Galvenie » 2018 » Augusts » 5 » Vēsts: 05.08.18. Katrēns "Laiks izmainīt kursu"
13:56
Vēsts: 05.08.18. Katrēns "Laiks izmainīt kursu"

05.08.18 Катрен ​​“Пора поменять курс”

Россия – страна самобытная,
Всё у неё есть!
Европа считает – немытая,
Нет у Неё слова «месть»!

Никого, никогда не обидит!
Стерпит и что нельзя!
Мечтой одной бредит,
Иметь всё – не утруждая себя!

В характере: лень и Мудрость!
Несовместимые характеристики!
Удивительная в Народе Робость,
При сплошной мистике!

Живёт, надеясь на Бога!
Ничего не творя!
Разорена страна в итоге,
Не вбито ни одного гвоздя!

Так было всегда и вечно!
Изгибов семь на версту!
Жизнь проживает беспечно!
Приближая себя к концу!

Не думает вперёд, что будет!
Проявление – только этап!
Про себя никогда не забудет,
Человек в Духе уже не раб!

Ясно, что Народ живёт плохо!
Своими разорванная страна!
Основной мотив – вздохи!
Оглядываясь по сторонам!

Делать придётся что-то!
Необходимо поменять курс!
Капитализма мелодия спета,
Намотайте себе на ус!

Нужна Новая Парадигма!
Ключевое слово: РАВЕНСТВО!
Новые дети – индиго,
Поймут, что Любовь – Главенство!

От решения вопроса уйти нельзя!
Власть и религии откажут в помощи!
Жизнь в исканиях прожита не зря,
Если страны увеличилась Мощь!

Пора поднимать Парус!
На Парусе слово «ЛЮБОВЬ»!
Удивительная страна Русь,
Всё замешано на крови!

Но, Паруса нет у России!
Сами порвали Парус!
Мир не хочет видеть Её Миссию!
Её Миссия – Святая Русь!

Уже Планета названа Русью!
Осталось разбудить Народ!
Но, никто не побежит рысью,
Вместо Народа теперь – антипод!

Великая Судьба – не в тех руках!
Россия не ценит себя!
Остаётся всегда в дураках,
Проклиная сама себя!

Природа создаёт условия,
Кардинально поменять курс!
Нужно исполнить дословно,
Что написали на Парусе!

«Гром не грянет» для мужика!
Но, гром прогремит в Небе!
Не надо искать чужака,
Сами сделали жизнь небылью!

Время толкает к действию!
«Пора перекреститься»,
Природное будет воздействие,
Не успеете даже проститься!

России пора действовать!
Можно обсуждать долго!
Нужно Судьбе соответствовать,
Судьба, как река Волга!

Нужно собрать все протоки!
В одно Великое русло!
Тогда информационные токи,
Отрубят печаль и зло!

Перестаньте смотреть назад!
Взгляд обратите вперёд!
Тогда поймёте, что жизнь – парад!
Когда Создатель ведёт!

Аминь.
Отец Абсолют
05.08.18

 

Vēsts: 05.08.18. Katrēns "Laiks izmainīt kursu"​​​​​​​

Krievija - valsts savdabīga,
Viss viņai ir!
Eiropa uzskata - nemazgāta,
Nav Viņai vārda "atriebība"!

Nekad, nevienu neaizvainos!
Pacietīs arī ko nedrīkst!
Vienu sapni murgo,
Viss lai būtu - neapgrūtinot sevi!

Raksturā: slinkums un Gudrība!
Nesavienojami raksturojumi!
Apbrīnojams Biklums Tautā,
Pie nepārtrauktas mistikas!

Dzīvo, paļaujoties uz Dievu!
Neko neradot!
Rezultātā valsts izpostīta,
Neiesista nagla neviena!

Tā bija vienmēr un mūžīgi!
Septiņi līkumi verstī!
Dzīvi nodzīvo bezrūpīgi!
Tuvinot sevi galam!

Nedomā uz priekšu, kas būs!
Izpausme - tikai etaps!
Par sevi nekad neaizmirsīs,
Cilvēks Garā arī ne vājš!

Skaidrs, ka Tauta dzīvo slikti!
Valsts savējo saplosīta!
Galvenais motīvs - ieelpas!
Apkārt lūkojoties!

Kaut ko darīt nāksies!
Kursu izmainīt nepieciešams!
Kapitālisma dziesma nodziedāta,
Lieciet sev aiz auss! 

Jauna Paradigma vajadzīga!
Atslēgas vārds : VIENLĪDZĪBA!
Jaunie bērni - indigo,
Sapratīs, ka Mīlestība - Virskundzība!

No jautājuma risināšanas aiziet nedrīkst!
Varas un reliģijas palīdzību atteiks!
Dzīve meklējumos nodzīvota ne velti,
Ja valstij Spēks palielinājās!

Laiks Buras pacelt!
Uz Buras vārds "MĪLESTĪBA"!
Apbrīnojama valsts Krievzeme,
Viss asinīs sajaukts!

Taču, Buras Krievijai nav!
Paši saplēsa Buru!
Pasaule negrib Viņas Misiju redzēt!
Viņas Misija - Svētā Krievzeme!

Jau Planēta nosaukta Krievzeme!
Atlika Tautu pamodināt!
Taču, neviens rikšiem neskries,
Tautas vietā tagad - antipods!

Dižens Liktenis - ne īstajās rokās!
Krievija nevērtē sevi!
Muļķos paliek vienmēr,
Nolādot pati sevi!

Daba apstākļus rada,
Kardināli izmainīt kursu!
Izpldīt vajag vārdu pa vārdam, 
Ko uz Buras uzrakstījāt!

Priekš zemnieka "Pērkons nedārdēs"!
Taču, pērkons Debesīs nodārdēs!
Nevajag meklēt svešnieku,
Paši dzīvi par fikciju padarījāt!

Laiks darboties mudina!
"Laiks pārkrustīties",
Dabas ietekmes būs,
Nepaspēsiet pat atvadīties!

Krievijai laiks darboties!
Apspriest var ilgi!
Vajag Liktenim atbilst,
Liktenis, kā Volgas upe!

Visas satekas savākt vajag!
Vienā Varenā gultnē!
Tad informatīvās strāvas,
Atcirtīs bēdas un ļaunumu!

Pārstājiet lūkoties atpakaļ!
Skatus uz priekšu vērsiet!
Tad sapratīsiet, ka dzīve - parāde!
Kad Radītājs ved!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.08.18.

05.08.18. Quatrain “It’s time to change course”  

Russia- is an original country,
She has all!
Europe believes- unwashed,
She doesn’t have the word “revenge”!

No one never hurt!
Will endure also that, what’s impossible!
Raves one dream,
To have everything- without bothering herself!

In character: laziness and Wisdom!
Incompatible characteristics!
Surprising Robustness in the Nation,
With solid mysticism!

Lives by hoping for God!
Don’t creating anything!
The country is ruined in the end,
Not a single nail is driven!

So it was always and forever!
Seven bends in a verst!
Life lives carefree!
Approaching herself to the end!

Don’t think forward, what will be!
Manifestation- is only a stage!
She will never forget about herself,
Human in the Spirit is no longer a slave!

It’s clear that the nation lives badly!
Country torn herself!
The main motive- is sighs!
Looking around!

Have to do something!
It’s necessary to change the course!
The melody of capitalism is sung,
Wrap behind your ear!

Need a New Paradigm!
Key word: EQUALITY!
New children: indigo,
Will understand, that Love- is Supremacy!

From the solution of the issue can’t go away!
Power and religions will refuse help!
Life in the quest has not been lived in vain,
If the country has increased the power

It’s time to raise the Sail!
On the Sail is word “LOVE”!
Russia is amazing country,
Everything is mixed up in blood!

But, Russia doesn’t have Sails!
They broke Sails by themselves!
The World doesn’t want to see Her Mission!
Her Mission- is Holy Russia!

The Planet has already been called Russia!
It remains to wake up the Nation!
But, no one will trot,
Instead of Nation now- antipode!

Great Fate- in wrong hands!
Russia doesn’t value herself!
Always remain in the fools,
Cursing herself!

Nature creates conditions,
Cardinally change the course!
It’s necessary to fulfill word by word,
What was written on Sail!

“A thunder will not break out” for farmer!
But, the thunder will rumble in Heaven!
Don’t look for a foreigner,
By yourselves made life a fable!

Time pushes to action!
“It’s time to make the sign of the cross,”
There will be natural impact,
Will not even have time for say good bye!

It’s time for Russia to act!
Can discuss for a long time!
It’s necessary that Fate corresponds,
Destiny, like Volga River!

Need to collect all the channels!
In one great channel!
Then information currents,
Will chop off sorrow and evil!

Stop looking back!
Look forward!
Then will understand, that life- is a parade!
When the Creator leads!

Amen
Father Absolute
05.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.08.2018.

Skatījumu skaits: 148 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: