Galvenie » 2018 » Novembris » 4 » Vēsts: 04.11.18. Katrēns "Vibrācijas un lauks"
22:29
Vēsts: 04.11.18. Katrēns "Vibrācijas un lauks"

04.11.18 Катрен “Вибрации и поля”

Пора разобраться в Матрице,
Пространство – конечно, поле!
Вечность – набор страниц,
Где проявлена Творящего Воля!

Информация идёт от Центра!
Центр и есть – Целое!
Разум творит конкретно,
Сначала Образ, как схему!

Люди формируют октаэдр,
Повторяя поле Материи,
Поле – фрактальный эфир,
Энергия – другой категории!

Пространство – сплошные поля,
С концентрацией энергии в точках!
Это, как энергетическая западня,
Восьмиугольная звёздочка!

Точки – энергетические кластеры,
Для управления энергией,
Октаэдр – это Основа Основ,
Продолжение теперь Материей!

Космическая ячейка – восемь!
Восемь истоков энергии,
На Солнце точек активность – восемь,
На Планете построение Материи!

По подобию – структура Матрицы!
Распространяется на Природу и человека!
Человек управляющая Единица,
На прошлые и будущие века!

Октаэдр – это основа Окружности!
Большой Октаэдр – меньше потери,
Это не рассуждения досужие,
А основа Великой Веры!

Неживая Природа – Восемь,
Ячейка по восемь окутала Мир!
Есть подобие – важное очень,
Человек, если не восемь – вампир!

Человечество разобралось по восемь,
Равное количество энергий: Ян и Инь!
Сегодня для Планеты осень,
Трудно выбрать Богов и Богинь!

Информационное поле – вибрации!
Передаётся от Творящего к людям,
Фрактальное подобие – акция,
Переполюсовка Планеты – прелюдия!

Всё строится по цифре восемь!
Что в Космосе, что в человеке!
Бог энергию в человека вносит,
В Надежде, что вернёт её в конце века!

Обмен энергиями – это Основа!
От Бога – совершенство Духа!
Люди погрязли во Тьме снова,
В головах у людей – разруха!

Нужно творить Мир по восемь,
И поровну две энергии! 
Повторяю, для человечества осень,
Обернётся изменением Материи!

Материя – это тоже Энергия!
Однако, другого масштаба,
Если всё по подобию – не бывает потери,
Создатель – управляющий Штаб!

Управление – это, конечно, Создатель!
Амплитуда уменьшается к периферии.
Человек на Планете – не наблюдатель,
А восьмиугольная сфера!

Люди правильно поняли Бога!
К Шестой расе пора готовиться,
Фрактал человечества будет итогом,
На вашем Сознании – Мир покоится!

Аминь.
Отец Абсолют
04.11.18

 

Vēsts: 04.11.18. Katrēns "Vibrācijas un lauks"

Laiks par Matrici skaidrībā tikt,
Telpa - protams, lauks!
Mūžība - lappušu kopums,
Kur izpausta Radošā Griba!

No Centra iet informācija!
Centrs arī ir - Veselums!
Saprāts rada konkrēti,
Vispirms Tēlu, kā shēmu!

Cilvēki formē oktaedru,
Atkārtojot Matērijas lauku,
Lauks - fraktālais ēteris,
Enerģija - citas kategorijas!

Telpa - nepārtraukti lauki,
Ar enerģijas koncentrāciju punktos!
Tas, kā enerģētiskās lamatas,
Astoņstūru zvaigznīte!

Punkti - enerģētiskie klasteri,
Priekš enerģiju vadīšanas,
Oktaedrs - tas Pamatu Pamats,
Matērijas turpinājums tagad!

Kosmiskā šūniņa - astoņi!
Astoņi enerģijas sākumi,
Uz Saules punktu aktivitāte - astoņi,
Uz Planētas Matērijas uzbūve!

Pēc līdzības - Matricas struktūra!
Izplatās uz Dabu un cilvēku!
Cilvēks vadošā Vienība,
Uz pagātnes un nākotnes gadsimtiem!

Oktaedrs - tas Apkārtnes pamats!
Liels Oktaedrs - mazāki zaudējumi
Tas, ne spriedelējumi brīvajā laikā,
Bet Lielas Ticības pamats!

Nedzīvā Daba - Astoņi,
Šūniņa pa astoņi ietina Pasauli!
Ir līdzība - svarīga ļoti,
Cilvēks, ja ne astoņi - vampīrs!

Cilvēce izšķīrās par astoņi,
Enerģiju vienlīdzīgs skaits: Jan un Iņ!
Tagad priekš Planētas rudens,
Grūti izvēlēties Dievus un Dievietes!

Informatīvais lauks - vibrācijas!
No Radošā nododas cilvēkiem,
Fraktālā līdzība - akcija,
Planētas pārplusošana - prelūdija!

Viss veidojas pēc cipara astoņi!
Kas Kosmosā, kas cilvēkā!
Dievs cilvēkā enerģiju ienes,
Cerībā, ka to atgriezīs mūža beigās! 

Enerģiju apmaiņa - tas Pamats!
No Dieva - Gara pilnība!
Cilvēki Tumsā iegrima atkal,
Galvās cilvēkiem - sabrukums!

Vajag Pasauli pa astoņi radīt,
Un divas enerģijas līdzīgi!
Atkārtoju, priekš cilvēces rudens,
Matērijas izmaiņā pagriezīsies!

Matērija - tā arī Enerģija!
Tomēr, cita mēroga,
Ja viss pēc līdzības - zaudējumu nav,
Radītājs - vadošais Štābs!

Vadība - tas, protams, Radītājs!
Amplitūda samazinās perifērijā.
Cilvēks uz Planētas - ne vērotājs,
Bet astoņstūru sfēra!

Cilvēki pareizi saprata Dievu!
Uz Sesto rasi gatavoties laiks,
Cilvēces fraktāls būs rezultāts,
Uz jūsu Apziņām - Pasaule balstās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.11.18.

04.11.18.Quatrain  “Vibrations and fields” 

It’s time to figure out the Matrix,
Space- of course, is field!
Eternity- is set of pages,
Where the Creative Will is manifested!

Information comes from the Center!
The center also is- the Whole!
Mind creates specifically,
First the Image, as the scheme!

People form an octahedron,
Repeating the field of Matter,
Field- the fractal ether,
Energy- is other category!

Spice- solid fields,
With the concentration energies in the points!
It’s like a trap of energies,
Eight corner stars!                                                   

Points- are energetic clusters,
For energy management,
The octahedron- is the basis of the Basics,
Continued now the Matter!

Space cell- eight!
Eight sources of energy,
There are point activities on the Sun- eight,
On the Planet construction of Matter!

By similarity- the structure of Matrix!
Distributes to Nature and human!
Human is managed Unite,
For past and future centuries!

The octahedron- is the basis of the Circle!
Big Octahedron- less loss,
This is not strains in free time,
But the foundation of Great Faith!

Inanimate Nature- Eight,
A cell of eight shrouded the World!
There is similarity- very important,
Human, if not eight- is vampire!

Humanity figured out eight,
Equal amount of energy: Yang and Yin!
Now is autumn for the Planet,
It’s difficult to choose Gods and Goddesses!

Information field- vibrations!
It’s transmitted from the Creator to people,
Fractal similarity- action,
Re polarity of the Planet- is a prelude!

Everything is build on the number eight!
What in Cosmos, what in human!
God brings energy into human,
In the hope that he will return it at the end of century!

Exchange of energies- is the Basis!
From God- the perfection of the Spirit!
People are bogged down again in Darkness,
In the heads of people- is ruin!

Need to create the World of eight,
And equally two energies!
I repeat, there is autumn for humanity,
Matter will turn into changes!

Matter- is also Energy!
However a different scale,
If everything is by similarity- there is no loss,
Creator- managing Headquarters!

Management- is of course, the Creator!
The amplitude decreases toward the periphery,
Human on the Planet- not an observer,
But eight corner sphere!

People understood God correctly!
It’s time to prepare for the Sixth race,
The fractal of humanity will be the result,
On your Consciousness- the World is resting!

Amen                                                                                      
Father Absolute
04.11.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.11.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /04.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma 04.11.2018.

Skatījumu skaits: 28 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: