Galvenie » 2018 » Janvāris » 5 » Vēsts: 05.01.18. Katrēns "Pārdomas brīvdienās" - *
16:48
Vēsts: 05.01.18. Katrēns "Pārdomas brīvdienās" - *

Vēsts: 05.01.18. Katrēns "Pārdomas brīvdienās" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Uz kakla?...Kopībā!" / *(Н) "На шею?...В Общине!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_uz_kakla_kopiba/2014-01-27-949 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=38 ; интересно узнать: Урусвати. Письма из Дома. Журн. "МЧ" № 6(12) 2013, стр. 68, Интерн.адр.журн.: http://world-channeling.com/ ; и важно спомнить пункт 8: http://www.otkroveniya.eu/2014/09.01.14.html , на латышском языке:http://spekavots.ucoz.ru/news/tevs_absoluts_09_01_14_raditaja_kustibas_dalibnieka_postulati_vai_bausli/2014-01-10-929 , 8.punkts)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.01.18. Катрен "Размышления в каникулы"………………………………Quatrain "Reflections in a vacation"

Выбор существует лишь здесь! ......... Izvēle eksistē tikai šeit!........................The choice exists only here!
На Небе строгая субординация! .........Debesīs stingra subordinācija!............In Heaven, strict subordination!
Люди не принимают Весть, .................Cilvēki nepieņem Vēsti,…………….....People don't accept the Message,
Продолжается профанация!! ...............Turpinās profanācija!..........................The profanation continues!

Люди не понимают, как жить! ..............Cilvēki nesaprot, kā dzīvot!..................People don't understand, how to live!
Религии говорят "как надо"! .................Reliģijas saka "kā vajag"!....................Religions say "how need"!
Если честно, такая жизнь - ..................Ja godīgi, tāda dzīve - ……………......To be honest, such a life-
Жизнь полная самообмана! ................Dzīve pašapmāna pilna!.......................Life is full of self- deception!

Золотом прикрывается фальшь! ........Ar zeltu piesedzas liekulība!..................Falsehood is covered with gold!
Слова лжи словно елей! ......................Melu vārdi gluži kā balzāms!.................The words of lie like a balsam!
Если посмотреть дальше, ...................Ja tālāk palūkoties, …………….…….....If you look further,
Слова Бога всего важней!....................Dieva Vārdi vissvarīgākie!.....................God's words are most important!

Все религии - всё равно люди! ............Visas reliģijas - cilvēki vienalga!.............All religions- are people anyway!
Возомнившие себя Богами! .................Sevi Dievus iztēlojušies esam!...............They imagine themselves as the Gods!
Они сегодня конца прелюдия, .............Šodien viņi beigu prelūdija,…………...…They are today the end of prelude,
Поражения, как на татами! ...................Zaudējums kā uz tatami!........................Defeats, as on the tatami!

Жизнь - это Вечный бой! .....................Dzīve - tā mūžīgā kauja!..........................Life- is the eternal battle!
В бою не бывает посредников! ...........Kaujā vidutāju nemēdz būt!.....................In the battle there are no intermediaries!
Религии стоят чередой, .......................Reliģijas stāv virknē,………………………Religions standing in a row,
Роль их в бою последняя! ...................Viņu loma kaujā pēdējā!...........................Their role in the battle is last!

Зайдите в Храмы - они от Бога! .........Ieejiet Tempļos - tie no Dieva!...................Enter in Temples- they are from God!
Храм место с Богом соединения! ......Templis vieta ar Dievu savienojumam!......Temple is a place for connection with God!
При Великом единении в итоге, .........Pie Diženas vienošanās rezultātā,…….....With the Great unity in the end,
Наблюдается Духовное очищение! ....Vērojama Garīgā attīrīšanās!....................Spiritual purification is observed!

Между Богом и человеком, .................Starp Dievu un cilvēku,……………………..Between God and human,
Не может стоять никто! .......................Stāvēt nevar neviens!.................................No one can stand!
Так должно быть вовек! .......................Tā jābūt mūžīgi!..........................................So it must be forever!
Это - Истина для каждого! ...................Tā - Patiesība priekš katra!........................This- is the Truth for everyone!

Человек принимает решение! .............Cilvēks pieņem lēmumu!...........................A human makes a decision!
Нельзя спрашивать человека, .............Nedrīkst cilvēkam jautāt,………………....Can't ask to human,
Бог контролирует поведение, ..............Dievs uzvedību kontrolē,………………….God controls behavior,
За Ним решение на века! .....................Lēmums Viņa uz mūžiem!........................Decision is by Him for ages!

Человек и Бог - цепь Вечности! ..........Cilvēks un Dievs - Mūžības ķēde!.............Human and God- is the chain of Eternity!
Неразделимая никогда, .......................Nedalāma nekad,………………………......Indivisible never,
Религия спешит извечно, .....................Reliģija steidzas izsenis,…………………..Religions rushes from eternity,
Разорвать её навсегда! ........................Saraut to uz visiem laikiem!.......................Break it forever!

Судьбы людей и народов, ...................Cilvēku un tautu likteņi,……………………..The destinies of people and nations,
Это посредников промысел, ...............Tā vidutāju nodarbe,………………………...This is the thought action of intermediary
И это такая порода, .............................Un suga tā tāda,……………………........…..And this is such a breed,
Носят в себе злой умысел! .................Sevī ļaunu nodomu nēsā!............................Carry evil intention in yourself!

Без религии поднимутся люди, ..........Bez reliģijas cilvēki pacelsies,……………Without religions people will rise up,
Сознание определит быт! ...................Apziņa noteiks sadzīvi!............................Consciousness will determine the way of life!
Великие революции прелюдии, ..........Lielas revolūcijas prelūdijas,……………...Prelude of great revolutions,
Решают, как завтра быть! ....................Lemj, kā rītdien būt!..................................Decides, how to be tomorrow!

Но, революции - всегда печаль! ........Taču, revolūcijas - vienmēr bēdas!.............But, revolutions- is always sadness!
Революции поедают "героев"! ...........Revolūcijas "varoņus" noēd!........................Revolutions eat "heroes"!
Только эволюция - есть Даль! ...........Tikai evolūcija - Tāle ir!................................Only evolution- is Far away!
При эволюции нет изгоев! ..................Pie evolūcijas izstumto nav!.........................With evolution there are no outlaws!

Для людей эволюция - сложно! .........Priekš cilvēkiem evolūcija - sarežģīti!.........For people evolution- is difficult!
Требуется постоянство промысла! ....Domrīcības pastāvīgums nepieciešams!....Consistency of thought action is necessary!
Внутреннее изменение возможно, ....Iekšējā izmaiņa iespējama,………………...Internal change is possible,
Если в Душе Любви замысел! ...........Ja Mīlestības nodoms Dvēselē!..................If there is intent of Love in the Soul!

Любовь - мечта, быль - просто! ..........Mīlestība - sapnis, esība - vienkārši!..........Love- is a dream, being- is easy!
Любить и прощать нужно всегда! .......Mīlēt un piedot vajag vienmēr!....................You must always love and forgive!
Без Любви жить не просто, .................Bez Mīlestības dzīvot ne vienkārši,………..Without Love, it's not easy to live,
Любовь без жизни - мечта! ..................Mīlestība bez dzīves - sapnis!.....................Love without life- is a dream!

Главная задача - Любить! ...................Galvenais uzdevums - Mīlēt!..................The main task- is to Love!
Любить всегда Бога творение! ............Mīlēt Dieva rādījums vienmēr!...............Loving is always God's creation!
Сердце говорит любить, .....................Sirds saka mīlēt,………………………….The heart says to love,
Даже собственное отражение! ...........Pat personīgo atspulgu!..........................Even your own reflection!

Любить всегда - Промысел Бога! .......Mīlēt vienmēr - Dieva Nodarbe!...............Love always- God's providence!
Любить, значит, доверять! ..................Mīlēt, tātad, uzticēties!.............................Love, means, trust!
Кто Любовью живёт в итоге, ...............Kurš ar Mīlestību rezultātā dzīvo,………..Who lives with Love in the end,
Право имеет вернуться опять! ...........Iemanto tiesības atgriezties atkal!............Gain rights to turn back again!

Переходить из Мира в Мир! ................Pāriet no Pasaules Pasaulē!...................To pass from the World to the World!
Вечные качели Истории! .....................Vēstures mūžīgās šūpoles!......................Eternal swing of the History!
Небо, для избранных, ориентир, ........Debesis, priekš izraudzītiem, orientieris,.The Heaven, for the elect, landmark,
Для всех Планета - их акватория! .......Priekš visiem Planēta - viņu akvatorija!...Planet for all- their water area!

Бог всех собирает в Октаэдр! ............Dievs visus savāc Oktaedrā!....................The God gathers all into the Octahedron!
Предлагая помощь при Единении! ....Piedāvājot palīdzību pie Vienošanās!......Offering help in Unification!
Для Бога Мир - есть Октаэдр! ............Priekš Dieva Pasaule - Oktaedrs ir!.........The World for God- is Octahedron!
Единство мысли и поведения! ...........Domu un uzvedības Vienotība!................The Unity of thoughts and behavior!

Реальность или мечта? ......................Realitāte vai sapnis?...............................Reality or a dream?
Бог творит по Сценарию, ...................Dievs pēc Scenārija rada,………………..God creates by Scenario,
Человек понимает только тогда, ........Cilvēks saprot tikai tad,…………………..A human understands only then,
Когда найдёт мечты основание! ........Kad sapnim pamatojumu atrod!...............When will find justification of dream!

Основание совсем простое! ..............Pamatojums pavisam vienkāršs!............Justification is quite a simple!
Когда Мир оказался у пропасти, .......Kad Pasaule pie bezdibeņa izrādījās,.....When the World was at the abyss,
Спасение - это Единение такое: .......Glābšana - tā Vienošanās tāda:………...Salvation- is such a Unity:
Скажите друг другу прости! ...............Piedod viens otram sakiet!......................Tell each other Forgive!

Аминь. ..................................................Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
05.01.18 ................................................05.01.18…………………………………....05.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 07.01.2018
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvetnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.01.2018., papildināts angļu valodā 07.01.2018.

Skatījumu skaits: 277 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: