Galvenie » 2019 » Marts » 5 » Vēsts: 05.03.19. Katrēns "Iekšējā sesija"
14:49
Vēsts: 05.03.19. Katrēns "Iekšējā sesija"

05.03.19. Катрен “Внутренняя сессия”

Никчёмность рождает панику!
Такие люди не нужны Небу!
Они уже странники в Вечности,
Некроз переводит их в небыль!

Ещё природных нет катастроф,
Но, клетки уничтожают никчёмность!
Люди ищут спасительный «остров»,
Где можно проявить сплочённость!

Уже идёт тихое Преображение!
Клетки принимают решение!
В Сознаниях людей брожение,
Формируется единое мнение!

Люди хотят собраться,
Капитализм – это прошлый век!
Возвращение в него может казаться,
Как на одном месте бег!

Люди попали в ловушку!
Социализм – обещал Завтра,
Капитал – только хлеба горбушку,
Такая суровая – Правда!

Не предвидится Равенства в Мире!
Сотни лет – это одно и то же!
Не наступит никогда перемирие,
Жизнь день ото дня дороже!

Некомфортные условия жизни!
Опущены до уровня раба люди!
В будущем не изменится жизнь,
Это Преображения – прелюдия!

Внешние условия диктует сила,
Сила – это власть и мамона!
Равенство, как дождём смыло,
Теперь мамона – в законе!

Этот Мир не приемлет равенства!
Каноны нарушены Мироздания,
Повторяю, мамоны первенство,
Обернётся с Богом противостоянием!

Вся Надежда теперь на Россию,
Два поколения помнят Равенство!
Вернуть Социализм – Её Миссия,
И доказать Духа первенство!

Этот разговор с внешней Вселенной!
С внутренней – всё понятно!
Переговоры уже бесполезны,
Бог об этом сказал – внятно!

Создатель сказал о возможности,
Вновь вернуться к Истокам!
При желании не будет трудностей,
Главное, собраться в потоке!

С клеточной Вселенной – ясно!
Клетки сами управляют процессом,
Внешняя Вселенная – как ясли,
У людей экзаменационная сессия!

Экзамены – на Связь с Создателем!
Связь – это не только канал,
Знания для людей – основание,
Чтобы построить свой План!

Самостоятельность под контролем!
Это человеческая сторона успеха!
Главное для людей – понять Роль!
Тогда не будет никаких помех!

Ещё есть время – вспомнить о Боге!
Не возвращаясь к религиям!
Открывается прямая Связь в итоге,
Пропадают тогда вериги!

Люди – свободная часть Создателя!
Они, как частицы повторяют Целое!
Если люди не наблюдатели,
Формируется Братство Белое!

В Марте сойдутся оба процесса!
Внешний – это природа Планеты!
Внутренний – человек сдаёт сессию,
Сознание – в другое будет одето!

Аминь.
Отец Абсолют
05.03.19

 

Vēsts: 05.03.19. Katrēns "Iekšējā sesija"

Nevajadzīgums rada paniku!
Tādi cilvēki Debesīm nevajadzīgi!
Viņi Mūžībā ceļinieki jau,
Nekroze viņus pārved neesībā!

Vēl nav dabas katastrofu,
Taču, nevajadzība šūnas iznīcina!
Cilvēki meklē glābšanas "salu",
Kur saliedētību izpaust var!

Jau notiek klusa Pārveidošana!
Lēmumu šūnas pieņem!
Cilvēku Apziņās rūgšana,
Vienots viedoklis formējas!

Cilvēki grib sakoncentrēties,
Kapitālisms - tas gadsimts pagājušais!
Atgriešanās tanī var šķist,
Kā skrējiens uz vietas vienas!

Cilvēki lamatās nokļuva!
Sociālisms - solīja Rītdienu,
Kapitāls - tikai doniņu maizes,
Skarba tāda - Patiesība!

Vienlīdzība Pasaulē nav paredzama!
Simtiem gadu - tas viens un tas pats!
Neiestāsies pamiers nekad,
Dzīve no dienas dienā dārgāka!

Nekomfortabli apstākļi dzīvei!
Līdz verga stāvoklim cilvēki nolaisti!
Nākotnē dzīve neizmainīsies,
Tā Pārveidošana - prelūdija!

Ārējos apstākļus diktē spēks,
Spēks - tā vara un mamons!
Vienlīdzību, kā lietus nomazgāja,
Mamons tagad - likumā!

Šī Pasaule nepieņems vienlīdzību!
Pasaulsēkas Kanoni pārkāpti,
Atkārtoju, mamona virskundzība,
Pretestībā ar Dievu apgriezīsies!

Visas cerības tagad uz Krieviju,
Divas paaudzes atceras Vienlīdzību!
Atgriezt Sociālismu - Viņas Misija,
Un pierādīt Gara prioritāti!

Šī saruna ar ārējo Visumu!
Ar Iekšējo - viss skaidrs!
Pārrunas jau veltīgas,
Dievs par to teica - skaidri!

Radītājs teica par iespējām,
Pie Sākumiem atgriezties no jauna!
Pie vēlēšanās grūtību nebūs,
Galvenais, plūsmā savākties! 

Ar šūnu Visumu - skaidrs!
Šūnas pašas procesu vada,
Ārējais Visums - kā silīte,
Cilvēkiem eksāmenu sesija!

Eksāmeni - Sakaros ar Radītāju!
Sakari - tas ne tikai kanāls,
Zināšanas priekš cilvēkiem - pamats,
Lai savu Plānu izveidotu!

Patstāvība zem kontroles!
Tā panākumu cilvēciskā puse!
Galvenais priekš cilvēkiem - Lomu saprast!
Tad traucējumu nebūs nekādu!

Vēl laiks ir - Dievu atcerēties!
Neatgriezties pie reliģijām!
Tiešs Sakars rezultātā atklājas,
Važas tad pazūd! 

Cilvēki - Radītāja brīvā daļa!
Viņi, kā daļas Veselumu atkārto!
Ja cilvēki ne vērotāji,
Formējas Brālība Baltā!

Martā abi procesi savienosies!
Ārējais - tā Planētas daba!
Iekšējais - cilvēks sesiju kārto,
Apziņa - citā ietērpā būs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.03.19.

05.03.19.Quatrain „Internal session”

Worthlessness creates panic!
Heaven don’t need such people!
They are already wanderers in Eternity,
Necrosis transfers them into fiction!

There are not yet disasters of nature,
But, worthlessness destroys cells!
People are looking for “a island” of saving,
Where can show cohesion!

There already is quiet Transformation!
The cells make decision!
Ferment in the Consciousness of people,
United opinion forms!                                             

People want to pack up,
Capitalism- is the last century!
Returning to it may seem,
As running in one place!

People are trapped!
Socialism- promised Tomorrow,
Capital- only crust of bread,
Such a harsh- is Truth!

Equality in the World is not expected!
Hundreds of years- that is same!
There will never be a truce,
Life day by day is more expensive!

Uncomfortable living conditions!
People are omitted to the level of slaves!
Life will not change in the future,
This Transfiguration- is prelude!

External conditions are dictated by strength
Power- is power and mammon!
Equality, washed away like a rain,
Mammon now- is in the law!

This World will not accept equality!
The Canons of the Universe are broken,
I repeat, mammon’s headship,
In resistance with God will turn around!

All Hope is now on Russia,
Two generations remember Equality!
Return Socialism- is Her Mission,
And prove the primacy of the Spirit!

This conversation is with external Universe!
With internal- all is clear!
Negotiations are useless,
God said for that- clearly!

The Creator said about the possibilities,
Return to the Source again!
There will be not difficulties if you wish,
The main thing is to gather in the stream! 

About Universe of cells- is clear!
The cells by themselves control the process,
External Universe- is like a manger,
People have an exam session!

Examinations- in Communication with the Creator!
Communication- is not just a channel,
Knowledge for people- is foundation,
To build their Plan!

Self control is under control!
This is the side of human success!
The main thing for people-is to understand the Role!
Then there will be no interference!

There is still time- remember God!
Don’t return to religions!
Direct Connection opens in the end,
Then the chains disappear!

People- are the free part of the Creator!
They, like particles, repeat the Whole!
If people are not observers,
The White Brotherhood is being formed!

In March, both process will converge!
The external- is the nature of the Planet!
The internal-human passes session,
Consciousness- in other will be dressed!

Amen
Father Absolute
05.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.03.2019.

Skatījumu skaits: 55 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: