Galvenie » 2018 » Oktobris » 4 » Vēsts: 04.10.18. Katrēns "Šaha spēle"
15:15
Vēsts: 04.10.18. Katrēns "Šaha spēle"

04.10.18 Катрен “Игра в шахматы”

Жизнь – как игра в шахматы!
Можно пересчитать комбинации,
Но, наступает заключительная пора,
Или заключительная операция!

Нужно понимать Бога Сценарий,
Сценарий – это заключительный ход!
Конечно, помогает глоссарий,
Это своего рода – Код!

Жизнь, повторяю, как игра в шахматы,
Комбинация на каждый день,
Нужно рассчитать координаты,
Когда Свет побеждает Тень!

Задача века – Гармония на Планете!
На Небесах уже есть порядок!
За Гармонию все люди в ответе,
Игра на выигрыш без оглядок!

Такая игра – не случайность!
В Небе приоритет – эволюции,
Сознание человека всегда в отчаянии,
Понятнее для людей – революция!

Но, революция – ход с последствием,
Эволюция – видит заключительный ход,
В Мире есть – Причины и Следствия,
Нужно сохранить человеческий Род!

Нужно жить – понимая Большую цель!
Цель – восстановление Гармонии,
Не понимая, можно угодить в мель,
События – это цепочка подобия!

Вам кажется, что вы – разные,
И не найти никогда Единения!
Цель Великая – «Далёко прекрасное»!
Состоит из миллиона мгновений!

Каждое мгновение ведёт к Цели,
«Прекрасное далёко» должно сложиться,
Мгновения – звенья одной цепи,
Отступать от этого не годится!

Каждый Миг – нужно помнить о главном!
Никогда не смотрите под ноги!
Вы вдруг, поймёте, что очень плавно,
Формируются внутри потоки!

Из потоков соберётся река!
Единое русло для информации,
Не ошибается Целое никогда,
Вы – эволюции демонстрация!

Никогда не смотрите по сторонам,
Боковое зрение даёт ошибку,
Готовьте себя к Историческим временам,
Уверенность – рождает улыбку!

Улыбка – это Любовь в действии!
Пространство и люди отвечают тем же!
Искренность в этот Момент, как в детстве,
Чувственность людей тоньше!

Любить всех, значит, творить Мир!
Вы понимаете заключительный ход,
Сегодня, для людей – мамона кумир,
Но, Любовь – это Создателя Код!

Смотрите на три хода вперёд,
Не будет никогда поражения,
Не останавливайтесь – только вперёд,
Тогда поймёте, что сами – Бога решение!

Если Честь впереди – Тьма отступает!
Открытое Сердце – опасно для Тьмы!
Люди искренность всегда понимают,
Тогда жизнь – прямая, без суеты!

Вы – игроки, а Тренер – Создатель!
Всегда в каждом из вас!
Страна гениев – не обывателей!
Для России – Исторический шанс!

Только «вместе» – ради одной Задачи!
В прошлое уходят сомнения!
Это – высшая степень отдачи,
Решение «вместе» – переходит в Веление!

Веление – это когда всем ясно!
Цель общая – важнее жизни!
«Далёкое» – всегда прекрасно,
Оно и состоит из ваших Мыслей!

Аминь.
Отец Абсолют
04.10.18

 

Vēsts: 04.10.18. Katrēns "Šaha spēle"

Dzīve - kā šaha spēle!
Var kombinācijas pārskaitīt,
Taču, iestājas noslēguma laiks,
Vai noslēguma operācija!

Vajag Dieva Scenāriju saprast,
Scenārijs - tas noslēguma gājiens!
Protams, glosārijs palīdz,
Tas sava veida  - Kods!

Dzīve, atkārtoju, kā šaha spēle,
Kombinācija katrai dienai,
Koordinātes vajag izskaitļot,
Kad Gaisma uzvar Ēnu!

Gadsimta uzdevums - Harmonija uz Planētas!
Debesīs jau kārtība ir!
Par Harmoniju visi cilvēki atbildīgi,
Spēle uz uzvaru bez atskatīšanās!

Tāda spēle - ne nejaušība!
Debesīs prioritāte - evolūcijas,
Cilvēka Apziņa vienmēr izmisumā,
Priekš cilvēkiem saprotamāka - revolūcija!

Taču, revolūcija - gājiens ar sekām,
Evolūcija - noslēguma gājienu redz,
Pasaulē ir - Cēloņi un Sekas,
Cilvēcisko Dzimtu saglabāt vajag!

Vajag dzīvot - Lielu mērķi saprotot!
Mērķi - Harmonijas atjaunošanu,
Nesaprotot, var izdabāt sēklim,
Notikumi - tā līdzību ķēde!

Jums šķiet, ka jūs - dažādi,
Un neatrast nekad Vienošanos!
Mērķis Liels - "Brīnišķīgs tālums"!
Sastāv no mirkļu miljona!  

Katrs mirklis pie Mērķa ved,
"Brīnišķīgajam tālumam" jānotiek,
Mirkļi - vienas ķēdes posmi,
No tā atkāpties neder!

Katrā mirklī - par galveno atcerēties vajag!
Nekad zem kājām neskataties!
Jūs pēkšņi, sapratīsiet, ka ļoti plūstoši,
Iekšienē strauti formējas!

No strautiem upes savācas!
Viena gultne priekš informācijas,
Veselums nekļūdās nekad,
Jūs - evolūcijas demonstrācija!

Nekad pa malām neskataties,
Sāniska redze kļūdas dod,
Gatavojiet sevi Vēsturiskiem laikiem,
Pārliecība - smaidu rada!

Smaids - tā Mīlestība darbībā!
Telpa un cilvēki atbild ar to pašu!
Sirsnība šajā Momentā, kā bērnībā,
Cilvēku jūtīgums smalkāks!

Mīlēt visus, tātad, radīt Pasauli!
Jūs noslēguma gājienu saprotiet,
Šodien, priekš cilvēkiem - mamons elks,
Taču, Mīlestība - tas Radītāja Kods!

Skataties trīs gājienus uz priekšu,
Zaudējuma nebūs nekad,
Neapstājaties - tikai uz priekšu,
Tad sapratīsiet, ka paši - Dieva lēmums!

Ja Gods priekšā - Tumsa atkāpjas!
Atklāta Sirds - bistama Tumsai!
Cilvēki atklātību vienmēr saprot, 
Tad dzīve - taisna, bez drūzmas!

Jūs spēlētāji, bet Treneris - Radītājs!
Katrā no jums vienmēr!
Ģēniju valsts - ne mietpilsoņu!
Prieš Krievijas - Vēsturiska izdevība!

Tikai "kopā" - viena Uzdevuma dēļ!
Šaubas pagātnē aiziet!
Tas - devuma augstākā pakāpe,
Lēmums "kopā" - pāriet Pavēlē!

Pavēlē - kad visiem tas skaidrs!
Mērķis kopīgs - par dzīvi svarīgāks!
"Tālais" - viemēr brīnišķīgs,
No jūsu Domām tas arī sastāv!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.10.18.

04.10.18.Quatrain “The game of chess”

Life- is like a game of chess!
Can count combinations,
But, the final time comes,
Or final operation!

Need to understand the Scenario of God,
The Scenario- is the final move!
Of course, the glossary helps,
It’s some kind- of Code!

Life, I repeat, like a game of chess,
Combination for every day,
Need to calculate the coordinates,
When the Light conquers the Shadow!

The challenge of century- is Harmony of the Planet!
There is already order in Heaven!
All people are responsible for Harmony,
The game to win without looking!

Such a game- is not an accident!
In Heaven the priority- is evolution,
Consciousness of human is always in despair,
Clearer for people- is revolution!

But, revolution- is a move with consequence,
Evolution- sees the final move,
There are in the World- causes and efforts,
Need to save the Human rice!

Need to live- understanding the Big target!
The target- to restore the Harmony,
Not realizing, can be stranded,
Events- are chain of similarity!

It seems to you, that you are- different,
And never find Unity!
Great Target- “beautiful distance”!
Consists of million moments!

Every moment leads to the Target,
“The beautiful distance” should emerge,
Moments- links of one chain,
Retreat from this is not good!

Every moment- you need to remember the main thing!
Never look under your feet!
You suddenly will realize that very smoothly,
Formed inside the threads!

From streams the river will gather!
One track for information,
The whole never makes a mistake,
You are- demonstration of evolution!

Never look around,
Lateral vision gives an error,
Prepare yourself for Historical time,
Confidence- creates a smile!

Smile- is Love in action!
Space and people respond the same!
Sincerity at this Moment, as a childhood,
The sensuality of people is thinner!

To love everyone, means, to create the World!
You understand the final move,
Today, for people- the mammon is an idol,
But Love- is the Creator Code!

Look three moves ahead,
There will be never defeat,
Don’t stop- only forward,
Then will understand that by yourself- God’s decision!

If Honor is ahead- Darkness recedes!
Open heart- dangerous to Darkness!
People always understand sincerity,
Then life- is direct without fuss!

You are the players, but the Coach- is the Creator!
Always in each of you!
Country of geniuses- not philistines!
For Russia- Historical chance!

Only “together”- for the sake of one Task!
Doubts go to the past!
This is- the highest degree of return,
Decision “together”- goes to the Decree!

A decree- when it’s clear to everyone!
The common target- is more important than life!
“Far one”- is always beautiful,
It consists also from your thoughts!

Amen
Father Absolute
04.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.10.2018. 

Skatījumu skaits: 42 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: