Galvenie » 2017 » Novembris » 5 » Vēsts: 05.11.17. Katrēns "Dieva Scenārijs!" - *
23:28
Vēsts: 05.11.17. Katrēns "Dieva Scenārijs!" - *

Vēsts: 05.11.17. Katrēns "Dieva Scenārijs!" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Pārsteidzošas ziņas!" / *(Н) "Поразительные новости!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_parsteidzosas_zinas/2014-03-19-1006 , и находи:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page5 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=69;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=70 
(-** Текст Катрена на русский, латышский, английский язык)

05.11.17 Катрен "Сценарий Бога!"…………………………………………………Quatrain "Scenario of God!"

Бушуют не шуточные страсти! ............ Plosās kaislības ne pa jokam! ……….....Passion rave not for joke!
Не все и не всё понимают! ...................Ne visi un visu saprot!.............................Not everyone understand everything!
Россия трещит по частям, ....................Krievija krakšķ pa daļām,……………......Russia is cracking in parts,
Внутри революция протекает! ..............Iekšēji revolūcija rit!.................................Inside the revolution proceed!

Из власти спешат урвать, .................... No varas steidzas izplēst,………………..They hurry to snatch from power,
Кто территорию, а кто и заводы! ..........Kurš teritoriju, bet kurš arī rūpnīcas!........Who territory, but who also factories!
Растерзана Россия - Мать, ...................Saplosīta Krievija - Māte,…………………Broken Russia- Mother,
Неверные ждут повода! ....................... Aplamus gaida iemeslus!.........................Are waiting for infidels excuses!

Народ по-прежнему терпит! .................Tauta pacieš kā agrāk!..............................Nation still suffer as before!
Власть - оковы бессилия, .................... Vara - bezspēka važas,…………………...Power- the chains of powerlessness,
Вместо России почти вертеп, ...............Krievijas vietā gandrīz vērpetes,…………Instead of Russia, almost a den,
Нет Совести - есть насилие! .................Nav Sirdsapziņas - ir vardarbība!.............No Conscience- there is violence!

Купленных теперь - большинство! ........Tagad pirkto - vairākums!.........................Bought now- the majority!
Они не понимают, что будет? ................Viņi nesaprot, kas būs?............................They don't understand what will happen?
Преданных России - меньшинство! ......Uzticīgu Krievijai - mazākums!..................Devotees of Russia- are minority!
500 - Россия уже не забудет! ............... 500 - Krievija jau neaizmirsīs!....................500- Russia already will not forget!

Всего 500, но за Россию до смерти! .....Tikai 500, taču par Krieviju līdz nāvei!........Only 500, but for Russia to death!
Нужна окончательная проверка! ...........Vajadzīga galīgā pārbaude!........................Need a final check!
Мало, но это Сила Бога, поверьте, .......Maz, taču tas Dieva spēks, ticiet,………….Little, but this is the power of God, believe Me,
Это Святого Духа - мера! .......................Tas Svētā Gara - mērs!...............................This the Holy Spirit- measure!

Все силы теперь проявлены, ................ Visi spēki tagad izpausti,…………………..All the forces are manifested now,
За Россию, действительно, мало! ......... Par Krieviju, tiešām, maz!.........................For Russia, really, not enough!
Новая сила Создателем будет явлена, .Jauns spēks būs Radītāja parādīts,……...A New power will be revealed by the Creator,
Когда такое время настанет! ................. Kad tāds laiks pienāks!..............................When will come such a time!

Впереди не разговор, а промысел! ...... Priekšā ne saruna, bet domrīcība!..........Ahead is not talk, but thought action!
Территория до Полярного круга! .......... Teritorija līdz Polārajam lokam!...............Territory to the Arctic circle!
В Сознании каждого Единый замысел,.Katra Apziņā Viens nodoms,…………….There is a One plan in Consciousness of each one,
Откроется всем квадратура круга! ....... Visiem apļa kvadratūra atklāsies!............The quadrature of circle will open for all!

Ждите, День подходит к концу, ..............Gaidiet, Diena iet uz beigām,……………Wait, Day is coming to the end,
Переход состоится скоро! ......................Pāreja notiks drīz!....................................The Transition will take place soon!
Бог поведёт Россию к Венцу, .............Dievs Krieviju vedīs pie Kroņa,………..God will lead Russia to the Crown,
Для человечества наступает пора! .......Priekš cilvēces laiks pienāca!...................There came time for humanity!

Повторяю, труднее будет внутри! .........Atkārtoju, grūtāk būs iekšēji!...................I repeat, more difficult will be inside!
Подобие войны гражданской! ...........Pilsoņu karam līdzīgi!...........................Similarity of civil war!
Люди с Сознанием на Алтарь взошли,.Cilvēki ar Apziņu uz Altāra uzkāpa,……..People with Consciousness ascended to the Altar,
Бой последний, но долгожданный! .......Kauja pēdējā, taču gaidīta ilgi!................Last fight, but long awaited!

России выбирать придётся! ............. Krievijai izvēlēties nāksies!..................Russia will have to choose!
Выбор: Бог или религия! ................... Izvēle: Dievs vai reliģija!......................Choice: God or religion!

Над Россией Звезда взойдёт, ................Uz Krievijas Zvaigzne uzlēks,…………...The Star will rise over Russia,
Если Бог Единство увидит! ....................Ja Dievs Vienotību ieraudzīs!..................If God will see Unity!

Операция будет почти бескровной! .......Būs gandrīz bezasiņu operācija!.............The operation will be almost bloodless!
Надеюсь на пассионарность Народа! ...Ceru uz Tautas pasionaritāti!...................I hope for the passion of Nation!
Монарх будет русским по крови! .......Monarhs būs krievs pēc asinīm!..........The Monarch will be Russian by blood!
От Бога не будет отвода! ........................No Dieva novēršanās nebūs!...................There will be no challenge from God!

Всё произойдёт естественно! .................Viss dabīgi notiks!...................................Everything will happen naturally!
Для России полная неожиданность! ......Priekš Krievijas pilnīgi negaidīti! ………..For Russia, a complete surprise!
В речах ничего воинственного! ...............Nekā kareivīga sarunās!..........................There is nothing belligerent in the speeches!
Как будто веками ждали! .........................It kā gaidījuši mūžīgi!...............................As if for centuries waited!

Монарх - плоть от плоти русский! .......Monarhs - miesa no miesas krievs!....Monarch- flesh from the flesh Russian!
Мудрость - производная времени! ..........Gudrība - laika atvasinājums!.................Wisdom- is the derivative of time!
Он продолжение Истории русской, ..........Viņš krieviskās Vēstures turpinājums,....He continued the History of Russians,
Нет для России обременения! .................Nav priekš Krievijas apgrūtinājuma!........There is no encumbrance for Russia!

Главное, сплотить Нацию! .......................Galvenais, saliedēt Nāciju!.......................The main thing, is to rally the Nation!
Поднять самосознание Народа, ..............Pacelt Tautas pašapziņu,……………...….To rise up the self consciousness of Nation,
Поверьте, это не Моя акция,.....................Ticiet, tā ne Mana akcija,……………........Believe Me, this is not my action,
В нём от Бога видна Природа! .................Tur no Dieva Daba redzama!....................In Him is visible Nature from God!

Нет амбиции - есть Разум! ...................Nav ambīciju - ir Saprāts!................There is no ambition- there is Reason!
Выстраданный образ Мессии! .............Mesijas izciests tēls!........................The suffered image of the Messiah!
Сознание и подсознание создают Ум,.Apziņa un zemapziņa rada Prātu,....Consciousness and sub-consciousness create the Mind,
Настоящий Лидер России! ............... Īstais Krievijas Līderis!..................This is the Real Leader of Russia!

Для России важнее нет! .......................Priekš Krievijas svarīgāka nav!................There is no more important for Russia!
Нация примет Мессию! ........................Nācija Mesiju pieņems!.............................The Nation will accept the Messiah!
Россия скажет "ДА" в ответ, .................Krievija atbildei teiks "JĀ",………………...Russia will say "YES" in response,
Мудрость правит Народом России! ....Gudrība Krievijas Tautu vada!....................Wisdom rules the Nation of Russia!

Но, пока это только Сценарий! ............Taču, pagaidām tas tikai Scenārijs!..............But, so far this is only a Scenario!
Занавес ещё не открыт для России! ...Aizsegs priekš Krievijas vēl neatvērts!..........The curtain is not yet open for Russia!
Я приготовил для Мира глоссарий,..Es priekš Pasaules glosāriju sagatavoju,.I prepared a glossary for the World,
Мир ждёт Единого для себя Мессию!.Pasaule gaida Vienu priekš sevis Mesiju!.The World is waiting for the One Messiah for Herself!

Аминь. ..................................................... Āmen…………………………………………...Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts………………………………….Father Absolute
05.11.17 ....................................................05.11,17………………………………….……..05.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 07.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.11.2017., papildināts angļu valodā 07.11.2017.

Skatījumu skaits: 332 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: