dzīvo viņi,……………………They don't live like a people,
К собственному удовлетворению! ......Personīgai apmierinātībai!.........................To your own satisfaction!

Не знают, точнее, не хотят верить, ...... Nezin, precīzāk, negrib ticēt,……..……Don't know or rather don't want to believe,
Что жизнь короткое проявление, ......... Ka dzīve izpausme īsa,………………....That life I a short manifestation,
Что власть возрастом не померить, .... Ka varu ar augumu neizmērīt,…….........That power can't be measured by age
Управление - не Божественное явление! Vadīšana - ne Dievišķa parādība!........Management - not a Divine phenomenon!

Их критерий - интриг сплетение, ..........Viņu kritērijs - intrigu vīšana,………..……Their criterion- is intrigue plexus,
Управление людей Сознанием, ...........Cilvēku Apziņas vadīšana,………..……….Management of people by Consciousness,
Мечта сформировать Империю, ..........Sapnis Impēriju saformēt,………………….A dream to form an empire,
Где люди-рабы без понимания! ...........Kur cilvēki vergi bez saprašanas!..............Where people are slaves without understanding!

Почти удалось в 21 веке,...................... Gandrīz izdevās 21.gadsimtā,……..…….Almost succeeded in the 21th century,
Интернет стал носителем воли, ...........Internets kļuva gribas nesējs,…………….The Internet became a bearer of the will,
Нет для власти никакой помехи, ..........Nav varai nekādu traucējumu,……………There is no interference for the authorities,
Нет счастливее для подлеца доли! ......Nav priekš nelieša laimīgākas daļas!.......No happier for a scoundrel share!

Мир разделяется уже на части! ..............Pasaule jau daļās izdalās!......................The World is already divided into parts!
Все вдруг захотели «свободы»! ............. Visi pēkšņi "brīvību" grib! …………..……All suddenly wanted "freedom"!
«Свобода» - это разделение всласть, ..."Brīvība" - tā varas dalīšana,……..……..."Freedom"- is a division of power
Слышатся только одни доводы! .............Dzirdami tikai vieni argumenti!.................Only arguments are heard!

Довод только один - самостоятельность,.Arguments tikai viens - patstāvība,……..Only one is argument- independence,
Государства-карлики хотят перемен! ...... Valsts-punduri pārmaiņas grib!................Dwarf States- wants changes!
Концепция - «Разделение», не состоятельна, Koncepcija - "Sadalīšana", ne turīga,..The concept- "Separation" is not sustainable,
Свобода - это кандалы взамен! ............... Brīvība - apmaiņai važas tās!...................Freedom- it's shackles in return!

Кто-то управляет Миром умело! ............... Kāds Pasauli vada prasmīgi!...............Someone rules the World skillfully!
Подсовывая сладость разделения! ...........Pabāžot dalīšanas saldumu!................Poking the sweetness of the division!
Люди отстаивают отделение смело. ..........Cilvēki drosmīgi aizstāv atdalīšanu…..People defend the department boldly,
Но, в «карликах» нет сопротивления! ....... Taču, "punduros" nav pretošanās!.......But, in the "dwarfs" there is no resistance!

Мелкий не готов к борьбе с сильным! .......Sīkais nav gatavs cīņai ar stipro!..........Small is not ready to fight with the strong!
Мир находится под моно управлением, ....Pasaule zem mono vadības atrodas,…The World is under mono control,
«Карлики» находятся перед обильным, ..."Punduri" bagātā priekšā atrodas,…….."Dwarfs" are in front of abundant,
От сильного под давлением! .................... .No stiprā zem spiediena!.......................From the strong under pressure!

Сегодня выживают Монархии, ...................Šodien izdzīvo Monarhijas,……………..Monarchy survives today
А не «свободная» мелочь!...........................Bet ne "brīvie" sīkumi!............................And not a "free" trifle!
Не позволят им Свободы - анархии, ..........Nepieļaus viņiem Brīvību - anarhiju,…...Don't let them freedom- anarchy,
Управляет власть мамоной умело! ............ Ar mamonu varu prasmīgi vada!............Manages the power with mammon skillfully!

Только Монархий тоже немного! ................Tikai Monarhiju arī nedaudz!...................Only Monarchy is also a bit!
Крупные лишь корпорации! ....................... Tikai korporācijas lielas!...........................Large corporations only!
Религии для них управляют итогом, .......... Priekš viņiem reliģijas rezultātā vada,….Religions control outcome for them,
В мамоне нет конфронтации! ..................... Mamonā konfrontācijas nav!...................There is no confrontation in mammon!

Догадались, кто управляет Миром? ...........Nopratāt, kas Pasauli vada?...................Guess, who rules the World?
Наплевав на присутствие Бога! ................. Uzspļaujot Dieva klātbūtnei!....................Spit on the presence of God!
Тот, кто в мамону верит, .............................. Tas kurš mamonam tic,…………………..The one who believes in mammon,
Закрыв для людей дорогу! .......................... Ceļu priekš cilvēkiem slēdzot!.................Close the way for people!

Люди им нужны, как рабы и только, .........Cilvēki viņiem vajadzīgi, kā vergi un tikai,..People need them like slaves and only,
Существование без Духа! ......................... Bez Gara eksistēšana!..............................Existence without Spirit!
Да и людей им нужно не столько, .............Un cilvēku arī viņiem nevajag tikdaudz, ….And they don't need people so much,
Интернет создаёт в Душах разруху! ..........Internets rada Dvēselēs sabrukumu!.........The Internet creates devastation in Souls!

Усилилась власть мамоны, ......................Pastiprinājās mamona vara,………………Strengthened the power of mammon,
Несмотря на перемены в Природе, .........Neskatoties uz pārmaiņām Dabā,………..Despite the changes in Nature,
Ложь накрыла людей попоной, ................Meli cilvēkiem zirgsegu uzklāja, ……….....Lies covered the people with blankets,
Люди не видят смысла в итоге! ...............Rezultātā cilvēki jēgu neredz!.....................People don't see the point in the end!

Люди готовятся к смерти, ...........................Cilvēki nāvei gatavojas,……………….…People are preparing for death,
Не ожидая никакого спасения! ...................Negaidot glābšanu nekādu!....................Not expecting any salvation!
Потерян смысл существования, поверьте, Zaudēta eksistēšanas jēga, ticiet,………Lost the meaning of existence, believe Me,
Человечество надеется на Вознесение! ....Cilvēce uz Augšupcelšanu cer!...............Humanity hop for the Ascension!

Странно, но Переход касается всех! ..........Dīvaini, bet Pāreja visus skar!................Strange, but Transition concerns everyone!
Кто с мамоной и кто - без неё! ....................Kuri ar mamonu un kuri - bez tā!.............Who is with mammon and who- without it!
Только без мамоны перейдут вверх, ..........Tikai bez manona pāries augšup,………Only without mammon will go up,
С мамоной прерывается бытие! .................Ar mamonu esamība pārtrūkst!...............With mammon, being is interrupted!

Пусть надеются на мамону! ........................Lai cer uz mamonu!...............................Let them hope for a mammon!
Глупо тащить с собой грех! ........................ Muļķīgi sev līdzi grēku stiept!.................It's foolish to take sin with you!
Я сдёрну вековую попону, .......................... Mūžīgo zirgsegu Es noraušu,…………..I'll tear off the age-old blanket,
Страждущих пропущу вверх! .................... .Cietējus palaidīšu augšup!.....................Suffers will missed up!

Пусть играют в мамону, в Монархию! ........Lai spēlē mamonā, Monarhijā!.............Let the play in mammon, in Monarchy!
Включая, даже Россию! .............................. Ieskaitot, pat Krieviju!...........................Including, even Russia!
Решение Бога: кто будет Монархом! ..........Dieva lēmums: kurš Monarhs būs!.......The decision of God: who will be the Monarch!
Мамона для России - не миссия! ................Mamons priekš Krievijas - ne misija!....Mammon for Russia- is not a mission!

Россия - всё равно первая! ........... ............ Krievija - vienalga pirmā!..............................Russia is still the first!
Пусть пока не сама, а Росток! .....................Lai arī pagaidām ne pati, bet Asns!..............If even not yet, but Sprout!
Пятьсот - для неё команда Верная, ............Piecsimt - priekš viņas komanda Uzticama, Five hundred- for her team Trusted,
Ориентированная на Восток! .......................Uz Austrumiem orientēta!.............................Oriented to the East!

Аминь. ......................................................... ..Āmen…………………………………..……….Amen
Отец Абсолют. .............................................. Tēvs Absolūts………………………………….Father Absolute
04.10.17 ........................................................ .04.10.17……………………………..…………04.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 08.10.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vestvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.10.2017., papildināts 08.10.2017.

Skatījumu skaits: 242 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: