Galvenie » 2018 » Februāris » 5 » Vēsts: 05.02.18. Katrēns "Apstākļi"
21:38
Vēsts: 05.02.18. Katrēns "Apstākļi"

05.02.18 Катрен "Обстоятельства"

Обстоятельства определяют жизнь!
Некоторые из них критические!
Меняется направление, как жить!
Обстоятельства бывают и мистические!

Обстоятельства играют роль,
В жизни человека и в жизни народа,
Только, наевшись «пуда соли»,
Можно понять слово «Свобода»!

Обстоятельства, когда всё в точке!
Выход: реальные действия!
Причём действия без проволочек,
Порождающие последствия!

Обстоятельства нужно видеть!
Не каждому дано понять!
Можно всю жизнь просидеть,
И очевидного так и не внять!

Обстоятельства - есть прошлое!
Но, предвидение наперёд!
Когда Действия возможны,
Логике прошлого наоборот!

Обстоятельства и революции,
Когда кто-то недоволен властью!
И некогда ждать эволюции,
Будущее можно украсть!

Есть страна пяти революций,
Необдуманное испытание нации!
Отторжение пути эволюции,
Обернулось капитала царствием!

Россия прошла два этапа!
Используя все обстоятельства!
Сначала вверх, но потом упала,
Не выдержав обязательств!

Обязательства: подготовка событий,
Меняющих жизнь человечества,
Но, если не меняется бытие,
Разрушается смысл Отечества!

Обстоятельства обычно для всех!
Кто-то понимает первым!
Для него обстоятельства - успех!
Выбранный путь оказался верным!

Обстоятельства - сценарий Бога!
Проверка на изобретательность!
Побеждает тот, кто ищет дорогу,
И принимает на себя обязательство!

Обстоятельства всегда подготовлены!
Создателем для людей!
Для всех судьбы уже уготованы!
Понимают первыми, кто мудрей!

Обстоятельство - уравнение!
Много в нём неизвестных!
На кого-то должно быть равнение!
Несущих собой Известие!

Известие - не улучшение старого!
Принципиальное для «клеток» решение!
Не изменять Мир помалу,
А, кардинальное преображение!

Обстоятельства сейчас для России!
Судьба быть впереди человечества!
Равенство «клеток» станет Миссией,
Вместо человечества - Отечество!

Страна - проекция Мироздания!
В Духе народы - Единое Целое!
Обстоятельства дадут понимание,
Что «Равенство» - ступень первая!

Целое - коллективное управление!
Вторая ступень - обретение!
Просыпается Единое мнение
Единое для людей поведение!

Третья ступень - за страну Гордость,
За страну, за Народ и возможность,
Проявить, наконец, свою Твёрдость,
И Лидеру Мира, присущую скромность!

России нужно услышать Бога!
Обстоятельства сложились удачно!
Нация должна сплотиться в итоге,
Богу сказать «ДА» - однозначно!

Аминь.
Отец Абсолют.

05.02.18

 

Vēsts: 05.02.18. Katrēns "Apstākļi"​

Apstākļi nosaka dzīvi!
Daži no tiem kritiski!
Izmainas virziens, kā dzīvot!
Arī mistiski mēdz būt apstākļi!

Apstākļi lomu spēlē,
Cilvēka dzīvē un tautas dzīvē,
Tikai "pudu sāls" apēdis,
Var saprast vārdu "Brīvība"!

Apstākļi, kad viss punktā!
Izeja: reālas darbības!
Pie tam bez vilcināšanās darbības!
Sekas radošas!

Vajag apstākļus redzēt!
Ne katram dots saprat!
Visu dzīvi nosēdēt var,
Un tā arī neuzklausīt acīm redzamo!

Apstākļi - ir pagātne!
Taču, paredzējums uz priekšu!
Kad Darbības iespējamas,
Pagātnes loģikai pretēji!

Apstākļi un revolūcijas,
Kad kāds ar varu neapmierināts!
Un evolūciju gaidīt nav laika!
Nākotni nozagt var!

Ir valsts piecu revolūciju,
Nepārdomāts pārbaudījums nācijai!
Evolūcijas ceļa atvairīšana,
Kapitālisma caristē pārvērtās!

Krievija divus etapus izgāja
Visus apstākļus izmantojot!
Iesākumā augšup, bet pēc tam nokrita,
Saistības neizturot!

Saistības: notikumu sagatavošana,
Cilvēces dzīvi mainošus,
Taču, ja esamība nemainās,
Tēvzemes jēga tiek traucēta!

Apstākļi parasti priekš visiem!
Kāds saprot pirmais!
Priekš viņa apstākļi - panākums!
Ceļš izraudzītais pareizs izrādījās!

Apstākļi - Dieva scenārijs!
Pārbaudījums uz atjautību!
Uzvar tas, kurš ceļu meklē,
Un pienākumus uzņemas uz sevi!

Apstākļi vienmēr sagatavoti!
Radītāja priekš cilvēkiem!
Likteņi priekš visiem gatavi!
Saprot pirmie, kuri gudrāki!

Apstākļi - līdzināšana!
Daudz tur nezināmo!
Uz kādu līdzināšanai jābūt!
Ar sevi Vēstis nesošu!

Vēstis - ne vecā uzlabošana!
Priekš "šūnām" lēmums principiāls!
Neizmainīt Pasauli pamazām,
Bet, pārveidošana kardināla! 

Apstākļi tagad priekš Krievijas!
Būt cilvēcei priekšgalā liktens!
"Šūnu" vienlīdzība Misija kļūs,
Cilvēces vietā - Tēvzeme!

Zeme - Pasaulsēkas projekcija!
Tautas Garā - Vienots Veselums!
Apstākļi saprašanu dos,
Ka "Vienlīdzība" - pakāpiens pirmais!

Veselums - kolektīvā vadība!
Otrs pakāpiens - iemantošana!
Vienots viedoklis pamostas
Viena priekš cilvēkiem uzvedība!

Trešais pakāpiens - par zemi Lepnums,
Par zemi, par Tautu un iespēju,
Izpaust, beidzot, savu Nelokāmību,
Un Pasaules Līderi, vienkāršību piemītošu!

Krievijai Dievu dzirdēt vajag!
Apstākļi veiksmīgi sakārtojās!
Rezultātā nācijai jāsaliedējas,
Dievam teikt "JĀ" - viennozīmīgi!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.02,18.

05.02.18. Quatrain "Circumstances"​

Circumstances determine life!
Some of them are critical!
Direction of changes, how to live!
Circumstances can be also mystical!

Circumstances play a role,
In the life of human and in the life of nation,
Only having eaten a "pud of salt",
Can understand the word "Freedom"!

Circumstances, when everything is at point!
Exit: real action!
And the action without delay!
Generative consequences!

Circumstances need to be seen!
Not everyone can understand!
Can sit out all your life,
And don't heed the obvious!

Circumstances- is the past
But, foresight is ahead!
When Actions are possible,
The logic of the past is opposite!

Circumstances and revolutions,
When someone is dissatisfied with power!
And there is no time to wait for evolution!
The future can be stolen!

There is a country of five revolutions,
An ill- considered test for the nation!
The rejection of way of evolution,
Turned in the kingdom of capitalism!

Russia has passed through two stages,
Using all the circumstances!
First up, but then fell,
Couldn't stand the obligations!

Commitments: preparation of events,
Changing the life of humanity,
But if existence doesn't change,
Destroy the meaning of the Fatherland!

Circumstances are common for everyone!
Someone understands the first!
For him, circumstances are success!
The chosen road turned out to be correct!

Circumstances- the Scenario of God!
Check for ingenuity!
The winner is the one, who seeks the road,
And obligation takes upon himself!

Circumstances are always prepared!
Of Creator for people!
The fate already prepared for all
Understand first, who is wiser!

Circumstances- is the equation!
There are many unknown in it!
Someone should have an equal!
Bearing News with himself!

New- is not an improvement of the old!
Fundamental solution for the "cells"!
Don't change the World little by little,
But, cardinal transformation!

Circumstances now for Russia!
Fate to be ahead of humanity!
The equality of the "cells" will become a Mission,
Instead of humanity- the Fatherland!

The country- is projection of the Universe!
In the Spirit of nation- is One Whole!
Circumstances will give understanding,
That "Equality"- is the first step!

The Whole- is collective management!
The second step- finding!
United opinion awakens,
One behavior for people!

The third stage- is Pride for country,
For the country, for the Nation and the opportunity,
Finally, to show your Hardness,
And the leader of the World, inherent in modesty!

Russia needs to hear God!
Circumstances have developed successfully,
The nation must unite in the end,
To say to God "YES"- definitely!

Amen
Father Absolute
05.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.02.2018.

Skatījumu skaits: 233 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: