Galvenie » 2018 » Jūlijs » 5 » Vēsts: 05.07.18. Katrēns "Rudens Dabā"
15:48
Vēsts: 05.07.18. Katrēns "Rudens Dabā"

05.07.18 Катрен “Осень в Природе”

Осень наступила в Природе!
Опасна осень в Душе!
Теперь всё не по погоде,
Ожидайте ещё пуще!

Люди уходят, люди приходят!
Нет никакой эстафеты!
Свой экзамен каждый проходит,
Перед Создателем все раздеты!

После праздника ждите новости,
Для Народа совсем нехорошие!
Страна словно над пропастью,
Но, «Завтра» всё же хорошее!

Создатель бережёт Россию,
Россия – производная Бога!
Первой шагнуть Её Миссия,
И остаться живой в итоге!

Оппозиция начинает соединяться!
Процесс сближения уже виден,
Важно, что есть желание разобраться,
Какие и у кого на власть виды?

Партии предлагают свои линии,
Как выход из тупика!
Конечно, есть позиции близкие,
Чаще непонимание пока!

Партии или Народ – неважно,
Должны определить Цель!
Кто ответственность берёт на себя – важно?
Если «вместе» – гарантия обойти мель!

Начинайте формировать Фронт!
Не властей, а народный!
Никогда не перейти вброд,
Если в Духе Народ голодный!

Поэтому, прежде всего, – Идея!
В ней ключевое слово – Равенство!
Каждый человек проявит уменье,
Подтвердит Родовое братство!

Предложите ему ответственность!
За себя, за страну!
Человек шагнёт в Новую мерность,
Народ перейдёт на одну сторону!

Никто от Руси не откажется!
Эйфория – Судьба в руках!
Только со стороны покажется,
Что решение было в муках!

Пусть даже в чём-то в муках!
Но, Единое и от Сердца!
Не верьте никаким слухам,
Решение – это в Рай дверца!

Только «вместе» и только в Целом!
Вот путь людей в будущее!
Братство сформируется Белое!
Это для человечества – грядущее!

Поэтому, прежде всего, – Идея,
И будущее строение государства!
Поиск Идеи – совсем не потеря,
Поиск в Душе, как странствие!

Начинайте людей Единение!
Пусть пока по частям!
Но, это – Историческое решение!
Конечно, не понравится властям!

Власть есть, но она уже в прошлом!
Ей решать надо было весной!
Компромисс с Народом был возможен,
Теперь лето для неё обернётся зимой!

Конечно, не в прямом смысле!
Но, в отношениях!
Власть для Народа потеряла смысл,
Уйти – единственное решение!

Но, Тьма уходить не будет!
Держится до последнего!
Однако, Народ её просто забудет,
Без всяких последствий!

Народ вспомнит былое Величие!
Россия была над Мирами!
Выберет Вече своё «Величество»,
Изменится на Планете картина!

Аминь.
Отец Абсолют
05.07.18

 

Vēsts: 05.07.18. Katrēns "Rudens Dabā" 

Dabā Rudens sākas!
Rudens Dvēselē bīstams!
Tagad viss ne pēc laikapstākļiem,
Stiprāk gaidiet vēl!

Cilvēki aiziet, cilvēki atnāk!
Nav nekādas stafetes!
Katrs iziet savu eksāmenu,
Radītāja priekšā izģērbti visi!

Pēc svētkiem gaidiet jaunumus,
Priekš Tautas pavisam nelabi!
Valsts it kā virs bezdibeņa,
Taču, "Rītdiena" tomēr labāka!

Radītājs sargā Krieviju,
Krievija - Dieva atvasinājums!
Viņas Misija Pirmajai soli spert,
Un dzīvai palikt rezultātā! 

Opozīcija sāk savienoties!
Tuvināšanās process jau redzams,
Svarīgi, ka vēlēšanās ir skaidrībā tikt,
Kādi un kuram skati uz varu?

Partijas piedāvā savas līnijas,
Kā izeju no strupceļa!
Protams, ir tuvas pozīcijas,
Pagaidām visbiežāk nesaprašana!

Partijas vai Tauta - nav svarīgi,
Mērķim jābūt noteiktam!
Kurš atbildību ņem uz sevi - svarīgi?
Ja "kopā" - apiet sēkli garantija!

Sāciet Fronti formēt!
Ne varu, bet tautas!
Nekad nepāriet brišus,
Ja Tauta Dvēselē izsalkusi!

Tādēļ, vispirms, - Ideja!
Viņā atslēgas vārds - Vienlīdzība!
Katrs cilvēks prasmi izpaudīs,
Dzimtas brālību apstiprinās!

Atbildību piedāvājiet viņam!
Par sevi, par valsti!
Cilvēks jaunajā dimensijā ieies,
Tauta uz vienu pusi pāries!

Neviens no Krievzemes neatteiksies!
Eiforija - Liktenis rokās!
Tikai no malas šķitīs,
Ka lēmums bija mokās!

Lai arī kaut kur mokās!
Taču, Viens un no Sirds!
Neticiet baumām nekādām,
Lēmums - tās durvis Paradīzē!

Tikai "kopā" un tikai Veselumā!
Lūk cilvēku ceļš nākotnē!
Brālība Balta noformēsies!
Tā priekš cilvēces - nākamība!

Tādēļ, vispirms, - Ideja,
Un valsts nākotnes būve!
Idejas meklējums - pavisam ne zaudējums,
Meklējums Dvēselē, kā klejojums!

Cilvēku Vienošanu sāciet!
Lai pagaidām pa daļām!
Taču, tas - Vēsturisks lēmums!
Protams, varām nepatiks!

Vara ir, bet tā jau pagātnē!
Viņai lemt pavasarī vajadzēja!
Kompromiss ar Tautu bija iespējams,
Tagad vasara priekš viņas ziemā pārvērtīsies!

Protams, ne tiešā nozīmē!
Bet, attiecībās!
Priekš Tautas vara jēgu pazaudēja,
Aiziet - vienīgais lēmums!

Taču, Tumsa neaizies!
Līdz pēdējam turēsies!
Tomēr, Tauta to vienkārši aizmirsīs,
Bez sekām jebkādām!

Tauta atcerēsies bijušo Diženumu!
Krievija bija virs Pasaulēm!
Dievkopība/Veče izvēlēs savu "Majestāti",
Uz Planētas attēls izmainīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.07.18.

05.07.18. Quatrain “Autumn in the Nature”

Autumn has come in Nature!
Autumn in the Soul is dangerous!
Now all is not according to the weather,
Expect more!

People are leaving, people are coming!
There is no any relay!
Everyone passes his exam,
Front of the Creator, everyone is naked!

After the holiday, wait for the news,
For the Nation is not at all good!
The countries are like above abyss,
But, “Tomorrow” is anyway better!

The Creator protects Russia,
Russia- is derivative of God!
Her Mission is the First to step,
And stay alive in the end!

The opposition begins to unite!
The process of rapprochement is visible,
It’s important that there is a desire to understand,
What kind of power do they have?

Parties offer their lines,
As the way out of impasse!
Of course, there are close positions,
More often misunderstanding yet!

Parties or Nation- doesn’t matter,
The target must be determined!
Who takes responsibility on himself- is it important?
If “together”- a guarantee to bypass the stranded!

Start forming the Front!
Not the authorities, but the nations!
Never wade,
If the Nation is hungry in the Souls!

Therefore, first of all- an Idea!
In it the key word- Equality!
Every human will show skill,
Will confirm the brotherhood of the kin!

Offer him responsibility!
For himself, for the country!
A human will step into the New dimension,
The Nation will pass to one side!

Nobody will refuse from Russia!
Euphoria- Fate in the hands!
Only from side it will seem,
That the decision was in agony!

Let even somewhere in agony!
But, Alone and fro the Heart!
Don’t believe any rumors,
The solution- is the door in Paradise!

Only “together” and only in the Whole!
That’s the way for people in the future!
The Brotherhood will be formed White!
This is for humanity- the future!

Therefore, first of all- an Idea,
And the future structure of the state!
Search of Idea- not at all a loss,
Search in the Soul, as journey!

Start Unity of people!
If even for moment part by part!
But, this is- historical decision!
Of course, the authorities will not like it!

There is a power, but it is already in the past!
She had to decide in the spring!
A compromise with the Nation were possible,
Now the summer for her will turn in to the winter!

Of course, not in the literal sense!
But, in a relationship!
Power for the Nation has lost its meaning,
To leave- is the only solution!

But, Darkness will not go away!
Holds to the last!
However, the Nation will simply forget it,
Without any consequences!

The Nation will remember the former Greatness!
Russia was above the Worlds!
Veche will choose his “Majesty”,
The picture will change on the Planet!

Amen
Father Absolute
05.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.07.2018.

Skatījumu skaits: 165 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: