Galvenie » 2018 » Septembris » 5 » Vēsts: 05.09.18. Katrēns "Krievija bija līdz plūdiem"
15:27
Vēsts: 05.09.18. Katrēns "Krievija bija līdz plūdiem"

05.09.18 Катрен “Россия была до потопа”

Нужны не слова, а желания!
Настойчивые – изменить страну,
Если сложатся все пожелания,
Люди перейдут на другую сторону!

Перейдут на сторону Духа!
Это – главное достижение!
Прекратится в Душах разруха,
Начнётся себя постижение!

Человек не постиг человека!
Я не говорю о Создателе!
На протяжении всего века,
Правили страной обыватели!

Революции убивают лучших!
Агрессия правит бал,
Две революции страну измучили,
Она смахивает на вокзал!

Все люди ждут отправления!
Но, машинист не знает дороги!
Пассажиры в недоумении,
Нужно ли уезжать от Порога?

Отчий Порог – Святое место!
Нужно вернуться к Истокам,
Важно, чтобы все «вместе»,
Или Единым потоком!

Назад нельзя, а вперёд – страшно!
Нет в Сознаниях дорожной карты,
Кто поведёт? Это очень важно!
Знать хорошо бы и дату!

На вокзале спрашивают билет,
В Билете есть ещё имя родителя,
Человек должен оставить след,
Сотворчество с Богом – идиллия!

К Билету – есть приложение!
Называется: «Откровения»!
Человек должен понимать движение,
И Бога видеть во всех проявлениях!

Если «вместе» – тогда вперёд!
Нет никаких опасений!
Не может быть прерван полёт,
Это – Историческое явление!

Люди не были никогда «вместе»!
Я говорю, о Единении в Духе!
Русь – единственное на Планете место,
Где люди забудут муки!

Это место – одно, как Исток!
Где люди поклонились Богу!
Всё указывает на Восток,
Как на единственную дорогу!

Восьмиконечная горит Звезда,
Исторический символ России!
Она была и есть навсегда,
У России – Святая Миссия!

Россия – всегда Спаситель!
Так было много столетий!
Сегодня Она – Бога носитель,
Вопреки тяжёлому лихолетью!

Воссияет Россия над Миром!
Принесёт Духовное освобождение,
Тьма больше не будет пиром,
Уйдут религии, как наваждение!

Прошлое – уже не прошлое!
Это теперь – этап постижения!
Понять Историю стало возможно,
Как Древней Руси становление!

Россия – была до потопа!
Как – основа основ человечества!
Первой стояла Она у Истока,
Единое – было Отечество!

«Шаг назад – два шага вперёд»
Мудрость и тактика!
Бог Россию к Истокам вернёт!
Духовная изменится практика!

Аминь.
Отец Абсолют
05.09.18

 

Vēsts: 05.09.18. Katrēns "Krievija bija līdz plūdiem"

Vajadzīgi ne vārdi, bet vēlēšanās!
Neatlaidīga - izmainīt valsti,
Ja savienosies vēlējumi visi,
Cilvēki uz otru pusi pāries!

Uz Gara pusi pāries!
Tas - galvenais sasniegums!
Dveselēs sabrukums beigsies,
Sāksies sevis izzināšana!

Cilvēks cilvēku neizprata!
Es nerunāju par Radītāju!
Visa gadsimta garumā,
Mietpilsoņi vadīja valsti!

Revolūcijas labākos nogalina!
Agresija rīko balli,
Divas revolūcijas valsti nomocīja,
Tā stacijai līdzinās!

Cilvēki visi atiešanu gaida!
Taču, mašīnists ceļu nezin!
Pasažieri neizpratnē,
Vai vajag no Sliekšņa aizbraukt?

Tēvu Slieksnis - Svēta vieta!
Pie Sākumiem atgriezties vajag,
Svarīgi, lai visi "kopā",
Vai Vienotā straumē!

Atpakaļ nedrīkst, bet uz priekšu - bailīgi!
Apziņās nav ceļa kartes,
Kurš vedīs? Tas ļoti svarīgi!
Arī datumu zināt būtu labi!

Stacijā biļeti prasa,
Biļetē vecāku vārds vēl ir,
Cilvēkam pēdas atstāt nepieciešams,
Līdzsadarbība ar Dievu - idille!

Pie Biļetes - pielikums ir!
Saucas: "Atklāsmes"!
Cilvēkam kustība jāsaprot,
Un Dievs jāredz visās izpausmēs!

Ja "kopā" - tad uz priekšu!
Nav nekādu baiļu!
Nedrīkst būt pārtraukts lidojums,
Tā - Vēsturiska parādība!

Cilvēki nebija nekad "kopā"!
Es runāju, par Vienotību Garā!
Krievzeme - vienīgā vieta uz Planētas,
Kur cilvēki aizmirsīs mokas!

Šī vieta - viena, kā Sākums!
Kur cilvēki Dievam paklanījās!
Viss uz Austrumiem norāda,
Kā uz vienīgo ceļu!

Astoņstaru Zvaigzne deg,
Krievijas Vēsturisks simbols!
Bija Viņa un ir vienmēr,
Krievijai - Svētā Misija!

Krievija - Glābējs vienmēr!
Tā bija daudzas simtgades!
Šodien Viņa - Dievnesēja,
Grūtiem laikiem par spīti!

Iezaigosies Krievija virs Pasaules!
Atnesīs Garīgo atbrīvošanu,
Nebūs Tumsai dzīru vairāk,
Aizies reliģijas, kā apsēstība!

Pagātne - jau ne pagātne!
Tāgad tā - izpratnes etaps!
Kļuva iespējams Vēsturi saprast,
Kā Senās Krievzemes tapšanu!

Krievija - bija līdz plūdiem!
Kā - cilvēces pamatu pamats!
Pirmā Viņa pie Sākuma stāvēja,
Viena - Tēvzeme bija!

"Solis atpakaļ - divi soļi uz priekšu"
Gudrība un taktika!
Dievs Krieviju pie Sākuma atgriezīs!
Garīgā prakse izmainīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.09.18.

05.09.18. Quatrain “Russia was till the flood”

Need not words, but desires!
Persistent- change the country,
If all desires will unite,
People will move to the other side!

Will move to the side of the Spirit!
This is- the main achievement!
Destruction in the Souls will stop,
Will begin self realizing!

Human has not comprehended human!
I’m not talking about the Creator!
Throughout the century,
Philistines ruled the country!

Revolution kills the best ones!
Aggression rules the ball,
Two revolutions exhausted the country,
She looks like a train station!

All people are waiting for the departure!
But, the machinist doesn’t know the way!
Passengers are at the lost,
Do they have to leave the Threshold?

Father Threshold- is Holy place!
It’s necessary to return to the Origins,
It’s important that all “together”,
Or in United stream!

Can’t go back, but forward- is scary!
There is no road map in the Consciousness,
Who will lead? It’s very important!
It would be nice to know the date too!

At the station they ask for the ticket,
In the Ticket, there is still the name of parents,
A human must leave a trace,
Co-creation with God- is idyll!

To the Ticket- there is an app!
It is called: “Revelations”!
A human must understand movement,
And must see God in all manifestations!

If “together”- then go ahead!
There is no any fear!
The flight can’t be interrupted,
This is- a historical phenomenon!

People were never “together”!
I’m talking about Unity in the Spirit!
Russia- is the only place on the Planet,
Where people will forget the torment!

This place- is one, like Source!
Where people worshiped God!
Everything points to the East,
As on the only way!

The eight pointed star is burning,
The historical symbol of Russia!
She was and is forever,
Russia- has a Holy Mission!

Russia- is always the Savior!
So it was many centuries!
Today She is- God bearer,
Contrary to the hard time!

Russia will shine over the World!
Will bring Spiritual liberation,
There will be no longer a feast for Darkness,
Religions will go away like a delusion!

The past- is no longer the past!
This is now- a stage of comprehension!
It became possible to understand History,
As becoming of Ancient Russia!

Russia- was till the flood!
As- the foundation of the foundation of humanity!            
She first stood at the Source,
One- was the Fatherland!

“One step backward- two steps forward”
Wisdom and tactics!
God will return Russia to the Source!
Spiritual practice will change!

Amen
Father Absolute
05.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /05.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.09.2018.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: