Galvenie » 2019 » Janvāris » 5 » Vēsts: 05.01.19. Katrēns "Apziņas pārmainīšanās..."
22:48
Vēsts: 05.01.19. Katrēns "Apziņas pārmainīšanās..."

05.01.19. Катрен “Изменение Сознания...”

Борьба обостряется на “фронтах”!
Перемирия не предполагается!
Все понимают, что для Тьмы – крах,
Но, она упорно сопротивляется!

Ею нарушены все Правила Неба!
У человека изменено Сознание!
Человек верит в любую небыль,
Ищет глупости своей оправдание!

За тысячелетия приучили к этому,
Возможности используются на проценты,
Человек не знает, что есть в геноме,
Жизнь его – неправильные акценты!

Человек – самовосстанавливаемая система!
Уникальные возможности сотворчества,
Но, религиями была включена Программа,
Человек оказался в Духовном затворничестве!

Люди не понимают, что они часть Целого!
Принцип власти: “разделяй и властвуй”!
И если управление у Тьмы умелое,
Человек будет долго “странствовать”!

Программа продумана очень давно,
Для власти необходимы были рабы!
Физические рабы для власти – это не то,
Духовные рабы, это для власти – столпы!

“Великие Жрецы” понимали это!
Лучший вариант – несовершенство системы!
Можно рассуждать, но делать совсем не то,
От главной надо было увести темы!

Главная тема для всех времён:
Предназначение и смысл проявления!
Ответ на этот вопрос был подменён,
Человек был представлен не Бога явлением!

По возможностям человек – часть Бога!
Подобие в религии – игра слов,
Для человека печальными оказались итоги,
Но, для Тьмы был хороший улов!

Под гнётом Тьмы и религии,
Восстановление Сознания невозможно!
На человека надели вериги,
Но, в Боге изменить человека можно!

Изменение под внешним давлением,
Задача почти невыполнимая,
Внутри человека – своё управление,
Внешнее управление – это Тьма зримая!

Приходится вмешаться Создателю,
Человек не соответствует Сценарию,
Большинство населения – обыватели,
Единицы с Богом: это – Славяне-Арии!

Повторяю: родословная у всех от Бога!
Но, контактов давно нет с Создателем!
Люди растеряли себя в итоге,
А, Бога перевели в наблюдатели!

Если Бог вмешивается, значит, – плохо!
Мировая паутина связала Сознание!
Человек без Сознания – раб или олух,
Человеком управляет тогда – незнание!

Такое человечество не интересно Богу!
Святая Русь – Надежда на Возвращение!
Даже если не будет двух процентов в итоге,
Людей ждёт Великое Преображение!

Человек может самовосстановиться!
Для этого нужно только желание!
Человеку необходимо определиться,
Желание – есть производная понимания!

Сегодня важный вопрос о Вере!
Религии – главный тормоз развития!
Любовь – есть характеристика меры,
Жить нужно по Знаниям, а не по наитию!

Знаний много – да времени мало!
Без них Сознание не восстановить!
Рождённому Богом – не быть стадом!
Падение в Духе нужно остановить!

Человечество переходит в Вечность!
Без восстановления Сознания не пройти,
Руси придётся созывать Мировое Вече!
Дважды реку нельзя перейти!

Аминь.
Отец Абсолют
05.01.19

Vēsts: 05.01.19. Katrēns "Apziņas pārmainīšanās..."

Cīņa saasinās "frontēs"!
Pamiers netiek piedāvāts!
Visi saprot, ka Tumsai - krahs,
Taču, tā spītīgi pretojas!

Visi Debesu Likumi viņas pārkāpti!
Cilvēkam Apziņa izmainīta!
Cilvēks tic jebkurai neesībai,
Meklē muļķības sevis attaisnošanai!

Tūkstošgadēs pie tā pieradināja,
Iespējas izmantojas uz procentiem,
Cilvēks nezin, kas genomā ir,
Viņa dzīvē - akcenti nepareizi!

Cilvēks - pašatjaunojama sistēma!
Unikālas līdzjaunrades iespējas,
Taču, bija reliģiju ieslēgta programma,
Cilvēks Garīgā vientulībā nokļuva!  

Cilvēki nesaprot, ka viņi Veseluma daļa!
Varas princips: "skaldi un valdi"!
Un ja Tumsas vadība prasmīga,
Cilvēks "klejos" ilgi!

Programma pārdomāta ļoti sen,
Priekš varas vergi bija nepieciešami!
Fiziskie vergi priekš varas - ne tas,
Garīgie vergi, tie prieš varas - kolonnas!

"Lielie Priesteri" zināja to!
Labākais variants - sistēmas nepilnība!
Var apspriest, bet darīt pavisam ne to,
No galvenās tēmas aizvest vajadzēja!

Galvenā tēma priekš visiem laikiem:
Izpausmes uzdevums un jēga!
Atbilde uz šo jautājumu bija izmainīta,
Cilvēks bija parādīts ne kā Dieva parādība! 

Cilvēks pēc iespējām - daļa Dieva!
Līdzība reliģijā - vārdu spēle,
Rezultāti izrādījās cilvēkam bēdīgi,
Bet, Tumsai loms bija labs!

Zem Tumsas un reliģijas jūga,
Apziņas atjaunošana neiespējama!
Cilvēkam uzlika važas,
Taču, var cilvēku Dievā izmainīt!

Izmaiņa zem ārējās ietekmes,
Uzdevums gandrīz neizpildāms,
Cilvēka iekšienē - sava vadība,
Ārējā vadība - tā Tumsai redzama!

Nākas Radītājam iejaukties,
Cilvēks neatbilst Scenārijam,
Iedzīvotāju vairākums - mietpilsoņi,
Vieninieki ar Dievu: tie - Slāvi-Ariji!

Atkārtoju: radu raksti visiem no Dieva!
Taču, kontaktu ar Radītāju sen nav!
Rezultātā cilvēki sevi pazaudēja,
Bet, Dievu pārveda novērotājos!

Ja Dievs iejaucas, tātad, - slikti!
Pasaules tīmeklis sasēja Apziņu!
Cilvēks bez Apziņas - vergs vai muļķis,
Tad cilvēku vada - nezināšana!

Tāda cilvēce Dievam neinteresanta!
Svētā Krievzeme - Cerība uz Atgiešanos!
Ja arī nebūs divu procentu rezultātā,
Cilvēkus gaida Liela Pārveidošana!

Cilvēks var pašatjaunoties!
Priekš tā tikai vēlēšanās nepieciešama!
Cilvēkam vajag tikt skaidrībā,
Vēlēšanās - saprašanas atvasinājums ir!

Šodien par Ticību jautājums svarīgs!
Reliģijas - attīstības galvenā bremze!
Mīlestība - mēra raksturojums ir,
Dzīvot pēc Zināšanām vajag, ne pēc nojautām!

Zināšanu daudz - taču laika maz!
Bez tām Apziņu neatjaunot!
Dzimušam Dievs - nebūt ganāmpulkam!
Garā krišanu apturēt vajag!

Cilvēce Mūžībā pāriet!
Bez Apziņas atjaunošanas nepāriet,
Krievzemei nāksies sasaukt Pasaules Veči/Dievkopību!
Upi nevar pāriet divreiz!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.01.19.

05.01.19.Quatrain “Changes of Consciousness...”

The struggle is intensified on the “fronts”!
The truce is not offered!
Everyone understands, that for Darkness- the collapse,
But she stubbornly resists!

She violated all the rules of Heaven!
Consciousness of humans has changed!
A human believes in any fiction,
Looking for an excuse for his nonsense!

Accustomed to this for millenniums,
Features are used on interest,
Human doesn’t know what is in the genome,
In his life- the accents are wrong!

Human- is self-repairing system!
Unique opportunities of co-creation,
But, there was program turned on by religions,
Human got to Spiritual retreat!

People don’t understand, that they are particles of the Whole!
The principle of power: “divide and conquer”!
And, if the management of darkness is skillful,
Human will “wander” long time!

The program is thought out for very long time,
Slaves were necessary for power!
Physical slaves for power- is not that,
Spiritual slaves, for power- are pillars!

“Big Priests”- knew that!
The best option- is the imperfection of the system!
Can argue, but doing something quite different,
It was necessary to divert from the main topic!

The main topic for all times:
The task and meaning of manifestation!
The answer to this question has been changed,
Human was not represented as phenomenon of God!

By possibilities human is- part of God!
Similarity in religion- is play of words,
For a human turned out to be a sad outcome
But, for Darkness there was a good catch

Under the yoke of darkness and religions,
Recovery of Consciousness is impossible!
Chains are put on the human,
But, human can be changed in God!

Changes under external pressure,
The task is almost impossible,
Inside the human- is his own control,
External control- is visible for Darkness!

Creator have to intervene,
Human doesn’t fit to Scenario,
The majority of population- are philistines,
Units with God: are- Slavs-Aryans!

I repeat: the lineage of all are from God!
But, there is no contact with Creator for a long time!
People lost themselves in the end,
But, God was transferred to the observers!

If God intervenes, then- is bad!
The World Wide Web has bound Consciousness!
Human without Consciousness- is a slave or a dolt,
Then human is ruled by- ignorance!

Such a humanity is not interesting to God!
Holy Russia- is Hope for Return!
Even if there will be no two percent in the end,
The Great Transformation is waiting for people!

Human can self-repair!
All you need is only desire!
Human needs to decide,
Desire- is derivative of understanding!

Today is an important question about Faith!
Religions- are the main brake of development!
Love- is characteristic of measure,
It’s necessary to live according to the Knowledge, but not on the whim!

A lot of Knowledge- but time is short!
Without them, Consciousness can’t be restored!
Born to be God- not to be a flock!
Fall in the Spirit must be stopped!

Humanity goes into Eternity!
Without restoring of Consciousness don’t pass,
Russia will have to convene the World Veche!
Twice the river can’t pass!

Amen
Father Absolute
05.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.01.2019
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /05.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.01.2019.

Skatījumu skaits: 152 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: