Galvenie » 2020 » Marts » 5 » Vēsts: 05.03.2020. Katrēns "Izejas nav - jādarbojas"
12:54
Vēsts: 05.03.2020. Katrēns "Izejas nav - jādarbojas"

05.03.2020 Катрен “Выхода нет – надо действовать”

Всё делается, чтобы Тьма победила!
Люди – участники этой битвы!
Русь собою Мир разделила,
Она вынуждена идти на «Вы»!

Русь сегодня – это перекрёсток дорог!
Слева – Тьма, а направо – Свет!
Теперь поймёте, кто кому дорог!
Для Создателя Русь – это Рассвет!

Победа Света стартует внутри!
Русь – это точка Дуальности!
За ней остаётся выбор пути,
Без этого для людей – странствие!

Дуальность – отсутствие Равенства!
Русь сама на перепутье дорог!
Между континентами Государство,
Словно разделительный Миров порог!

Каждой стране – своё место!
Для России – это граница Миров!
Русь – это для Бога единое «тесто»!
Единый людской «пирог»!

Русь стояла и Есмь в веках!
Одной ногой – в прошлом, другой – в «Завтра»!
Жизнь для Неё – одни помехи,
Только Она знает настоящую Правду!

Она знает, но не может сказать!
Правда взорвёт Пространство!
Ей приходилось всегда выбирать!
Или – жизнь, или – странствие!

Русь спешат уничтожить тёмные!
Даже религию подменили своей,
Но Судьба у Руси всё же Звёздная,
Ей не быть на стороне теней!

Звёздная Судьба – это полёт!
Нужно собственное желание!
Очень труден начальный взлёт,
А, выбор пути – страдание!

Взлёт не получился два раза!
Сегодня Решительный старт!
Ей помогает от Природы зараза,
Датой взлёта обозначен Март!

Повторяю, главная борьба внутри!
Стать Богом надо решиться!
Битва – это выбор, по Сути!
Надо с Создателем сблизиться!

Но сблизиться с Богом надо «Вместе»!
По принципу «один за всех»!
Для Руси на перекрёстке Эпох – место!
Где для «Чуда» не бывает помех!

Русь, как Москва, на Семи ветрах!
Вечный выбор за человеком!
Вы должны пересилить страх,
И шагнуть в Золотой век!

Выхода нет – надо действовать!
Кто-то должен шагнуть в Вечность!
Вам нельзя повернуть вспять,
У Руси впереди – Бесконечность!

Делайте, как подсказало Сердце,
От вашего Сердца начинается жизнь,
Посмотрите на себя прежде,
Тогда поймёте, как надо быть!

Выбор людей очень трудный!
Выбор Судьбы, поверьте, трудней!
Кроме вас некому открыть «Утро»,
Жить в мечтах не для людей!

Вы должны выдохнуть воздух!
Не надо в этот Миг закрывать глаз!
Откроется в вас Святой Дух,
Поймёте, вы выполнили Мой Наказ!

Аминь.
Отец Абсолют.
05.03.2020

Vēsts: 05.03.20. Katrēns "Izejas nav - jādarbojas"

Viss tiek darīts, lai Tumsa uzvarētu!
Cilvēki - šīs kaujas dalībnieki!
Krievzeme Pasauli izdalīja ar sevi,
Viņa spiesta iziet uz "Jūs"!

Krievzeme šodien - ceļu krustojums!
No kreisās - Tumsa, bet labās - Gaisma!
Sapratīsiet tagad, kurš kuram dārgs!
Krievzeme Radītājam - tā Rītausma!

Gaismas uzvara startē iekšķīgi!
Krievzeme - tā Dualitātes punkts!
Viņai atliek ceļu izvēle,
Bez tā cilvēkiem - klejošana!

Dualitāte - Vienlīdzības trūkums!
Krievzeme pati ceļu krustojumā!
Starp kontinentiem Valsts,
Gluži kā Pasaules sadalošs slieksnis! 

Katrai valstij - vieta sava!
Krievijai - Pasauļu robeža tā!
Krievzeme - Dievam tā vienīgā "vieta"!
Vienīgais "pīrāgs" cilvēciskais!

Krievzeme stāvēja un gadsimtos Esmu!
Vienu kāju - pagātnē, otru - "Rītdienā"!
Dzīve Viņai - vieni traucējumi,
Tikai Viņa zin Patiesību īsto!

Viņa zin, taču teikt nevar!
Telpu uzspridzinās Patiesība!
Viņai vienmēr nācās izvēlēties!
Vai - dzīve, vai - klejojumi!

Krievzeme steidz tumšos iznīcināt!
Pat reliģiju nomainīja savu,
Taču Krievzemei Liktenis Zvaigžņots,
Viņai ēnu pusē nebūt!

Zvaigžņu Liktenis - tas lidojums!
Personīgā vēlēšanās vajadzīga!
Ļoti grūts iesākuma uzlidojums,
Bet, ceļa izvēle - ciešanas!

Uzlidojums divas reizes neizdevās!
Šodien Izšķirošais starts!
Infekcija palīdz viņai no Dabas,
Uzlidojuma datums nozīmēts Marts!

Atkārtoju, galvenā cīņa iekšienē!
Dievam kļūt vajag iedrošināties!
Kauja - tā izvēle, pēc Būtības!
Ar Radītāju satuvināties vajag!

Taču ar Dievu satuvināties vajag "Kopā"!
Pēc principa "viens par visiem"!
Krievzemei Ēru krustojumā - vieta!
Kur traucējumu priekš "Brīnuma" nav!

Krievzeme, kā Maskava, Septiņos vējos!
Mūžīgā izvēle cilvēkam!
Jums bailes jāpārvar!
Un Zelta laikmetā jāieiet!

Izejas nav - jādarbojas!
Kādam Mūžībā jāieiet!
Jūs nedrīkstat atpakaļ griezties,
Krievzemei priekšā - Bezgalība!

Dariet, kā Sirds ieteica,
Dzīve no jūsu Sirds sākas,
Paskataties uz sevi vispirms,
Tad sapratīsiet, kā vajag būt!

Cilvēku izvēle ļoti grūta!
Likteņa izvēle, ticiet, grūtāka!
Bez jums nav kuram "Rītu" atklāt,
Dzīve sapņos ne priekš cilvēkiem!

Jums gaiss jāizelpo!
Šinī Mirklī aci aizvērt nevajag!
Svētais Gars atklāsies jūsos,
Sapratīsiet, jūs Manu Norādījumu izpildījāt!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.03.2020.

05.03.20.Quatrain “There is no way out - we must act”


Everything is done to make Darkness triumph!
People are participants in this battle!
Russia divided the World by itself,
She is forced to go to "You"!

Russia today- is a crossroads of roads!
On the left- is Darkness, but on the right- is Light!
Now you will understand who is dear to whom!
For the Creator, Russia- is Dawn!

Victory of Light starts inside!
Russia- is the point of duality!
She has the choice of the path
Without it, his is for people- a journey!

Duality - the absence of Equality!
Russia itself is at a crossroads of roads!
State between Intercontinental,
Like a dividing threshold of the World!

Each country- has its own place!
For Russia, this is the border of the Worlds!
Russia is a only "place" for God!
The only human "pie"!

Russia has stood and for centuries Is!
One foot- in the past, the other- in Tomorrow!
Life for Her- is just a hindrance,
Only She knows the true Truth!

She knows, but cannot say!
Truth will explode Space!
She always had to choose!
Either- life, or- wandering!

Russia in a hurry to destroy the dark ones!
Even replaced their religion,
But the fate of Russia is still Starry,
She does not have to be on the side of the shadows!

Starry Fate- is flying!
Need your own desire!
The initial take-off is very difficult
But, choosing a path- is suffering!

Takeoff did not work twice!
Today is a decisive start!
Infection helps her from Nature,
The take-off date is March!

I repeat, the main struggle is inside!
Becoming a God must be decided!
The battle- is a choice, according to the Essence!
Must get closer to the Creator!

But to get closer to God must “Together”!
By the principle “one for all!”
For Russia, at the crossroads of the Age - a place!
Where for the "Miracle" there is no interference!

Russia, like Moscow, on the Seven Winds!
The eternal choice of human!
You must overcome fear
And step into the Golden Age!

There is no way out - must act!
Someone must step into Eternity!
You can't turn back
In front of Russia - Infinity!

Do as the Heart prompted
Life begins from your Heart,
Look at yourself first
Then you will understand how to be!

The choice of people is very difficult!
The choice of Fate, believe me, is more difficult!
There is no one to open the Morning except you,
Living in dreams is not for people!

You must breathe out the air!
No need to close your eyes in this Moment!
The Holy Spirit will be revealed in you,
Will understand, you have fulfilled My Order!

Amen.
Father Absolute.
03/05/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.03.20.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 05.03.2020.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: