Galvenie » 2017 » Septembris » 5 » Vēsts: 05.09.17. Katrēns "Piecas dienas" - *
17:10
Vēsts: 05.09.17. Katrēns "Piecas dienas" - *

Vēsts: 05.09.17. Katrēns "Piecas dienas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(32) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! / *(32) Древнеписьмо Близким! Друзям!, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/32_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-27-157 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.09.17 Катрен "Пять дней".................................................................................Quatrain "Five days"

Пять дней осени и ничего Нового! ... Piecas rudens dienas un nekā Jauna! ..Five days of autumn and nothing new!
Так думают люди неверия! ................... Tā domā neticības cilvēki!..........................So think people of unbelief!
Что же должно случиться такого, ..........Kam gan jānotiek tādam,……………...…...What should happen,
Чтобы люди поверили? ........................ .Lai cilvēki noticētu?.....................................For people to believe?

Поверили, что Мир изменился, ......... Noticētu, ka Pasaule izmainījās,……...Believed, that the World has changed,
Новые пришли вибрации, ......................Jaunas vibrācijas atnāca,………………...New vibration came,
Создатель уже проявился, ................. Radītājs jau izpaudās,……………….....The Creator has already manifested,
Высокими стали вибрации! ....................Vibrācijas augstas kļuva!..........................Vibration became high!

Вибрации Бога - одно! ............................ Dieva vibrācijas - viens!.........................Vibrations of God- one!
Вибрации людей - другое, ......................Cilvēku vibrācijas - cits,……………….....Vibrations of people- are different,
Но, сегодня сошлись в Одно, ............. Taču, šodien sanāca Vienā,………...…But, today agreed in One,
Общее Одно такое! ................................. Tāds Viens kopējais!..............................Such general One!

Если не видит, не значит, что нет! ..... Ja neredz, nenozīmē, ka nav!.............If don't see, it doesn't mean, that don't!
Живёте в Материи и в плане, ................ Dzīvo Matērijā un plānā,……………..…Live in Matter and in plan,
План - это следующий ваш взлёт, ......... Plāns tas jūsu nākošais uzlidojums,…...The plan is your next take off,
Но, исход ваш пока в тумане! ................ Taču, iznākums jūsu pagaidām miglā!....But, your outcome while in fog!

Перестройка - обращение к Богу! .......Pārkārtošanās - uzruna Dievam!.........Upgrading- an appeal to God!
Перевернуло Мир с ног на голову, .........Apgrieza Pasauli no kājām uz galvu,…...Turned the World upside down,
Обсуждаете, как Мир найдёт дорогу, .....Apspriežat, kā Pasaule ceļu atradīs,…....Discuss, how the World will find the way,
И как сделать всё поровну! .....................Un kā visu padarīt līdzīgu!.......................And how to do everything in equal part!

Уровень страсти в эфире сильнее, .........Kaislību līmenis ēterā stiprāks,………..….The level of passion in the air is stronger,
Обсуждают, не зная что! ......................... Apspriež, nezinot ko!.................................Discuss, don't know what!
И при обсуждении забыли Главного,. Un pie apspriešanas Galveno aizmirsa, And during the discuss they forget the Main,
Кто определяет в Пространстве всё! . Kurš Telpā nosaka visu!..........................Who defines everything in the Space!

Нельзя обсуждать, не зная причины! ......Nedrīkst apspriest, nezinot iemeslus!......Can't discuss, without knowing the reason!
Хотя она на поверхности, ........................ Kaut tie virspusē,……………………….....Although it is on the surface,
Внутренний мир, как пучина, ....................Iekšējā pasaule, kā dzelme,……………..The inner World, like the abyss,
Как пример Богу верности! .......................Kā uzticības piemērs Dievam!.................As an example of faithfulness to the God!

Внешнее отражается внутри! ...............Ārējais iekšā atspoguļojas!.................The external is reflected inside!
Всё, как в Едином Мире, влияние, ..........Viss, kā Vienotā Pasaulē, ietekme,…….Everything, as in the United World, influence,
Внутренне, куда ни смотри, .................... Iekšējā, lai kur skaties,…………………...Internally, wherever you look,
Отражается внешним метанием! .........Ārējā mētāšanās atspoguļojas!...........It's reflected by external throwing!

Сегодня состояние общее, .......................Stāvoklis šodien kopīgs,………………...Today the condition is general,
Можно сказать - тревога! .......................Var teikt - trauksme!.............................Can say- anxiety!
Паника, если сказать проще, ...................Panika, ja teikt vienkāršāk,………………Panic, to put it simply,
Люди не понимают истоки! .......................Cilvēki sākotnes nesaprot!......................People don't understand the origins!

Всё движется по Канону, ...................... Viss pēc Kanona kustas,………………...Everything moves according to the Canon,
Эволюция - процесс сложный, ............Evolūcija - sarežģīts process,……...……Evolution- a complex process,

Люди ориентируются на законы, .............Cilvēki uz likumiem orientējas,……..………People are guided by laws
Понятие «канон» для них сложное! ........Priekš viņiem "kanons" izpratne sarežģīta!..The concept of "canon" for them is complicated!

Время мирских дел - окончено! ......... Pasaulīgu lietu laiks - beidzies!.................The time of worldly affairs- over!
Солнце сделало оборот! ..................... Saule apgriezienu veica!.............................The Sun made a turn!

Необходимо вспомнить, что есть ОНО, Jāatceras, ka ir VIŅA,………………….……....It's necessary to remember, that there is IT,
Единое движение вперёд! ......................Kustība Viena uz priekšu!...............................One move forward!

Вперёд, по-Моему, в Завтра! ..................Uz priekšu, pa Manam, Rītdienā! …………..Forward, by Me, in Tomorrow!
Эволюция шаг за шагом! .........................Soli pēc soļa evolūcija!.................................Evolution step by step!
Слова Создателя всегда - Правда, .....Radītāja Vādri vienmēr - Taisnība,…….....The Words of Creator are always- True,
Каждый Миг - тоже Шаги! ........................Katrs Mirklis - arī Soļi!...................................Every Moment- is also Step!

Шаг в Новый мир и в Сознание! .....Solis Jaunajā pasaulē un Apziņā!.........Step into the New World and Consciousness!
Понятия неотделимы! ..........................Izpratnes neatdalāmas!.............................Concepts are inseparable!
Новое придёт понимание, ...................Jauna izprane atnāks,……………........…..New understanding will come,
Через прошлое осознание! .................Caur pagātnes apzināšanos!......................Through the past awareness!

Каждый Вздох - есть этап движения! ...Katra Ieelpa - ir kustības etaps!.................Every Sigh- a stage of movement!
Неприметное для человечества, ..........Nemanāms priekš cilvēces,……..………...Invisible for humanity,
Проверяется поведением, .....................Pārbaudās ar uzvedību,……………….......It's checked by behavior,
И реакцией своего Отечества! ..............Un savas Tēvzemes reakciju!....................And the reaction of your Fatherland!

Незаметно, но люди ВМЕСТЕ! ..........Nemanāmi, taču cilvēki KOPĀ!...............Invisible, but people TOGETHER!
Опасность заставляет объединиться! .Bīstamība liek apvienoties!........................The danger forces us to unite!
Повторяю, Россия - то место! ...........Atkārtoju, Krievija - tā vieta!....................I repeat, Russia- the place!
Где люди обязаны определиться! ........Kur cilvēkiem noskaidrošanās obligāta!.....Where people are obliged to decide!

Повторяю, каждый Вздох к цели, .....Atkārtoju, katra Ieelpa uz mērķi,……....I repeat, each Sigh to the target,
Определяет Общее будущее,................Nosaka Kopējo nākotni,…………………..Defines a Common future,
Главное, чтобы люди сумели, ...............Galvenais, lai cilvēki spētu,……………….The main thing, that people can,
Хотя бы понять грядущее! .....................Saprast kaut rītdienu!...............................At least understand the future!

Сегодня помочь важнее, .......................Šodien svarīgāk palīdzēt,…………..……Today is more important to help,
Прямых и активных действий, ..............Ar tiešām un aktīvām darbībām,…..……With direct and active actions,
Сознание станет светлее, .....................Apziņa gaišāka kļūs,………………..……Consciousness will become lighter,
Преображения без последствий! .........Pārveidošana bez sekām!.......................Transformation without consequences!

Небеса готовы помочь! ......................Debesis gatavas palīdzēt!.....................Heaven is ready to help!
Людям, включая Россию, ..................Cilvēkiem, Krieviju ieskaitot,…..……….People, including Russia,

Чтобы День не превратился в Ночь, ....Lai Diena Naktī nepārvērstos,……………That the Day doesn't turn into Night,
Чтобы пришёл, наконец, Мессия! .........Lai atnāktu, beidzot, Mesija!.....................To come, finally, the Messiah!

Человечеству пример нужен! ................Cilvēcei piemērs nepieciešams!...............Humanity needs an example!
Время подошло - увидеть! .................Laiks pienāca - ieraudzīt!.......................The time has come- to see!
Проявление, наконец, возможно, ..........Izpausme, beidzot, iespējama,……...……The manifestation, finally, possible,
Россия - Народ Победитель! ..............Krievija - Tauta Uzvarētāja!.....................Russia- Nation Winner!

Аминь. ......................................................Āmen……………………………...…………Amen
Отец Абсолют...........................................Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
05.09.17 ....................................................05.09.17……………………………………..05.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 08.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.09.2017., papildināts angļu valodā 08.09.2017.

Skatījumu skaits: 325 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: