Galvenie » 2017 » Oktobris » 5 » Vēsts: 05.10.17. Katrēns "Kas rītdien?" - *
21:20
Vēsts: 05.10.17. Katrēns "Kas rītdien?" - *

Vēsts: 05.10.17. Katrēns "Kas rītdien?" - **
(- *: Текст на русском, латышском языке с предложением Сомволписьма *(J) "Atgriezšanās" / *(Н)-Новописьмо "Возвращение", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_atgriezsanas/2013-11-26-874 , Находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=26 ;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=27 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.10.17. Катрен "Что завтра?"…………………………………………..……Quatrain "What tomorrow?"

В Мире никакой идеи! ...................... Pasaulē nekādas idejas! …………….In the World no idea!
Жизнь сегодня вокруг мамоны! .......Dzīve šodien mamonam apkārt!.........Life is around mammon today!
Такой сложился критерий! ...............Tāds kritērijs izveidojās!......................This is the criterion!
Жизнь рвут на себя, как могут! ........Dzīve uz sevi rauj, kā var!...................Life tears to itself, how can!

Тот, кто в мамоне - тот главный! ...... Tas, kurš mamonā - tas galvenais!......The one, who is in the mammon- is the main one!
Неважно, как подошло богатство, ....Nav svarīgi, kā bagātība sasniegta, ...t doesn't matter how wealth came,
Жизнь после этого уже плавная, ......Pēc tā jau dzīve plūstoša,………..……Life after that is already smooth,
В экономике царит хамство! ............ Ekonomikā nekaunība valda!...............The economy is rudeness!

Вокруг них не люди - холопы, .......... Ne cilvēki viņiem apkārt - rokaspuiši,....Around them are not people- serfs,
Отрыв по полной программе! ............Atrauti pēc pilnas programmas!............A break in the full program!
Не остановят никакие доводы, .........Neapturēs nekādi argumenti,……….….Will not stop any arguments,
Нет ограничения ни грамма! .............Ierobežojumu nav ne grama!.................There is no limit, not even a gram!

В Европе такой хаос уже столетия!......Eiropā simtiem gadu jau tāds haoss!.........In Europe, such chaos has been for centuries!
Сохранили стыд и мнимое равенство,.Saglabāja kaunu un šķietamu vienlīdzību,.They retained shame and imaginary equality,
В России богатство за «одно лето», ... Krievijā bagātība "vienas vasaras" laikā,….In Russia wealth for "one summer",
Вопиющее в стране неравенство! ...... Valstī kliedzoša nevienlīdzība!....................A glaring inequality in the country!

Власть не борется с этим! .................. .Vara necīnās ar to!.....................................The authorities are not fighting with this!
Более того, играет в те же игры! ......... Vēl vairāk, spēlē tās pašas spēles!.............Moreover, they play same games!
Разворовали страну перед этим, .........Pirms tam valsti izzaga,……………………..They spread the country before this,
Людей посадили на иглы! .................... Cilvēkus uz adatām uzsēdināja!..................People were put on needles!

Как много полегло страждущих! .........Cik daudz cietēju nogula!...........................How much suffered the suffering!
Перестройка - главная в том беда! ....Pārkārtošana - bēda tur galvenā!...............Rearrangement- is the main problem!
Разделили людей на враждующих, ....Izdalīja cilvēkus karojošos,………………...Divided the people into warring
Компартии в том вина! ........................ Tur vaina kompartiju!..................................The communist party is the fault!

Первыми брать стали то, что общее! .Pirmo sāka ņemt to, kas kopējs!............The first to take, what is common!
Перекрасились, управляя Правом, ....Pārkrāsojās, vadot Tiesīgi,……………....Re-colored, managing the Right,
Позабыли про мечту в грядущее, .......Piemirsa par nākotnes sapni,……………Have forgotten about the dream in the future,
Про идею и Правду! ............................ Par ideju un Taisnību!..............................About the idea and the Truth!

Дальше, больше - народ подавили, ...Tālāk, vairāk - tautu apspieda,……….....Further, more- the nation were suppressed,
Уже активисты из бизнеса, ..................Jau aktīvisti no biznesa,…………….…...Already activists from business,
Судьбы миллионов они раздавили, ...Miljonu likteņus viņi sagrāva,……...……..The fate of millions they crushed,
Американские флаги неся! ..................Amerikāņu karogus nesot!.......................American flags carrying!

Помните, Русь - не колония! ................Atceraties, Krievzeme - ne kolonija!..........Remember, Russia- is not a colony!
Даже в долларовом пространстве, .....Pat dolāru telpā,…………………………….Even in the dollar Space,
Россия - Духа монополия! ....................Krievija - Gara monopols!..........................Russia- the Spirit of monopoly
Она всегда у Бога убранство! .............. Viņa rota pie Dieva vienmēr!....................She always has God's furniture!

Не привьётся на Руси монополия, ......Nepiesaistīsies monopols pie Krievzemes,Will not get involved the monopoly to Russia
На власть из-за океана! ...................... Pie varas no aizokeāna!.............................On power from across the ocean!
Долларовая рухнет метрополия, .........Dolāra metropole sabruks,……………..…..Dollar collapses the metropolis,
Как из другого клана! ............................Kā no cita klana!.........................................As from another clan!

Сорок пятый уйдёт скоро! ....................Četrdesmit piektais drīz aizies!..................Forty fifth will be gone soon!
Зреет внутри революция! .................... Iekšā revolūcija briest!...............................The revolution is ripening inside!
Потребуется малая пора, .....................Mazs laiks būs nepieciešams,…………..…It will take a little time,
Революция не вернёт эволюцию! ........Evolūciju neatgiezīs revolūcija!..................The revolution will not regain the evolution!

Европа разделится на княжества! .......Eiropa izdalīsies kņazistēs!..........................Europe will split into principalities!
Единой больше не будет! .................... Nebūs vienota vairāk!...................................There will be no more unity!
Не козырнёт Америка своим невежеством, . Amērika nedižosies ar savu nepieklājību,..America will not trumpet with its ignorance,
Скорее про неё забудут! ...................... Visdrīzāk aizmirsīs par viņu!..........................Rather, they will forget about it!

Мусульмане разделят Европу, ............. Musulmaņi Eiropu sadalīs,………………..Muslims will share Europe,
На Христианскую часть и свою! ........... Uz daļu Kristietības un savu!....................On the Christian side and their own!
Европа дождётся потопа, ...................... Eiropa plūdus sagaidīs,……………………Europe will rain the flood,
Историю забудет свою! .......................... Vēsturi savu aizmirsīs!..............................Her history will forget!

Азия тоже в объятиях, .......................... Āzija arī apskāvienos,………………….…...Asia is also in hugs,
Уже не морей - океанов, ........................Jau ne jūru - okeānu,……………………….No longer seas- oceans,
Поймёт, как уходит счастье, ..................Sapratīs, kā laime aiziet,…………….……..Will understand, how happiness goes away,
Не будет пересечения двух кланов! .....Nebūs divu klanu krustošanās!...................There will be no crossing of two clans!

Останется Азия в Плотном плане! ........Āzija paliks Blīvajā plānā!...........................Asia will remain in Dense plan!
Европа на перепутье! ............................ Eiropa krustceļos!......................................Europe at the crossroads!
Только для России загорится пламя, ....Tikai priekš Krievijas iedegsies liesma,......Only for Russia will the flame light up,
Звезды Божественного присутствия! ....Dievišķās Zvaigznes klātbūtnes!................Stars of the Divine presence!

Начнётся Переход из России! ...............Pāreja sāksies no Krievijas!......................Transition will begin from Russia!
Страна изменится и очень заметно! ....Zeme izmainīsies un ļoti redzami!.............The country will change and very noticeable!
Народ покажет власти её миссию, ......Tauta parādīs varai viņas misiju,…………..The nation will show its mission to the power,
Это станет для власти меткой! ............Tā prieš varas zīme kļūs!............................It will become a mark for power!

Кто поймёт - тот останется! ..................Kurš sapratīs - tas paliks!..........................Who will understand- will stay!
Но, таких будет немного, ......................Taču, tādu būs nedaudz,…………………..But, there will be few such,
Неверию по полной достанется! ..........Neticībai pa pilnam tiks!.............................Unbelief in full will get!
В безызвестность шагнут многие! .......Daudzi bezvēstī aizies!...............................Many people will step into ignorance!

Не спасут ни деньги, ни титулы! ...........Neglābs ne nauda, ne tituli!.......................Will not save no money, no titles!
Бог не приемлет неверие! .....................Dievs nepieņems neticību!.........................God will not accept unbelief!
Богу совсем не нужна прибыль, ............Dievam nav vajadzīga peļņa,………..…….God doesn't need a profit at all,
Ему нужна Вера и истинное Доверие! ..Viņam Ticība un patiesa Uzticība vajadzīga!..He needs a Faith and true Trust!

Россия проснётся первой! ......................Krievija pamodīsies pirmā!............................Russia will wake up the first!
Но, сначала - Её Частица! ..................... Taču, iesākumā - Viņas Daļa!........................But, first- Her particle!
Частица из людей Верных, .....................Daļa no cilvēkiem Uzticīgiem,……….……….A particle of Faithful people,
Сегодня - они Бога десница! ...................Šodien - viņi Dieva labā roka!........................Today- they are God's right hand!

Аминь. ...................................................... Āmen………………………………….………...Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts………………………..…………Father Absolute
05.10.17 .................................................... 05.10.17………………………….....…………..05.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 09.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.10.2017., papildināts angļu valodā 09.10.2017.

Skatījumu skaits: 259 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: