Galvenie » 2018 » Oktobris » 5 » Vēsts: 05.10.18. Katrēns "Gaidīšana"
15:59
Vēsts: 05.10.18. Katrēns "Gaidīšana"

05.10.18 Катрен “Ожидание”

Кто-то в ожидании, а кто-то нет!
Землетрясение никого не пугает,
Не понимают, что Новой эры привет,
Океаны сушу уже очищают!

Люди заняты переделом Мира!
Религии – делят людей!
Мамона – стала для всех кумиром,
Зато в Сознании стало темней!

Нет Единения на Планете!
Тихое сползание к войне,
Кто-то говорит о Комете,
Опасной для Планеты вдвойне!

Что говорить, когда люди в панике,
Нет стабильности и нет – «Завтра»!
Управляют Планетой маньяки,
Людям никто не говорит Правды!

Правда перемешана с ложью,
Тем труднее Её разобрать,
Люди не понимают, что можно?
Информация продолжает лгать!

Люди привыкли из газет узнавать,
Где Правда и где ложь – наверняка,
Теперь очень трудно понять,
Где же счастливые времена?

Окончательно разделены поколения,
Нет связи отцов и детей!
Не видно и нравственного проявления,
Нет обнадёживающих вестей!

Везде – одно и то же давление!
Богатые управляют Миром!
Неравенство уже давно не явление,
Повторяю, мамона стала кумиром!

В Европе старый капитализм,
Выживает каждый, как может,
Переход из социализма в капитализм,
Россия принять не может!

Неприкрытое страны обворовывание,
Законы в пользу мамоны,
Людям поменяли жизнь на выживание,
Управляют страной погоны!

Так долго продолжаться не может!
Забыты Каноны Бога!
Совесть погоны не гложет,
Забыли, что только одна дорога!

В интернете – полная неразбериха!
«Кто платит – тот и танцует»!
Попробуйте что-нибудь выбрать,
Тьма Планету укроет!

Власть собирает людей в города!
Люди убегают оттуда,
Для религий наступает страда,
Страх загоняет людей туда!

Для Власти нужно подчинение!
Свобода слова – путает карты!
Не нужно и для людей Единение,
Людей пора посадить за парты!

Опасен туман в голове и в Сознании!
История переписана много раз,
Власти закрывают вопрос понимания,
Для человечества – это последний шанс!

Власти в своём желании управлять,
Не поняли, что Едины все перед Богом,
И если океан начал сушу равнять,
Он смоет для всех дорогу!

Останется континент – «Россия»!
Но, больше его восточная часть!
У России – Святая миссия,
Собрать в Вере, не дать никому упасть!

Всё случится в положенный срок!
Нет смысла ждать Возвращения,
Над человечеством склонился Рок,
Россия испытает Крещение!

Аминь.
Отец Абсолют
05.10.18

 

Vēsts: 05.10.18. Katrēns "Gaidīšana"

Kāds gaidīšanā, bet kāds nē!
Zemestrīce nebaida nevienu,
Nesaprot, ka Jaunās ēras sveicienam,
Okeāni sauszemi jau attīra!

Cilvēki aizņemti Pasaules pārtaisīšanā!
Reliģijas - cilvēkus dala!
Mamons - elks kļuva priekš visiem,
Toties Apziņā tumšāks kļuva!

Nav uz Planētas Vienošanās!
Klusa rāpšanās uz karu,
Kāds par Komētu runā,
Divkārt bīstamu priekš Planētas!

Ko teikt, kad cilvēki panikā,
Nav stabilitātes un nav - "Rītdienas"!
Planētu maniaki vada,
Cilvēkiem Taisnību nesaka neviens!

Taisnība ar meliem sajaukta,
Jo grūtāk Viņu saprast,
Cilvēki nesaprot, ko drīkst?
Informācija turpina melot!

Cilvēki pierada no avīzēm uzzināt,
Kur Patiesība un meli kur - katrā ziņā,
Tagad ļoti grūti saprast,
Kur gan laimīgie laiki?

Paaudzes galīgi izdalītas,
Nav tēvu un bērnu sakaru!
Neredzama arī tikumiskā izpausme,
Nav cerības iedvesmojošu ziņu!

Visur - viens un tas pats spiediens!
Bagātie vada Pasauli!
Nevienlīdzība jau sen nav parādība,
Atkārtoju, mamons kļuva elks!

Eiropā kapitālisms vecais,
Izdzīvo katrs, kā var,
Pāreju no sociālisma kapitālismā,
Krievija pieņemt nevar!

Nepiesegta valsts apzagšana,
Likumi mamonam par labu,
Cilvēkiem dzīvi uz izdzīvošanu apmainīja,
Uzpleči vada valsti!

Nevar tā turpināties ilgi!
Dieva Kanoni aizmirsti!
Sirdsapziņa uzplečus neglauda,
Aizmirsa, ka ceļš tikai viens!

Internetā - pilnīgs juceklis!
"Kurš maksā - tas arī danco"!
Mēģiniet kaut ko izvēlēties,
Tumsa Planētu pārklās!

Vara cilvēkus pilsētās savāc!
Cilvēki no turienes aizbēg,
Darba lauks priekš reliģijām sākas,
Turp cilvēkus bailes dzen!

Varai pakļaušanās nepieciešama!
Vārda brīvība - jauc kārtis!
Arī prekš cilvēkiem Vienošanās nevajadzīga,
Laiks cilvēkus sēdināt mācīties!

Neskaidrība galvās un Apziņās bīstama!
Vēsture pārrakstīta daudzas reizes,
Varas slēdz saprašanas jautājumu,
Prieš cilvēces - tā pēdējā izdevība!

Varas savās vēlmēs vadīt,
Nesaprata, ka Dieva priekšā visi Vienoti,
Un ja okeāns sāka sauzemi līdzināt,
Viņš nomazgās ceļu priekš visiem!

Paliks kontinents - "Krievija"!
Taču, vairāk tās austrumu daļa!
Krievijai - Svēta misija,
Ticībā salasīt, neļaut nokrist nevienam!

Viss notiks noliktajā laikā!
Nav jēgas Atgriešanos gaidīt,
Virs cilvēces noliecās Liktenis,
Krievija izbauda Kristīšanu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.10.18.

05.10.18.Quatrain  “Waiting”

Someone in waiting, but someone no!
Earthquake doesn’t scare anyone,
Don’t understand, that hello to New era,
Oceans already cleaned lands!

People are busy redistributing the World!
Religions- divide people!
Mammon- become an idol for everyone,
But, in Consciousness it became darker!

There is no Unity on the Planet!
Quiet slide into war,
Someone is talking about a comet
Dangerous for the Planet doubly!

What to say, when people are in panic,
There is no stability and no- “Tomorrow”!
Maniacs manage the Planet,
Nobody tells the Truth to people!

The Truth is mixed with lies,
More hard to understand Him,
People don’t understand, what is possible?
Information continues to lie!

People are used to find out from newspapers,
Where is Truth and where is lie- surely,
Now it’s very difficult to understand,
Where are the happy times?

Generations are finally separated,
There is no connection between fathers and children!
There is not also moral manifestation,
No encouraging news!

Everywhere- the same pressure!
The rich ones rule the World!
Inequality is no longer a phenomenon,
I repeat mammon became an idol!

In Europe old capitalism,                    
Everyone survives, how can,
The transition from socialism to capitalism,
Russia can’t accept!

Undressed country robbing,
Laws in favor of mammon,
Changed lives to people for survival,
Epaulets run the country!

This can’t last longer!
Forgotten Canons of God!
Conscience not gnawing epaulettes,
Forgot, that road is only one!

On the Internet- complete mess!
“The one who pays- is the one who dances”!
Try to choose something,
Darkness will cover the Planet!

Power gathers people to the cities!
People run away from there,
For religions comes the suffering,
Fear drives people there!

For the authorities need submission!
Freedom of speech- confuses cards!
There is no need Unity for people too,
It’s time to put people at the desk!

Fog in the head and in Consciousness is dangerous!
History is rewritten many times,
The authorities are closing the questions of understanding,
For humanity- this is the last chance!

The authorities in their desire to control,
Didn’t understand, that in front of God all are United,
And if the ocean began to equate land,
He will wash away the road for everyone!

Will remain continent- “Russia”!
But, more her eastern part!
Russia- has Holy mission,
Collect in Faith, don’t let anyone fall!

Everything will happen in time!
It makes no sense to wait for the Return,
The Destiny has bent over humanity,
Russia will experience Baptism!

Amen
Father Absolute
05.10.18

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.10.2018.

Skatījumu skaits: 52 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: