Galvenie » 2018 » Jūnijs » 5 » Vēsts: 05.06.18. Katrēns "Debesis un nepatiesība"
18:09
Vēsts: 05.06.18. Katrēns "Debesis un nepatiesība"

05.06.18 Катрен ​“Небо и небыль” ​​

Люди несут информацию!
Все о своих деяниях,
И это не единичная акция,
А, постоянное состояние!

Информация собирается в Небе,
Точнее, на Подсознании,
Сразу видно, где небыль,
А, где – Божественное Сознание!

Люди сами формируют Небо!
Солнце – на Планете неплохо!
Если люди живут, как небыль,
Тогда хмуро и это плохо!

Если люди между собой не дружат,
Ещё хуже, если война,
Небеса тоже в страхе дрожат,
Вулканами в ответ грозя!

Никто не думает: всё связано!
Точнее, информация собирается!
Для общения препятствия убраны,
Причины и следствия – отражаются!

Биосфера, она и есть сфера!
Подобно бегу людей по кругу!
Для Небес и людей – есть мера!
Нужно помогать друг другу!

Но, этого никто не слышит,
Мамона заложила всем уши,
Люди мечтают, как выжить,
Многие – мамоне служат!

Мир разделён на Святых и в грехе!
Причём, каждый доказывает своё,
Дуальность развернулась во Тьме,
Из «общее» стало «моё»!

Ужесточились условия во Тьме,
Люди вынуждены выживать,
Мир оказался в глубокой Тьме,
Остаётся лишь выжидать!

Не выжидать, а действовать!
Россия очнётся первой!
Я не зову людей воевать,
Эволюция – путь верный!

Люди посылают свою информацию,
Разногласие мнений – трагедия!
Для людей – это не акция,
А, осмысленное поведение!

Люди связаны в Биосфере!
Не на год – на века!
Любовь – для людей мера,
Из потоков создаётся река!

Людям трудно услышать Бога,
Религии сузили понимание,
Направляют не на ту дорогу,
Потоки не придут к слиянию!

Тьма навечно разделила людей,
Нет понимания Единения!
Теперь её хорошо видней,
Нет единого и поведения!

Информация наполнена ложью,
Небеса стали темнее тучи,
Разрушены все возможности,
Неопределённость людей мучает!

Помните, что люди – есть Биосфера!
Тонкие тела на Небе!
Спасает, что Души людей – мера,
Как не уйти в небыль!

Россия выстраивает свои ряды,
Они ориентированы на Бога,
Люди, как полевые гряды,
В Будущее мостят дорогу!

Россия посылает в Небо Любовь!
Любовь отражается на континентах,
Посыл структурирует кровь,
Даже у своих оппонентов!

Эксперимент подтвердил Истину!
Люди управляют Небом!
«Вместе» – это сила поистине,
Способная стать Светом!

Аминь.
Отец Абсолют.
05.06.18

 

Vēsts: 05.06.18. Katrēns "Debesis un nepatiesība"  

Cilvēki informāciju sniedz!
Visi par savu darbību,
Un tā ne tikai akcija viena,
Bet, stāvoklis pastāvīgs!

Informācija Debesīs sakrājas,
Precīzāk, Zemapziņā,
Redzams tūliņ, kur nepatiesība,
Bet, kur - Dievišķa Apziņa!

Cilvēki paši Debesis formē!
Saule - ne slikti uz Planētas!
Ja cilvēki dzīvo, kā nepatiesība,
Tad drūmi un tas slikti!

Ja cilvēki savstarpēji nedraudzējas,
Vēl sliktāk, ja karš,
Debesis arī bailēs trīc,
Ar vulkāniem atbildē draudot!

Neviens nedomā: viss saistīts!
Precīzāk, informācija sakrājas!
Priekš saziņas šķēršļi novākti,
Cēloņi un sekas - atspoguļojas!

Biosfēra tā arī ir sfēra!
Cilvēku skrējienam pa apli līdzīga!
Priekš Debesīm un cilvēkiem - mērs ir!
Palīdzēt viens otram vajag!

Taču, to neviens nedzird,
Mamons visiem ausis aizbāza,
Cilvēki sapņo, kā izdzīvot,
Daudzi - mamonam kalpo!

Pasaule izdalīta Svētajos un grēkā!
Pie tam, katrs pierāda savu,
Dualitāte apgriezās Tumsā,
No "kopā" kļuva "mans"!  

Skarbāki kļuva apstākļi Tumsā,
Cilvēki izdzīvot spiesti,
Dziļā Tumsā Pasaule izrādījās,
Atliek tikai nogaidīt!

Ne nogaidīt, bet darboties!
Krievija attapsies pirmā!
Es neaicinu cilvēkus karot,
Evolūcija - ceļš drošs!

Cilvēki savu informāciju sūta,
Viedokļu dažādība - traģēdija!
Priekš cilvēkiem - tā ne akcija,
Bet, apdomāta uzvedība!

Cilvēki Biosfērā saistīti!
Ne uz gadu - uz gadsimtiem!
Mīlestība - priekš cilvēkiem mērs,
No strautiem rodas upe!

Cilvēkiem grūti izdzirdēt Dievu,
Reliģijas saprašanu sašaurināja,
Novirza ne pa to ceļu,
Strauti pie saplūsmes nenonāks!

Tumsa uz mūžiem cilvēkus izdalīja,
Nav Vienošanās saprašanas!
Tagad tā labāk redzama,
Nav arī uzvedības vienotas!

Informācija meliem piepildīta,
Debesis tumšākas par mākoņiem kļuva,
Sagrautas visas iespējas,
Nenoteiktība cilvēkus moka!

Atceraties, ka cilvēki - Biosfēra ir!
Smalkie ķermeņi Debesīs!
Glābj, ka cilvēku Dvēseles - mērs,
Ka tikai nepatiesībā neaizietu!

Krievija savas rindas izkārto,
Viņi uz Dievu orientēti,
Cilvēki, kā grēdas uz lauka,
Ceļu Nākotnē bruģē!

Krievija Debesīs Mīlestību sūta!
Mīlestība uz kontinentiem atspoguļojas,
Vēstījums asinis strukturē,
Pat saviem oponentiem!

Eksperiments Patiesību apstiprināja!
Cilvēki Debesis vada!
"Kopā" - tas patiesi spēks,
Kļūt Gaisma spējīgs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.06.18. 

05.06.18. Quatrain “The Heaven and fables”

People carry information!
All about their deeds,
And this is not one action,
But, a constant state!

Information is collected in Heaven,
More precisely, on the Subconscious,
It’s visible immediately, where is the fiction,
But, where is- the Divine Consciousness!

People forms Heaven by themselves!
The Sun- is good on the Planet!
If people live, like fiction,
Then gloomy and it’s bad!

If people are not friends with each other,
Even worse, if the war,
The heaven also tremble in fear,
Volcanoes in response threatening!

Nobody thinks: everything is connected!
More precisely, the information is collected!
For communication, the obstacles are removed,
Causes and effects- are reflected!

The biosphere, it is a sphere!
Like running of people around the circle!
For Heaven and people- it is a measure!
We need to help to each other!

But, no one hears it,
Mammon laid everyone’s ears,
People dream, how to survive,
Many- are serving to mammon!

The World is divided into Saints and in sin!
And, each one proves his own,
Duality unfolded into Darkness,
From the “general” has become “mine”!

Conditions in the Darkness have become tougher,
People are forced to survive,
The World was in deep Darkness,
It remains only to wait!

Don’t wait, but act!
Russia will wake up first!
I don’t call people to fight,
Evolution- is the right way!

People send their information!
Disagreement- is a tragedy!
For people- it’s not an action,
But, meaningful behavior!

People are connected in Biosphere!
Not for a year- for ages!
Love- is measure for people,
From streams has created a river!

People find it hard to hear God,
Religions narrowed understanding,
Guide to the wrong way,
Threads will not come to the confluence!

Darkness forever divided people,
There is no understanding of the Unity!
Now it is more visible,
There is no also united behavior!

The information is filled with lies,
Heaven became darker than the clods,
All possibilities are destroyed,
Uncertainty is excruciating the people!

Remember, that people- are a Biosphere!
Thin bodies in Heaven!
It saves that the Souls of people- are a measure,
That don’t go into fables!

Russia is building her ranks,
They are oriented toward God,
People, like field ridges,
The road bridges in the Future!

Russia sends Love to Heaven!
Love is reflected on the continents,
The promise is structured blood,
Even to their opponents!

The experiment confirmed the Truth!
People rule the Heaven!
“Together”- is power truly,
Able to become Light!

Amen
Father Absolute
05.06.18. 

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.06.2018.

Skatījumu skaits: 174 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: