Galvenie » 2017 » Jūnijs » 5 » Vēsts: 05.06.17. Katrēns "Izlīdzināšana" - *
22:48
Vēsts: 05.06.17. Katrēns "Izlīdzināšana" - *

Vēsts: 05.06.17. Katrēns "Izlīdzināšana" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьмо *(J) "Uz kakla?... Kopībā!" / *(Н) "На шею?... В Общине!")
(-** : Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.06.17. Катрен "Уравнение"……………………………………………………Quatrain "The equation"

Понимаю, что трудно понять: ...........Saprotu, ka grūti saprast:…………….…I understand, that it's difficult to understand:
Все люди - есть Боги! ........................Visi cilvēki - ir Dievi!...............................All people- are Gods!
За тысячелетия украли память, ........Tūkstošgadu laikā atmiņu nozaga,…....For the millennium, memory was stolen,
Что люди - есть Боги, в итоге! ............Ka cilvēki - ir Dievi, rezultātā!................That people- are Gods, in the end!

 

Сегодня звучит это странно, ..............Šodien tas dīvaini skan,…………………Today it sounds strange,
Религии утверждают - обратное! .......Reliģijas apgalvo - pretējo!....................Religions says- the opposite!
Это понимание придёт не рано, ........Tā saprašana ne ātri atnāks,………......That understanding will not come soon,
Придёт оно аккуратно! ........................Tā atnāks akurāti!.................................It will come neatly!

Не готовы принять люди, ...................Cilvēki pieņemt nav gatavi,……………...People are not ready to accept,
Что они - всё же Боги! ........................Ka viņi - tomēr Dievi!..............................That they- still Gods!
Понимание - главная прелюдия, .......Saprašana - galvenā prelūdija,………....Understanding- the main prelude,
Перевоплощения в итоге! ..................Pārmiesošanās rezultātā!.......................In result of reincarnation!

Жизнь доказывает - обратное, ..........Dzīve pierāda - pretējo,…………………...Life proves- the opposite,
Вокруг - грехи и пороки! ....................Apkārt - grēki un netikumi!.......................Around- sins and vices!
Упоминание о Боге невнятное, .........Dieva pieminēšana neskaidra,…………..The mention of God is vague,
Перечёркивает эти строки! ................Šīs rindas pārsvītro!.................................Overlaps these lines!

Всё вокруг говорит о Тьме! ...............Viss apkārt runā par Tumsu!....................Everything around is talking about Darkness!
Войны, кровь, бездуховность! ...........Kari, asinis, bezgarīgums!........................Wars, blood, lack of Spirituality!
Религии сошлись в борьбе, ...............Reliģijas sastapās cīņā,………………...…Religions came together in the struggle,
Доказывая свою условность! .............Pierādot savu konvenciju!........................Proving their conventionality!

Слова Бога, через Мессию, ...............Dieva Vārds, caur Mesiju,……………......The Word of God, through Messiah,
Потерялись во тьме невежества! .......Pazuda tumsā nepieklājība!....................Lost in the darkness of ignorance!
Не верят в возможность миссии, ........Netic misijas iespējām,……………...……Doesn't believe in the possibility of mission,
Вымирающее человечество! ..............Izmirstošā cilvēce!..................................Endangered humanity!

Сколько ни говори - против! ................Lai cik arī runā - pret!............................How many talk- against!
Поколения росли в обмане! ................Paaudzes apmānā auga!......................Generations grew in deception!
Лживый в Мире мотив, .........................Pasaulē melīgs motīvs,……………….…False in the World motive,
Сознание, как в тумане! .......................Apziņa, kā miglā!...................................Consciousness, as in the fog!

Разучились люди мечтать! ...................Neprot vairs cilvēki sapņot!....................People have lost their dreams!
Полёты не для ползущих! ...................Lidojumi ne priekš rāpojošiem!...............Flights are not for crawlers!
На каждом стоит печать, .....................Uz katra zīmogs stāv,…………………....On each stands a seal,
Рабство в Душе - несущие! ................Verdzību Dvēselē - nesošie!...................Slavery in the soul- bearing!

Для рабства нет виноватых! ................Priekš verdzības vainīgo nav!................For slavery there is no one to blame!
Так испокон века! .................................Tā kopš senseniem laikiem!..................So from the beginning of century!
Напрасны человеческие потери, .........Veltīgi cilvēku zaudējumi,…………….....Human losses are in vain,
Религии были помехой! .......................Reliģijas bija traucēklis!..........................Religions were a hindrances!

Догмы и нет развития! ..........................Dogmas un attīstības nav!...................Dogma and there are no development!
«Повторение не Мать учения», ..........."Atkārtošana ne Māte mācībām",……."Repetition is not the Mother of learning",
Духовное потеряли обличие! ...............Zaudēja garīgo masku!........................Have lost their the Spiritual appearance!
Жизнь для многих - мучение! ..............Dzīve priekš daudziem - mokas!..........Life for many- torment!

Так долго продолжаться не может! ......Tā ilgi turpināties nevar!......................So long can't continue!
Человечество само себя губит! ............Cilvēce sevi pati dzen postā!...............Humanity is destroying themselves!
Но, ему Россия поможет, ......................Taču, Krievija viņai palīdzēs,…………..But, Russia will help him,
За что Тьма Россию не любит! .............Par ko Tumsa Krieviju nemīl!...............For what the Darkness doesn't love Russia!

Россия - есть СВЕТ несущая! ..............Krievija - ir GAISMU nesoša!...............Russia- there is a LIGHT carrier!
Первая проснулась от спячки! .............Pirmā no miega pamodās!..................The first woke up from hibernation!
Весна - за окном зовущая! ...................Pavasaris - aiz loga aicinošs!..............Spring- outside the window calling!
С человечества устранить болячки! .....No cilvēces vātis likvidēs!.....................From humanity to eliminate sores!

Русь, как всегда, Спаситель! ................Krievzeme, kā vienmēr, Glābēja!...........Russia, as always, the Savior!
Несущая, здоровье в Духе! ..................Nesoša, veselību Garā!.........................Bearer, health in the Spirit!
Она - ещё и Целитель, .........................Viņa - vēl arī Dziedniece,………………..She- is also a Healer
Устраняющая в Духе разруху! .............Postu Garā likvidējoša!...........................Eliminating the destruction in the Spirit!

Россия - напомнит Истоки! ...................Krievija - atgādinās Sākotnes!................Russia- will remind the Origins!
Что люди сошли с Неба! .......................Ka cilvēki no Debesīm nokāpa!..............That people came from the Heaven!
Что энергетические потоки, ..................Ka enerģētiskās straumes,……………...That energy flows,
Бога с людьми - не Небыль! .................Dieva ar cilvēkiem - ne Neesība!............God with people- not fiction!

Главное уравнение Вечности! ..............Mūžības galvenais līdzinātājs!...............The main equation of Eternity!
Люди+Бог = ЦЕЛОЕ! ..............................Cilvēki+ Dievs = VESELUMS!.................People+ God= Whole
Планета - часть Бесконечности! ............Planēta - Bezgalības daļa!....................The Planet- part of Infinity!
Люди на Планете - Братство Белое! .....Cilvēki uz Planētas - Brālība Baltā!.........People on the Planet- Brotherhood of White!

На Планете - Народ Единый! ................Uz Planētas - Tauta Vienota!..................On the Planet- Unite Nation!
Все люди - частицы Целого! .................Visi cilvēki - Veseluma daļas!...................All people- parts of Whole!
Повторяю, на перспективу, ...................Atkārtoju, perspektīvā,…………………....I repeat, for the future,
Человечество - Братство Белое! ...........Cilvēce - Brālība Baltā!............................Humanity- Brotherhood of the White

Русь объединит народы! ......................Krievzeme tautas apvienos!.....................Russia will unite the nations!
В Единое отечество! .............................Vienotā tēvzemē!.....................................In the Unite fatherland!
Время нужно для перехода, .................Pārejai laiku vajag,………………………..Time is needed for the transition,
Из человечества - в Отечество! ............No cilvēces - Tēvzemē!...........................From humanity- to Fatherland!

Важно теперь управление! ...................Svarīga tagad vadība!............................The management is important now!
Россия начинает смело! ........................Krievija sāk droši……………………….....Russia starts boldly!
Напишет она уравнение: .......................Uzrakstīs viņa izlīdzināšanu:…………….She will write the equation:
Люди+ Бог = Целое! ...............................Cilvēki+ Dievs = Veselums!.....................People+ God= Whole!

Аминь. ....................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
05.06.17 ..................................................05.06.17…………………………………….05.06.17.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/05.06.17.html
------------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 25.01.2014.14:50, *(J) "Uz kakla?... Kopībā!" / *(Н) "На шею?... В Общине!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_uz_kakla_kopiba/2014-01-27-949
Мы продолжаем учиться понять друг друга и принять с любовью, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Абсолюта и Семьи Света, как "Люди Бог = ЦЕЛОЕ!"! Спасибо всему Божьему Миру! Спасибо!
05.06.2017.18:19 --- записала Эслаума.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /05.06.2017., дополнено английском языке 07.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.06.2017., papildināts angļu valodā 07.06.2017.

Skatījumu skaits: 347 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: