Galvenie » 2019 » Februāris » 5 » Vēsts: 05.02.19. Katrēns "Nekas bez pēdām nepaiet"
19:34
Vēsts: 05.02.19. Katrēns "Nekas bez pēdām nepaiet"

05.02.19. Катрен “Ничто не проходит бесследно”

В Мире – насилия стало порядком!
Кто сильнее – тот прав!
Желающие поживиться сидят рядком,
Это – невежества сплав!

Погоду в этом задаёт Америка!
Кажется, что весь Мир у Её ног!
Только насилие порождает истерику,
А, наказание налагает Бог!

Ждать наказания не надо долго!
Люди сами ускоряют события!
Не надо никого сбивать с толку,
Жизнь того, кто в грехе – отбытие!

Только Пространство одно на всех,
Спрятаться невозможно,
Проявление планируется навек,
Люди сокращают насколько возможно!

Никто не уходит и никто не приходит!
Оно – одно и Оно не меняется!
Несовершенный человек надолго уходит,
Совершенный вновь проявляется!

Это – вечный процесс эволюции!
Основа – Пространства Разума!
Неожиданные революции,
Есть игры человеческого Ума!

Должны понять, что вы – постоянны!
Поднимаетесь по ступеням Ума!
Главное, расти неустанно!
До уровня Высшего Разума!

Поэтому, кто в грехе – рискует!
Выпасть совсем из процесса!
Он сам собственную Судьбу куёт,
Бог не ждёт от него прогресса!

Знайте, что грехи меняют Судьбу!
Легко перейти на ступень ниже!
Это – есть задом наперёд ходьба,
Делает людей к концу ближе!

Ничто не проходит бесследно!
Насилие одного поражает всех,
Америка выбрала для себя следствие,
Причина: выбран, кто выбрал грех!

Теперь пусть ожидает расплаты,
Я говорил, что исчезнет страна!
Сдвинется под Америкой плита,
Огненная пробежит стрела!

Мир сразу вспомнит о Боге!
А религии – о своих грехах!
Народ встанет с колен в итоге,
Паника изменит верха!

В этот момент вспомнят и Русь!
Она – Народ бессребреник,
Вернётся в Отечество и Беларусь,
Между Русью и Богом не нужен посредник!

Всё по Сценарию и с Любовью,
Человечество поймёт – нет выгоды!
Народы срастутся в Духе и кровью,
Они изменят в Мире погоду!

Обращение прозвучит скоро!
Повторяю, не ждите столетия!
Преображение внутри набирает скорость,
Прозвучат слова, а не междометие!

Прозвучит Народная Мудрость!
Значит, голос Народа – Спасителя!
Отступят перед Ним трудности,
Он Духа Святого – Носитель!

Грядут Исторические события,
Резкий поворот Истории!
Люди изменят своё бытие,
Станет оно другой категории!

Монады изменят Планету,
Впервые спасутся люди!
Любовь станет “разменной монетой”!
Обращение Руси – это Прелюдия!

Аминь.
Отец Абсолют
05.02.19 =17=8

 

Vēsts: 05.02.19. Katrēns "Nekas bez pēdām nepaiet"

Pasaulē - vardarbība kļuva kārtība!
Kurš stiprāks - tam taisnība!
Griboši iedzīvoties rindās sēž,
Tas - analfabētisma sakausējums!

Tur laikapstāļus Amērika uzdod!
Šķiet, ka visa Pasaule Viņai pie kājām!
Tikai vardarbība histēriju pastiprina,
Bet, sodu Dievs uzliek!

Sodu gaidīt nevajag ilgi!
Cilvēki paši notikumus steidzina!
Nevajag nevienu samulsināt,
Dzīve tā, kurš grēkā - aiziešana!

Telpa tikai viena uz visiem,
Noslēpties neiespējami,
Izpausme plānota uz mūžu,
Cilvēki saīsina cik iespējams!

Neviens neaiziet un neatnāk neviens!
Tas, Viņš - viens un Viņš nemainās!
Nepilnīgs cilvēks aiziet uz ilgu laiku,
Pilnīgs izpaužas atkal!

Tas - evolūcijas mūžīgais process!
Pamats - Saprāta Telpa!
Negaidītas revolūcijas,
Ir cilvēciskā Prāta speles!

Ir jāsaprot, ka jūs - pastāvīgi!
Pa Prāta pakāpieniem paceļaties!
Galvenais, augt nenogurstoši!
Līdz Augstākā Saprāta līmenim!

Tādēļ, kurš grēkā - riskē!
Izkrist no procesa pavisam!
Viņš pats personīgo Likteni kaļ,
Dievs no viņa progresu negaida! 

Ziniet, ka grēki Likteni maina!
Viegli pāriet uz pakāpienu zemāk!
Tā - iešana ar pēcpusi uz priekšu ir,
Cilvēkus beigām tuvina!

Nekas bez pēdām nepaiet!
Vardarbība viena bojā visus,
Amērika sev sekas izvēlējās,
Cēlonis: izvēlēts, kurš grēkus izvēlējās!

Tagad lai gaida samaksu,
Es teicu, ka izzudīs zeme!
Izkustēsies plāksne zem Amērikas,
Ugunīga strēle pārskries!

Pasaule tūliņ par Dievu atcerēsies!
Bet reliģijas - par saviem grēkiem!
Tauta rezultātā no ceļgaliem piecelsies,
Augšas panika izmainīs!

Šinī momentā atcerēsies arī Krievzemi!
Viņa - Tauta nesavtīga,
Atgriezīsies Tēvzemē arī Baltkrievija,
Starp Krievzemi un Dievu vidutājs nav nepieciešams!

Viss pēc Scenārija un ar Mīlestību,
Cilvēce sapratīs - nav priekšrocību!
Tautas saaugs Garā un asinīm,
Viņi Pasaulē izmainīs laiku!

Uzruna izskanēs drīz!
Atkārtoju, negaidiet simtgades!
Iekšējā pārveidošana ātrumu uzņem,
Izskanēs vārdi, bet ne interjekcija!

Tautas Gudrība izskanēs!
Tātad, Tautas balss - Glābējas!
Viņu priekšā grūtības atkāpsies,
Viņa Gara Svētā - Nesēja!

Vēsturiski notikumi sagaidāmi,
Krass Vēstures pagrieziens!
Cilvēki izmainīs savu esību,
Tā citas kategorijas kļūs!

Monādes Planētu izmainīs,
Pirmoreiz cilvēki glābsies!
Mīlestība kļūs "maiņas monēta"!
Krievzemes uzruna - tā Prelūdija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.02.19.=17=8

05.02.19.Quatrain  “Nothing passes without a trace”

In the World- violence has become an order!
Who is stronger- he is right!
Those who want to profit are sitting in a row,
This is- an illusion of illiteracy!

America is setting the weather!
It seems, that the whole World is at Her feet!
Only violence begets hysterics
 But, punishment is imposed by God!

To wait for the punishment is not necessary for a long time!
People themselves accelerate events!
Don’t confuse anyone,
The life of one, who is in sin- is departure!

The Space is only one for all,
It’s impossible to hide,
Manifestation is planned forever,
People cut as much as possible!

Nobody leaves and nobody comes!
It’s, He- one and He doesn’t change!
The imperfect person leaves for a long time,
Perfect manifests again!

This- is eternal process of evolution!
Basis- The Space of the Mind!
Unexpected revolutions,
There are games of human Mind!

Must understand, that you- are permanent!
Climb on the steps of Mind!
The main thing is to grow tirelessly
To the level of Highest Mind!

Therefore, whoever is in sin- risk!
Get completely out of the process!
He gorges his Fate by himself,
God doesn’t expect progress from him!

Know that sins change Destiny!
Easy to go one step lower!
This- is backward walking,
Makes people closer to the end!

Nothing passes without a trace!                                           
The violence of one strikes everyone,
America chose a consequence long ago,
Reason: is selected, who chose sin!

Now let him wait for payment,
I said, that the country will disappear!
The plate will move under America,
Fiery arrow will run!

The World will immediately remember God!
But religions- about their sins!
The nation will rise from their knees in the end,
Panic will change the Top!

At this moment, will remember also Russia!
She- is Nation without pensions,
Also Belarus will return to the Fatherland,
Between Russia and God don’t need a mediator!

Everything by the Scenario and with Love,
Humanity will understand- there is no profit!
Nations will grow in the Spirit and blood,
They will change the weather in the World!

Appeal will sound soon!
I repeat, don’t wait for the centuries!
The Transformation inside is gaining speed,
Words will be heard, but not interjection!

Wisdom of nation will sound!
Therefore the voice of the Nation- is Savior!
Difficulties will recede front of them,
She is Holy Spirit- the Carrier!

Historical events are coming,
A sharp turn of History!
People will change their being,
It will become another category!

Monads will change the Planet,
For the first time people will be saved!
Love will become “exchange coin”!
The appeal of Russia- is a prelude!

Amen
Father Absolute
05.02.19.=17=8


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: https://spekavots.ucoz.ru /05.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.02.2019.

Skatījumu skaits: 60 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: