Galvenie » 2017 » Aprīlis » 5 » Vēsts: 05.04.17. Katrēns "Gaidīšana un kustība"
23:06
Vēsts: 05.04.17. Katrēns "Gaidīšana un kustība"

Vēsts: 05.04.17. Katrēns "Gaidīšana un kustība"

05.04.17. Kaтрен "Ожидание и движение"………………………………….........Quatrain "Waiting and movement"

Ожидание всегда вредно! ..................... Gaidīšana vienmēr kaitīga!................Waiting is always harmful!
Человек живёт действием! .................... Cilvēks dzīvo darbībā!........................Human lives by action!
Но, у людей кредо, ................................. Taču, cilvēkiem kredo,………………..But people have a credo,
Разбираются только в следствии! ..........Orientējas tikai sekās!.........................Understand only in investigation!

Следствие или последствие, .................Sekas vai ievērības,…………………..Consequence or prominence,
Сложное состояние, .............................. Sarežģīts stāvoklis,…………….…….Complex state,
Это причины следствие .........................Tie seku iemesli……………………….That are the cause of consequence
И отсутствие понимания! .......................Un izpratnes trūkums!........................And lack of understanding!

Понимание смысла жизни, ................... Dzīves jēgas izpratne,………………..Understanding the meaning of life,
Причинно-следственных связей! ...........Cēloņu-seku sakariem!.......................Causal- effect relationship!
Люди не знают, как жить! .......................Cilvēki nezin, kā dzīvot!.......................People don't know, how to live!
В быту совсем завязли! ......................... Sadzīvē novīta pavisam!.....................In life completely stuck!

Но, человек - не быт! ............................. Bet, cilvēks - ne sadzīve!....................But human- is not life!
Человек - диссипация Бога! .............. Cilvēks - Dieva disipācija!...............Human- is the dissipation of God!
Материальность лучше забыть, .............Materiālismu labāk aizmirst,……….…Materiality is better to forget
Духовность - людей дорога! ...................Garīgums - cilvēku ceļš!.....................Spirituality- the road of people!

Непонимание не спасает! ...................... Nesaprašana neglābs!.......................Misunderstanding doesn't save!
Даже усугубит следствие! ...................... Pat padziļinās sekas!..........................Even exacerbate the investigation!
Человек с жизнью играет! .......................Cilvēks ar dzīvi spēlējas!.....................A human plays with his life!
Не понимая, что бедствие! ..................... Nesaprotot, ka nelaime!.....................Don't understand that disaster!

Каждому отпущено время, ..................... Katram laiks atvēlēts,………………….Everyone has given time,
В соответствии со Сценарием, ...............Saskaņā ar Scenāriju,…………………..In accordance with Scenario,
Повторяю, жизнь - не бремя, ..................Atkārtoju, dzīve - ne slogs,……………..I repeat, life- is not burden
Необходимо проявить понимание! ........ Saprašanu izpaust nepieciešams!.........Necessary to show understanding!

Понимание, что люди - энергия! ........ Saprašanu, ka cilvēki - enerģija!.....Understanding, that people- are energy!
И, конечно, Информация Вселенной! .Un, protams, Visuma Informācija!..And, of course, the Information of Universe!

Жизнь не принимает потери, ..................Dzīve zaudējumus nepieņem,…….….Life doesn't accept the loss,
Жизнь не бывает бесследной! ................Dzīve nav bez pēdām!.........................Life can't be without steps!

Всё оставляет свой след! ................... Viss savas pēdas atstāj!................Everything leaves it's mark!
Главное, какого знака? ........................ Galvenais, kādas zīmes?..............The main thing is, what sign?

Жизнь - это, конечно, ответ! ....................Dzīve - tā, protams, atbilde!...............Life- that, of course, answer!
Тьме, на её атаки! ...................................Tumsai, uz viņas uzbrukumiem!........To Darkness at her attacks!

Жизнь - вечное противостояние! ............Dzīve - mūžīgā pretestība!...................Life is- an eternal confrontation!
Добра и Зла - повсеместно! ....................Labā un Ļaunā - visuviet!....................Good and Evil- everywhere!
Определяющее влияние, ........................Ietekmi noteicoša,……………………..The decisive influence,
На равновесие, всегда уместно! .............Uz līdzsvaru, vienmēr vietā!................On balance, it's always appropriate!

Вселенная - Великое равновесие! .....Visums - Varens līdzsvars!..............The Universe- the Great balance!
Сил сдерживания и творения! ............Atturēšanas un Radīšanas spēku!...The power of deterrence and creation!

Человек не уходит в безвестие, ..............Cilvēks neaiziet bez vēsts,……………..Human doesn't go into missing,
Жизнь его - Бога Дарение! ......................Viņa dzīve - Dieva Dāvana!..................His life- God's Gift!

Дарение физически - диссипация! .....Dāvana fiziski - disipācija!............Gifting physically- is dissipation!
Производная равновесия! ...................Līdzsvara atvasināta!....................The derivate of equilibrium!

Это совсем не сенсация, .........................Tā pavisam ne sensācija,….………..That is not sensation at all,
А определяющее известие! .................Bet noteicoša vēsts!.......................But the determining news!

Эта - Правда происхождения! .............Tā - izcelšanās Patiesība!..............That- is Truth of origin!
Предполагает активность действия! ........Paredz darbības aktivitāti!.................Assumes action activity!
Человеческого хождения, .........................Cilvēcikās iešanas,……………………Human walking,
И никакого бездействия! ...........................Un nekādas bezdarbības!..................And no inaction!

Человек ожидать не может! ....................... Cilvēks gaidīt nevar!........................Human can't wait!
Вечность - это движение! ........................... Mūžība - tā kustība!.......................Eternity- is movement!
Бог, конечно, поможет, ............................... Dievs, protams, palīdz,…………….God, of course, helps,
Если в Душе жжение! ................................. Ja Dvēselē degsme!......................If burning in the Soul!

Жжение, значит, шаг вперёд! ..................... Degsme, tātad, solis uz priekšu!.....Burning, it's mean, step forward
И никогда для него - назад! ....................... Un nekad priekš viņa - atpakaļ!........And never for him- back!
Пустыня в Душе пройдёт, .......................... Tukšums Dvēselē pāries,…………..The Desert in the Soul will pass,
Когда сформирован отряд! ........................ Kad vienība noformēta!....................When a squad is formed!

Отряд Великих соратников! ........................Diženu līdzgaitnieku vienība!............Detachment of Great companions!
Главное, для Единой цели! ........................Galvenais, priekš Vienota mērķa!......The main thing is for United target!
Жизнь становится праздником, ..................Dzīve svētki kļūst,…………………….Life becomes a holiday,
Когда Тьму одолели! ...................................Kad Tumsu pārvarēja!......................When the Darkness prevailed!

Единение - ответная диссипация! ............. Vienošanās - atbildes disipācija!........Unity- is the reciprocal dissipation!
Возвращение энергии Богу! ....................... Enerģijas atgriezšana Dievam!.........The return of energy to God!
Совершенная информация, .......................Pilnīga informācija,……………..…….Perfect information,
Совершенствует Бога в итоге! ....................Pilnveido Dievu rezultātā!..................Perfecting God in the end!

Не может быть ожидания! .......................... Nevar būt gaidīšanas!...........................There can't be expectation!
Энергообмен - процесс важный! ...........Energoapmaiņa - process svarīgs!....Energy exchange- is an important process!
К людям придёт понимание, ...................... Cilvēkiem saprašana atnāks,…………….Will come understanding to people,
Для Вечности важен каждый! ..................... Mūžībai svarīgs katrs!...........................For Eternity everyone is important!

Каждый, если в дороге! ............................... Katrs, ja ceļā!.......................................Everyone, if on the way!
В Вечной дороге познания! ......................... Mūžīgā izziņas ceļā!.............................In the Eternal road of knowledge!
Нужно понять, что в Боге, ....................... Saprast vajag, ka Dievā,………………Necessary to understand that in God,
Человеческое есть Сознание! ................ Cilvēciskā Apziņa ir!...........................There is Consciousness of humanity!

Управляющий всем Разум, ......................... Saprāts visu vadošais,…………………....Managing all Mind,
Состоит из миллионов частей! ................... Sastāv no miljoniem daļu!........................Consists of millions of parts!
В нём и человеческий ум ......................... Viņā arī cilvēciskais prāts……………...In him also human mind,
И для Вечности он важней! ..................... Un priekš Mūžības viņš svarīgāks!......And for Eternity it's more important!

Аминь. .......................................................... Āmen……………………………………..….Amen
Отец Абсолют. ............................................. Tēvs Absolūts…………………………….....Father Absolute
05.04.17=17=8 ............................................. 05.04.17=17=8……………………………...05.04.17.=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /-5.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.04.2017.

Skatījumu skaits: 333 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: