Galvenie » 2018 » Maijs » 5 » Vēsts: 05.05.18. Katrēns "Eksāmens"
21:14
Vēsts: 05.05.18. Katrēns "Eksāmens"

05.05.18 Катрен ​​“Экзамен”

Года, почти как занавес!
Закрывают всё прошлое!
Жизнь, словно весы,
Позволяет понять возможное!

Великие качели Истории!
Позволяют людям увидеть!
Новые для всех категории,
А, значит, эволюцию сдвинуть!

Всё зависит от человека!
Жить ему тысячи лет!
Проявления короче века,
Но, один общий билет!

Жизнь проявления коротка!
Это – череда воплощений!
Повторяется она иногда,
Если нет никаких достижений!

Достижение для человека одно:
Достичь уровня Бога!
Всё остальное давно,
Оставлено им у Порога!

Власть и мамона уносят,
Человека от Бога в бездну,
Бог вердикт Свой выносит:
“Прервана эволюции лента”!

Возвращение – трудный полёт!
Вновь набор высоты!
Не всегда получается взлёт,
Из такой глубины!

Человек, как челнок в Небе!
То – посадка, то – взлёт!
Жизнь превращается в небыль,
Но, чаще всего недолёт!

Люди формируют Народ!
Подобие – по крови!
Но, в Духе формируется Род!
Особенно, на Любви!

В Народе сорок оттенков Белого!
Получается часто – серый!
Это главная при жизни тема,
Настоящий Народ – Белый!

Проверяется цвет в испытаниях!
В Историческое время!
Жизнь, как полоса скитания,
Как тяжёлое жизни бремя!

Это очень трудный Экзамен!
Но, задач нет нерешаемых!
Предлагается людям обмен:
Блага – на скитания!

Скитания – очистка Души!
Осознание себя Богом!
Очищение в глубокой тиши,
Перед Великим Порогом!

Народ – как частица Целого!
Осознание себя “вместе”!
Главное условие: цвет Белый!
Территориально, в одном месте!

Теперь Экзамен сдаёт Россия!
Первый этап – Единение!
Второй – понять свою Миссию!
Третий – Любить с упоением!

Три условия – есть три этапа!
Коллективное формируют Сознание!
Путь вперёд без возврата,
Судьбы своей понимание!

Кто бы ни был теперь у власти,
Народ – есть основная сила!
Захотеть Единого счастья,
Такая Идея не подводила!

Соберитесь теперь, как Целое!
История говорит: вы можете!
Создатель накроет Белым!
Шестая уже возможна!

Вы – Истоки цивилизации!
Все за одного – один за всех!
Начинается кристаллизация,
Поверьте, это первый Успех!

Аминь.
Отец Абсолют.
05.05.18

 

Vēsts: 05.05.18. Katrēns "Eksāmens"

Gada, gandrīz kā aizsegs!
Aizsedz visu pagājušo!
Dzīve, gluži kā svari,
Ļauj saprast iespējamo!

Vēstures Diženās šūpoles!
Ļauj cilvēkiem ieraudzīt!
Jaunas priekš visiem kategorijas,
Un, tātad, evolūciju iekustināt!

Viss no cilvēka atkarīgs!
Dzīvot viņam tūkstošus gadu!
Izpausmes īsākā mūža,
Bet, vienas kopīgās biļetes!

Izpausmes dzīve īsa!
Tas - virkne iemiesojumu!
Tā atkārtojas dažreiz,
Ja nekādu sasniegumu nav!  

Sasniegums priekš cilvēka viens:
Sasniegt Dieva līmeni!
Sen viss pārējais,
Viņa atstāts pie Sliekšņa!

Vara un mamons aiznes,
Cilvēku bezdibenī no Dieva,
Dievs Savu verdiktu izteic:
"Evolūcijas lenta pārrauta"!

Atgriezšanās - grūts lidojums!
Atkal augstuma uzņemšana!
Ne vienmēr pacelšanās izdodas, 
No dziļuma tāda!

Cilvēks, kā laiviņa Debesīs!
Tad - nosēšanās, tad - pacelšanās!
Dzīve neesībā pārvēršas, 
Taču, visbiežāk neaizlidošanā!

Cilvēki Tautu formē!
Līdzību - pēc asinīm!
Taču, Garā formējas Dzimta!
Sevišķi, uz Mīlestību!

Tautā četrdesmit nianses Baltā!
Bieži sanāk - pelēkais!
Tā pie dzīves galvenā tēma,
Īsta Tauta - Baltā!

Krāsu pārbaude pārbaudījumos!
Vēsturiskā laikā!
Dzīve, kā klejojumu josla,
Kā smaga dzīves nasta!

Šis ļoti smags Eksāmens!
Taču, nav uzdevumu neatrisināmu!
Cilvēkiem apmaiņa piedāvāta:
Labklājība - uz klejojumiem!

Klejojumi - Dvēseles attīrīšana!
Sevi Dievu apzināšanās!
Attīrīšanās dziļā klusumā,
Pirms Dižena Sliekšņa!

Tauta - kā Veseluma daļa!
Sevis apzināšanās "kopā"!
Galvenais noteikums: krāsa Baltā!
Teritoriāli, vienā vietā!

Tagad Krievija Eksāmenu kārto!
Pirmais etaps - Vienošana!
Otrs - saprast savu Misiju!
Trešais - Mīlēt ar sajūsmu!

Trīs noteikumi - ir trīs etapi!
Kolektīvo Apziņu formē!
Ceļš uz priekšu bez atgriešanās,
Sava Likteņa saprašana!

Lai kas tagad būtu pie varas,
Tauta - ir galvenais spēks!
Gribēt Vienotu laimi,
Tāda Ideja nepievīla!

Sapulcējaties tagad, kā Veselums!
Vēsture saka: jūs varat!
Radītājs pārklās ar Baltu!
Sestā jau iespējama!

Jūs - civilizācijas Sākumi!
Visi par vienu - viens par visiem!
Sākas kristalizācija,
Ticiet, tas pirmais Panākums!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.05.18.

05.05.18. Quatrain  “Exam”

Years, almost like a curtains!
Close all the past!
Life, almost like a scale,
Let understand the possible!

Great swings of History!
Let people to see!
New categories to all,
And, therefore, move the evolution!

It all depends on the human!
Live it for thousands of years!
Manifestations are shorter than a century,
But, one common ticket!

The life of manifestation is short!
This is- a series of incarnation!
It repeats sometime,
If there is no achievements!

Achievement for human is one thing:
Reach the level of God!
All the rest for a long time,
Left by them at the Threshold!

Power and mammon carry away,
Human from God into the abyss
God makes his verdict:
“Interrupted by the tape of evolution”!

Return- is a difficult flight!
Recruitment again!
It doesn’t always take off,
From such depth!

Human, like a shuttle in the Sky!
Then- landing, then- take off!
Life turns into fables,
But, most often no long!

People forms the Nation!
Similarity- by blood!
But, Generation is formed in the Spirit!
Especially, on Love!

There are forty shades of the White in Nation!
It turns out often- gray!
This is the main theme in life,
The real Nation- is White!

Check the color in the tests!
In historical time!
Life as a band of wandering,
As a heavy burden of life!

This is a very difficult Exam!
But, there are unsolvable tasks!
People are offered to change:
Good- to wander!

Wandering- cleaning the Soul!
Awareness of God in yourself!
Cleansing in deep silence,
Before the Great Threshold!

The Nation- like a part of the Whole!
Self awareness “together”!
The main condition: the color is White!
Territorially in one place!

Now the exam is handed over to Russia!
The first stage- is Unity!
The second- is to understand your Mission!
The third- Love with ecstasy!

Three conditions- are three stages!
Forms collective Consciousness!
The way forward without a return,
Understanding of your Fate!

Whoever is now in power,
The Nation- is the main force!
To want United happiness,
Such an Idea didn’t fail!

Gather now, as the Whole!
The History says: you can!
The Creator will cover with White!
Sixth is already possible!

You- are the Origins of civilization!
All for one- one for all!
Crystallization begins,
Believe Me, this is the first Success!

Amen
Father Absolute
05.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.05.2018.

Skatījumu skaits: 198 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: