Galvenie » 2017 » Decembris » 4 » Vēsts: 04.12.17. Katrēns "Ko darīt?" - *
17:37
Vēsts: 04.12.17. Katrēns "Ko darīt?" - *

Vēsts: 04.12.17. Katrēns "Ko darīt?" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(TG) "Ieteikums!" / *(ДО)-Дух Отца "Рекомендация!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/tg_ieteikums/2014-08-03-1166 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=101 ; полезный опыт:http://www.magnitiduha.info/archives/8674 ;http://spekavots.ucoz.ru/news/speks_krievzemes_gudriba/2014-08-31-1196
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


04.12.17. Катрен "Что делать?"………………………………………………..Quatrain "What would to do?"

Что делать в таких условиях, .......... Ko darīt apstākļos tādos, ………………What to do in such conditions,
Когда Мир ополчился на Родину, .....Kad Pasaule cīņā pret Dzimteni cēlās,..When the World took up arms against the Motherland,
Когда её будущее на весах, .............Kad viņas nākotne svaros, ……………...When her future is on the scales,
У тех, для кого мамона - родина? ....Pie tiem, kuriem mamons - dzimtene?....At those for whom mammon- is the motherland?

Сложилось сейчас трудно, ...............Tagad iegrozījies sarežģīti,……………....It has now become difficult,
Страна из Великой стала изгоем, ....Valsts no Diženas izstumtā kļuva,……….The county of the Great became an outcast,
Показалось людям второе дно, .......Otra bedre cilvēkiem parādījās,…………..It seemed to people as second bottom,
В стране нет больше Героев! ...........Nav valstī Varoņu vairāk!..........................There are no more Heroes in the country!

День ото дня всё хуже! ......................Dienu no dienas sliktāk!............................Day by day it's worse!
Ложь заливает уши, ...........................Meli ausis pārpilda,…………………………Lies flood ears,
Инфляция затягивается туже, ..........Inflācija sažņaudzas ciešāk,……………….Inflation is tightened tighter,
Власть лучше не слушать! ................Varas orgānos neklausīties labāk!.............It's better to don't listen in organs of power!

Волчий вой говорит о слабости, ....... Zvēriskas gaudas par vājumu liecina,…….The wolf howl speaks of weakness,
О слабости Великой империи, ...........Par Diženas impērijas vājumu,…………….On the weakness of the Great empire,
Раньше общение с ней была радость,.Agrāk ar viņu saziņa prieks bija,…………Earlier, communication with her was a joy
Теперь чаще всего истерия! ...............Tagad visbiežāk histērija!............................Now more often than not hysteria!

Империи давно нет - есть образ! .......Sen impērijas nav - ir tēls!.........................There is no empire for long- there is an image!
Но, устойчивый до сих пор, ................Taču, noturīgs līdz šim brīdim,…………….But, stable till this moment,
Одно упоминание вызывает тормоз, .Tikai pieminēšana bremzēšanu izraisa,.....Only mention makes a break
У владельцев воинственных шор! ......Kareivīgu pieaču* īpašniekiem!.................The owners of warlike Shor!

Образ Империи хранят все! ................Impērijas tēlu glabā visi!............................The image of the Empire is kept by everyone!
Что ни говори, ведь седьмая часть, ...Lai ko teiktu, septītā daļa taču,…………....No matter what says, the seventh part,
Была она представлена везде, ...........Bija tā visu stādīta priekšā,………………..It was represented everywhere
Флаг Империи, как для Мира снасть! .Karogs Impērijas, kā priekš Pasaules tauva!..Flag for the Empire, as tackle for the World!

Человечество считалось с Империей,.Cilvēce ar impēriju rēķinājās,…………….Humanity was considered an empire,
Валюта была крепче золота, ...............Valūta stiprāka par zeltu bija,……………..The currency was stronger than gold,
Слово и честь, как Знамя веяло, .........Vārds un gods, kā Karogs vējoja,………..The Word and honor, as the Banner was blew,
Сменилось потом на серп и молот! .....Nomainījās pēc tam uz sirpi un āmuru!....Then it was replaces with a hammer and sickle!

Изменилось! Но, осталась Империя, .. Izmainījās! Bet, palika Impērija,………....It's changed! But, the Empire remained,
Во всех случаях: Честь и Совесть! .......Visos gadījumos: Gods un Sirdsapziņa!..In all cases: Honor and Conscience!
Казалось, люди в себя поверили, ........Šķita, cilvēki noticēja sev,………….....…..It seemed that people believed in themselves,
Как и раньше Первые - Благая весть! ..Pirmie kā arī agrāk - Labā vēsts!.............The First, as also before- Good News!

Вторая Империя продолжалась недолго!.Otra Impērija turpinājās neilgi!.............The Second Empire didn't last long!
Причина гибели - отсутствие Бога! ...........Iemesls galam - Dieva trūkums!..........The cause of death- is the absence of God!
Но, чистота помыслов держалась долго,..Taču, nodomu tīrība turējās ilgi,………But, the purity of thoughts held on for a long time,
Единственной, казалась, дорога! ..............Vienīgais, šķita, ceļš!...........................The only, it seemed, way!

Вторую погубили сами! ..............................Otru pazudināja paši!...........................The second ruined by themselves!
Картинка показалась Раем! .......................Glezniņa rādījās Paradīzes!.................The picture appeared to be Paradise!
Наполнилась Империя ворами, ................ Ar zagļiem Impērija piepildījās,…….....The Empire was filled with thieves,
Не подумали, что рабами станем! .............Nepadomāja, ka vergi kļūsim!..............Didn't think, that will become slaves!

Теперь не изменить ситуацию, ................. Tagad situāciju neizmainīt,…………......Now don't change situation,
Власть набрала силу,..................................Vara spēkus uzkrāja,………………..…..The authorities gained strength,
Не восстановить Третью без операции, ...Neatjaunot Trešo bez operācijas,………Don't restore the Third without surgery,
Если народу это не мило! ..........................Ja tas tautai nav mīļi!..............................If that is not cute for nation!

Напомнить Историю, объяснить, ............. Atgādināt Vēsturi, paskaidrot,……...……To remind History, to explain,
Кто-то должен сказать Правду, .................Kādam Taisnība jāsaka,………………….Someone has to tell the Truth,
«Четвёртому Риму может не быть», ....... ."Ceturtā Roma var nebūt",……………...."The Fourth Rome can't be",
Но, Третья империя - это людей жатва! .. Bet Trešā impērija - tā cilvēku pļauja!......But, the Third Empire- is the harvest of people!

Это жатва тех, кто помнит о Боге! ...........Tā pļauja to, kuri par Dievu atceras!.........This is the harvest of those, who remember God!
Кто не залил Душу елеем, ........................Kuri ar balzāmu Dvēseli neaplēja, ………Who has not filled the Soul with oil,
Третья империя жизни итоги, ...................Trešā impērija rezultāti dzīvei,……………The Third empire is the totals of life,
За что так Душа болеет! ...........................Par ko tik ļoti Dvēsele sāp!........................For what the Soul is so sick!

Сегодня сложился Момент Истины, ........ Sakārtojās šodien Patiesības Moments,..Today is the Moment of Truth,
Обстановка восстановить Третью, ........... Stāvoklis Trešās atjaunošanai,……….....The situation for restored the Third,
Народ должен вспомнить путь истинный,.Tautai jāatceras patiesais ceļš,…………..The nation has remember the true way,
Жизнь «Вчера» была круговертью! .......... Dzīve "Vakar" bija riņķagrieznis!...............Life "Yesterday" was a whirlwind!

Россия ещё не Империя, ........................... Krievija vēl ne Impērija,……………………Russia is not yet an Empire,
Без Бога не стать ей Третьей, ................... Bez Dieva viņai nekļūt Trešajai,……….….Without God, she can't be the Third,
Ложь о Руси нужно развеять, .................... Melus par Krievzemi izkliedēt vajag,……...Lying about Russia need to be dispelled,
Народ защитит Россию, поверьте! ............Tauta Krieviju aizstāvēs, ticiet!....................The nation will protect Russia, believe Me!

Для этого соберите Верных! ......................Priekš tā Uzticamus sapulciniet!...............To do this, gather the Faithful ones!
И, прежде всего, Богу, ................................Un, vispirms jau, Dievu,…………………...And first of all, the God,
Не ждите: Родина тонет, поверьте, ...........Negaidiet: Dzimtene grimst, ticiet,………..Don't wait: Motherland is drowning, believe Me,
Помощь Родине - одна дорога! .................Dzimtenei palīdzēt - viens ceļš!.................Help to Motherland- the one road!

Вы все Её дети и Бога тоже! .....................Jūs visi viņas bērni un Dieva arī! ………...You all are Her children and God's too!
Вас воспитала Империя! ...........................Jūs audzināja Impērija!..............................Empire brought up you!
Восстановление России возможно, ..........Krievijas atjaunošana iespējama,………...Restoration of Russia is possible,
Жизнь за Родину - это Бессмертие! .........Dzīvība par Dzimteni - Tā Nemirstība!.......Life for the Motherland- is Immortality!

Аминь. .........................................................Āmen………………………………………....Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts………………………………..Father Absolute
04.12.17 .......................................................04.12.17……………………………………...04.12.17.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/04.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------
* pieači - zirgu acu klapes (Eslaumas paskaidrjums)
--------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 16.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.12.2017
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.12.2017., papildināts angļu valodā 16.12.2017

Skatījumu skaits: 266 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: