Galvenie » 2017 » Februāris » 6 » Vēsts: 05.02.17. Katrēns "Krievzemes Jaunais totēms"
17:29
Vēsts: 05.02.17. Katrēns "Krievzemes Jaunais totēms"

Vēsts: 05.02.17. Katrēns "Krievzemes Jaunais totēms"
............................................................. Катрен "Новый тотем Руси"……………………….Quatrain "New totem Russia"

Krievzeme, pierasti, mīl kamanas! .......... Русь, привычно, любит сани!...........................Russia, as usual, love sledge!
Bet kamanas tikai lejup slīd! ................... Но сани катятся только вниз!...........................But sledge only roll down!
Augšup paceļas paši, ............................. Вверх поднимаются сами,………………………Top raised themselves,
Pacelšanās - tā Dieva Balva! ................. Подъём - это Бога Приз!...................................Rising up- that God's Gift!

Drīz rezultāti parādīs! ............................. Результаты скоро покажут!.............................The results will show soon!
Apstākļi apstiprinās! ............................... Обстоятельства подтвердят!...........................Circumstances will confirm!
Debesis patiesību pastāstīs visu! ........... Небеса Правду всю расскажут!........................Heaven will tell the whole Truth!
Un dienas paskaidros reālijas! ............... И реалии дня объяснят!....................................And explain the realities of the day!

Apbrīnojami cilvēki, tauta!....................... Удивительные люди, народ!.............................Amazing people, nation!
No Dieva Svētīta! ................................... Благословенный от Бога!................................Blessed by God!
Nevar no vārtiem atslēgas atrast, .......... Не может ключи найти от ворот,………………....Can't find the key of the gate,
Aiz kurām, Dieva pilis! ............................ За которым, Бога чертоги!..............................Where behind are God palaces!

Gadsimtu Gudrība viņai dota! ................ Ему дана Мудрость веков!................................Was given the Wisdom of the the age to her!
Prātu neaizņemties, atjautības! ............. Ума не занимать, смекалки!..............................Doesn't hold the mind, wit!
Dota Dievu pasionaritāte, ....................... Дана пассионарность Богов,…………………....Given Gods passionarity,
Taču nodarbe zem nūjas! ....................... Но промысел из-под палки!.............................But thought action under the stick!

Es saprotu - Lācis totēms! ...................... Я понимаю - тотем Медведь!..........................I understand- Bear Totem!
Labsirdīgs, slinks! ................................... Добродушный, ленивый!................................The good-natured, lazy!
Taču nevar veltīgi aurot! ......................... Но, нельзя напрасно реветь!............................But, can't be roar in vain!
Vajadzīgs raksturs uzcītīgs! .................... Нужен характер ретивый!...............................Need faithful character!

Var valkāt važas,..................................... Можно носить вериги,…………………………...Can be worn fetters,
Par lietu vai bez lietas! ............................ По делу или без дела!...................................In the case or without case!
Krievzemei milzīgs perimetrs, ................ У Руси огромный периметр,……………………...Russia has huge perimeter
Nav - robežu Krievzemei! ....................... Нет - у России предела!...................................No- in the Russia limits!

Lācim Gudrības nepietiek! ...................... Медведю не хватает Мудрости!.......................Wisdom of bear not enough!
Un darbamīlestības Diženas! .................. И Великого трудолюбия!..................................And Great diligence!
Viņam, protams, jāaug, ........................... Он, конечно, должен расти,…………………….He, of course needs to grow up,
Sevišķi, prātīgumā priekš sevis! .............. Особенно, мудреть для себя!..........................Especially to become wise for himself!

Dvēseles bagātība sirdī! .......................... Богатство Души в сердце!...............................Wealth of the Soul in the heart!
Tā pacietīga tauta! .................................. Это терпеливый народ!...................................That patient nation!
Un kaut kad durvis atvērsies, .................. И когда-то откроется дверца,…………………....And once door will open,
Pasaule, lidojumu ieraudzīs negaidīti! ..... Мир, нежданно увидит полёт!...........................The World suddenly will see the flight!

Lidojumu ne lāča, bet ĒRGĻA! ................ Полёт не медведя, ОРЛА!..............................Flight not of bear, EAGLE!
Dižena un Divgalvaina! ............................ Великого и Двуглавого!.................................Great and double-headed!
Pieņēmuša Vēstneša likteni, ................... Принявшего участь Посла,…………………….Was attended by the Ambassador,
Uz Planētas Debesis, Galvenā! ............... Небес на Планете, Главного!.........................Heaven on the Planet, Chief!

Visas Pasaules Cerības uz Krievzemi! .... Вся Надежда Мира на Русь!..........................All the World hope on Russia!
Viņai nest attīrīšanās Krustu! .................. Ей нести очишчения Крест!...........................She must carry the purification Cross!
Pret meliem, par Vienlīdzību! .................. Против лжи, за Равенство пусть!...................Against the lies, for Equality!
Pasaulei Viņa - Debesu Zvanīšana! ........ Она для Мира - Небес Благовест!...................She for the World- Heaven Bells!

Laiks totēmu galīgi mainīt, ....................... Пора менять тотем окончательно,…………...Time to replace totem finally,
Vai Pasaule bojā ies! ............................... Или погибнет Мир!......................................Or World will perish!
Šodien Moments ievērojams, .................. Сегодня Момент примечательный!...............Today, a remarkable moment!
Beidzas tumsonības dzīres! .................... Кончается мракобесия пир!.........................Ends obscurantism feast!

Tumsa nodarbi turpina! ........................... Тьма продолжает промысел!.......................Darkness continue thought action!
Nogalinot Taisnību un līdztiesību! ............ Убивая Правду и равноправие!....................By killing the Truth and equality!
Viņai, kā viemēr, nodoms ļauns, .............. У неё, как всегда, злой умысел,…………….She has, as always, evil intent
Nozāģēt līdz saknēm Teoloģiju! ............... Зарубить на корню Богословие!..................Saw off till roots the Theology!

Teoliģija - nav reliģija! ............................... Богословие - не есть религия!...................Theology- is not religion!
Reliģijas, zināms, no Tumsas! .................. Религии, известно, от Тьмы!......................Religion, it's known, from the Darkness
Teoloģija - ir Jauna līga, ............................ Богословие - есть Новая лига,…………….Theology- there is a New league,
Baltās brālības, precīzāk, "MĒS"! ............ Белого братства, точнее,"МЫ"!..................White Brotherhood, or rather, "WE"!

Krievzeme - galvenā sastāvdeļa! ............. Русь - главная составляющая!....................Russia- the main component!
Baltā brālība - aiz viņas! .......................... Белое братство - за ней!.............................White Brotherhood- behind her!
Nes Zināšanas noteicošas! ..................... Знания несёт определяющие!....................Knowledge brings determining!
Civilizāciju Jaunu, bez ēnām! .................. Цивилизацию Новую, без теней!.................New Civilization, without shadows!

Teritorija no okeāna un tālāk! .................. Территория от океана и далее!....................The territory from the ocean and beyond!
Jābūt attīrītai steidzami! .......................... Должна быть очищена срочно!...................It must be cleaned immediately!
Ne no cilvēkiem, visā tālumā, .................. Не от людей, на всей дали,………………….Not from the people, across the distance,
Bet, no Tumsas ideoloģijas precīzi! ........ А, от идеологии Тьмы точно!........................But, from ideology of Darkness, for sure!

Lācis pūlēties nemīl! ............................... Медведь не любит трудиться!....................Bear doesn't like to endeavor!
Vienkāršāk migā pagulēt! ....................... Проще поспать в берлоге!..........................The easiest way to sleep in the den!
Taču, ja nekustēsies, .............................. Но, если не шевелиться,…………………….But, if don't move,
Nebūs no Dieva palīdzības! ................... Не будет от Бога подмоги!............................Will be not help from the God!

Atkārtoju, mainiet totēmu! ...................... Повторяю, меняйте тотем!...........................I repeat, change totem!
Uzplanējiet, beidzot, Debesīs! ................ Воспарите, наконец, в Небо!........................Soar, finally, on the Heaven!
Dzīvi nogulēsiet pavisam, ....................... Проспите жизнь насовсем,…………………...Life will oversleep forever,
Tā paliks nebijusi! ................................... Она останется небылью!...........................It will remain fiction!

Krievzeme nedrīkst iet bojā! ................... Русь не должна погибнуть!..........................Russia can't die!
Ar viņu ies bojā arī cilvēce! ..................... С ней погибнет и человечество!...................With her will die also civilization!
Ātrāk no sevis izlekt, ............................... Скорее из себя выпрыгнуть,………………..More soon to jump out of yourself
Un radīt Balto TĒVZEMI! ........................ И сотворить Белое ОТЕЧЕСТВО!................And to create White FATHERLAND!

Āmen. ...................................................... Аминь…………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют………………………………...Father Absolute
05.02.17. .................................................. 05.02.17………………………………………05.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/07.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 06.02.2017.

Skatījumu skaits: 393 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: